PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IMIENIA KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W LEGIONOWIE

Pełen tekst

(1)

1 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IMIENIA KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

W LEGIONOWIE

Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora szkoły w roku szkolnym 2015-2016.

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2015 r. poz.

1270).

II. Ogólne cele i zadania nadzoru pedagogicznego

Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy o systemie oświaty, w trybie pla- nowych lub doraźnych działań. Działania te są prowadzone przez dyrektora szkoły i wynikają z potrzeb placówki.

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego

1. Nadzór pedagogiczny w szkole sprawują: dyrektor, wicedyrektor.

2. Nadzorowi podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.

(2)

2 3. Nadzór pedagogiczny prowadzony jest z uwzględnieniem następujących zasad:

jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji,

obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy i poszczególnych nauczycieli,

etyki zawodowej,

dokumentowania uwag, spostrzeżeń i wyników nadzoru.

Nadzór pedagogiczny polega na:

1. Obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

2. Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

3. Udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4. Inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

Nadzorowi w szczególności podlega:

1. Zgodność zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami.

2. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania.

3. Przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

(3)

3 4. Przestrzegania statutu.

5. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach.

6. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opiek.

III. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015-2016:

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

W zakresie kontroli obejmują poniższe zagadnienia:

1. Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami.

2. Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.

(4)

4 W zakresie monitorowania:

1. Realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

W zakresie ewaluacji problemowej dotyczyć będzie wymagań:

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

3. Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

IV. Priorytety lokalnej polityki edukacyjnej

V. Priorytety dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego:

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

2. Podnoszenie wyników kształcenia ogólnego w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej.

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

4. Szkoła wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

VI. Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku 2014-2015:

Wniosek 1: Uczniowie osiągają niezadowalające wyniki nauczania oraz z egzaminów zewnętrznych.

Rekomendacja:

(5)

5 Zespoły przedmiotowe podejmują wspólne działania zmierzające do podnoszenia umiejętności i wiedzy swoich uczniów oraz systematycznie dokonywać ewaluacji tychże umiejętności i wiadomości.

Wskaźnik sukcesu: Wyższe wyniki z egzaminów zewnętrznych w porównaniu z rokiem 2014/2015.

Wniosek 2: Mała liczba uczniów systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.

Rekomendacja:

Należy podjąć działania motywujące i zachęcające uczniów do aktywnego uczestnictwa w różnych formach zajęć edukacyjnych.

Wskaźnik sukcesu: Wzrost liczby uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych o 20% w stosunku do roku 2014/2015.

Wniosek 3: Uczniowie wykorzystują nieścisłości zapisów WSO i nie pracują na miarę swoich możliwości.

Rekomendacja: Należy wprowadzić zmiany w WSO i w Statucie dotyczące zasad oceniania.

Wskaźnik sukcesu: Modyfikacja zapisów WSO i Statutu oraz przestrzeganie obowiązujących zasad przy wystawianiu ocen.

Wniosek 4: Uczniowie nie odnoszą sukcesów w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. (Gimnazjum). Liczny udział uczniów w konkur- sach nie pokrywa sie z osiągnięciami w konkursach. (Liceum)

Rekomendacje:

(6)

6 Należy zintensyfikować działania mające na celu lepsze przygotowanie uczniów do udziału w konkursów.

Diagnozować uczniów zdolnych oraz motywować ich do uczestnictwa w konkursach o profilu, w którym uczeń przejawia talent i zdolności.

Wskaźnik sukcesu:

Wzrost liczby finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych. (Gimnazjum)

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach w porównaniu z 2014/2015 (Gimnazjum i liceum)

Wniosek 5: Nadal są w szkole uczniowie, którzy nie realizują systematycznie obowiązku szkolnego.

Rekomendacje:

Należy systematycznie monitorować frekwencję uczniów na zajęciach, w celu wyeliminowania nieuzasadnionych nieobecności.

Należy motywować uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.

Wskaźnik sukcesu: Wzrost frekwencji uczniów na zajęciach.

Wniosek 6: Uczniowie posiadają wiedzę na temat konsekwencji stosowania przemocy i podejmowania zachowań ryzykownych, ale nie po- wstrzymuje ich to przed naruszaniem ogólnie obowiązujących norm.

Rekomendacja: Kontynuowanie działań w zakresie profilaktyki agresji i uzależnień.

Wskaźnik sukcesu: Uczniowie rozumieją konieczność nienaruszania obowiązujących norm i zasad.

(7)

7 Wniosek 7:

Uczniowie mają wiedzę na temat właściwego zachowania i reagowania w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ale nie zawsze potrafią reago- wać na przejawy agresji u innych i wobec siebie.

Rekomendacja: Zintensyfikować działania, których celem będzie wzrost odpowiedzialności uczniów za siebie i innych.

Wskaźnik sukcesu: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów.

Wniosek 8: Prowadzenie audytu w zakresie bezpieczeństwa przyczyniło się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole.

Rekomendacja: Należy kontynuować audyt w zakresie bezpieczeństwa.

Wskaźnik sukcesu: Raport z re-kontroli audytu bezpieczeństwa wskazuje na poprawę warunków bezpieczeństwa w szkole.

VII. Formy nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły:

1. Ewaluacja wewnętrzna:

Proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę.

Wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz efektów w szkole.

(8)

8 Przedmiot ewaluacji: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.

Zadania do wykonania Termin

Sformułowanie pytań kluczowych 1 – 8.IX. 2015r.

Określenie źródeł danych i próby badawczej 10.IX. – 30.IX.2015r.

Opracowanie narzędzi badawczych 1.X. – 20.XI.2015r.

Przeprowadzenie badań 24.XI.2015 – 11.I.2016r.

Opracowanie wyników badań 1.II.2016 – 11.III.2016r.

Sformułowanie wniosków i opracowanie raportu 14.III.2016 – 13.V.2016r.

Przedstawienie raportu dyrektorowi, radzie Pedagogicznej i rodzicom czerwiec 2016r.

Metody badawcze:

1. Ankietowanie nauczycieli.

2. Analiza dokumentów: protokoły rady pedagogicznej, plan pracy zespołów samokształceniowych, plan pracy szkoły, dzienniki lekcyj- ne.

3. Obserwacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozmowy z nauczycielami i uczniami, dyskusja w zespołach nauczycielskich.

(9)

9 Próba badawcza - Pilotażowe ankiety skierowane do nauczycieli.

Cel: Opis i ocena efektywności współdziałania nauczycieli na zachodzące procesy edukacyjne.

Pytania kluczowe:

1. Jakie formy współpracy istnieją w szkole?

2. Jakie formy współpracy preferują nauczyciele?

3. W jaki sposób zespoły nauczycieli dokonują analizy wyników kształcenia?

4. W jakiej formie i jak często wnioski z analiz przedstawiane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej?

5. W jakim stopniu nauczyciele wykorzystują w swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej wnioski wypływające z analizy proce- sów edukacyjnych?

6. Jakie działania w zakresie planowania, organizacji, realizacji i doskonalenia procesów edukacyjnych prowadzą razem nauczyciele?

(10)

10 2. Kontrola

Działania dyrektora szkoły w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

Zakres kontroli Szczegółowa tematy-

ka Podstawa prawna Sposób realizacji Narzędzia/ do- wody

Kogo doty- czy

Termin / uwagi Realizacja podstawy

programowej kształ- cenia ogólnego.

Stosowanie przez nau- czycieli zaleceń pod- stawy programowej.

Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wy- chowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2014 poz. 803).

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowa- dzenia przez publiczne przed- szkola,

szkoły i placówki dokumen- tacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

oraz rodzajów tej dokumenta- cji (Dz.U. 2015 poz. 1250).

analiza dokumenta- cji; wywiad;

lekcje obserwacji

arkusz do analizy;

arkusz wywiadu

Wszyscy nauczyciele

XII 2015 -I 2016 IV-V 2016

(11)

11 Sposób prowadzenia

obowiązującej do- kumentacji.

Prawidłowe dokumen- towanie obecności uczniów.

Poprawność meryto- ryczna, terminowość prowadzenia doku- mentacji

pedagogicznej przez nauczycieli.

j.w. analiza dokumenta-

cji (dzienniki lek- cyjne i innych za- jęć, arkusze, plany dydaktyczne, karty wycieczek)

arkusz do analizy dokumentacji

Wszyscy nauczyciele

XII 2015 VI 2016

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w trakcie zajęć organi- zowanych przez szko- łę.

Aktywne pełnienie dyżurów nauczycieli na przerwach szcze- gólnie w szatni i toale- tach.

Stosowanie przez nau- czycieli regulaminu wycieczek.

Punktualne rozpoczy- nanie zajęć.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.

2011 nr 161 poz. 968).

Statut szkoły

Plan i regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli.

Przegląd dokumen- tacji;

Analiza wypadków uczniowskich;

Obserwacja zajęć;

Obserwacja pełnie- nia dyżurów nau- czycieli na prze- rwach;

Arkusz przeglądu;

arkusze obserwa- cji zajęć; kwe- stionariusz wy- wiadu

nauczyciele uczniowie

cały rok

Zgodność z przepi- sami prawa prze- prowadzania egza- minów klasyfikacyj- nych.

Prawidłowe dokumen- towanie przeprowa- dzanych egzaminów kwalifikacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu ocenia- nia, klasyfikowania i promo- wania uczniów i słuchaczy

Przegląd arkuszy uczniów;

Protokoły egzami- nów;

Sprawozdanie z przeglądu arku- szy;

Arkusz kontroli arkuszy uczniów i protokołów komi- sji

Wszyscy nauczyciele

III-VIII 2016

(12)

12 w szkołach publicznych pla-

cówkach (Dz.U. 2015poz.

843).

3. Wspomaganie

Działania dyrektora mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu działań w szkole, ukierun- kowanych na rozwój uczniów. Dyrektor wspomaga nauczycieli w szczególności przez:

organizowanie szkoleń i narad,

motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.

W celu realizacji zadań, o których wyżej mowa, Dyrektor w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły. Ponadto dyrektor stosuje inne formy m.in. analizuje dokumentację obowiązującą w szkole oraz prowadzi obserwacje diagnozujące, ukierunkowane na efekty procesu wychowaw- czo-dydaktycznego i opiekuńczego (kompetencje uczniów).

(13)

13 Organizowanie szkolenia i narad

Tematyka szkoleń Forma Termin Osoba odpowiedzialna

Librus Synergia jako jedyna forma dokumentowania przebiegu nauczania warsztaty VIII

2015 wicedyrektor Zjawisko agresji i przemocy w szkole, syndrom sprawcy, reagowanie doraźne na agresje

warsztaty X

2015 wicedyrektor Diagnozowanie sytuacji agresji i przemocy, interwencja klasyczna w sytuacjach przemo-

cy, praca z dzieckiem-sprawcą i rodzicami warsztaty XI

2015 wicedyrektor Wykorzystywanie wyników testów wewnętrznych i zewnętrznych – podnoszenie jakości

kształcenia. warsztaty XII

2015 wicedyrektor Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

szkolenie II 2016 wicedyrektor/ specjalista ds.

osobowych Zjawisko mobbingu, formy, diagnoza i przeciwdziałanie

szkolenie III

2015 wicedyrektor Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

szkolenie III/IV wicedyrektor Organizacja i przebieg egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

szkolenie IV wicedyrektor

(14)

14 Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej

Rada organizacyjna rok szkolny 2015/2016 24.08.2015 r.

28.08.2015 r.

Rada zatwierdzająca programy i plany pracy szkoły 14.09.2015 r. (poniedziałek)

Rada szkoleniowa – Zasady organizacji i przeprowadzenia próbnego egzaminu matural- nego

Listopad 2015

Rada szkoleniowa – Zasady organizacji i przeprowadzenia próbnego egzaminu gimna- zjalnego.

Listopad 2015

Rada klasyfikacyjna i zatwierdzająca I śródrocze 25.01.2016 r. (poniedziałek)

Rada podsumowująca I śródrocze 16.02.2016 r. (wtorek)

Rada szkoleniowa – Zasady organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Marzec/kwiecień 2016 Rada klasyfikacyjna i zatwierdzająca klasy III liceum 25.04.2016 r. (poniedziałek)

Rada szkoleniowa – Zasady organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Kwiecień 2016 Rada klasyfikacyjna i zatwierdzająca rok szkolny 2015/2016 20.06.2016 r. (poniedziałek)

Rada podsumowująca rok szkolny 2015/2016 01.07.2016 r. (piątek)

(15)

15 Wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym

1. Nauczyciele, którzy otworzyli staż na nauczyciela kontraktowego

Lp. Nazwisko i imię stażysty Opiekun Koniec stażu

1 Andrzej Cabaj Marta Chałubek 31.05.2016

2 Joanna Inglot – Pasicka Kamila Kirzanowska 31.05.2016

2.Nauczyciele, którzy odbywają staż na nauczyciela mianowanego

Lp. Imię i nazwisko stażysty Opiekun Początek stażu Koniec stażu Uwagi

1 Katarzyna Derlacz Grażyna Wesołowska 01.09.2013 31.05.2016

2 Agnieszka Godlewska Katarzyna Tomaszewska od 01.09.2014r.

01.09.2013

31.05.2016 3 Beata Sarzyńska-Oficjalska Ewa Kwiatkowska

01.09.2013 31.05.2016

4 Rafał Segiet Daniel Kreps 01.09.2013 31.05.2016

5 Monika Wasilewska

Krystyna Solińska

Elżbieta Wieczorek od 01.10.2014r.

p. K. Solińska od 01.10.2015 r.

01.09.2013

31.05.2016

6 Barbara John Joanna Sochacka 01.09.2015 r. 31.05.2018

(16)

16 3. Nauczyciele, którzy odbywają staż na nauczyciela dyplomowanego

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Początek stażu Koniec stażu Uwagi

1 Anna Lewandowska 01.09.2012r. 31.05.2015 Przedłużenie 16.05.2016 r.

350 dni urlop zdrowotny

2 Agnieszka Musiał 01.09.2013 r. 31.05.2016 r.

3 Piotr Cesarczyk 01.09.2013 r. 31.05.2016 r.

4 Natalia Guzowska 01.09.2013 r. 31.05.2016 r.

5 Katarzyna Tomaszewska 01.09.2014 r. 31.05.2017 r.

6 Anna Bogacka 01.09.2014 r. 31.05.2017 r.

7 Witold Domaszewicz 01.09.2015 r. 31.05.2018r.

4. Ocena pracy nauczycieli i i ocena dorobku zawodowego nauczycieli za okres odbywania stażu na kolejny stopień zawodowy.

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Stopień awansu

Termin oceny

Rodzaj oceny Projekt oceny Uwagi

1. Andrzej Cabaj stażysta VI 2016 r. Ocena dorobku zawodowego Marta Chałubek 2. Joanna Inglot – Pasicka stażysta VI 2016 r. Ocena dorobku zawodowego Kamila Kirzanowska 3. Katarzyna Derlacz kontraktowy VI 2016 r. Ocena dorobku zawodowego Grażyna Wesołowska 4. Agnieszka Godlewska kontraktowy VI 2016 r. Ocena dorobku zawodowego Katarzyna Toma-

szewska

5. Beata Sarzyńska-Oficjalska kontraktowy VI 2016 r. Ocena dorobku zawodowego Ewa Kwiatkowska 6. Rafał Segiet kontraktowy VI 2016 r. Ocena dorobku zawodowego Daniel Kreps 7. Monika Wasilewska kontraktowy VI 2016 r. Ocena dorobku zawodowego Krystyna Solińska

Elżbieta Wieczorek 8. Agnieszka Musiał mianowany VI 2016 r. Ocena dorobku zawodowego

9. Piotr Cesarczyk mianowany VI 2016 r. Ocena dorobku zawodowego 10. Natalia Guzowska mianowany VI 2016 r. Ocena dorobku zawodowego

(17)

17 5. Monitorowanie

Forma systematycznej oceny przebiegu działań lub procesów.

Monitorowanie obejmuje zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności sta- tutowej szkoły.

Lp. Problematyka Klasy /nauczyciel/przedmiot Termin Narzędzia

1. Realizacji podstawy programowej kształcenia ogólne- go.

Wszyscy nauczyciele Grudzień Marzec Czerwiec

Zapisy w dzienniku Librus

Karta monitoringu.

2. Prowadzenie dziennika elektronicznego Librus. Wszyscy nauczyciele Październik Styczeń Czerwiec

Wydruki Karta kontroli

3. Realizacja godzin z 42 art. Karty Nauczyciela. Wszyscy nauczyciele Styczeń Czerwiec

Karta realizacji godzin z 42 art. KN

4. Frekwencja uczniów na zajęciach edukacyjnych. Wszyscy nauczyciele Listopad Marzec

Analiza frekwencji

5. Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Koordynator ds. PPP Zespoły wychowawcze

Październik Marzec

Analiza dokumentacji

6. Realizacja projektów gimnazjalnych. Koordynator Nauczyciele

Luty Analiza dokumentacji

7. Realizacja obowiązku nauki/ szkolnego. Wychowawcy/ pedagodzy Raz na miesiąc Karty monitoringu

(18)

18 6. Plan obserwacji

L.p Założenia hospitacyjne rodzaj zajęć nauczyciele Obserwator Termin

1. Aktywizujące metody pracy w edukacja matematycznej i przyrodniczej.

Zajęcia dydaktycz- ne

nauczyciele matematyki oraz biologii, fizyki i chemii

dyrektor i wicedyrektor

X-XII.

2015 2. Przestrzeganie PSO w ocenianiu pracy uczniów. Zajęcia dydaktycz-

ne wszyscy nauczyciele dyrektor

i wicedyrektor X.2015 3. Wdrażanie uczniów do aktywności na zajęciach poprzez

stosowanie różnych środów multimedialnych.

lekcje i zajęcia po-

zalekcyjne nauczyciele klas IV - VI dyrektor i wicedyrektor

cały rok szkolny

4.

Preorientacja zawodowa, wspomaganie uczniów w za-

kresie wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej lekcje wychowaw-

cze wychowawcy klas dyrektor

i wicedyrektor I-II.2016 7. Gromadzenie danych statystycznych mających istotną wartość informacyjną.

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego.

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach.

Realizacja podstawy programowej.

Frekwencja uczniów.

Udział uczniów w zajęciach dodatkowych.

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 14/15/16 z dnia 14.09.2015 r. Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 jednogłośnie przyjęty do realizacji.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej:

Maria Serdeczna Dyrektor Szkoły

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :