Eksport województwa katowickiego w I kwartale 1986 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

D o

użytku adresata

nr

EKSPORT

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W I KWARTALE 1986 ROKU

ałowice

1986

(2)

SPIS TREŚCI

Uwagi aetodologlczne ...

Uwagi analityczna ... .

SPIS TABLIC

“V . . --

Ekaport przedelębioretw z taranu województwa katowic­

kiego według reeortów ... .

Ekaport województwa katowickiego według rodzajów obrotu

\ ;

Ekaport województwa katowickiego wadług grup gałfzl wy­

robów ... ... ... . Ekaport województwa katowickiego na tla kraju ...

Ekaport przadalfbloratw województwa katowickiego wadług obazarów płatniczych 1 krejów eprzedaiy ...

Wartotó 1 dynaalke akaportu województwa katowickiego wa­

dług waluty płatnoicl ... ... . Wartość 1 dynaalka akeportu województwo katowickiego ..

Efektywność akaportu województwa katowickiego ... . Przadalfbloratwa województwa katowickiego o najwlfkezej

wartości akaportu ... ... .

Opracował agr 3an Fryc

(3)

I zl 150 120 110 100

90 80 70 60

50 i*0 30 20 10

A R T 0 S Ć E K S P O R T U W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O K W A R T A Ł A C H / w cenach bieżących transakcyjnych/

II III 1903

IV II III

190'*

IV II III

1985

IV

1986

kwartały

(4)

E K S P O R T W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O W E D Ł U G O B S Z A R Ó W P Ł A T N I C Z Y C H /w cenach bieżących transakcyjnych/

ogółem obszar II obszar I

. *

. □ H g

■ld zł 1

« 100

90 . . 1

80 -

70 ‘ 60 -

50 . ----

<♦0 .

50 - TTm ____

20 . 11 III ___ __ HZ) ___ ---- ___ / — --

io . — z z — n z z z

I-III 1982 I-III 1985 I-III 1964 I-III 1985 I-III 1986 *

(5)

mld zł 94,4 72,6

O J E W & D Z T W A K A T O W I C K I E G O A i Y / w cenach bieżących transakcyjnych/

I-III 1986

2 -ZSRR 19,1% W -Włochy 4,1% V ' Z -ZSRR 20,7% F -Finlandia 4,3%

H -RFN 6.8% D -Dania 3,9% R -RFN 8,3% WB-W.Brytania 3,9%

VB -W.3rytania 7,65» B -Brazylia 2,8% W -Włochy 6,2% Rm-Rumunia 3,8%

Ii 6,554 P -Pozostałe B -Brazylia 6,0% N -NRD 3,7%

Km -;tumunia 5,5% kraje 36,7% Ch-Chiny 5,6% P -Pozostałe

C - c a t s 5,0% A -Austria 4,7% kraje 28,4%

Ć -CSRS 4,4%

(6)

UWAGI METODOLOGICZNE

Dane statystyczne zamieszczone w publikac.il obejmulą wartość, towarów i usłu~ wywiezionych za granicę w ramach transakcji han­

dlowych. Dane te zostały opracowane centralnie przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie systemu ewidencji faktur eksportowych FE.

Rodzą i obrotu w statystyce handlu za-raniczne^o.

Właściwy eksport obejmuje:

- eksport towarów i usług produkc11 kraiowei,

- eksport towarów w ramach kooperacii przemysłowej z zagranicą, - eksport towarów w ramach specjalizacji produkc 'i pomiędzy

kra/ami RtfPG, - reeksport pośredni, - reeksport bezpośredni, -'eksport budownictwa.

Dostawy wewnątrz kra^u w rozliczeniu dewizowym obe.lmu'ą:

- dostuwy towarów pochodzenia krajowego na cele eksportu w e w n ę ­ trznego oraz dostawy do PHZ "3ąltona" na zaopatrzenie statków polskich i placówek dyplomatycznych, - •

- sprzedaż na cele eksportu budownictwa,

- sprzedaż towarów pochodzenia kraiowe^o dla przedsiębiorstw zagranicznych drobnej wytwórczości /firmy polonijne/, przedsię­

biorstw mieszanych z udziałem kapitału za-ranlczne^o w Polsce oraz dla indywidualnych krajowych odbiorców nie zarejestrowanych w systemie REGON,

- dostawy w ramach pomocy bezpłatnej.

Dostawy wewnątrz kraju w rozliczeniu dewizowym w rozumieniu sta­

tystyki międzynarodowej nie są zaliczane do eksportu w statystyce handlu zagranicznego. Ewidencja tych dostaw Prowadzona 'est obok ewidencji właściwego eksportu 1 służy do uzgodnienia z dostawcami wielkości eksportu wewnętrznego.

*

Eksoort na rachunek własny /dostawcy-oro ducenta/.

Oznacza sprzedaż towarów i usłu-^ kontrahentom zagranicz­

nym na rachunek dostawcy-producenta ;a pośrednictwem Jednostki handlu zagranicznego na podstawie umowy komisowe; bądi przez producenta samodzielnie r.a podstawie o*rzyma-.ekor.ces 1.

(7)

Za pośrednictwo Jednostka handlu zagranicznego otrzymuje prowizję, która stanowi element kosztów producenta.

Eksoort na rachunek phz /jednostki handlu zagranicznego/.

Oznacza eksport towarów 1 usług nabytych prz.ez te Jednos­

tki od dostawców krajowych na podstawie umowy kupna - sprzedaży po określonych cenach krajowych. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją eksportu na swój rachunek i wygospodarowanie zysku, jednostka handlu zagranicznego otrzymuje marżę.

Obszar płatniczy.

Podział obrotów wg obszarów płatniczych dokonywany Jest na podstawie waluty płatności w realizacji transakcji handlowych.

Do obrotów z I obszarem płatniczym zalicza się obroty rozliczane w walutach krajów socjalistycznych,tj. w rublach transferowych i clearingowych 1 walutach narodowych, do obrotu z II obszarem, ooroty rozliczone w walutach krajów kapitalistycznych.

Wartość w cenach transakcyjnych.

Zawiera wartość sprzedaży towarów i usług w złotych na bazie FOB lub franco granica Polski, tj. bez opłat za-przewóz towaru 1 jego ubezpieczenia od granicy polskiej do miejsca przeznaczenia.

Obliczenia wartości w cenach transakcyjnych dokonuje się mnożąc wartość w walucie obcej przez obowiązujący w dniu wystawie­

nia faktury FE kurs waluty według tabeli Kursów Walut NBP.

Wartość w cenach, krajowych obejmuje:

- przy eksporcie realizowanym za pośrednictwem jednostki handlu zagranicznego - wartość eksportu w krajowych cenach zakupu stosowanych w rozliczeniach eksportera z dostawcą krajowym, tj. w cenach urzędowych, regulowanych 1 umownych, pomniejszonych o ewentualny zwrot cła 1 podatku obrotowego od pośrednich faz produkc 11,

- przy eksporcie realizowanym przez producenta samodzielnie w

^oparciu o otrzymaną koncesję -

wartość w cenach transakcyjnych powiększoną o należną dopłatę wyrównawczą i pomniejszoną o ewentualną marżę i prowizję agenta za granicznego.

Wartość w cenach krajowych jest kategorią służącą do wyliczenia

w s k a ź n i k ó w efektywności finansowej eksportu z punktu widzenia jednostki handlu zagranicznego.

(8)

6

"ar h /.Towi-JV

Obe'rvi'e kwotę aarży lub prowiz i należne.1 jednostce handlu zagraniczneT.o z tytułu działalności handlowe . ¡iarża/prowiz V nie aoże występować w przypadku ekr?ortu własne,! produkcji, reali- zowane-o przez Jednostki uprawnione do działalności w dziedzin’

handlu za-raniczne^o i prowadzące działalność produkcyjną.

.'ależność dostawcy.

Obojjnuje v/artość należną dostawcy z tytułu sprzedaży na eksport, wynika ącą z umowy z eksporterem. przypadku eksportu rei’ izaware-o na rachunek jednostki ha.nilu zagranicznego /phz/

jes;. to waj-tość wykazana w fakturze sprzedaży wystawione! przez dostawcę, a w przypadku sprzedaży na rachunek własny /na rachunek dostawcy/, Jest to wartość w cenach tra- tcy ‘nych pomnie jszona o aarżę lub prowizję eksport* ra.prowiz :ę a.-enta zagranicznego,

wydatki kra'owe i dewizowe poniesione przez eksportera w związku z realizacją kontraktu w imieniu wykonawcy, a także pomnie szona o ewentualne obciążenia wyrównawcze lub powiększona o ewentu^lrę dopłatę wyrównawczą.

Wynik finansowy.

Stanowi różnićę między wartością eksportu w cenach transakcy nych, a wartością w cenach krajowych powiększoną o marżę lub prowizję eksporte-a i prowizję agenta zagranicznego, t,i. wartością krajową eksportu,

- wynik finansowy dodatni występuje, jeżeli wartość w cenach transa­

kcyjnych jest wyższa od wartości krajowej eksportu, - wynik finansowy ujemny występuje, jeżeli wartość w cenach transakcyjnyç' .¡est niższa od wartości kra jowej eksportu, - saldo wyniku finansowego stanowi sumę wyników dodatnich 1

ujemnych.

iźnlk efektywności finansowej /vr?/.

Wskaźnik stanowiący relację między wartością krajową eksportu, tj. wartością eks---tu w cenach krajowych powiększoną o narię lub prowizję eksportera 1 prowizję agenta zagranicznego a warto­

ścią w cenach transakcyjnych.

(9)

7 WF obrazuje koszt uzyskania 1 złotego przez jednostkę hanolu zagranicznego. «

wartość krajowa eksportu * m a r ż a _______

wartość eksportu w cenach transakcyjnych

In wekt±nlk ten przyjmuje wartość mnlejszę od Jedności, tym wlękazę upiMT.iloośetę charakteryzuje się eksport.

UWAGI ANALITYCZNE

Na poczętku br. minęły cztery lata od wprowadzenia zmody­

fikowanych zasad ekonomicznych 1 finansowych w handlu zagrani­

cznym. Do najpoważniejazch przemian, Jakie następlły w funkcjo­

nowaniu polskiego handlu zagranicznego zaliczyć można wprowadze­

nie rachunku odpisów dewizowych, zmiennego kursu złotego, syste­

mu udzielania koncesji hendlowych dle eksportujących producentów, zasad nagradzania za ekeport orat ulg podatkowych z tego tytułu.

Oednakże nie wszyetkie mechanizmy reformy gospodarczej należycie funkcjonowały. Nadal większość przedsiębiorstw sksportoweła korzy­

stając z pośrednictwa przedsiębiorstw handlu zagranicznego.

Wartość eksportu przedsiębiorstw województwa katowickiego, która eksportowały na podstawie własnej koncesji lub'za pośrednictwem przedsiębiorstwa koncesjonowanego wyniosła w I kwartale 1986 r;

zaledwie 4,9 mld zł(tj. 5,2% eksportu województwa.

Na konferencji prasowej ministra handlu zagranicznego Andrzeje Wójcika, która odbyła się na poczętku kwietnia br.

zwrócono uwagę na główne problemy handlu zagranicznego 1 metody ich rozwlęzenla. Stwierdzono, że rachunek odpisów dewizowych miał proeksportowe znaczenie Jedynie w pierwszym okresls po Jego wprowadzeniu, teraz wobec cięgle chłonnego rynku wewnętrznego, nie oddziałuje on już z takę siłę.

Także zmlenlajęcy eię kurs złotego wobec .twardych*walut nie był wystarczająco elastyczny dla zapewnienia pełnej opłacalności eksportu. Zbyt duży był udział cen urzędowych 1 regulowanych w naszych rozliczeniach obrotów z zagranicę. Nie spełniły swojej roli również nagrody MHZ przyznawane za prowadzenie działalności eksportowej. Fundusz nagrodowy był stosunkowo niewielki 1 dyspo­

nowano nim w sposób automatyczny. Wlększs proeksportowe znaczenie mleły ulgi podatkowe - w 1985 r. oeięgnęły one w «.kall kraju kwotę 55 mld złotych. Znacznym obclężenlem dla handlu zagrani­

cznego w minionych latach był także niezbyt sprewny system obsłu­

gi bankowej.

(10)

8

Ministerstwo Handlu Zagranicznego planuje w związku z tym utwo­

rzenie banku rozwoju eksportu, rozpocząć on miałby swoją dzlała- .lrfoćć Jeszcze w tym roku.

Zdaniem ministra Wójcika system polskiego handlu zagrani­

cznego powinien być w dalszym ciągu doskonalony. Dotychczasowe możliwoćcl 1 mechanizmy ekonomiczne powinny być skuteczniej wykorzystywane. Dotyczy to przede wszystkim ROD-ów , przyzna­

wania uprawnień do samodzielnego prowadzenia handlu zagranicz­

nego, ulg podatkowych 1 preferencji zaopatrzeniowych oraz nagród eksportowych.Opracowany został program tzw. małej restruktury­

zacji która pobudzić aa do przebudowy potencjału produkcyjnego dla celów eksportu. Istotę "małej restrukturyzacji* stanowi stworzenie preferencji finansowych dla Jednostek podejmujących inwestycje proeksportowe. Otrzymywać one będę ulgi w podatku dochodowym i we wpłatach amortyzacji do budżetu oraz pierwsze­

ństwo w uzyskiwaniu 1 niższym oprocentowaniu kredytów inwesty­

cyjnych. Ponadto utowrzony został przez MHZ 1 Ministerstwo Fina­

nsów specjalny fundusz inwestycji proeksportowych, służący dofinansowaniu programu tych przedsięwzięć, która rokuję najwię­

ksze nadzieje, a przyznane ulgi nie wystarczają do zgromadzenia wystarczającej Ilości środków na ich realizację.

Eksport przedsiębiorstw województwa katowlckego za okres

•tyczert - marzec 1986 r. wyniósł ogółem 94,4 nld zł , z tego do Z obszaru płatniczego 28,7 nld zł,tj. 30,4%, do II obszaru płatniczego 65,7 aldzł,tj. 69,6%.

Udział województwa katowickiego w eksporcie kraju Jest wysoki. W I kwartale 1985 r. wyniósł on 23,5%, na koniec 1985 r.

24,7%, natomiast w I kwartale 1986 r. ponownie spadł do 23,4%.

Oest to wynikiem zwiększonych obrotów w eksporcie województwa pod koniec każdego roku.

W porównaniu z I kwartałem 1985 r. eksport województwa katowlcksgo licząc w cenach bieżących transakcyjnych wzrósł o 30,1%, przy czym do I obszaru płatniczego o 13,3%, do II obszaru płatniczego o 39,2%.

Licząc dynamikę obrotów w rublach dla I obszaru płatniczego 1 w dolarach USA dla II obszaru przedstawiała alę ona następująco«

I obszar płatniczy - 97,0%

II obazar płatniczy - 121,3%

(11)

Eksport przedsiębiorstw woj. katowickiego na rachunek własny wyniósł w I kwartale 1906 r. 23,1 nld zł, co etanowi 24,5% eksportu ogółem województwa, natomiast na rachunek przed­

siębiorstw handlu zagranicznego - 71,3 nld zł.

Struktura eksportu województwa w rozbiciu na obszary płatnicze różni eię od analogicznej struktury eksportu w skali kraju. VI I kwartale 1985 r. udział I obszaru płatniczego w eksporcie województwa wyniósł 30,420, podczas gdy w eksporcie kraju 46,0%.

Znaczną grupą towarową w eksporcie województwa •« paliwa i energia stanowiące 54,2% eksportu ogółem, przy czym węgi.al kamienny Jest największym reprezentantem tej grupy, bowiem Jego udział wynosi 95,3%.

Orugą co do wielkości grupą towarową są wyroby przemysłu elektromaszynowego posiadające 22,3% udziału w eksporcie ogółem.

Wyroby przemysłu metalurgicznego stanowią trz»»cię grupę towarową mającą znaczny wkład w ogólną wartoić eksportu*16,1%,

We wszystkich z wymienionych grup wyrobów nastąpił wzro­

st wartości eksportu / w cenach bieżących transakcyjnych/ w porównaniu z I kwartałem 1985 r.

Prawie 99% wartości eksportu województwa przypada na przedsiębiorstwa należące do czterech resortów: górnictwa 1 energetyki, hutnictwa i przemysłu maszynowego, przemysłu chemi­

cznego i lekkiego, budownictwa, gospodarki przestrzennej

i komunalnej. Ich udział w eksporcie województwa przedstawia po­

niższe zestawienie:

Udział w eksporcie województwa I-III 1985 I-III 1986 N

Ministerstwo Górnictwa

i Energetyki ... . 55,3% 59,7%

Ministerstwo Hutnictwa

i Przemysłu Maszynowego ... 36,9% 32,8%

Ministerstwo Przemysłu

Chemicznego 1 Lekkiego ... . 4,3% 4,6%

Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej

1 Komunalnej ... . 2,2% 1,5%

Na duży udział resortu górnictwa i energetyki w eksporcie woje­

wództwa wpływa eksport węgla kamiennego, którego w I kwartale 1986 r. wyeksportowano na wartość 48,7 mld zł tj, 51,6% wartośol eksportu ogółem.*

(12)

Ilościowo eksport węgla wyniósł w omawianyn kwartale 7,0 min t, tj. o 11,1« więcej niż w. I kwartale 1985 r.

Dynamik a eksportu węgla w złotych oraz w rublach dla I obszaru płatniczego 1 w dolarach USA dla-II obszaru, przedstawia się nestępujęcot

WYSZCZEGÓLNIENIE a - w min zł b - w min rubli c - w min doi. USA

I-III 1985 I-III 1986

w cenach bieżęcych I-III 1985-100 0G&.EM •»«*•••••• a 35936,8 48721,4 135,6 Obszar płatniczy I a 8006,5 8857,1 110,6

b 104,0 98,4 94,6

Obszar płatniczy II a 27930,3 39864,3 142,7

c 199,5 248,3 - 124,5

Udział wartości węgla w eksporcie zwiększył się w I kwartale 1986 r. w porównaniu z I kwartałem 1985 r. z 49,5% do 51,6%.

W eksporcie do II obszaru płatniczego eksport węgla wynosi około 60%, natomiast w eksporcie do I obszaru około 30%.

Przedsiębiorstwa województwa katowickiego eksportowały w I kwartale 1986 r. do ponad 70 państw. Wartość eksportu do państw socjalistycznych wyniosła w tym okresie 42,1 mld zł,tj.

44,6% eksportu województwa ogółem . Spośród tych państw odbior­

cami przeważającej części sprzedawanych za granicę towarów 1 usług byłyi ZSRR, Chiny, Czechosłowacja, Rumunia, NRD, Węgry, Jugosławia - łęcznie 43,1% eksportu województwa. Największymi , odbiorcami spośród państw kapitalistycznych były: RFN,.Włochy, Brazylia, Austria, Finlandia, Wielka Brytania-łęcznie 33,3«

eksportu województwa. '

Ekeport województwa katowickiego to przede wszystkim eks­

port towarów 1 usług-94,9% eksportu ogółem. Eksport w ramach kooperacji przemysłowej z zagranicę 1 eksport w ramach specja­

lizacji produkcji pomiędzy krajami RWF>G wyniósł w I kwartale 1986 r, 3,1% tj.2,9 mld zł, z tego do I obszaru płatniczego 88,8%, do II obszaru 11,2%. W I kwartale 1986 r. w województwie kato­

wickim ekeport towarów 1 usług realizowało ponad 320 przedsię­

biorstw, bez kopalń węgla kamiennego, kt^re reprezentuje w ekeporcle Centrale Zbytu Węgla.

(13)

11 Wartość eksportu ppwy2ej 500 min zł osiągnęło 19 przedsiębiorstw łącznie z Centralą Zbytu Węgla. Eksport tych przedsiębiorstw w I kwartale 1986 r. wyniósł 80SJ eksportu województwa.

Opłacalność eksportu mierzona Jest wskaźnikiem efekty­

wności finansowej lYF. Wskaźnik ton obrazuje koszt uzyskania 1 złotego przez Jednostki hondlu zagranicznego, In wskaźnik'ten przyjnuje wartość mniejszą od Jedności, tym większą opłacalno­

ścią charakteryzuje się eksport. Ogółem eksport województwa Jest efektywny. W I kwartale ?986 r. eksport województwa charaktery­

zował się nieco lepszyn wskaźnikiem efektywności finansowej niż w I kwartale ub.r. Począwszy od I kwartału 1985 r. eksport do I obszaru płatniczego przekroczył granicę opłacalności /granicę opłacalności Jest v'3kaźnik 1,00/. Począwszy od I kwartału 1982 r.

do I kwartału 1985 r. wskaźnik efektywności finansowej eksportu systematycznie eię pogarszał, zarówno ogółem Jak 1 w poszcze­

gólnych obszarach płatniczych.

W I kwartale 1986 r. przedsiębiorstwa województwa katowic­

kiego uzyskały na eksporcie towarów 1 usług łączny zysk o war­

tości 4,8 old zł.Zysk ten został osiągnięty z eksportu do II obszaru płatniczego, dla którego wyniósł 8,4 mld zł.

W obrotach z I obszarem płatniczym zanotowano stratę w wysokości 3,6 old zł. 0 wartcóci osiągniętego zyeku zadecydował eksport Centrali Zbytu Węgla będącej dystrybutorem węgla z poszczegól­

nych kopalń. 3ej zysk wyniósł.11,7 mld zł. W porównaniu z I kwar­

tałem 1985 r.,w I kwartale 1986 r. zysk województwa osiągnięty na eksporcie był więkazy o 4,2 aid z 2;.

Przeprowadzona analiza eksportu województwa katowickiego uwidacznia Jego najbardzeej charakterystyczne cochyi

- znaczny stopień koncentracji po stronie dostawców/producentów/

towarów i usług na ekaport, t

- koncentracja eksportu według krajów sprzedaży«

- zdęcydowanle wiodący udział dwu resortów w eksporcie, - znaczny udział węgla w strukturze eksportu,

- ponad 2 razy większy eksport węgla do II obszaru płatniczego nit do I obszaru, zarówno ilościowo jak 1 wartościowo,

- ponad 2 razy r/lękeza wartość eksportu do II obszaru płatnlcza- go niz do I obszaru.

(14)

12

Niewątpliwie eksport węgla kamiennego i wyrobów przemysłu metalurgicznego odgrywa i będzia odgrywał w eksporcie wojewódz­

twa1 katowickiego kluczowę rolę, bo takc Jest struktura przemysłu województwa. Oednokże należy szukać dróg zwiększenia eksportu

■ałych zakładów przemysłu terenowego, rzemiosła i spółdzielczości.

W I kwartale 1986 r. eksport przedsiębiorstw województwa nale- ięcych do organizacji społecznych i spółdzielczości wyniósł zale­

dwie 0,5% eksportu województwa. Przyczyn śladowego y/rycz udziału spółdzielń 1 rzemieślników w eksporcie Jest wiele, m.in. zły stan parku maszynowego, kłopoty w zaopatrzeniu w materiały i surowce, trudności w zaprezentowaniu swojej oferty za granic«.

Część zakładów stara się często wiązać z partnerem zagranicznym w ten sposób, żeby on zapewnił technologię, najbardziej potrzor bne urzędzenia, a częściowo także materiał dla zamawianej przez siebie produkcji. Małe 1 średnie zakłady mogę dość szybko

przestawić się na produkcję eksportowę. Ale by mogły tego dokonać potrzebne sc szybkie decyzje, usuwajęce przeszkody, które niekie­

dy uniemożliwiają im podejmowanie 1 rozwijanie produkcji na rynki zewnętrzne.

(15)

T a b l . 1 EKSPORT PRZEDSięSIORST.V 2 TERENU WOJEWÓDZTWA KATOWIC­

KIEGO WEDŁUG RESORTÓW /ceny bleżęce/

RESORTY a - I-III 1985 b - I-III 1986

Wartość « cenach Saldo wyniku finan­

sowego

Wartość w ce na ch transak­

cyjnych krajo­

wych

WF transak­

cyjnych

« min zł X** 1985-100X X X

O G Ó Ł E M ... a 72557 67955 620 0,99 X

b 94427 83941 4820 0,95 130,1

w t y * «

Ministerstwo Gór­

nictwa i Energe­ a 40134 30231 7576 0,81 X

tyki b 56329 41753 11700 0,79 140,4

Ministerstwo Hutni­

ctwa i Przemysłu a 26789 31806 -6420 1,24 X

Maszynowego b 30968 34672 -5902 1.19 115,6

Ministerstwo Prze­

mysłu Chemicznego a 3137 3142 -138 1,04 X

1 Lekkiego b 4387 4560 -375 1,09 139,8

Ministerstwo Budow­

nictwa, Gospodarki

Przestrzennej 1589 1462 52 0,97 X

1 Komunalnej b 1448 1340 -175 1.12 91,1

Tabl, 2 EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RODZAJÓW OBROTU W I KWARTALE 1986 R. /ceny transakcyjne/

RODZAJ OBROTU

Ogółem !Obszar I1

Obszar

II Ogółem Obszar

I Obszar

II w min zi w odsetkach 0 G ó Ł E M 94427 28708 65719 100,0 100,0 100,0 Eksport towarów 1 usług

produkcji krajowej ... 89598 25255 64343 94,9 88,0 97,9 Eksport w ramach koope­

racji przemysłowej

1153 831 322 1,2 2,9 0.5

Eksport w ramach spacja lizacji produkcji po­

między krajami RWPG ., 1719 1719

-

1.8 6,0 X

Reeksport bezpośredni 6 - 6_ 0.0 X 0.0

Eksport budownictwa liczony metod* sprze­

daży brutto ... 1951 903 1048 2.1 3.1 1.6

I

(16)

Tabl, 3 EKSPORT WOOEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW /oeny bieięcs transakcyjna/

14 - - ... ...-

1986 1985 1986

WYSZCZEGÓLNIENIE I - III

w min zł I-III 1985

»100 w odsetkach 0 G ó Ł E M •«••••••.••.*• 94427 130,1 100,0 100,0

28708 113,3 34,9 30,4

obszar płatniczy I I . . . . ' 65719 139,2 65,1 69,6 Wyroby przemysłu elektro­

maszynowego »«•»•«*#•.... 21041 127,5 22,7 22,3

2153 150,1 2,0 2,3

Paliwa 1 energia ... 51108 . 133,9 52,7 54,2 Wyroby przemysłu metalur­

gicznego ... 15163 115,8 18,0

* 16,1 Wyroby przemysłu chemicz-

2202 163,7 1.9 2,3

Wyroby przemysłu minerał-

502 173,1 0.4 0,5

Wyroby przemysłu drzewno-

papierniczego ... . 138 134,0 0.1 0,1 Wyroby przemysłu lekkiego 1621 130,6 1.7 1,7 Wyroby przemysłu spożywcze

go 1 produkty rolnictwa 229 92,7 0.3 0,2 Towary pozostałe ... 270 197,1 0.2 0,3

Tabl.*4 EKSPORT WOJEWÓDZTW* KATOWICKIEGO NA TLE KRA3U W I KWARTALE 1986 R.

Województwo Kraj Woje­

wództwo Kraj WYSZCZEGÓLNIENIE wartoćć

eksportu w cenach transak­

cyjnych w min zł

udział w ek­

spor­

cie kraju w %

wartoćc eksportu w cenach transak­

cyjnych w min zł

w. odsetkach

Q G ó Ł E M ... 94427 23,4 403165 100,0 100,0 obszar płatniczy I ... 28703 15,5 185629 30,4 46,0 obszar płatniczy II .. 65719 30,2 217536 69,6 54,0 Ministerstwo Górnictwa

1 Energetyki ... 56329 78,8 71503 59,7 17,7 Ministerstwo Hutnictwa

i Przemysłu Maszyno- jo 30908 15.7 1 W 5 0 0 32,8 49,0

(17)

Tabl. 4 EKSPORT MJ3EWÓDZTWA KATOWICKIEGO V. TUI KRA3U V1 I KWARTALE 19B6 R. / ^ o k ./

15

Woj e.iódz two Kraj fto je- 1 wództwo Kraj

WYSZCZEGÓLNIENIE

wartość eksportu w cenach transak- cyjnych w min zł

udział w ek­

spor­

cie kraju w 56

wartość eksportu w cenacb transak­

cyjnych w min zl

w odsetkach

Ministerstwo Przemysłu

Chemicznogo i Lekkiego 4387 5,7 76965 4.6 19.1 Ministerstwo Budownic­

twa, Gospodarki Prze­

strzennej 1 Komunalnej 1448 8,4 17194 1.5 4.3 Pozostało resorty .... 1295 3.2 40003 1.4 9.9 Tabl. 5 EKSPORT PRZEDSIĘBIORSTW '.'.OOEWÓDZTWA KATOWICKIEGO Y/EDŁUG

OBSZARÓW PŁATNICZYCH I KRA3ÓW SPRZEDAZY

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I - III 1985 b - I - III 1986

Wartość w cenach transak­

cyjnych

Wynik finansowy

/saldo/ WF

Wartość w cenach

transak­

cyjnych I-III 1985-100 w min zł /ceny

bieżące/

O G Ó Ł E M ...a 72557 620 0,99 X

b 94427 4820 0,95 130,1

25332 -2925 1.12 X

b 28708 -3574 1.12 113,3

*w ty ii

12970 -1C01 1.12 X

b 16562 -2277 1.14 127,7

Czechosłowacja ... a 3414 -407 1.12 X

b 4049 -433 1,11 118,6

4602 -35 1,01 X

b 3432 -71 1,02 74,6

1369 -31 1,02 X

b 2005 -203 1,10 146,5

1585 -628 1,40 X

- b 1401 -373 1.27 88,4

826 -71 1,09 X

b 721 -9/ 1.13 87,3

47225 3545 0,92 X

b 65719 6394 0,87 139,2

w t y m s

RFN ... a 6349 -672 1,11 X

b 7794 853 0,89 122,8

(18)

Tabl. 5 EłCSPORT PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTW KATOWI CK IHGO WEDŁUG OBSZARÓW PŁATNICZYCH I KRAJÓW SPRZEDAŻY / d o k V

WYSZCZEGÓLNIENIE

• - I - III 1985 L _ t _ TTT 1QAA

Wartoóć w cenach

transak­

cyjnych

Wynik finansowy

/saldo/ WF

Wartoić w cenach

transak­

cyjnych 1985-100 o • x • XXX iyoo

w aln zł /ceny bieżące/

OBSZAR II / d o k . /

Włochy ••%•••••••• •

b

2981 -520 ł 1.17 X

5870 1 1,00 196,9

b

2039 390 0.81 X

5637 1182 0,79 276,5

1182 -248 1.21 X

5288 242 0,95 447,4

1900 379 0,80 X

4414 1491 0,66 232,3

1262 169 0,87 X

4028 1213 0,70 319,2

Wielka Brytania . . a 5510 745 0.86 X

b 3728 454 0,88 67,7

b

1326 -140 1,11 X

2945 -330 1.11 222,1

2823 583 0,79 X

2293 589 0,74 81,2

1110 341 0,69 X

b 2163 124 0,94 194,9

1667 624 0,63 X

b 2152 666 0,69 129,1

1078 69 0,94 *

X

b 2031 127 0,94 188,4

1649 327 0,80 X

2019 522 0.74 122,4

ZSRR ... a 867 279 0.68 X

b 2960 646 0,78 341,4

2416 423 0,80 X

b 2230 464 0,79 92,3

207 9 0,96 X

b 609 -12 1,02 294,2

187 30 0,84 X

136 -17 1,13 72,7

Czechosłowacja ... a 233 -29 1,12 X

b 79 -9 1.12 33,9

N R O ...a 81 -9 1,11 X

b 61 1,00 75,3

(19)

Tabl. 6 WAR TO SC I DYNAMIKA EKSPORTU V«JEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI

17

WYSZCZEGÓLNIENIE 8 - w nln zł

b - w ailn rubli c - w nln dolarów USA

1985 1986

I - III

ceny ble2qca I-III

1985-100 0 G ó Ł E M ... a 72556,8 94426,9 130,1 Obszar p^ctnlczy I ... a 25331,5 28708,2 113,3

b 329,0 319,1 97,0

Obazar płatniczy II a 47225,3 65718,7 139,2

c 337,4 409,3 121,3

Tabl. 7 WARTOŚĆ I DYNAMIKA EKSPORTU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

1982 1983 1984 1985 1986

WYSZCZEGÓLNIENIE ' ] - III

w mld zł /ceny transakcyjne bieżące/

I-III 1982 -100

I-III 1985 -100 O G Ó Ł E M

...

42,4 51,0 69,2 72,5 94,4 222,6 130,1

n tym do ZSRR 7,3 12.1 17,0 13,8 19,5 267,1 141,3 Obazar płatni­

czy I ... 16,0 20,5 24,2 25,3 28,7 179,4 113,3 Obszar płatni­

czy II ... 26,4 30,5 45,0 47,2 65,7 248,9 139,2

Tabl. 8 EFEKTYWNOŚĆ EKSPORTU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE

1982 1983 1984 1985 1986

I - III

wskaźnik efektywności finans owej WF

0,75 0,85 0,89 0,99 0,95

0,82 0,95 0,94 1,10 1,08

Obazar płatniczy I ... 0,87 0,94 0,96 1,12 1.12 Obazar płatniczy II .. 0,68 0,7? 0,86 0,92 0,87

(20)

18

Tabl. 9 PRZEDSIĘBIORSTWA HOOEM&OZTWA KATOWICKIEGO O NAJWIĘKSZEJ W W T O S C I EKSPORTU

WYSZCZEGÓLNIENIE

• - I-III 1985

Wartość ekeportu w cenach transak­

cyjnych

Należ­

ność do­

stawcy

Wielkość zyaku /etrety/

WF

wartość ekspor­

tu w ce­

nach traneak cyjnych I-III 1985 -100 b - I-III 1986

w sin zł /ceny bieżące/

Centrala Zbytu a 35892 26130 "7601 0,79 X

Wągla, Katowice b 48692 34543 11728 0,76 135,7

Huta 'Katowice*. a 5233 6780 -2001 1,38 X

Dąbrowa G ó r n i c a b 7189 7981 -1607 1,22 137,4 Zakłady Metalur­

giczne ‘Trzebi­ a 3802 4934 -1208 1,32 X

nia* .Trzebinia b 4061 4736 -800 1,20 106,8

Fabryka Samocho­

dów Małolitra­

żowych , Zakład a 1638 2484 -914 1,06 X

Nr 2, Tychy b 3056 3858 -968 1,32 186,6

Konbinat Urządzeń Mechanicznych

*Buaar-Labądy*, a 2995 3452 -548 1,18 X

Gliwice b 1696 1997 -358 1,21 56,6

Fabryka Zaecha- nizowanych Obu­

dów Selen

•Fazoe*.Tarnow­ a 200 187 -1 1,01 X

skie Góry b 1436 1039 - 1,00 718,0

Zakład Urządzeń Koaputerowych

•Mere-Elzeb*, a 832 786

*

1,00 X

Zabrze b 1297 1216

.

- 1,00 155,9

Konbinat Kokso-

cheaiczny, a 1143 1411 -302 1,26 X

Zabrze b 1020 1219 -224 1,22 89,2

Huta ’Kościuszko* a 438 605 -184 1,42 X

Chorzów b 924 1132 -290 1,31 211,0

Fabryka Maszyn Górniczych im, Jullene Leńskie-

go *Famur", a 183 171 1,00 X

Katowice b 791 731 0 1,00 432,2

\

(21)

Tabl. 9 PRZEDSIĘBIORSTWA W03GWÓ0ZTWA KATOWICKIEGO O NAJWIĘKSZEJ WARTOŚCI EKSPORTU /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I-III 1985

Wartość eksportu w condch transak­

cyjnych

Należ­

ność do­

stawcy

Wielkoóć zysku /straty/

WF

v;artoóć ekspor­

tu w ce­

nach transak­

cyjnych I-III 19B5 -100 . b - I-III 1986

w min zł /ceny bieżące/

Gwarectwo Au toina- a

tyzacji Górnictwa, 119 113 1,00 X

Katowi ca 774 731 0 1,00 650,4

Przędzalnia Baweł­

ny •Przyjaźń1', 763 540 200 0,74 X

Zawiercie 809 707 79 0,90 106,0

Huta Metali Nieże­

laznych 'Szopie­ 612 717 -118 1,19 X

nice", Katowice 657 996 -364 1.55 107,4

Gwarectwo Budow­

nictwa Górnicze­ 475 173

-

1,00 X

go, Katowice 637 319 6 0,99 134,1

Przedsiębiorstwo Przemy słowo- Han- dlone’Polskie

Odczynniki Che­ a 382 467 -85 1,22 X

miczne 7 Gliwice b 614 684 -70 1,11 160,7

Zakłady Azotowe

im. Pawła Findera, a 405 431 -25 1,06 X

Chorzów b 612 603 -4 ' 1,01 151,1

Fabryka Obrabia­

rek "Rafamet*,

Kuźnia Racibor­ a 715 709 1,00 X

ska b 573 573 1,00 80,1

Huta ’Florian*, a 502 583 -118 1,23 X

Swlętochłowlce b 541 520 -33 1,06 107,8

Huta Cynku ‘Mia­

steczko slęskie“

Tarnowskie Góry a 568 508 48 0,91 X

b 500 567 -83 1.17 88,0

(22)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :