Regulamin rekrutacji do klas pierwszych dla młodzieży w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie w roku szkolnym 2016/ 2017

Download (0)

Full text

(1)

Regulamin rekrutacji

do klas pierwszych dla młodzieży w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie

w roku szkolnym 2016/ 2017

§ 1 Podstawa prawna regulaminu:

1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

z 2014 r., poz. 7)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadan komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1144)

4. Zarządzenie nr 110.1.4.2016 Wielopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. W sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/ 2017

5. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017

6. Wykaz olimpiad organizowanych w roku szkolnym 2015/16

§ 2

1. Wszyscy uczniowie klas III gimnazjalnych zdają egzamin z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych, języka obcego nowożytnego.

Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy i stanowi podstawę postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych.

2. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego na stronie internetowej http://powiatsremski.edu.com.pl/PUNKT

3. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły kwestionariusze - wnioski wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń.

4. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).

(2)

§ 3

1. W Technikum ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 planowane są następujące kierunki kształcenia:

- Technik rolnik

- Technik architektury krajobrazu - Technik hotelarstwa

- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - Technik hodowca koni

- Technik ogrodnik - Technik agrobiznesu

- Technik ochrony środowiska - Technik technologii żywności

- Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - Technik weterynarii

2. W zasadniczej szkole zawodowej planowane jest kształcenie w zawodach:

- jeździec - ogrodnik - rolnik

3. Szczegółowe informacje o kierunkach kształcenia znajdują się na stronie www.zsr-grzybno.pl w zakładce Rekrutacja - kierunki kształcenia.

§ 4

1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych składają wnioski o przyjęcie wraz z dokumentami w wybranych przez siebie szkołach od 23 maja do 10 czerwca 2016 r.

do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.*

* wnioski o przyjęcie do szkoły można również składać drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły

2. Ogólny wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów ubiegających się o przyjęcie do ZSR w Grzybnie:

a) wniosek wydrukowany z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna,

b) ankieta i wniosek o przyjęcie do szkoły - pobrane z sekretariatu ZSR lub ze strony internetowej,

c) 3 fotografie,

d) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej),

(3)

e) zaświadczenie od pracodawcy gwarantujące odbywanie praktycznej nauki zawodu* (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej),

* W przypadku braku możliwości uzyskania powyższego zaświadczenia, szkoła organizuje miejsca pracy gwarantujące odbywanie praktycznej nauki zawodu.

f) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, a w późniejszym terminie oryginał świadectwa,

g) kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, a w późniejszym terminie oryginał zaświadczenia, h) kopia skróconego aktu urodzenia,

i ) wniosek o przyjęcie do internatu (dla zainteresowanych) – do pobrania ze strony szkoły (zakładka Rekrutacja – do pobrania) lub w sekretariacie.

3. Kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty w w/w terminach logują się do aplikacji elektronicznego naboru, podają wyniki ze świadectwa ukończenia gimnazjum i egzaminu gimnazjalnego oraz dostarczają poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od dnia 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.

4. Dnia 1 lipca 2016 r. do godz. 15.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

5. W dniach od 1 - 5 lipca 2016 r. do godz. 15.00 kandydaci z listy zakwalifikowanych pobierają z sekretariatu skierowania na badanie lekarskie oraz składają oświadczenie o wyborze szkoły (kandydaci niepełnoletni – na oświadczeniu wymagany jest również podpis rodzica lub opiekuna prawnego).

6. Kandydaci, którzy znaleźli się na liście przyjętych potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego do dnia 12 lipca 2016 r. do godz. 15.00 do sekretariatu szkoły.

7. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające odbywać się będzie od 13 lipca 2016 r. - dalej zgodnie z terminarzem.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) oraz Zarządzenie nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/ 2017.

§ 5

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna.

Szkoła może zaproponować kandydatowi naukę w innym zawodzie, jeżeli ilość zgłoszonych podań nie będzie wystarczająca do utworzenia oddziału.

1. Oceny z przedmiotów, wyników egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum zostaną przeliczone na punkty.

(4)

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej

KRYTERIA - ŚWIADECTWO PUNKTY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

aktywność na rzecz innych ludzi 2 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt

szczególne osiągnięcia * 13 pkt (max)

wynik z języka polskiego celujący - 20 pkt (max)

bardzo dobry – 16 pkt dobry – 12 pkt dostateczny – 8 pkt dopuszczający – 2 pkt

wynik z I przedmiotu - matematyka celujący - 20 pkt (max)

bardzo dobry – 16 pkt dobry – 12 pkt dostateczny – 8 pkt dopuszczający – 2 pkt wynik z II przedmiotu (w zależności od wybranego

kierunku kształcenia: biologia lub geografia lub informatyka lub chemia)

celujący - 20 pkt (max)

bardzo dobry – 16 pkt dobry – 12 pkt dostateczny – 8 pkt dopuszczający – 2 pkt wynik z III przedmiotu (język obcy do wyboru) celujący - 20 pkt (max)

bardzo dobry – 16 pkt dobry – 12 pkt dostateczny – 8 pkt dopuszczający – 2 pkt

max 100 pkt (max)

KRYTERIA – EGZAMIN GIMNAZJALNY WYNIKI Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W %

PUNKTY W POSTĘPOWANIU

REKRUTACYJNYM

wynik z języka polskiego 100,00% x 0,2 = 20 pkt (max)

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100,00% x 0,2 = 20 pkt (max)

wynik z matematyki 100,00% x 0,2 = 20 pkt (max)

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 100,00% x 0,2 = 20 pkt (max) wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 100,00% x 0,2 = 20 pkt (max)

max 100 pkt (max)

Razem 200 pkt (max)

* Wyszczególnienie osiągnięć i przypisanych im punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

1 Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty:

- za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

- za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

10 pkt 7 pkt 5 pkt

(5)

2 Konkursy wiedzy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieje wiedzy o zasięgu ogólnopolskim:

- za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych (objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej)

- za tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych (nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej)

- za tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych (nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej)

10 pkt

4 pkt 3 pkt 3 Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

- za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

- za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

10 pkt 7 pkt 5 pkt 7 pkt 5 pkt 3 pkt 4 Konkursy lub turnieje wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych (objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej)

- za dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych (nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej)

- za dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych (nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej)

- za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych (objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej)

- za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych (nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej)

- za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych (nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej)

10 pkt

7 pkt 5 pkt

7 pkt 3 pkt

2 pkt 5 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym - krajowym

- wojewódzkim - powiatowym

4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

(6)

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 8 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów, c) dobrym – przyznaje się 4 punkty,

d) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty, e) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art.

44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony powyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 8 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 4 punkty;

4) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty;

5) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 12 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 9 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 6 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 3 punkty;

5) dopuszczającym – przyznaje się 1 punkt.

§ 6

Klasy pierwsze publicznych szkół ponadgimnazjalnych tworzone będą z listy kandydatów ustalonej według ilości zdobytych przez nich punktów.

1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, przyjmuje się kandydatów z:

- problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze

(7)

względu na stan zdrowia (potwierdzenie opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej).

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w przypadku wolnych miejsc w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

- niepełnosprawność kandydata - wielodzietność rodziny kandydata

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - niepełnosprawność obojga rodziców

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - objęcie kandydata pieczą zastępczą

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację

3. Do podania kandydat powinien dołączyć odpowiedni dokument w formie kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata.

§ 7

1. W przypadku odmowy przyjęcia do szkoły, kandydatowi przysługuje prawo odwołania w ciągu trzech dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły. Rodzice kandydata mogą złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.

2. W przypadku pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły od komisji rekrutacyjnej rodzice mogą złożyć wniosek do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od otrzymania uzasadnienia . Dyrektor szkoły w ciągu następnych trzech dni od dnia złożenia odwołania podaje pisemne uzasadnienie decyzji.

3. Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji, rozpatruje dyrektor szkoły, do której kandydat złożył dokumenty, zgodnie z Zarządzeniem nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. - Załącznik nr 2.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7) oraz Zarządzenie nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.

Przewodnicząca

Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Małgorzata Ambroży

Figure

Updating...

References

Related subjects :