• Nie Znaleziono Wyników

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu"

Copied!
7
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora UEW nr 66/2020 STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ – MAGISTERSKIEJ

dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

1. Wymagania ogólne

1.1. Praca dyplomowa – magisterska powinna być opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem studiów drugiego stopnia i profilem kształcenia oraz dyscypliną wiodącą, do której kierunek został przypisany.

1.2. Temat pracy dyplomowej – magisterskiej powinien być związany z efektami uczenia się przyjętymi dla kierunku studiów. Praca jest prowadzona pod kierunkiem promotora, który zapewni ich osiągniecie.

2. Wymogi merytoryczne

2.1. Praca powinna zawierać:

 sformułowanie problemu badawczego, pytań badawczych lub tez(y)/hipotez(y), celu pracy i zakresu badań,

 osadzenie problemu badawczego w szeroko cytowanej literaturze przedmiotu, w tym zagranicznej,

 zastosowanie określonej metody badawczej,

 wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych,

 sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy.

2.2. Struktura pracy powinna prowadzić do osiągnięcia jej celu.

2.3. Przygotowanie pracy dyplomowej – magisterskiej powinno u studenta ukształtować umiejętności:

 poszerzania wiedzy przez samodzielne studia literatury przedmiotu,

 krytycznej oceny dorobku teoretycznego w zakresie tematyki pracy,

 osadzenia problemu w literaturze,

 diagnozy i oceny problemu w badanym podmiocie gospodarczym lub instytucji,

 projektowania nowych rozwiązań lub modyfikacji istniejących,

 stosowania warsztatu badawczego, a w szczególności stosowania metod pracy naukowej,

 identyfikowania i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktyce,

 dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk,

 czynnego posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów i wykorzystania jej w zastosowaniu do praktyki lub do wnioskowania teoretycznego,

 prowadzenia logicznego toku wywodów i posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.

2.4. Praca powinna mieć wyodrębnioną część teoretyczną (analiza literatury przedmiotu) i badawczą (wyniki badań własnych ukierunkowane na rozwiązanie praktyczne analizowanego problemu).

2.5. Teoria powinna przedstawiać w sposób szeroki pogłębioną wiedzę (poziom 7 PRK) z wybranego tematu wynikającą z dokonanego przeglądu literatury krajowej i zagranicznej. Rozważania teoretyczne muszą być poparte przykładem praktycznym.

3. Wymagania dotyczące charakteru pracy

Praca dyplomowa – magisterska powinna mieć charakter:

 badawczy – autor identyfikuje zależności między zjawiskami gospodarczymi i wykrywa zależności w ramach badanego wycinka rzeczywistości gospodarczej.

(2)

Praca może mieć również charakter eksperymentalny - wówczas zawiera eksperymentalne rozwiązanie określonej hipotezy badawczej oraz obejmuje koncepcję i odpowiedni dobór metod badawczych, planowanie i organizację eksperymentu, przedstawienie uzyskanych wyników, ich dyskusję oraz wnioski.

 projektowy (aplikacyjny) – autor identyfikuje zależności między zjawiskami gospodarczymi i proponuje nowe rozwiązania praktyczne (wdrożeniowe),

4. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa – magisterska:

 jest samodzielną pracą studenta przygotowywaną pod kierunkiem promotora,

 podlega recenzji,

 podlega obronie w trakcie egzaminu dyplomowego.

 umożliwia absolwentowi uzyskanie tytułu zawodowego magistra.

5. Wymogi formalne

 Układ pracy - praca zawiera, poza rozdziałami:

a) stronę tytułową,

b) tytuł i streszczenie w języku angielskim, c) spis treści,

d) wstęp i zakończenie, e) wykazy,

f) oświadczenia (wzory oświadczeń w załączeniu). Oświadczenia studenta należy umieścić na końcu pracy.

 Układ pracy realizowanych na kierunkach anglojęzycznych - praca zawiera, poza rozdziałami:

a) strona tytułowa w języku angielskim – wzór ANG b) tytuł pracy i streszczenie w języku polskim

c) spis treści w języku angielskim d) wstęp i zakończenie,

e) wykazy,

f) oświadczenia (wzory oświadczeń w załączeniu). Oświadczenia studenta należy umieścić na końcu pracy.

 Praca powinna zawierać wykazy w kolejności:

a) wykaz cytowanej literatury w kolejności alfabetycznej, zgodny z wymogami opisu bibliograficznego,

b) wykaz wykorzystanych aktów prawnych i innych regulacji,

c) wykaz materiałów ze źródeł internetowych (z ostatnią datą dostępu) i innych materiałów źródłowych z pełnym przypisem bibliograficznym,

d) wykaz tablic / tabel,

e) wykaz rysunków (schematów, map, itp.), f) wykaz załączników.

 We wstępie należy zarysować ogólne tło badanego zagadnienia, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, sformułować problem badawczy, postawić pytania badawcze lub tezy (hipotezy) badawcze, określić cel i zakres pracy, wskazać metody badawcze, a także przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy.

 W zakończeniu należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy.

 Przed spisem treści należy umieścić dla prac w języku polskim: tytuł i streszczenie w języku angielskim, zaś dla prac w języku angielskim: tytuł i streszczenie w języku polskim (tekst streszczenia maksymalnie 2500 znaków ze spacjami).

 Przypisy literaturowe powinny być jednolite w całej pracy według jednego ze stylów:

a) styl Harwardzki

b) styl APA http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/dla_autorow/14627/literatura.html

(3)

c) styl bibliograficzny dla przypisów dolnych (przykłady w Załączniku 4)

 Praca powinna posiadać nie mniej niż 60 stron. W przypadku pracy eksperymentalnej nie mniej niż 50 stron.

 Literatura powinna obejmować co najmniej 20 pozycji w formie pozycji zwartych oraz artykułów. Dodatkowo uzupełniona może być o akty prawne oraz wykaz stron internetowych, jeśli wymaga tego temat pracy.

 W literaturze muszą występować pozycje obcojęzyczne.

 W spisie literatury mogą się znaleźć jedynie pozycje powoływane w pracy.

 Standardowy układ strony tytułowej w załączeniu.

6. Wymogi edytorskie

 format arkusza papieru: A4 (wydruk jednostronny),

 czcionka podstawowa: Time New Roman 12 pkt albo Calibri 11 pkt,

 czcionka w tabelach i na rysunkach maksymalnie 11 pkt,

 odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,

 marginesy: górny 2,5 cm; dolny 2,5 cm; lewy 3,0 cm; prawy 2,0 cm,

 wyrównanie tekstu do obu marginesów,

 wcięcia akapitowe: 0,5 cm,

 numeracja ciągła wszystkich stron pracy,

 przypisy dolne: wielkość czcionki 10 pkt.

(4)

KIERUNEK STUDIÓW

...

Imię i nazwisko

Nr albumu …………

PRACA MAGISTERSKA / PRACA MAGISTERSKA UTAJNIONA

1

Tytuł pracy

Promotor:

……….

Tytuł naukowy/stopień, imię i nazwisko

(np. prof. dr hab. Jan Kowalski lub dr hab. Jan Kowalski, prof. UEWlub dr Jan Kowalski)

Katedra ………

Pracę akceptuję i wnioskuję o jej dopuszczenie do dalszych etapów postępowania

………

podpis Promotora

WROCŁAW 20….

1 W przypadku uzyskania zgody na utajnienie pracy od Dziekana ds. Studenckich lub Dziekana Filii

(5)

Programme

………...

Author’s Name and Surname

Student No. ………..

MASTER’S THESIS / CLASSIFIED MASTER'S THESIS

Title of the thesis

Master’s thesis written under the supervision of

………

in the Department

………...……….………

I approve the thesis and I request for further processing

………

Supervisor’s signature

WROCLAW 20…..

(6)

WZORY OŚWIADCZEŃ

OŚWIADCZENIE AUTORA (AUTORÓW) PRACY

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie. Wszystkie dane, istotne myśli i sformułowania pochodzące z literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opatrzone odpowiednimi odsyłaczami.

Praca ta w całości ani w części, która zawierałaby znaczne fragmenty przedstawione w pracy jako oryginalne, nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

Oświadczam, że tekst pracy dyplomowej wgrany do systemu APD jest identyczny z tekstem wydrukowanym złożonym w dziekanacie, o ile złożenie pracy w dziekanacie jest wymagane aktualnymi regulacjami Uczelni.

UWAGA: Oświadczenie składane w wersji elektronicznej w systemie APD

OŚWIADCZENIE PROMOTORA

Oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została przygotowana pod moim kierunkiem i spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Jednocześnie oświadczam, że tematyka pracy jest zgodna z efektami uczenia się określonymi dla kierunku Autora pracy.

UWAGA: Oświadczenie składane w wersji elektronicznej w systemie APD

(7)

WZORY OŚWIADCZEŃ PRACE ANGLOJĘZYCZNE

DECLARATION OF THE AUTHOR CONCERNING INDEPENDENT AND SOLE AUTHORSHIP OF THE THESIS Aware of my legal responsibility I hereby declare that this thesis has been written solely by myself. All data, concepts, crucial ideas and formulation derived from literature (quoted verbatim or paraphrased in the thesis) are appropriately referenced.

The thesis, in its entirety or any part containing significant fragments presented as original has not been submitted by anyone to any prior official procedures aimed in obtaining the academic degree.

I confirm that the copy of the thesis in the APD system is identical with the printed version submitted in the Office for Student Affairs, assuming the submission of a printed version is actually required.

NOTE: This declaration is submitted in electronic version in the APD system.

DECLARATION OF THE SUPERVISOR

I hereby declare that this thesis has been written under my supervision and meets all required criteria necessary to award the student relevant academic degree.

I hereby declare that the scope of this thesis is consistent with the learning outcomes as defined for the relevant Programme.

NOTE: This declaration is submitted in electronic version in the APD system.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego autorka kwalifikuje zezwolenie do czynności prawnych jednostronnych i upoważniających oraz wskazuje na odrębności odnoszące się

Poszukujemy osób, które z otwartą głową podchodzą do budowania swoich doświadczeń w obsłudze pacjenta. Które z uśmiechem i cierpliwością wsłuchają się w jego potrzeby,

Zwiększy to umiejętność uczenia się oraz wykonywania bardziej precyzyjnych i silniejszych uderzeń, które – zwłaszcza w warunkach rywalizacji sportowej mają

Należy korzystać z metody pomiaru izokinetycznego ramion w celu bieżącej i okresowej kontroli zawodniczek i zawodników uprawiających pływanie sportowe na wysokim poziomie

2) określać użyteczność podejmowanego tematu oraz odpowiadać na bieżące potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu lub określonego podmiotu zewnętrznego

W przypadku powołania przez radę dydaktyczną kierunku wydziałowej komisji do spraw prac dyplomowych szczegółowe zasady przygotowywania i oceny prac dyplomowych ustala

Pisanie o śmierci może się wydawać absurdalne, jednak jak się okazuje jest to temat bardzo „żywy” zarówno w naszej świadomości, jak również w języku, którego używamy kiedy

Obiekt ten bowiem będzie służył nam wszystkim: i pracującym w nim archiwistom, i użytkownikom prowadzącym badania naukowe, i archiwistom zakładowym szukającym

Ale między tymi czasami jest jedna zasadnicza różnica, którą można ująć w następujący sposób: jeśli chcecie powiedzieć mi, lub komukolwiek innemu, kiedy

W ramach prób otrzymania szczotek polimerowych metodą kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej mediowanej trwałymi rodnikami nitroksylowymi (NMP) opracowano sposób

I consider the issue of visual persuasion in the context of public relations theory and present the priority features of images that constitute the persuasiveness of visual

Badanie obu typów systemów pozwala na porównanie warunków w pojedynczych i wielokrotnych gwiazdach, co może pomóc w stwierdzeniu, czy temperatura jest kluczowym ele- mentem w

The aim of the dissertation is to demonstrate that the Internet is a tool for human resources development, but that in the practice of the organization, the

Z tajnych petersbur­ skich aktów, tyczących się nieszczęśliwego skazańca, udało mi się autentycznie wyjaśnić jego dalsze koleje: ponieważ fakta tu mówią,

[r]

Informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów, na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania zostaną podane do

Badanie 1 miało na celu diagnozę potrzeb oraz problemów dydaktycznych, z jakimi stykają się nauczyciele języka angielskiego pracujący ze dziećmi ze specjalnymi potrzebami

Wracając do pytania o to, czy odsetek liczebności (25,86%) oraz czasu wypowiedzi (25,66%) polityczek w analizowanych programach odzwierciedlał minimalny odsetek

W badaniu oceniającym wpływ wykorzystania urządzenia TrueCPR na jakość ucisków klatki piersiowej zastosowanie urządzenia TrueCPR w porównaniu z bezprzyrządowym uciskaniem

The study evaluating the impact of different resuscitation techniques showed that during the 10-minute resuscitation scenario, the use of a manual defibrillator

In the study evaluating the knowledge of paramedics use of IO access during cardiopulmonary resuscitation of an adult patient, 19% of participants reported to

C1 - wyrobienie, kształtowanie i utrwalanie umiejętności tworzenia krótszych i dłuższych wypowiedzi pisemnych w języku angielskim na poziomie średniozaawansowanym B2,

posiada elementarną umiejętność posługiwania się językiem naukowym i tworzenia typowych prac pisemnych w zakresie językoznawstwa korzystając z literatury