Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema Olsztyn OFERTA

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 1 Zamawiający:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

tel.: 089 521 12 50 fax: 089 521 12 60

Wykonawca:

………

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym o nadanej nazwie „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wraz z projektowaniem Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonanie całego przedmiotu zamówienia za ryczałtową cenę w wysokości:

Netto: ………. zł, słownie: ……….

Podatek VAT: …….%: ……… …… zł, słownie: ………...………….

Brutto: ………. zł, słownie: ………

1. Zamówienie wykonamy w terminach i na warunkach opisanych treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Udzielamy gwarancji i rękojmi na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy.

3. Akceptujemy warunki płatności wynagrodzenia na zasadach i terminach określonych projektem umowy.

4. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia oraz w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia. Zakres prac projektowych i robót budowlanych wynikający z programu funkcjonalno użytkowego, koncepcji architektonicznej oraz pozostałych postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia ujęty został w oferowanej cenie ryczałtowej.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

(2)

6. Oświadczamy, iż podczas realizacji zamówienia zamierzamy */nie zamierzamy* polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

8. Wadium w wysokości 15.000,00 zł., słownie piętnaście tysięcy złotych wnieśliśmy w dniu ... w formie ……….

9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:

...

10. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w brzmieniu ustalonym przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym.

11. Oświadczamy, że wszelką korespondencję należy prowadzić na adres:

………

oraz zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 2 na czynny nr fax.: ………

12. *Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13. *Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach złożonych na stronach ………. .

* (niepotrzebne skreślić )

Załącznikami do niniejszej oferty są :

• ...

• ...

• ...

• ...

Oferta zawiera ... ponumerowanych stron.

... ...

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

(3)

Załącznik nr 2 Zamawiający:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

tel.: 089 521 12 50 fax: 089 521 12 60

Wykonawca:

………

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nadanej nazwie „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wraz z projektowaniem Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.” na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

... ……...

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

(4)

Załącznik nr 3 Zamawiający:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

tel.: 089 521 12 50 fax: 089 521 12 60

Wykonawca:

………

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nadanej nazwie „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wraz z projektowaniem Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.” Oświadczam, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.

zm.).

... ...

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

(5)

Załącznik nr 4 Zamawiający:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn tel.: 089 521 12 50 fax: 089 521 12 60 Wykonawca:

………

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Do niniejszego wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

... ...

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych) Lp.

Nazwa zamówienia, zakres usług, rodzaj i zakres nadzorowanych usług projektowych / robót

budowlanych, w tym: kubatura, miejsce wykonania, wartość nadzorowanych robót

budowlanych.

Wartość usługi brutto

Okres świadczenia usług

Zamawiający początek koniec

1.

2.

(6)

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP 3/2011

6 Załącznik nr 5 Zamawiający:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn tel.: 089 521 12 50 fax: 089 521 12 60 Wykonawca:

………

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do niniejszego wykazu należy także dołączyć oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia (tj. posiadanie wymaganych przez Zamawiającego uprawnień budowlanych) oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

... ...

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych) Funkcja Imię i nazwisko Wykształcenie Doświadczenie

w latach

Nr i rodzaj uprawnień budowlanych,

data wydania

Informacje dotyczące zakresu i rodzaju uprawnień budowlanych, szczegółowe informacje dotyczące doświadczenia zawodowego w latach oraz informacje

o sposobie dysponowania osobą

………..lat

………..lat

(7)

Załącznik nr 6 Zamawiający:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

tel.: 089 521 12 50 fax: 089 521 12 60

Wykonawca:

………

OŚWIADCZENIE

O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nadanej nazwie „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wraz z projektowaniem Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.” Oświadczam, że wskazane w wykazie osoby przewidziane do wykonania zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane przewidziane w warunkach udziału w postępowaniu.

... ...

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

(8)

Załącznik nr 7 Zamawiający:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

tel.: 089 521 12 50 fax: 089 521 12 60

Wykonawca:

………

OŚWIADCZENIE

O POSIADANYM POTENCJALE TECHNICZNYM

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nadanej nazwie „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wraz z projektowaniem Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.” Oświadczam, że dysponujemy potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia.

... ...

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

(9)

Załącznik nr 8

Umowa nr ...

zawarta w dniu ... w Olsztynie, pomiędzy:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

zwaną dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

………

a

...

...

...

zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ...

2. ...

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nadaną nazwą „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wraz z projektowaniem Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych wraz z projektowaniem w systemie zaprojektuj i wybuduj została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie Pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wraz z projektowaniem Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.

Zestawienie podstawowych parametrów projektowanych w obiekcie:

Powierzchnia zabudowy - 1.326 m2 Powierzchnia użytkowa - 2.790 m2

Kubatura - 12.300 m3

2. Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad usługami projektowymi, pełnieniem nadzoru autorskiego i robotami budowlanymi

(10)

wykonywanymi przez wykonawcę robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a w szczególności nad:

- Opracowaniem dokumentacji projektowej budowlanej wraz z dokumentacją kosztorysową, przeprowadzeniem wymaganych prawem niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę;

- Opracowaniem dokumentacji wykonawczej w tym rysunków warsztatowych w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych;

- Opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową w zakresie wystroju wnętrz;

- Nadzorem autorskim;

- Przygotowaniem terenu – ukształtowaniem terenu, pracami przygotowawczymi, ziemnymi, gospodarką drzewostanem;

- Robotami budowlanymi związanymi z modernizacją i nadbudową oraz przebudową budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego w tym instalacjami wewnętrznymi;

- Dostawą i montażem platformowego dźwigu zewnętrznego wraz z obudową szybu;

- Dostawą i montażem wewnętrznej platformy pionowej;

- Dostawą i montażem dźwigu przelotowego;

- Robotami budowlanymi związanymi zagospodarowaniem terenu i obiektami pomocniczymi (oświetleniem, osłoną śmietnika, ogrodzeniem terenu, nawierzchniami z kostki betonowej, trawnikami, klomby, rabaty, nasadzenia)

- Robotami budowlanymi związanymi z uporządkowaniem gospodarki wodno- ściekowej, gazowej i energetycznej w tym: przełożeniem odcinka wodociągu i wykonaniem hydrantu przebudowę przyłącza kablowego NN, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią kanalizacji deszczowej, modernizacją przyłącza gazu ziemnego;

- Opracowaniem dokumentacji powykonawczej;

- Uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

3. Zamówieniem objęte są usługi związane z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego nad projektowaniem w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i wykonaniem w oparciu o opracowaną dokumentację projektową robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

4. Usługi projektowe i roboty budowlane, nad którymi sprawowana będzie funkcja Inwestora Zastępczego obejmuje w szczególności:

4.1 wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonawczego w tym rysunków warsztatowych wraz z dokumentacją kosztorysową służącą Zamawiającemu w zakresie niezbędnym do rozliczenia inwestycji w ramach środków pochodzących z funduszy unijnych w ramach programu: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, w ramach poddziałania 1.1.11 Regionalny

(11)

System Wspierania Innowacji częściowo finansujących realizację projektu pt.

„Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie” w stopniu szczegółowości umożliwiającym należyte wykonanie robót budowlanych dotyczący Budowy Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie w następującym minimalnym zakresie:

4.1.1 Uszczegółowienie koncepcji architektoniczno-budowlanej Budowy Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie oraz przekazanie Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie „*.pdf” i wersji edytowalnej.

4.1.2 Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego w zakresie wymaganym dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie

„*.pdf” i wersji edytowalnej.

4.1.3 Opracowanie projektów wykonawczych, przy czym projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do należytego wykonania robót budowlanych w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie

„*.pdf” i wersji edytowalnej.

4.1.4 Opracowania projektu zagospodarowania terenu w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie „*.pdf” i wersji edytowalnej.

4.1.5 Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży z uwzględnieniem wytycznych zawartych w treści programu funkcjonalno użytkowego w 2 egzemplarzach każdej branży w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie „*.pdf” i wersji edytowalnej.

4.1.6 Opracowanie projektu wystroju wnętrz z uwzględnieniem wytycznych zawartych w treści programu funkcjonalno użytkowego w 6 egzemplarzach.

4.1.7 Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie

„*.pdf” i wersji edytowalnej.

4.1.8 Uzyskanie świadectwa energetycznego oraz przekazanie Zamawiającemu w 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie

„*.pdf”.

4.1.9 Opracowanie dokumentacji kosztorysowej do celów rozliczenia finansowania projektu w 2 egzemplarzach.

4.2 Wystąpienie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę.

4.3 Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej

(12)

decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

4.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczącego wykonania robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zawiera program funkcjonalno użytkowy wraz z koncepcją architektoniczną oraz uzupełniającym opisem.

5. Wykonawca w zakresie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki:

5.1 Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każde żądanie pomoc merytoryczną w trakcie kontroli przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą lub inną uprawnioną do tego instytucję, na miejscu realizacji Projektów, w celu zbadania zgodności z wnioskiem o dofinansowanie Projektów oraz zakładanymi we wniosku rezultatami.

5.2 Zadaniem Inwestora zastępczego jest nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniem zakładanej jakości w ramach planowanego finansowania.

5.3 Uczestniczenie w spotkaniach z projektantami.

5.4 W imieniu Zamawiającego odbiór od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej, sprawdzanie i weryfikacja projektów i opracowań projektowych, budowlanych, wykonawczych, kosztorysów i dokumentacji powykonawczej wraz z wniesieniem stosownych uwag.

5.5 Analiza zaprojektowanych rozwiązań projektowych i ich bieżąca kontrola pod kątem kosztów realizacji inwestycji.

5.6 Reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

5.7 Powołanie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach oraz koordynatora - zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn zm.).

5.8 Kontrola terminów i zakresu robót przyjętych w umowie o prace projektowe.

5.9 Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go wykonawcy robót przy udziale Zamawiającego;

5.10 Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z przekazaniem niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym z załączeniem oświadczenia kierownika budowy i inspektorów nadzoru, stwierdzających przejęcie obowiązków przypisanych tym funkcjom na budowie oraz o zmianach powstałych w trakcie realizacji inwestycji;

5.11 Koordynacja procesu realizacji inwestycji oraz nadzór inwestorski nad realizacją Inwestycji we wszystkich branżach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.12 Kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi

(13)

przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz zawartą z wykonawcą robót budowlanych umową.

5.13 Bieżące prowadzenie kontroli jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, bieżąca kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie.

5.14 Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i/lub ulegających zakryciu.

5.15 Współpraca z projektantami – kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty.

5.16 Zgłaszanie wykonawcy zastrzeżeń do dokumentacji projektowej i wyegzekwowanie naniesienia stosownych poprawek lub usunięcia wady dokumentacji projektowej.

5.17 Opracowywanie i przekazanie Zamawiającemu miesięcznych i kwartalnych raportów z wykonanego zakresu rzeczowo – finansowego, postępu robót, zagrożeń, stanu BHP, oraz innych istotnych z punktu widzenia prowadzenia inwestycji informacji mających wpływ na jej wykonanie.

5.18 Kontrola zgodności realizacji inwestycji z postanowieniami umowy z wykonawcą robót budowlanych, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym i zawartą umową.

5.19 Ocena i kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz składanie do Zamawiającego wniosków wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym o ich uznanie.

5.20 Bieżące załatwianie spraw dokumentacyjnych, wynikających w toku realizacji zadania oraz rozwiązywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie.

5.21 Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w początkowej fazie realizacji Inwestycji nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, docelowo raz w tygodniu.

5.22 Uczestniczenie w dodatkowych naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy.

5.23 Prowadzenie i uczestniczenie w naradach roboczych w zależności od zaistniałych potrzeb oraz zwołanych na żądanie Zamawiającego.

5.24 Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu podpisanego przez uczestników narady koordynacyjnej Protokołu oraz notatek z narad roboczych.

5.25 Opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem Inwestycji obejmujących między innymi procedury administracyjne związane z obiegiem dokumentacji, prowadzeniem narad koordynacyjnych, prowadzeniem narad roboczych, raportowaniem, rozliczeniem.

(14)

5.26 Opracowanie i wdrożenie systemu odbioru dokumentacji projektowej i wykonywanych robót budowlanych z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno - instalacyjnych, dostarczenia kompletu świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru, a także przedstawienie Zamawiającemu opracowanego systemu, celem zgłoszenia ewentualnych uwag.

5.27 Zapewnienie stałej obecności na budowie koordynatora inspektorów nadzoru w czasie prowadzenia robót budowlanych oraz przynajmniej jednego przedstawiciela Inwestora Zastępczego tj. Kierownika kontraktu.

5.28 Zapewnienie stałej obecności na budowie inspektorów nadzoru w czasie prowadzenia robót budowlanych w określonych branżach.

5.29 Zapewnienie przez Inwestora Zastępczego biura obsługi kontraktu funkcjonującego w godzinach 8:00 do 15:00 na terenie Miasta Olsztyn oraz zapewnienie Zamawiającemu w godzinach pracy biura dostępu do wszelkiej dokumentacji związanej z realizowaną inwestycją, w tym dokumentów i rejestrów księgowo – rozliczeniowych inwestycji.

5.30 Uczestniczenie przedstawicieli Inwestora Zastępczego w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy.

5.31 Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazanie inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający.

5.32 Udział w przygotowaniu dokumentów do złożenia przez wykonawcę w imieniu Zamawiającego wniosku wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

5.33 Przekazywanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej inwestycji oraz pozostałej dokumentacji związanej z inwestycją.

5.34 Egzekwowanie usunięcia przez projektanta wad dokumentacji projektowej, a przez Wykonawcę robót budowlanych usterek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

5.35 Wykonanie czynności związanych z inwestorską obsługą księgowości zadania oraz kontrola rozliczeń finansowych.

5.36 Prowadzenie bieżącej kontroli dotyczącej prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot; w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robot,

5.37 Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę robót pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz kwalifikowanie ich do zapłaty.

5.38 Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawcy robót.

5.39 Przygotowanie dokumentów związanych z naliczaniem ewentualnych kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających wykonawcy robót za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych.

(15)

5.40 Bieżące prowadzenie księgowości inwestycyjnej w tym rejestrów księgowo – rozliczeniowych inwestycji.

5.41 Prowadzenie sprawozdawczości inwestycyjnej – statystycznej, sporządzenie protokołów przekazania i odbioru środka trwałego.

5.42 Rozliczenie końcowe inwestycji.

5.43 Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia takiej konieczności, wraz z propozycją sposobu ich wykonania.

5.44 Sukcesywnie w zależności od kolejno wykonywanych robót opiniowanie przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów instalacyjnych i wykończeniowych oraz kart katalogowych urządzeń i wyposażenia, które mają być użyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia. Przedstawienie Zamawiającemu opinii dotyczącej próbek materiałów instalacyjnych i wykończeniowych oraz kart katalogowych urządzeń i wyposażenia musi następować odpowiednio wcześniej, tak, aby Wykonawca robót budowlanych miał możliwość i czas na ponowną prezentację próbek i kart, które nie zostały zaaprobowane.

5.45 Akceptacja przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych instrukcji obsługi i eksploatacji obiektów w zakresie wykonanych robót, uwzględniającą listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie, w trzech egzemplarzach wraz ze szkoleniem użytkownika.

5.46 Akceptacja opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

5.47 Wykonanie obowiązków wynikających z pozwolenia na budowę.

5.48 Opiniowanie pod względem technicznym i akceptacja w uzgodnieniu z Zamawiającym proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych.

5.49 Udzielania wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczeniu inwestycji;

5.50 Wykonania dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu umowy wraz z raportowaniem miesięcznym o postępie prac. Dokumentację fotograficzną i raporty Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni po upływie każdego miesiąca;

5.51 Udział w przeglądach okresowych i gwarancyjnych.

5.52 Wykonanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji zadania.

5.53 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie prac związanych z ewentualnymi robotami dodatkowymi wynikłymi w trakcie realizacji budowy, niezbędnymi do wykonania robót podstawowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt.

5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(16)

5.54 Inwestor Zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru ze strony Zamawiającego nad bezpieczeństwem w rejonie prac budowlanych (a w szczególności; nadzór nad planem BIOZ, określanie sposobu należytego zabezpieczenia prac, przerywanie prac mogących być przyczyną katastrofy, pożaru itp.) o wszelkich zagrożeniach obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5.55 Pisemne potwierdzanie przez inspektorów nadzoru gotowości całej inwestycji do końcowego odbioru robót.

5.56 Sprawdzenie i weryfikacja pod względem kompletności, zgodności z obowiązującym prawem oraz przekazania najpóźniej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej.

5.57 Wykonywanie czynności wynikających z praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne obiektu.

5.58 Pisemne powiadamianie wykonawcy robót / dostawcy o zgłaszanych przez Użytkowników usterkach i wadach, a także egzekwowanie od wykonawcy robót / dostawcy ich usunięcia.

5.59 Nadzór nad usuwaniem wad i usterek przez wykonawców robót / dostawców w okresie gwarancji i rękojmi.

5.60 Organizowanie i udział w przeglądach budowlanych w okresie udzielonych gwarancji oraz w okresie rękojmi, a w szczególności przed zwolnieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.61 Uczestniczenie w ostatecznym odbiorze po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie z wykonawcą

5.62 Nadzór nad czynnościami wykonawcy robót / dostawcy wynikającymi z obowiązków pełnienia serwisu i konserwacji urządzeń i instalacji.

5.63 Archiwizowanie korespondencji oraz dokumentacji związanej z okresem realizacji inwestycji i przekazanie jej Zamawiającemu w stanie kompletnym w terminie do 30 dni po odbiorze końcowym robót budowlanych. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do udostępnienia tej dokumentacji i korespondencji na żądanie Zamawiającego w każdym dniu i czasie bez konieczności wyjazdu przedstawicieli Zamawiającego poza teren Miasta Olsztyn

5.64 Archiwizowanie korespondencji oraz dokumentacji związanej z okresem gwarancji i rękojmi obejmującej wykonane roboty budowlane i przekazanie jej Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu gwarancji i rękojmi.

Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do udostępnienia tej dokumentacji i korespondencji na żądanie Zamawiającego w każdym dniu i czasie bez konieczności wyjazdu przedstawicieli Zamawiającego poza teren Miasta Olsztyn.

5.65 Składanie Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów wykonywania robót budowlano – montażowych / dostaw z przyjętym harmonogramem, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, ocenę wykonawców robót / dostawców, ocenę jakości wykonanych robót i występujących głównych

(17)

problemów. Raporty Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni po upływie każdego miesiąca.

5.66 Składanie Zamawiającemu raportów interwencyjnych dotyczących nagłych nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji przekazywanych do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od zdarzenia.

5.67 Składanie Zamawiającemu raportów rozliczeniowych w terminie 14 dni od zakończenia określonego etapu inwestycji określonego w harmonogramie inwestycji.

5.68 Składanie Zamawiającemu wszelkich informacji na piśmie mających znaczenie dla realizacji inwestycji.

5.69 Składanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej, raz w miesiącu, ilustrującej postęp robót.

5.70 Kontrola kosztów we wszystkich fazach realizacji inwestycji.

5.71 Opracowanie i wdrożenie systemu raportowania, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków dotyczących inwestycji.

5.72 Przygotowywanie raportów dotyczących kosztów budowy w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

5.73 Analiza kosztów, harmonogramów płatności wykonawców robót / dostawców i przedstawianie jej Zamawiającemu.

5.74 Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym.

5.75 Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do planowania i finansowania inwestycji, w tym protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego.

5.76 Dokonanie rozliczenia kosztu zadania inwestycyjnego w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego inwestycji, po dokonaniu zapłaty wszystkich faktur przez Zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu ostatecznej.

5.77 Przygotowanie dokumentów oraz dowodów księgowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), będących podstawą wprowadzenia do ewidencji księgowej efektów zrealizowanej inwestycji w postaci środków trwałych.

6. Inwestor zastępczy we własnym zakresie zapewnia na potrzeby własne zaplecze socjalno-biurowe oraz łączność i komunikację na placu budowy, a także obsługę biurowo-administracyjną dla potrzeb związanych z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego dla realizacji zadania inwestycyjnego na terenie Miasta Olsztyn.

7. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.

8. Inwestor zastępczy zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.

(18)

9. Inwestor zastępczy ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową ocenianych w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

10. Inwestor Zastępczy udzieli Zamawiającemu rękojmi na świadczone usługi na okres 36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót budowlanych.

11. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.

§ 2

Termin realizacji umowy Termin wykonania zamówienia:

1. Podjęcie czynności związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego bezpośrednio po podpisaniu umowy o świadczeniu usług.

2. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w okresie realizacji inwestycji, przy czym planowany termin wykonania robót budowlanych i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przewidziano w terminie do dnia 30.09.2012 roku.

3. Wykonawca będzie pełnił funkcję Inwestora Zastępczego przez okres rękojmi i gwarancji do czasu zakończenia okresu gwarancji i rękojmi wynikającego z umowy z Wykonawcą robót budowlanych zawartej na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

4. Terminy mogą ulec zmianie na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w projekcie umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Termin zakończenia świadczenia usług określony w ust. 2 i ust.3 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

5.1 przestojów i opóźnień robót budowlanych zawinionych przez Zamawiającego, 5.2 działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego bądź lokalnego)

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

5.3 wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inwestora Zastępczego.

6. W określonych ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień strony umowy ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

7. Termin zakończenia ustalony w ust. 2 i ust.3 ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych mających wpływ na termin wykonanie zamówienia objętego umową o roboty budowlane, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wstępny termin zakończenia zostanie ustalony w protokole konieczności

(19)

dotyczącym wykonania danych robót dodatkowych, a ostateczny w aneksie do niniejszej umowy.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego ustalone zostało zgodnie z przyjętą ofertą w formie wynagrodzenia ryczałtowego.

Wykonawcy z tytułu wykonania całego przedmiotu umowy na zasadach określonych niniejszą umową i specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącą podstawę opracowania oferty przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Netto: ………. zł, słownie: ………..……….

Podatek VAT: ………%: ……… zł, słownie: ……….…….

Brutto: ………. zł, słownie: ………

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia następować będzie częściowo w terminach płatności określonych w załączniku nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. W przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega zmianie.

§ 4

Warunki płatności

1. Rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Inwestorowi Zastępczemu następować będzie w terminach określonych Załącznikiem nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie faktur częściowych. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w terminie 30 dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury załączonym zestawieniem zatwierdzonych do wypłaty faktur za roboty budowlano-montażowe wraz z zaakceptowanym miesięcznym raportem i stanowić będzie kwotę proporcjonalną do wartości faktury wykonawcy robót wg wzoru:

FIZ= (FBWRB/WUWRB) x WUWIZ gdzie:

FIZ- wartość bieżącej faktury Inwestora Zastępczego

FBWRB - wartość bieżącej faktury wykonawcy robót budowlanych WUWRB - wynagrodzenie umowne wykonawcy robót budowlanych

(20)

WUWIZ - wynagrodzenie umowne Inwestora Zastępczego.

2. Zamawiający w sytuacji, gdy raport miesięczny zostanie odrzucony z pisemnym wskazaniem przyczyn wstrzyma wypłatę wynagrodzenia do chwili jego zaakceptowania.

3. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.

4. Podstawę do każdorazowego wystawienia faktury przez Wykonawcę za wykonywanie umowy stanowi zaakceptowany przez Zamawiającego miesięczny raport rozliczeniowy.

5. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

6. Terminem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. W przypadku opóźnienia w płatnościach faktur Wykonawcy - Wykonawca nie będzie naliczał ustawowych odsetek za okres opóźnienia nie dłuższy niż 30 dni od terminu ustalonego na zapłatę.

§ 5

Obowiązki stron 1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1.1 Udostępnienia w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy posiadanych danych i materiałów oraz dokumentacji projektowej będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do wykonania umowy;

1.2 Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania umowy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich uzyskania;

1.3 Zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego jego wykonania;

1.4 Terminowej zapłaty faktur wykonawcy robót budowlanych, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Wykonawcę;

1.5 Terminowej zapłaty wynagrodzenia Inwestora Zastępczego na podstawie przedłożonych przez niego faktur z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

1.6 Powiadamiania Inwestora Zastępczego z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnym braku środków finansowych niezbędnych do terminowej realizacji inwestycji w celu dokonania stosownych uzgodnień.

1.7 Udzielania Inwestorowi Zastępczemu w terminie do 14 dni roboczych odpowiedzi

(21)

na postawione przez niego wnioski, propozycje i zapytania dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności mające wpływ na zakres robót, koszty i terminy.

1.8 Udziału w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpienia od umowy o wykonanie tych prac.

1.9 Udziału w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz ewentualnym rozruchu.

1.10 Pokrycia kosztów:

a) postępowania sądowego, którego podstawowym celem była obrona interesów Zamawiającego, zaś wszczęcie postępowania było uzgodnione z Zamawiającym i nie wynikało z winy Inwestora Zastępczego,

b) kar za opóźnioną zapłatę faktur wynikłych z braku środków lub innych przyczyn spowodowanych przez Zamawiającego,

c) innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Wykonawcą, przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu, a związanych z prawidłowym przebiegiem procesy inwestycyjnego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

2.1 wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa,

2.2 wywiązania się z pełnego zakresu czynności opisanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niniejszą umową.

3. Inwestor Zastępczy nie jest upoważniony do zlecania robót dodatkowych wykonawcy robót budowlanych nie wynikających z umowy przedsięwzięcia inwestycyjnego, ani też nie może nakazać wykonawcy robót podejmowania żadnych działań powodujących powstanie zobowiązań finansowych, chyba że działania mają zapobiec katastrofie budowlanej lub innym zdarzeniom powodującym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

4. Uczestniczenia we wszelkich naradach, odbiorach przeglądach, do których został wezwany przez Zamawiającego w terminie dwóch dni przed planowanym terminem spotkania.

§ 5

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy jest Inwestor zastępczy, który działa na rzecz i w imieniu Zamawiającego.

2. Inwestor Zastępczy oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej umowy posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.

(22)

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy tak jak za własne działania lub zaniechania.

4. Wykonawca oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców robót budowlanych, podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji inwestycji lub poszczególnych etapów jej realizacji

5. Inwestor zastępczy zgodnie z złożoną ofertą powołuje inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:

• Jako koordynatora pracy inspektorów nadzoru na budowie zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego: ………

• branża budowlana: ………

• branża sanitarna: ………

• branża elektryczna: ………

• branża drogowa: ………

• branża telekomunikacyjna: ………

• inna, która jest i będzie wymagana aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dla w/w inwestycji

6. Inwestor zastępczy wyznacza jako swego przedstawiciela Koordynatora Projektu:

………

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy oraz wskazana przez Wykonawcę robót budowlanych osoba.

8. Przedstawicielem Zamawiającego jest ……….

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie: ………

2. Strony postanawiają, że:

2.1 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,

2.2 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi:

3.1 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni od bezusterkowego odbioru końcowego,

3.2 30 % w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi, po wykonaniu przeglądu i stwierdzeniu braku usterek.

(23)

§ 7

Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi wstrzymanie robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Inwestora Zastępczego lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Inwestorowi Zastępczemu przysługuje wynagrodzenie za rozpoczęty etap prac tj. część robót w wysokości wynikającej z protokołu inwentaryzacji prac i robót oraz dostaw.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany zakres umowy.

2. Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesięcy liczony od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych objętych nadzorem Inwestora Zastępczego.

3. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 9 Kary umowne

1. Realizując obowiązki określone niniejszą umową Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem niniejszej umowy.

2. Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za własne winy i zaniedbania zarówno, jeżeli skutki jego błędów zostaną stwierdzone na etapie budowy jak i eksploatacji obiektów.

3. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy dłuższą niż 30 dni, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki umowne równe odsetkom ustawowym.

4. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne bez względu na szkody poniesione przez Zamawiającego:

4.1 za opóźnienie w terminach określonych w §2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

4.2 za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

4.3 w przypadku nie złożenia raportu interwencyjnego karę w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

4.4 w przypadku nie złożenia raportu miesięcznego lub raportu rozliczeniowego w terminie określonym umową w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

4.5 jeżeli Inwestor Zastępczy nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy, przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż 7 dni, karę w

(24)

wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

4.6 W przypadku stwierdzenia nieobecności na terenie budowy Koordynatora inspektorów nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy oraz w czasie prowadzonych robót budowlanych inspektorów nadzoru w danej branży Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieobecności na budowie wymaganych umową osób.

4.7 W przypadku nie zapewnienia przez Inwestora Zastępczego w terminie do 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy biura obsługi kontraktu funkcjonującego w godzinach 8:00 do 15:00 na terenie Miasta Olsztyn Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

4.8 W przypadku nie zapewnienia przez Inwestora Zastępczego, Zamawiającemu w godzinach pracy biura 8:00 do 15:00 dostępu do wszelkiej dokumentacji związanej z realizowaną inwestycją, w tym dokumentów i rejestrów księgowo – rozliczeniowych inwestycji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za każdy taki przypadek.

4.9 Z tytułu nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, inspektorów nadzoru, Koordynatora inspektorów nadzoru podczas zwołanych narad Koordynacyjnych, narad roboczych, odbioru częściowego i końcowego, przeglądu gwarancyjnego lub innych zwołanych przez Zamawiającego narad lub przeglądów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za każdy taki przypadek, przy czym z tytułu nie uczestniczenia wymaganych osób podczas odbioru końcowego i przeglądów gwarancyjnych karę w wysokości 20.000,- zł.

4.10 w przypadku nie złożenia rozliczenia kosztu zadania inwestycyjnego w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego inwestycji, po dokonaniu zapłaty wszystkich faktur przez Zamawiającego w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

4.11 w przypadku nie złożenia rozliczenia kosztu zadania inwestycyjnego w terminie 60 dni od daty odbioru końcowego inwestycji, po dokonaniu zapłaty wszystkich faktur przez Zamawiającego dodatkowo w wysokości 100.000,00 zł.

4.12 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

5.1 za zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego.

6. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego

(25)

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. W przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji na skutek okoliczności leżących po stronie Inwestora Zastępczego, Zamawiający będzie dochodził pełnego odszkodowania związanego z utratą środków pomocowych.

§ 10

Zmiany w umowie

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zakazuje się pod rygorem nieważności istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił jej warunki w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie w przypadku:

a) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

b) Konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia do wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający.

c) Konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy;

d) Konieczności zmiany wyznaczonych w umowie inspektorów nadzoru inwestorskiego, koordynatora pracy inspektorów nadzoru;

e) Konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej;

f) Zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich;

g) Konieczności zmiany terminów na skutek konieczności częściowego oddania do użytku przedmiotu zamówienia;

h) Konieczności zmiany terminów związanej z zapewnieniem finansowania zamówienia;

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:

(26)

2.1 zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 2.2 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

2.3 Wykonawca nie podjął czynności związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2.4 w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub ograniczyć zakres rzeczowy,

2.5 w przypadku stwierdzenia, że zakres lub jakość świadczonych usług nie odpowiada postanowieniom umownym, obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisom obowiązującego prawa. W takich przypadkach rozwiązanie umowy następuje w trybie natychmiastowym.

2.6 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

4.1 Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystąpienia do czynności związanych z odbiorem usług.

4.2 Zamawiający nie przestrzega warunków płatności określonych niniejszą umową.

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:

1.1 Kodeksu Cywilnego,

1.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 1.3 Prawa Budowlanego,

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz. w tym jeden dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

(27)

Załączniki:

1. Oferta wykonawcy – Załącznik nr 1

2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 2

(28)

Załącznik nr 9 Zamawiający:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

tel.: 089 521 12 50 fax: 089 521 12 60

Zestawienie elementów robót i prac projektowych

Przewidywane terminy płatności

Opis Termin płatności

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z dokumentacją

kosztorysową, przeprowadzenie wymaganych prawem niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, Opracowanie dokumentacji wykonawczej w tym rysunków warsztatowych w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych;

II kwartał 2011 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową w zakresie wystroju wnętrz;

II kwartał 2011 r.

Nadzór autorski – etap I; II kwartał 2011 r.

Nadzór autorski – etap II; III kwartał 2011 r.

Nadzór autorski – etap III; IV kwartał 2011 r.

Nadzór autorski – etap IV; I kwartał 2012 r.

Nadzór autorski – etap V; II kwartał 2012 r.

Nadzór autorski – etap VI; III kwartał 2012 r.

Przygotowanie terenu – ukształtowanie terenu, prace przygotowawcze, ziemne, gospodarka drzewostanem;

II kwartał 2011 r.

Roboty budowlane związane z modernizacją i nadbudową oraz przebudowę budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego w tym instalacje wewnętrzne, Opracowanie dokumentacji powykonawczej, Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – etap I;

II kwartał 2011 r.

Roboty budowlane związane z modernizacją i nadbudową oraz przebudowę budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego w tym instalacje wewnętrzne, Opracowanie dokumentacji powykonawczej, Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – etap II;

III kwartał 2011 r.

Roboty budowlane związane z modernizacją i nadbudową oraz przebudowę budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego w tym instalacje wewnętrzne, Opracowanie dokumentacji powykonawczej, Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – etap III;

IV kwartał 2011 r.

Roboty budowlane związane z modernizacją i nadbudową oraz przebudowę budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego w tym instalacje wewnętrzne, Opracowanie dokumentacji powykonawczej, Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – etap IV;

I kwartał 2012 r.

Roboty budowlane związane z modernizacją i nadbudową oraz przebudowę budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego w tym instalacje wewnętrzne, Opracowanie

II kwartał 2012 r.

(29)

dokumentacji powykonawczej, Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – etap V;

Roboty budowlane związane z modernizacją i nadbudową oraz przebudowę budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego w tym instalacje wewnętrzne, Opracowanie dokumentacji powykonawczej, Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – etap VI;

III kwartał 2012 r.

Dostawa i montaż platformowego dźwigu zewnętrznego wraz z obudową szybu; III kwartał 2012 r.

Dostawa i montaż wewnętrznej platformy pionowej; III kwartał 2012 r.

Dostawa i montaż dźwigu przelotowego; III kwartał 2012 r.

Zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze (oświetlenie, osłona śmietnikowa, ogrodzenie terenu, nawierzchnia z kostki betonowej, trawniki, klomby, rabaty, nasadzenia) - etap I

I kwartał 2012 r.

Zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze (oświetlenie, osłona śmietnikowa, ogrodzenie terenu, nawierzchnia z kostki betonowej, trawniki, klomby, rabaty, nasadzenia) - etap II

II kwartał 2012 r.

Zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze (oświetlenie, osłona śmietnikowa, ogrodzenie terenu, nawierzchnia z kostki betonowej, trawniki, klomby, rabaty, nasadzenia) - etap III

III kwartał 2012 r.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, gazowej i energetycznej w tym:

przełożenie odcinka wodociągu i wykonanie hydrantu przebudowę przyłącza kablowego NN, sieć kanalizacji deszczowej, modernizacja przyłącza gazu ziemnego – etap I;

II kwartał 2011 r.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, gazowej i energetycznej w tym:

przełożenie odcinka wodociągu i wykonanie hydrantu przebudowę przyłącza kablowego NN, sieć kanalizacji deszczowej, modernizacja przyłącza gazu ziemnego – etap II;

III kwartał 2011 r.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, gazowej i energetycznej w tym:

przełożenie odcinka wodociągu i wykonanie hydrantu przebudowę przyłącza kablowego NN, sieć kanalizacji deszczowej, modernizacja przyłącza gazu ziemnego – etap III;

IV kwartał 2011 r.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, gazowej i energetycznej w tym:

przełożenie odcinka wodociągu i wykonanie hydrantu przebudowę przyłącza kablowego NN, sieć kanalizacji deszczowej, modernizacja przyłącza gazu ziemnego – etap IV;

I kwartał 2012 r.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, gazowej i energetycznej w tym:

przełożenie odcinka wodociągu i wykonanie hydrantu przebudowę przyłącza kablowego NN, sieć kanalizacji deszczowej, modernizacja przyłącza gazu ziemnego – etap V;

II kwartał 2012 r.

Sieć kanalizacji sanitarnej; II kwartał 2012 r.

Instalacje wewnętrzne – eta I II kwartał 2011 r.

Instalacje wewnętrzne – eta II III kwartał 2011 r.

Instalacje wewnętrzne – eta III IV kwartał 2011 r.

Instalacje wewnętrzne – eta IV I kwartał 2012 r.

Instalacje wewnętrzne – eta V II kwartał 2012 r.

Uwaga!

Zamawiający wymaga dokonania wyceny przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wskazanych powyżej terminów płatności za świadczone usługi.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :
Outline : § 9 Kary umowne