Statut Ogólno-Miejscowej Kasy Chorych na miasto Katowice zestawiony wedle przepisu § 321 Ordynacji Ubezpieczeń z dnia 19 lipca 1911 r.

84  Download (0)

Full text

(1)
(2)

- W M

(3)
(4)
(5)

Statut

Ogólno-M iejscowej Kasy Chorych

n a m iasto K a to w ic e

D ru k a rn ia „V IT A " K a to w ic e ul. K o śc iu szk i 29

...

(6)

' , ■

Piillliiliill

- :r--- .

-

i

1 ' ^

(7)

Statut

O gólno-M iejscow ej K asy Chorych

n a m ia sto K a t o w i c e

zestaw iony w edle przepisu § 321 O rdynacji U bezpieczeń z dnia 19. lipca 1911r,

Drukarnia „VITA" Katowice ul. Kościuszki 29

(8)

fi-i I

(9)

Spis treści statutu.

Bieżąca

liczba Strona paragrafów 1. N azw a, s ie d z ib a i z a k r e s d z ia ła n ia k a s y 1 5 2. C zło n k o stw o

A) Obowiązkowe u b ezp ieczen ie... 2—5 6 B) Uprawnienie do ubezpieczenia (Dobro­

w olne u b e z p i e c z e n i e ... 6 8 C) M iejsce zatrudnienia i w ynagrodzenia . 7 9 D) P oczątek i koniec członkostw a . . . . 8— 11 10 E) Z g ło s z e n ia ... 12—13 13 3. Ś w ia d c z e n ia

A) Rodzaj św ia d cz eń ... 14—18 15 B) W ym iar św iadczeń w gotówce (Płaca

u s ta w o w a ) ... 19 17 C) Pomoc dla chorych . ... 20—28 17 D) Pomoc połogowa dla c z ło n k iń ... 29—33 21 E) Zasiłek p o g rz e b o w y ... 34 24 F) Fam ilijna pomoc p o ł o g o w a . ... .. 35 25 G) Pomoc fam ilijna... 36 26 H) P oczątek i koniec świadczeń. , . . . . 37—38 27 I) Spoczywanie świadczeń, odpraw a . . . 39—41 28_

J) Zakres ś w ia d c z e ń ... . 42—49 29 4. S k ła d k i

A) Zwyczajne s k ł a d k i ... 50—52 33 B) P łacenie s k ł a d e k ... 53—57 34 C) W ręczanie s t a t u t u ... 58 35 5. O so b n e p rz e p is y d la sp e c ja ln y c h g ałęz i

za w o d u .

A) Dla zatrudnionych w rolnictw ie i leśnictw ie 59—6 1 36 B) Dla służby dom ow ej... 62 37 C) Dla niestale z a tr u d n io n y c h ... 63—67 38 D) Dla zatrudnionych w przemyśle domo­

krążnym ... 68—71 40 E) Dla chałupników i osób przez nich za­

trudnionych w przemyśle domowym . . 72 41

(10)

Bieżąca

liczba Strona paragrafów 6. A d m is tra c ja K a s y ... 73 41

A) Z arząd Kasy

1) S kład i w ybór zarządu ... 74—75 41 21 Regulamin adm inistracyjny Zarządu . 76—81 42 3) Obowiązki z a r z ą d u ... 82—86 45 B) W ydział Kasy

1) Skład i w ybór w y d z i a ł u ... 87 46 2) Regulam in adm inistracyjny w ydziału. 8 8 - 9 0 48 3) Obowiązki w y d z i a ł u ... 91—95 51 C) U rzędnicy i fu n k c jo n a rju sz e ... 96—97 52 D) Prow adzenie rachunkow ości i kasowości 98—106 53 7. O b w i e s z c z e n i e ... 107 56 8. R o z strz y g a n ie s p o r ó w ... 108— 109 56 9. N a d z ó r n a d k a s ą ... 110 58

R e g u l a m i n w y b o r c z y . A) W ybór wydziału

Kierownictwo w y b o r ó w ... 1 59

Praw a przewodniczącego Z arządu . . . . 2 59

Listy w y b o rc ó w ... 3 59 Rozpisanie w yborów ... 4 60 T reść o g ł o s z e n i a ... '5 60 Rozstrzyganie nad sprzeciw am i... - 6 61 Listy k a n d y d a tó w ... 7 61 B adanie i dopuszczanie list kandydatów . 8' 62 W ybór bez oddania g ł o s ó w ... 9 63 Przebieg w y b o r u ... 10 64 G ło s o w a n ie ... 11 65 K artk i w y b o r c z e ... 12 66 Zakończenie akcji w y b o rc ze j... 13 67 Stw ierdzenie w yniku g ło s o w a n ia ... 14 67 O bliczenie g ło só w ... 15 68 Podział m andatów na poszczególne listy k an ­

dydatów ... 16 68 Podział m andatów w ram ach poszczególnych

list k a n d y d a tó w ... 17 68 Zastępcy d e le g a tó w ... 18 68 Zaczepienie i pniew ażnienie wyborów . . 20 69 Ogłoszenie wyniku w y b o ró w ... 19 69 Przechow anie a k tó w ... 21 69 B) W ybór Zarządu

Kierownictwo w y b o r ó w ... 22 70 O głoszenie w yborów ... 23 70 Listy k a n d y d a tó w ... 24 70 P rzeprow adzenie w y b o ró w ... 25 71 Zakończenie w yborów ... 26 71

(11)

§ 1.

I. K asa C horych nosi nazw ę: Ogólno Miej- § 321 0- u- scow a K asa C horych na m iasto K atow ice.

II. Siedzibą K asy są K atow ice.

III. Na w y p ad ek choroby podlegają ubezpie­

czeniu:

1. R obotnicy, pom ocnicy, czeladnicy, ucznio- § 165 o. U.

wie, służba domowa,

2. urzędnicy przedsiębiorstw , w erkm istrze i inni funkcjonarjusze, zajm ujący podobne w yższe stanow iska, o ile zatrudnienie na tern stanow isku stanow i ich głów ny zawód, 3. pom ocnicy i uczniow ie handlow i, pom ocnicy

i uczniow ie w aptekach,

4. członkow ie scen i o rk ie str bez względu na w artość arty sty czn ą w ykonanej sztuki, 5. nauczyciele i wychow aw cy,

6. chałupnicy (to są: osoby w ykonyw ujące przem ysł chałupniczy), o ile nie mają za­

pew nionego rocznego dochodu w w yso­

kości 3000 złotych,

7. załogi polskich statk ó w i załogi środków przew ozow ych na w odach krajow ych,

IV, W ym ienieni w ustępie 3 pod liczbą § 165 ust. 2

1—5 i 7 podlegają obow iązkow i ubezpieczenia tylko w tedy, jeżeli są zatrudnieni za w ynagro­

dzeniem , a oprócz tego w ym ienieni pod liczbą 2—5 i 7 tylko wów czas, jeżeli ich regularny za­

ro b ek roczny nie p rze k ra cz a 3000 złotych.

U czniowie zaś w szelkich kategoryj podlegają

(12)

§ 166 O. U.

§ 417 O, U,

§ 234 O. U.

§ 321, 165 i nast. 442 O. U.

§ 459 O, U.

§ 466 O, U.

— 6 —

obow iązkow i ubezpieczenia i w tedy, gdy za­

trudnieni są bez jakiegokolw iek w ynagrodzenia, V. Dla ubezpieczenia osób zatrudnionych w rolnictw ie i leśnictw ie, oraz w służbie do­

mowej i w przem yśle dom okrążnym jakoteż zatrudnionych niestale, obow iązują osobne przepisy paragrafów 60 do 73.

VI. Za zatrudnionych w rolnictw ie lub leśnictw ie uw aża się także:

a) zatrudnionych na pobocznych p rzed się­

biorstw ach w rolnictw ie i w leśnictw ie, (§§ 918 do 921 O. U.).

b) zatrudnionych w przedsiębiorstw ach rolni­

czych lub leśniczych, będących poboczne- mi przedsiębiorstw am i jakiegoś przed się­

bio rstw a przem ysłow ego, a po myśli § 540 0 . U. na m ocy sta tu tu Z akładu U bezpie­

czeń przy tem że nieubezpieczonych,

VII. Do Ogólno-M iejscowej K asy C horych nie należą osoby podlegające obow iązkow i ubezpieczenia, należące już do brackiej, p rz e ­ mysłowej albo cechow ej K asy Chorych.

II. Członkostwo.

A , Obowiązkowe ubezpieczenie.

§ 2.

1. Z m ocy sam ego p ra w a są członkam i Kasy:

1. osoby w ym ienione w § 1, ust. 3, liczba 1— 7, k tó ry ch sta łe m iejsce zatrudnienia znajduje się w okręgu K asy lub jeżeli są niestale zatrudnione, a zapisane w spisie członków (§ 64), o ile ich m iejsce zam ie­

szkania znajduje się w okręgu Kasy;

2. zatrudnieni w przem yśle dom okrążnym , o ile w ładza policyjna w okręgu K asy jest w łaściw ą do udzielenia zezw olenia na upraw ianie przem ysłu dom okrążnego.

3. chałupnicy, k tó ry ch w łasny w a rsz ta t p ra ­ cy znajduje się w okręgu Kasy.

(13)

§ 3.

1/ W olne od obow iązku ubezpieczenia są ^ 168 u w edług bliższego określenia R ady W ojew ódz­

kiej osoby, zatrudnione tylko przejściow em i pracam i.

II. W olni od obow iązku ubezpieczenia są § 169 u- urzędnicy, zatrudnieni w przedsiębiorstw ach

państw ow ych lub w służbie państw ow ej, w p rzed siębiorstw ach zw iązku kom unalnego, gminy lub instytucji ubezpieczeniow ej, o ile osoby te w obec swego pracodaw cy m ają za­

pew nione praw o zasiłku na w ypadek choroby w w ysokości i na czas trw an ia choroby w edług norm alnych św iadczeń K as Chorych lub, o ile m ają zapew nione na przeciąg takiego czasu po­

bory służbow e, em eryturę lub inne podobne pobory w razow ej w ysokości kw oty zasiłku pieniężnego, (§ 20, ust 2).

III. Pow yższe odnosi się rów nież do na- § 172 o. U.

uczycieli i w ychow aw ców przy publicznych szkołach lub zak ład ach jakoteż do osób w y­

m ienionych w § 172 O. U.

§ 4. .

I. U rzędników czynnych w przedsiębior» § 170 usf- 2 stw ach lub służbie innych publicznych zw ią­

zków i korporacji publicznych na w niosek p ra ­ codaw cy w yższa w ładza adm inistracyjna zw al­

nia od obow iązku ubezpieczenia, o ile m ają za­

pew nione wobec pracodaw cy praw a w ynika­

jące z § 3, ust. 2, lub o ile k ształcą się oni je­

dynie w swoim zawodzie.

Na tych sam ych w arunkach może w yższa § 171 O. U.

w ładza adm inistracyjna na w niosek pracodaw ­ cy postanow ić, jak dalece są w olne od u b ez­

pieczenia osoby zatrudnione w przedsiębior­

stw ach lub w służbie nie publicznych k o rp o ra ­ cji albo zatrudnieni jako nauczyciele i w ycho­

w aw cy przy szkołach i zakładach pryw atnych.

(14)

§ 173 O. U.

§ 174 O. U.

§ 175 O. U.

§ 176, 238 O, U.

— 8 —

§ 5.

I. Na w łasny w niosek zostaje od obow ią­

zku ubezpieczenia zwolniony, k to stale tylko częściow o jest zdolnym do pracy i to na czas w yznaczony w porozum ieniu z zw iązkiem ubogich, tym czasow o do w sparcia zobow iąza­

nym,

II. Na w niosek pracodaw cy zostają od obo­

w iązku ubezpieczenia zwolnieni:

1. uczniow ie w szelkich kategoryj, dopóki za­

trudnieni są w przedsiębiorstw ie swoich rodziców ;

2. osoby zatrudnione przejściow o w kolonjach robotniczych lub podobnych zak ładach do­

broczynnych podczas bezrobocia,

III. N ad w nioskiem o uw olnienie od obo­

w iązku ubezpieczenia rozstrzyga Z arząd Kasy.

U w olnienie obow iązuje od d a ty w pływ u w nio­

sku, W razie oddalenia w niosku, przysługuje zażalenie do U rzędu U bezpieczeń, k tó ry ro z ­ strzyga ostatecznie,

B, Uprawnienie do ubezpieczenia.

D o b r o w o l n e u b e z p i e c z e n i e ,

§ 6.

I, Na dobrow olnych członków K asy p rzy ­ stąpić mogą osoby m ające w jej okręgu swe m iejsce zatrudnienia oraz te, k tó re b y już na p odstaw ie sam ego rodzaju zatru d n ien ia do niej należeć m iały, jeżeli ich ogólny roczny dochód nie p rze k ra cz a 3000 złotych, a m ianow icie:

1. wolni od ubezpieczenia zatrudnieni rodzaju w ym ienionego w § 2, u st 1;

2. członkow ie rodziny pracodaw cy, z a tru ­ dnieni w jego p rzedsiębiorstw ie bez w ła ­ ściwego stosunku roboczego i bez w y n a­

grodzenia;

3. upraw iający przem ysł i inni przed sięb io r­

cy nie zatrudniający w swoich przedsię-

(15)

b iorstw ach żadnych lub najw yżej dwóch obow iązkow o ubezpieczonych,

II. W edług bliższego postanow ienia R ady § “st- 2 W ojew ódzkiej mogą tak ż e przystąpić do K asy

na dobrow olnych członków wolni od obow ią­

zku ubezpieczenia rodzaju oznaczonego w § 1, ust, 1,

III, N ieupraw nione do przystąpienia są § 1q6 ysi 3 osoby, k tó re ukończyły 50 la t życia. P rz y stą ­

pienie jest zależne od przedłożenia św iadectw a zdrow ia w ystaw ionego przez lekarza, którego w yznacza Kasa, K osztów takiego św iadectw a nie ponosi Kasa.

C. M iejsce zatrudnienia i wynagrodzenie,

§ 7. '

I. M iejscem zatrudnienia jest miejsce rze- § 153 u- czywistej pracy, Dla ubezpieczonych, z a tru d ­

nionych n a stałem m iejscu pracy, (w arsztat, m iejsce służby itp.) uw aża się to m iejsce za miejsce zatrudnienia i w tedy, gdy oni poza tem m iejscem w ykonyw ują dla swego pracodaw cy pojedyńcze i k ró tk o trw a łe prace. To samo odnosi się do ubezpieczonych zatrudnionych pojedyńczem i pracam i w okręgach różnych M iejscow ych lub W iejskich Kas Chorych. R ów ­ nież odnosi się to do ubezpieczonych, k tórzy zostali przyjęci do ro b ó t pojedynczych poza stałem m iejscem zatrudnienia, o ile to miejsce jak i m iejsce pracy znajduje się w okręgu tegóż samego U rzędu U bezpieczeń.

II. M iejscem zatrudnienia ubezpieczonych, nie s m ających stałego m iejsca pracy, jest miejsce siedziby przedsiębiorstw a; m iejscem zatru d n ie­

nia ubezpieczonych, przyjętych p rze z adm ini­

strację danego przedsiębiorstw a do pracy, § 155 ° ' ,J' zmieniającej się w różnych gminach, jest ta

gmina, w k tórej mieści się bezpośrednie k iero ­ w nictw o tak ich robót.

(16)

§ 156 O. U.

§ 160 O. U.

§ 306 O U.

§ 310, ust 1 O. U.

§ 319, 322, 176, ust, 4, 310, O. U.

§ 310, ust, 3 O, U.

— 10 —

III. Dla ubezpieczonych, przyjętych do ro b ó t rolnych, odbyw ających się n a zm ianę po różnych gminach, uw aża się m iejsce siedziby przed sięb io rstw a za m iejsce zatrudnienia (§§ 963 i 964 O. U.).

IV. Za w ynagrodzenie uw aża się obok p o ­ borów służbow ych i zarobku tak ż e udziały w zysku oraz natu raljach i inne pobory, k tó re ubezpieczony otrzym uje od swego pracodaw cy lub osób trzecich w m iejsce poborów służbo­

w ych lub zarobku n a w e t i w tedy, gdy udziela­

nie tak ich św iadczeń polega tylko na zwyczaju.

W arto ść św iadczeń w n a tu rz e u stala U rząd U bezpieczeń na podstaw ie cen m iejscowych.

D. Początek i koniec członkostwa,

§ 8.

I. C złonkostw o obow iązkow o ubezpieczo­

nych rozpoczyna się z chw ilą zozpoczęcia pracy, podlegającej obow iązkow em u ubezpieczeniu.

II. C złonkostw o dobrow olnie przy stęp u ją­

cych rozpoczyna się z dniem przystąpienia do Kasy. P rzystąpienie do K asy musi być usku­

tecznione przez pisem ne zgłoszenie w A dm ini­

stracji K asy albo w placów kach zgłoszeń, Do zgłoszenia należy dołączyć św iadectw o zd ro ­ wia, w ym agane § 6, ust. 3, niniejszego statu tu , III, Z arząd K asy m oże upraw nionych do ubezpieczenia, zgłaszających się n a członków dobrow olnych poddać badaniu lekarskiem u.

T a k samo m oże Z arząd K asy w ciągu m iesiąca odm ówić przyjęcia na dobrow olnego członka osób chorych i tak ich upraw nionych, których św iadectw o zdrow ia nie w ystarcza. Odm owa obow iązuje od dnia zgłoszenia.

IV, Z pisem nego zgłoszenia pow inno w ynikać:

a) Imię i nazw isko osoby, b) zatrudnienie,

c) d a ta i m iejsce urodzenia,

(17)

ci) obecne zam ieszkanie (dokładny adres), e) dzienny zarobek,

f) czy żonaty lub nie (zam ężna lub nie), g) przy k tórej K asie Chorych i jak długo była

osoba w ciągu ostatnich 12 m iesięcy u bez­

pieczoną.

V. Choroba, istniejąca już w chwili przy­

stąpienia do K asy upraw nionego do u bezpie­

czenia, nie uzasadnia roszczenia do św iadczeń z pow odu tej choroby.

§ 9.

I. Przyjm ow ała K asa 3 m iesiące bez p rz e r­

w y i bez zastrzeżeń składki za jaką osobę po praw idłow em i nienaum yślnie m ylnem zgłosze­

niu jej na członka, a w ykaże się następnie przy zaistnieniu w ypadku ubezpieczeniow ego, że osoba ta nie ppdlega obow iązkow i ubezpiecze­

nia ani też nie jest upraw niona do ubezpiecze­

nia, to K asa jest mimo to zobow iązaną do udzielania sta tu te m określonych świadczeń.

II, Przyjm ow ała K asa 3 m iesiące bez p rz e ­ rw y i bez zastrzeżeń składki za osobę podlega­

jącą obow iązkow em u ubezpieczeniu i praw i­

dłow o zgłoszoną, to K asa powinna, dopóki sto ­ sunek roboczy danej osoby nie zmieni się, uzna­

w ać ją za członka przynajm niej do tego dnia, w którym Z arząd K asy p rzekaże ją lub jej p ra ­ codaw cę pisem nie do innej Kasy. Zaprzeczy inna K asa przynależność danej osoby, to w t a ­ kim razie pierw sza K asa m a obow iązek dalsze­

go przyjm ow ania sk ład ek i udzielania św iad­

czeń ze zastrzeżeniem ich zw rotu po ro zstrzy ­ gnięciu sporu.

§ 10.

I. O soby niezdolne do pracy pozostają członkam i Kasy, dopóki K asa jest zobow iązana do udzielania im św iadczeń.

II. C złonkostw o ubezpieczonych wygasa,

§ 310. ust. 2 zd. 1, O. U.

§ 213 O. U.

§ 315 O. U.

§ 316 O. U.

§ 311 O. U.

(18)

§ 312 O. U.

§ 165 O. U.

§ 314 O. U.

§ 313 O. U.

§ 313 ust. 2 O. U.

§ 214 O. U.

— 12 —

gdy ubezpieczeni stają się członkam i innej Miejscowej, W iejskiej, Przem ysłow ej, Cechowej łub B rackiej K asy Chorych.

III. O bow iązkow o ubezpieczeni przestają tak ż e być członkam i z dniem rozw iązania sto ­ sunku pracy uzasadniającego członkostw o, o ile nie należy zastosow ać zastrzeżeń przew idzia­

nych w § 11 niniejszego statu tu ,

IV. D obrow olnie ubezpieczeni przestają być członkam i Kasy:

a) z dniem pisem nego zaw iadom ienia Z a­

rząd u K asy o w ystąpienie;

b) jeżeli w dw óch kolejno następujących po sobie term inach płatności nie uiszczą składek, a od pierw szego z ty ch term inów upłynęły conajmniej 4 tygodnie. ^

§ U.

I. Członkow ie z chw ilą rozw iązania sto ­ sunku pracy, uzasadniającego ich obow iązkow e ubezpieczenie, k tó rz y w ciągu ostatnich 12 m ie­

sięcy byli conajmniej 26 tygodni albo b ezpośre­

dnio p rzed tem conajm niej 6 tygodni u b ezp ie­

czeni na m ocy Ordynacji U bezpieczeniow ej lub przy brackiej K asie Chorych, mogą pozostać członkam i K asy w swojej grupie zarobkow ej ta k długo, dopóki pozostaw ają regularnie w kraju i dopóki nie stają się członkam i innej Miejscowej, W iejskiej, Przem ysłow ej, Cechowej lub B rackiej K asy Chorych.

II. K to chce nadał pozostać członkiem Kasy, pow inien jej donieść pisem nie o tern w ciągu trz e ch tygodni od w ystąpienia ze sto ­ sunku pracy lub w w ypadku § 10 ust. 1 niniej­

szego sta tu tu z chw ilą upływ u term inu u p ra ­ w nienia do św iadczeń Kasy. K to atoli po w y ­ stąpieniu ze stosunku p rac y zachoruje w drugim lub trzecim z tych tygodni, m a z pow odu tej choroby praw o do św iadczeń K asy ze z a strz e ­ żeniem § 38 tylko w tedy, jeżeli doniósł K asie

(19)

o swem postanow ieniu już w ciągu pierw szego tygodnia. Za rów noznaczne takiem u zgłosze­

niu uw aża się uiszczenie skład ek w odnośnych trz e ch tygodniach.

III. P rzy rozpoczęciu łub podczas trw ania dalszego ubezpieczenia, może członek wnieść do Z arządu K asy o przeniesienie go do niższej klasy członkostw a lub stopnia zarobkow ego odpow iadającego jego stosunkom dochodowym . Z arząd K asy zaś może przenieść ubezpieczają­

cego się n aw et bez jego zgody do wyższej klasy lub stopnia, jeżeli jego składki stoją w rażącym stosunku do jego ogólnych dochodów i św iad­

czeń Kasy, jakich w e w ypadku choroby n ależa­

łoby udzielić. Przeciw oddaleniu jego wniosku jak o też przeciw postanow ieniu zarządu Kasy przysługuje członkow i zażalenie do U rzędu U bezpieczeń. Zm iana k lasy członkostw a lub stopnia zarobkow ego nie m a żadnego wpływu na już istniejące w ypadki ubezpieczeniow e,

E, Zgłoszenia.

§ 12.

I. P racodaw cy m ają obow iązek pisem nego zgłoszenia przyjęcia i zw olnienia każdego za­

trudnionego, podlegającego obow iązkow i ubez­

pieczenia, do Zarządu, kierow nictw a lub p la­

ców ki zgłoszeń K asy (płatni) i to w ciągu trzech dni od rozpoczęcia, jakoteż zakończenia pracy.

W y ją tek od obow iązku zgłoszenia stanow ią n iestale zatrudnieni. Zgłoszenie może być za­

niechane, jeżeli zatrudnienie na czas krótszy niż jeden tydzień przerw ano i składki bez

przerw y uiszczono, *

II. Zgłoszenie rozpoczęcia zatrudnienia po­

winno zaw ierać:

a) imię i nazw isko zatrudnionego, b) d a tę i m iejsce urodzenia, c) rodzaj zatrudnienia,

§ 313 aust. 1 O. U.

§ 313 a ust. 2 0 . U.

§ 317 0 . U,

§ 318 ust. 1 O. U.

(20)

§ 317 ust. 1 i 318 ust. 2

O. U.

§ 530 ust. 1 i 2 O. U.

§ 530 ust. 2

O. u.

§ 531 ust. 1 i 2 O. U.

— 14 — d) d a tę rozpoczęcia pracy,

e) pełny dzienny zaro b ek ta k w gotówce, jak i ew ent. w n aturaljach (utrzym anie, m ie­

szkanie, odzież, d e p u ta t itp.),

f) stan cywilny, to jest, czy wolny, żonaty itd.

g) p rzy k tórej K asie C horych była osoba w ciągu ostatnich 12 m iesięcy ubezpieczona, h) imię, nazw isko i dokładny a d re s p rac o ­

dawcy.

III. Zgłoszenie zw olnienia zatrudnionego pow inno zaw ierać:

a) imię i nazw isko zwolnionego, b) d a tę rozw iązania stosunku pracy,

c) imię i nazw isko i dok ład n y a d res p racodaw cy.

IV. Dla w szelkich zgłoszeń należy używ ać w zorów zaprow adżonych przez Z arząd Kasy,

§ 13.

I. W szelkie zm iany w stosunku pracy, do­

tyczące obow iązku ubezpieczenia, jako też m a­

jące jakiekolw iek znaczenie dla obliczenia składek, pow inne być zgłoszone w ciągu 3 dni,

II. N a w niosek Z arządu K asy m oże U rząd U bezpieczeń nałożyć grzyw nę do w ysokości 375.— zł. na pracodaw cę, k tó ry naum yślnie nie zgłosił do K asy osoby, podlegającej obow iązko­

wem u ubezpieczeniu, a do w ysokości 125.— zł., jeżeli zgłoszenia nie uskutecznił z pow odu n ie ­ dbalstw a.

III. P racodaw ca, p rzek raczający przepisy o zgłaszaniu zatrudnionych podlegających obo­

w iązkow i ubezpieczenia w inny sposób niż p o ­ wyżej określony, m oże być u k a ra n y grzyw ną do wysokości 25.— zł,

IV. N iezależnie od grzyw ny ściąga Z arząd K asy zaległe składki, P ozatem m a on praw o nałożenia na u karanego p racodaw cę obow iązku uiszczenia jedno- do pięciokrotnej kw oty za­

ległych sk ład ek jako należytość poboczną.

(21)

III. Świadczenia.

A. Rodzaje świadczeń,

§ 14.

I. K asa udziela członkom na w niosek:

1. dla ich osoby:

a) pom ocy dla chorych w edług § 20—28 s ta ­ tutu,

b) pom ocy połogowej, w edł. § 29— 33 statutui c) zasiłku na koszty pogrzebu w edług § 34.

2, dla członków ich rodzin: familijnej pomocy połogowej (§ 35) i pom ocy familijnej w edług

§ 36 statutu.

II. Zw yczajne obow iązkow e św iadczenia kasy stanow ią:

a) pomoc dla chorych w edług § 182 i 183 O. U., nienaruszając przepisu §§ 188 i 192 O. U.

b) pom oc połogow ą w edług § 195a O. U.

cj zasiłek na k o szty pogrzebu po myśli § 201 0 . U.

d) familijną pom oc połogową po myśli § 205a

° . U.

III. R esztę św iadczeń K asy stanow ią św iad­

czenia nadzw yczajne.

§ 15,

Dobrow olnym członkom K asy udziela się tych sam ych św iadczeń co członkom obow iąz­

kowym .

§ 16.

1. P retensje upraw nionego mogą być ze skutkiem praw nym przeniesione, zastaw ione i zajęte tylko:

a) na zaliczkę, k tó rą upraw niony otrzym ał od swego pracodw cy, albo od organów in sty ­ tucji ubezpieczeniow ej lub od jednego z je­

go członków przed zleceniem Z arządu Kasy udzielenia świadczeń,

§ 179 ust. 1

O'U.

§ 179 ust. 2 O. U.

§ 119 O. U.

(22)

§ 119 ust. 2 O. U.

§ 223 ust. 3 O. U.

§ 223 ust. 3 O. U.

— 16 —

b) na preten sję oznaczoną w § 850 procedury cywilnej,

c) na p retensję gmin i zw iązków ubogich, jako- też pracodaw ców lub Kas, k tó re w ich m iej­

sce w eszły, m ających praw o do odszkodo­

w ania po myśli § 1531 O. U. Przelanie, za­

staw ienie i zajęcie jest dopuszczalne tylko do w ysokości ustaw ow o ustalonych p re te n ­

sji zw rotnych,

d) na zaległe składki, po k tó ry c h term inie płatności upłynęły nie więcej niż 3 m ie­

siące.

II. W yjątkow o m oże upraw niony także w innych w ypadkach przenieść swoje p retensje całkow icie lub częściow o na innych za zezw ole­

niem U rzędu U bezpieczeń.

§ 17.

I. P reten sje upraw nionego mogą być za­

liczone tylko na żądania zw rotne za k w o ty po­

bran e przez niego w e w ypadkach określonych w § 1542 O. U,, albo pobrane z ubezpieczenia od nieszczęśliw ych w ypadków na podstaw ie tejże ordynacji, o ile odnośne k w o ty w inne być zw ró­

cone Kasie, jakoteż na;

a) zaległe składki, b) w ypłacone zaliczki,

c) m ylnie udzielone św iadczenia,

d) koszty postępow ania, k tó re upraw niony był pow inien zwrócić, oraz

e) grzyw ny nałożone przez kierow nictw o Kasy.

II. P re te n sje na zasiłek pieniężny mogą być tylko do połow y policzone.

§ 18.

Pijakom nałogow ym , k tó rz y nie zostali ubezw łasnow olnieni, m ogą być św iadczenia udzielone po myśli §§ 120, 121, O. U. całkow icie łub częściow o w naturze.

(23)

B. Wymiar świadczeń w gotówce.

P ł a c a u s t a w o w a .

§ 19.

G otów kow e św iadczenia K asy oblicza się na podstaw ie płacy ustaw ow ej. Za tak o w ą uw a­

ża się rzeczyw isty zaro b ek poszczególnych ubezpieczonych aż do w ysokości 5 zł. za dzień roboczy (§ 180 ust. 4 O. U.)

Dla dobrow olnych członków , m ianowicie takich, dla któ ry ch nie m ożna p łacy ustaw ow ej ustalić w edle pow yższego przepisu, obowiązują n astępujące w skazów ki:

Dla osób trudniących się procederem , jako- też innych przedsiębiorców , nie zatrudniających w swych przedsięb io rstw ach zw ykle żadnych, albo najwyżej dw óch ubezpieczonych, uw aża się za p łacę u staw ow ą jedną trz e ch setn ą część z a ­ ro b k u rocznego, k tó rego w ysokość u stala Za­

rząd w spółnie z ubezpieczonym . Nie przyjdzie do porozum ienia, to uw aża się za płacę u sta w o ­ w ą jedną trz e ch se tn ą część przeciętnego z a ­ robku rocznego, jaki osiągnął robotnik tej samej kategorji pracy na m iejscu zam ieszkania lub w okręgu K asy przy regularnem zatrudnieniu.

Dla w szystkich innych dobrow olnych członków uw aża się za p łacę u staw ow ą płacę miejscową.

C, Pomoc dla chorych.

§ 20.

I. Z ty tu łu pom ocy dla chorych udziela się:

1. Pielęgnacji chorych od początku choroby.

P ielęgnacja obejmuje opiekę lek a rsk ą i za­

opatrzenie w lekarstw a, okulary, paski rup- turow e i inne m niejsze środki lecznicze w artości do 20 złotych. K asa m oże także udzielić d o d atku w e w ysokości do 20 zło­

tych na zakup w iększych środków leczni­

czych.

§ 120, 121 O. U.

§ 182 ust. 2 193 O. U.

(24)

§ 182, L. 2 O. U.

§ 191 ust. 2 O. U.

§ 191 ust. 2 O, U.

§ 494 ust. 1 O. U.

§ 1511 O. U.

§ 182 ust. 1 O. U.

' — 18 —

2. Z asiłku pieniężnego w e w ysokości 60%

płacy ustaw ow ej za każdy dzień roboczy i za niedziele i św ięta, jeżeli w sk u tek cho­

roby ubezpieczony jest niezdolny do pracy.

Z asiłku pieniężnego udziela się od czw ar­

tego dnia choroby, jeżeli jednak niezdol­

ność do pracy po w stała później, to dopiero od tego czasu.

II. Zasiłku pieniężnego udziela się już od pierw szego dnia niezdolności do pracy, jeżeli choroba trw a dłużej niż dw a tygodnie, albo kończy się śm iercią, lub spow odow ana zo stała nieszczęśliw ym w ypadkiem .

III. tlczniom , zatrudnionym bez w ynagro­

dzenia, nie udziela się zasiłku pieniężnego.

IV, N a w y padek choroby, spow odow anej nieszczęśliw ym w ypadkiem , za k tó ry p rzysłu­

guje ubezpieczonem u odszkodow anie, udziela się w czasie pobierania ren ty w ypadkow ej lub opieki w Z akładzie leczniczym zasiłku p ie­

niężnego tylko w e w ysokości przew yższającej k w o tę re n ty w ypadkow ej. U trzym anie w leczni­

cy rów na się w takim w ypadku pełnej rencie w ypadkow ej.

V, Pom oc dla chorych kończy się najpóźniej z upływ em 26 tygodni od dnia zaistnienia cho­

roby. U dziela się zasiłku pieniężnego dopiero od późniejszego dnia, to czasokres tygodniow y liczy się od tego dnia. Zachodzi podczas po­

b ierania zasiłku pieniężnego czasokres, w k tó ­ rym chorem u udziela się tylko pielęgnacji, to takiego, nieprzekraczającego 13 tygodni czasu, nie zalicza się na czas pobierania zasiłku p ie­

niężnego. Zachodzi obow iązek płacenia zasiłku pieniężnego ponad 26 tydzień od p o czątku cho­

roby, to w ted y z końcem pobierania zasiłku kończy się tak że upraw nienie do pielęgnacji chorych.

(25)

§ 2 1.

. I W m iejsce pielęgnacji i zasiłku pienięż- § i®4 “st- 1 nego m oże K asa C horych udzielić ubezpieczo­

nem u leczenia i utrzym ania w lecznicy w yzna­

czonej przez Z arząd Kasy. Je że li chory ma w łasne dom stwo, albo jest członkiem dom ostw a swej rodziny, to w ted y m oże to nastąpić tylko za jego zgodą.

II. Chodzi o m ałoletniego, liczącego więcej § is4 ust. 2

niż 16 la t życia, to w ystarcza jego zgoda. u- III. Zgody chorego nie p o trzeb a jeżeli: § 184 ust. 3

1. rodzaj choroby wym aga takiego leczenia u- i opieki, k tó rejb y w rodzinie nie mógł

otrzym ać,

2. choroba jest zakaźna,

3. chory k ilk ak ro tn ie nie zastosow ał się do regulam inu chorych (§ 93) lub postąpił wibrew zarządzeniom lekarza,

4. sta n lub zachow anie się chorego wym aga ciągłego nadzoru.

IV. W e w ypadkach ustęp u 3 liczby 1, dru- § 1®4 “st- 1 giej i czw artej niniejszego paragrafu udziela się

w m iarę m ożliw ości pielęgnacji w lecznicy.

§ 22.

I. U dziela się pielęgnacji w lecznicy ubez- § 186, 194

pieczonem u, k tó ry utrzym yw ał ze swego za- L- 1 a u- ro b k u całkow icie lub przew ażnie swych naj­

bliższych, to w tedy udziela się dla nich w sp ar­

cia dom owego w w ysokości połow y zasiłku pie­

niężnego.

II. Ubezpieczonym , nie otrzym ującym § 194 L. 2

w sparcia domowego, udziela się obok pielęgna.- °-U' cji w lecznicy zasiłku pieniężnego, czyli ta k

zw anego „kieszonkow ego" w w ysokości 1/s p ła­

cy ustaw ow ej.

§ 23.

I. Za zgodą ubezpieczonego może być po- § 185 ust. 1

moc i opieka udzielona przez pielęgniarzy a u'

(26)

— 20 —

§ 185 ust. 2 O. U.

S 193 ust. 3 O. U.

S 187 L. 2 i 3 O. U.

§ 188 O. U.

chorych, pielęgniarki i t. d., m ianow icie tak ż e w tedy, gdy um ieszczenie chorego w lecznicy jest w skazane lecz niew ykonalne, albo też z a ­ chodzą w ażne pow ody do pozostaw ienia cho­

rego w jego dom ostw ie lub przy rodzinie.

II. W e w ypadkach określonych w ustępie I niniejszego p aragrafu może być za te św iad­

czenia potrąco n a K zasiłku pieniężnego.

§ 24.

I. Członkom Kasy, pozostającym w myśl

§ 1 1 dobrow olnym i członkam i Kasy, udziela się w razie ich nieprzebyw aniä w okręgu K asy z a ­ m iast pielęgnacji w lecznicy połow ę zasiłku pie­

niężnego.

§ 25.

I. Na m ocy uchw ały Z arządu K asy m oże być udzielona po upływ ie czasokresu pom ocy dla chorych opieka dla uzdrow ieńców (rekonw a­

lescentów ) na czas do 4 tygodni przez um ie­

szczenie w Zakładzie dla uzdrow ieńców .

II. T a k samo m oże K asa na m ocy uchw ały Zarządu udzielić środków pom ocniczych p rz e ­ ciw zniekształceniu i kalectw u, jakie po ukoń- czonem leczeniu okażą się za potrzebne, aby przyw rócić lub utrzym ać zdolność za ro b k o ­ wania.

§ 26.

N a w ypadek ponow nego zachorow ania ubezpieczonego ogranicza się pom oc dla c h o ­ rych na św iadczenie zw yczajne i na ogólny przeciąg czasu 13-stu tygodni dla tak ich człon­

ków, k tó rz y w ciągu 12-stu m iesięcy przez 26 tygodni kolejno lub ogółem pobrali zasiłek pie­

niężny, lub św iadczenia inne na podstaw ie przepisów Ordynacji U bezpieczeniow ej, albo z B rackiej K asy Chorych.

Pow yższe stosuje się jednakow oż ty lk o w tedy, jeżeli ponow ny w y padek ubezpieczenio-

(27)

w y zaistniał w ciągu następnych 12-stu m iesię­

cy i pom oc dla chorych okazała się potrzebna przy chorobie pow stałej z pow odu tej samej nie- usuniętej przyczyny.

§ 27.

I. Członkom, k tó rz y poszkodow ali K asę przez czyny karygodne, zagrożony u tra tą praw obyw atelskich, nie udziela się zasiłku p ie­

niężnego w ciągu jednego roku, licząc od dnia dokonania tego czynu.

II. Taksam o nie udziela się na czas cho­

roby zasiłku pieniężnego członkom, k tó rzy n a ­ baw ili się choroby naum yślnie, lub przez zaw i­

niony udział w bójkach.

§ 28.

I. O trzym uje członek K asy zasiłek p ie­

niężny rów nocześnie z innego ubezpieczenia, to w te d y sk raca się św iadczenia K asy tak , że ogólny zasiłek pieniężny nie p rzek racza p rz e ­ ciętnego z aro b k u dziennego.

II. C złonkow ie dom agający się zasiłku pie- niężnego, lub zam iast tego św iadczeń innych, pow inni Kasę zawiadom ić, w jakiej w ysokości otrzym ują pobory rów nocześnie z innego ubez­

pieczenia na w ypadek choroby. Pytanie, z ja­

kiego ubezpieczenia te pobory pochodzą, jest niedozw olone.

III. Z arząd K asy m oże u k a ra ć członka, k tó ry takiego zaw iadom ienia nie uskutecznił, grzyw ną do 3-krotnej w ysokości dziennego za­

siłku pieniężnego i to za każdy w ypadek nie- zaw iadom ienia,

D. Pomoc połogowa dla członkiń,

§ 29.

I. K obieta, ubezpieczona w ostatnim roku przed połogiem conajmniej przez 6 m iesięcy na w y padek choroby na podstaw ie Ord. Ubezp,

§ 192 O. U.

S 189 ust. 1 O. U.

§ 190 O. U.

§ 529 O. U.

8 195 a ust. 1 O. U.

(28)

— 22 —

lub w jednej z B rackich K as Chorych, otrzy­

muje jako pom oc połogow ą:

1. opiekę lek arsk ą, o ile tak o w a okaże się po­

trz e b n ą przy połogu lub z pow odu dolegli­

wości ciąży.

2. jednorazow y d a te k w kw ocie 20 zł. na po­

kry cie zw ykłych kosztów połogu i przy do­

legliw ościach ciąży, a o ile połóg nie n a s tą ­ pi, to d a te k w kw ocie 5 zł. n a koszty po­

w stałe przy dolegliw ościach ciąży.

3. zapom ogę połogow ą w e w ysokości zasiłku pieniężnego dziennie w ciągu 10 tygodni, z k tó ry c h conajmniej 6 musi przypadać na czas po porodzie. Zapom oga za pierw sze 4 tygodnie jest p łatn a najpóźniej w dniu połogu,

4. zapom oga dla karm iących w e w ysokości 0,40 zł. dziennie na czas karm ienia now o­

narodzonego dziecka aż do upływ u 12-go tygodnia po połogu,

II. O bok zapom ogi połogowej za czas po połogu nie udziela się zasiłku pieniężnego.

T ygodnie po połogu nie m ogą być przerw ane.

III. Zm ienia położnica swą przynależność do K asy podczas św iadczenia pom ocy połogo­

wej, to pierw sza zobow iązana K asa pozostaje n adal w łaściw ą do udzielania ty ch św iadczeń.

P arag raf 212 O. U. w tak ich w ypadkach nie obowiązuje.

IV. Je ż e li położnica um rze podczas połogu lub w okresie p o b ierania zapomóg, to w tedy płaci się pozo stałe jeszcze k w o ty zapomogi p o ­ łogowej i zapomogi dla karm iących aż do u s ta ­ w ow ego term inu upraw nienia tej osobie, k tó ra zajmuje się utrzym aniem dziecka.

V. S taw k i określone w u stęp ie 1 pod 1.2 do 4 obow iązują aż do ew ent. ustaw ow ej zm iany wzgl.

innego u stalen ia ich przez W ydział Kasy.

(29)

§ 30.

I. O ile nie w ydano zarządzenia w edle po­

stanow ień ustępu 3 niniejszego paragrafu, to m ocą uchw ały Z arządu m oże K asa udzielić dla ogółu sw ych członkiń wolnej pom ocy dla po ło ­ żnic i w olne le k a rstw a przy połogu i przy nie- dom aganiach w ciąży. W takim razie zmniej­

sza się jednorazow y d atek, przysługujący po­

łożnicy po m yśli § 29 ust. 1, liczba 2, na 10 zł.

Je ż e li zaś połóg nie nastąpił, to nie udziela się datku.

II. P rzy roszczeniach zw rotnych do innej K asy rów na się w artość św iadczeń rzeczowych, udzielonych w edług przepisu ustęp u 1 niniej­

szego paragrafu, kw ocie 10 zł.

III. W ypłaca zw iązek ipubliczno-prawny na podstaw ie u staw krajow ych należytości poło­

żnym, albo zapew nia im pew ien dochód m ini­

malny, to może być rów nocześnie zarządzone, by K asa w płacała część datku, a m ianowicie do wysokości kw oty 10 zł. nie położnicy, lecz t e ­ m uż zw iązkow i. K w ota ta pow innna być po­

łożnicy policzona na należytości, jakie ona sam a m a płacić za pom oc położną.

§ 31.

I. Za zgodą położnicy może K asa udzielić:

1. w m iejsce zapomogi połogowej kuracji i utrzym ania w przy tu łk u dla położnych, 2. pom ocy i dozoru przez pielęgniarki dom o­

we, za co m oże p o trącić połow ę zapomogi połogowej.

II. W e w ypadku u stęp u 1 Jiczba 1. niniej­

szego p aragrafu obow iązuje § 22 ust. 1. odpo­

wiednio, (§ 186 O. U.)

§ 32.

I. Była położnica w ciągu ostatniego roku przy w ięcej K asach albo B rackich K asach ubez­

pieczona, to pow inne one w ynagrodzić zobo-

§ 195c ust. 1 O. U.

§ 195 c ust, 1 O. U.

§ 195d O.U.

§ 1 9 6 ust. 1 O. U.

§ 1 9 6 ust. 2 O. U.

§ 179 ust. 1 O. U.

(30)

— 24 —

197 ust. 2 O. U. §

§ 199 O. U.

§ 201, 204 O. U.

§ 202 O. U.

§ 1502 O. U.

w iązanej do św iadczeń K asie na jej żądanie św iadczenia z § 29, 30, ust. 6. i § 31 sta tu tu (§ 195a, 195 c, 196 O. U.) i to odpow iednio do czasu członkostw a. W arto ść św iadczeń rz e ­ czowych udzielonych w edle § 29 ust. 1., 1. 1.

sta tu tu (§ 195a, ust. 1. Uczba 1. O. U.) rów na się przytem kw ocie 15 zł. W razie p o trz e b y może jednak W ojew oda za zgodą R ady W ojew ódzkiej tę kw otę ogólnie inaczej ustalić.

II. R oszczenie do w ynagrodzenia jest u z a ­ sadnione tylko do w ysokości upraw nienia, ja­

kie byłoby przysługiw ało położnicy do K asy zo­

bow iązanej do w ynagrodzenia, gdyby ta była zobow iązana do św iadczeń.

§ 33.

I. U bezpieczone znajdujące się w ciąży, a będące conajmniej 6 m iesięcy członkiniam i Kasy, otrzym ują, o ile w sk u tek ciąży są n ie­

zdolne do pracy, zasiłek dla ciężarnych w e w yso­

kości zasiłku pieniężnego n a p rze c ią g 4 tygodni.

E. Zasiłek pogrzebowy,

§ 34.

I. Przy śm ierci członka udziela się zasiłku pogrzebow ego na koszty pogrzebu w e w ysoko­

ści dw udziestokrotnej k w o ty płacy ustaw ow ej, w szelako fconajmniej 62,50 zł.

II. U m rze członek w ciągu jednego roku po upływ ie term inu pom ocy dla chorych w sk u tek tej samej choroby, to K asa w ypłaca zasiłek p o ­ grzebow y, o ile aż do zgonu był niezdolny do pracy, a choroba jego po w stała w czasie człon­

kostw a.

III. W razie istnienia pretensji na zasiłek pogrzebow y w obec Z akładu U bezpieczeń Spo­

łecznych — W ydział od w ypadków — należy udzielić K asie z tego ty tu łu odpow iedniego od­

szkodow ania, jeżeli K asa już zasiłek pogrzebo­

w y w ypłaciła.

(31)

F. Familijna pomoc połogowa.

§ 35.

I. Pom oc połogow ą otrzym ują tak że żony, córki, pasierbice i w ychow anice ubezpieczo­

nych, żyjące z nimi w w spólnem gospodarstw ie domowem, o ile:

1. przebyw ają zw ykle w kraju,

2. nie przysługuje im samym pom oc połogowa w myśl § 29 sta tu tu (§ 195 a O. U,), 3. ubezpieczeni byli w ostatnim roku przed

połogiem conajm niej przez 6 m iesięcy na podstaw ie ordynacji ubezpieczeniow ej lub p rzy B rackiej K asie na w y padek choroby.

II. T ytułem familijnej pom ocy połogowej udziela się:

1. opieki lekarskiej, o ile ona okaża się po­

trz e b n ą przy połogu lub z pow odu dolegli­

w ości ciąży,

2. jednorazow ego d a tk u w kw ocie 20 zł. na po­

krycie zw ykłych kosztów połogu i przy do­

legliw ościach ciąży, a o ile połóg nie odbę­

dzie się, to d a tk u 5 zł. na koszty pow stałe przy dolegliw ościach w ciąży,

3. zapom ogi połogowej w w ysokości 0,30 zł.

dziennie w ciągu 10 tygodni, z k tó ry ch co­

najmniej 6 musi przypadać na czas po p o ro ­ dzie. Zapom oga za pierw sze cztery tygodnie jest p ła tn a najpóźniej w dniu połogu, 4. zapom oga dla karm iących we wysokości

0,40 zł. dziennie na czas k arm ienia now ona­

rodzonego dziecka aż do upływ u 12-tego ty ­ godnia po połogu.

III. Fam ilijnej pom ocy połogowej udziela się tak że w tedy, gdy połóg n astąp i w ciągu 9 m iesięcy po śm ierci ubezpieczonego. Przy córkach, pasierbicach i w ychow anicach jedna­

kow oż pod w arunkiem , że żyły one z ubezpie­

czonym w w spólnem gospodarstw ie domowem aż do jego śmierci. U praw niona do pom ocy po-

§ 205 a ust. I O. U.

§ 205 a ust. 3 O. U.

§ 205 a ust,5 O. U.

(32)

§ 205a ust. 6 O. U.

§ 205 a ust. 7 O. U.

8 205 a ust. 8

O. u.

§ 205 b L. 1 O. U.

— 26 —

logowej jest ciążarna lub położnica; w razie śm ierci jej obow iązuje § 29 ust. 4 sta tu tu od­

powiednio.

IV. Zm ienią ubezpieczeni w ciągu św iad­

czenia pom ocy połogowej przynależność do Kasy, to pierw sza zobow iązana K asa jest n adal w łaściw ą do udzielania św iadczeń. § 212 O. U.

w takim razie nie obowiązuje.

V. §§ 30, 31, 32, 33 obow iązują odpow ie­

dnio.

VI. Je śli jest w ięcej Kas (Brackich K as Cho­

rych), albo jeśli jedna z nich k ilk ak ro tn ie jest do św iadczeń zobow iązana, to w ted y pom ocy połogowej udziela się tylko jeden raz. Pom ię­

dzy kilku K asam i przysługuje położnicy praw o w yboru.

VII. S taw ki określone w u stęp ie 2 1. 2— 4 obow iązują aż do ew entl, ustaw ow ej zm iany w zględnie innego u stalenia ich przez W ydział Kasy.

G. Pomoc familijna.

§ 36.

I. K asa udziela członkom rodziny ubezpie­

czonego, nie m ającym zkądinąd upraw nienia w myśl przepisów O rdynacji ubezpieczeniow ej, a m ianow icie zonie i dzieciom, następującej po­

m ocy familijnej:

1. opieki lekarskiej przez lek a rza w yznaczo­

nego przez Z arząd K asy oraz lek a rstw na przeciąg 6 tygodni i m niejszych środków leczniczych. Św iadczeń ty ch udziela się tylko członkom rodziny ubezpieczonego, ży­

jącym z nim w w spólnem gospodarstw ie do- mowem, dzieciom jednakże tylko do 14-tego roku życia. U dzielenie lek a rstw a specjal­

nego każdego rodzaju, jak rów nież leczenie szpitalne jest zasadniczo w ykluczone. U bez­

pieczony ponosi 1/io kosztów lek a rstw i t. p,, udzielonych członkom jego rodziny, *>

(33)

2. zasiłku pogrzebow ego w razie śmierci m ał­

żonka lub dziecka, i to dla m ałżonka w w y­

sokości 3-ciej części, a dla dziecka aź do dw uch la t jednej ósmej części, ponad dwuch lat jednej czw artej części zasiłku pogrzebo­

wego, przysługującego ubezpieczonem u sa­

memu. Z asiłek obniża się jednakże o kw otę zasiłku, jaka przysługuje zm arłem u z w ła­

snego ubezpieczenia.

I

II. U praw nienie do pom ocy familijnej u p a ­ da z chwilą u tra ty członkostw a ubezpieczonego.

H. Początek i koniec świadczeń,

§ 37.

I, Dla obow iązkow o ubezpieczonych po­

w staje preten sja do zw yczajnych św iadczeń Kasy razem z członkostw em . Dla dobrow olnie przystąpionych pow stają pretensje dopiero po 4-tygodniow ym czasokresie w yczekiw ania.

II. P reten sje do św iadczeń nadzw yczajnych i Kasy, pow stają dopiero po 6-m iesięcznem w y­

czekiw aniu. P rzepis ten nie obowiązuje człon-

I

ków, k tó rz y w ciągu ostatnich 12 m iesięcy m ie­

li już conajm niej 6 m iesięcy p retensję do św iad­

czeń nadzw yczajnych przy innych lub B rackich K asach Chorych.

III. Pow yższy czas w yczekiw ania może być p rzerw any przy w ystąpieniu z członkostw a nąjdalej do 26 tygodni. Czas przerw y rozszerza się dla członków w ystępujących z K asy z po-

I

w odu odbycia obow iązkow ej służby w armji lub m arynarce o czas trw an ia tej służby.

IV. P rzy stąp i ubezpieczony z innej Miej­

scowej, W iejskiej, Przem ysłow ej, Cechowej lub B rackiej K asy Chorych, pobierający już św iad­

czenia, do Kasy, to K asa udziela mu dalszych św iadczeń w edle postanow ień niniejszego s ta ­ tutu. Czas poprzedniego otrzym ania św iadczeń zalicza się. Św iadczeń nadzw yczajnych udziela

§ 206 i 207 O. U.

§ 208 O. U.

S 209 ust. 1 O. U.

S 209 ust. 2 O. U.

§ 212 O. U.

(34)

się ubezpieczonem u tylko w tedy, jeżeli m iał on do nich praw o już przy poprzedniej Kasie.

§ 38.

P rzestają ubezpieczeni z pow odu b e z ro b o ­ cia być członkam i K asy i zajdzie podczas b ez­

robocia i w czasie trz e ch tygodni od dnia b e z ­ robocia w ypadek ubezpieczeniow y, to pozo­

staje im p retensja do zw yczajnych św iadczeń Kasy, o ile byli w ciągu poprzedzających 12 m iesięcy conajmniej 26 tygodni, albo b ezpo­

średnio przed u tra tą członkostw a, conajmniej bez przerw y 6 tygodni ubezpieczeni. Na w nio­

sek pośw iadcza K asa upraw nionym ich p re te n ­ sję na te św iadczenia. Zasiłek pogrzebow y w y­

p łaca się tak że po upływ ie 3 tygodni, jeżeli po­

moc dla chorych udzieloną zo stała aż do śm ier­

ci. P reten sja upada, gdy bezro b o tn y przebyw a poza granicą.

I. Spoczywanie świadczeń, odprawa.

§ 39.

I. Pomoc dla chorych spoczyw a ta k długo:

1. J a k długo upraw niony odsiaduje k a rę w ię­

zienną, znajduje się w areszcie śledczym , um ieszczony jest w domu roboczym lub w zakładzie popraw nym . S ta ł się u bezpie­

czony w sk u tek choroby niezdolny do pracy, a utrzym yw ał dotąd ze swego zarobku c a ł­

kow icie lub częściow o swoją najbliższą ro ­ dzinę, to udziela się jej w sparcia dom owego (§ 22 statutu),

2. dla upraw nionych, udających się po zaistnie­

niu w ypadku ubezpieczeniow ego d obro­

wolnie i bez zezw olenia Z arządu K asy za granicę ta k długo, jak długo dam p rzeb y ­ w ają bez jego zezw olenia,

3. dla upraw nionych obcokrajow ców dopóty, dopóki oni m ocą w yroku sądow ego w y d ale­

ni są z granic P ań stw a Polskiego.

(35)

II. Pozostaw ił upraw niony w kraju naj­

bliższą rodzinę, której po myśli § 35 i 36 przy­

sługuje pomoc familijna, to się jej udziela.

§ 40.

O puszcza ubezpieczony po zaistnieniu w y­

padku ubezpieczeniow ego swoje miejsce po­

bytu w kraju, a pom oc dla chorych nie spo­

czywa. to K asa m oże go odpraw ić jednorazow ą w ypłatą. O dpraw a pow inna odpow iadać w y­

sokości św iadczeń Kasy, do k tó rych byłby mial p retensję w kraju w czasie trw ania choroby.

W arto ść opieki chorych u stala się na 3/s płacy ustaw ow ej. W spornym w ypadku jest dla od­

praw y m iarodajnem orzeczenie lekarza, na k tó ­ rego strony się zgodzą, w przeciw nym razie le­

k a rz a urzędow ego.

§ 41.

§§ 39 i 40 stosują się odpow iednio przy:

a) pom ocy połogowej (§ 29),

b) familijnej pom ocy połogowej (§ 35), i c) pom ocy familijnej (§ 36).

J. Zakres świadczeń,

§ 42.

I. Opieki lekarskiej udziela się przez le­

k a rz y aprobow anych, k tó rzy na m ocy umowy z K asą zobow iązali się do udzielenia jej. Na podstaw ie tej um ow y przekazuje K asa chorych do poszczególnych lekarzy. Z w yjątkiem n a ­ głych w ypadków m oże K asa odmówić zap łace­

nia należytości innych lekarzy. To samo od­

nosi się do lekarzy dentystów .

II. C złonkow i przysługuje praw o w yboru pom iędzy lekarzam i Kasy, jeżeli przyjm ie na siebie z tego pow odu p ow stałą nadw yżkę kosztów . Podczas jednego i tego samego w y­

padku ubezpieczeniow ego dozw olona jest zm ia­

na lek a rza tylko za zgodą Z arządu Kasy.

§ 216 ust 2 O. U.

§ 217 ust. t O. U.

S 217 ust. 2 O. U.

§ 218 O. p .

8 122, 368 O. U.

§ 369 O. U.

(36)

— 30 —

§ 122 O. U.

§ 123 O. U.

§ 371 O. U.

§ 375 O. U,

III, Ze zastrzeżeniem przepisu u stęp u 4 ni­

niejszego paragrafu oraz dalszych zarządzeń wyższej w ładzy adm inistracyjnej obejmuje opie­

k a lek a rsk a udzielanie pom ocy tak ż e przez inne osoby jak: łaziebników , położne, pom o­

cników lekarskich, pielęgniarzy chorych, ma- sarzystów i t. p., rów nież techników dentystów , lecz tylko w tenczas, kied y lekarz, w zględnie lek arz-d en ty sta ją zarządzi, lub gdy w nagłych w ypadkach żadnego lek a rza w zględnie lekarza den ty sty nie m ożna osiągnąć.

IV. P rzy chorobach zębów, jednakże z w y­

kluczeniem chorób u st i szczęk, udziela się opieki tak że p rzez techników dentystów za zgodą ubezpieczonego, o ile w yższa w ładza adm inistracyjna postanow iła dopuścić tec h n i­

ków dentystów do sam odzielnego udzielania pom ocy przy tak ich chorobach.

§ 43.

Z arząd K asy jest upow ażniony do udziele­

nia opieki szpitalnej tylko w pew nych leczni­

cach. W e w ypadkach, gdzie K asa pow inna opie­

ki szpitalnej udzielić, m oże ona odm ówić z a p ła ­ cenia rachunków innych szpitali z w yjątkiem nagłych w ypadków , przyczem mogą być w yklu­

czone tylko z w ażnych pow odów i za zgodą W yższego U rzędu U bezpieczeń szpitale p rz e ­ znaczone w yłącznie celom dobroczynnym i h u ­ m anitarnym lub utw orzone przez publiczne zw iązki i korporacje, jeżeli te szpitale gotow e są udzielać opieki na rów nych jak inne w a ru n ­ kach.

§ 44.

Z arząd K asy m oże um ówić się z w łaści­

cielam i lub zaw iadow cam i a p te k swego okręgu, a za zgodą U rzędu U bezpieczeń tak ż e z takie- mi ipoza okręgiem , o dostarczanie lekarstw , a o ile chodzi o lek a rstw a dopuszczone do wolne-

(37)

go handlu, tak że z osobami sprzedającym i ta ­ kow e na w aru n k ach uprzew ilejow ania. Z arząd K asy m oże przeto odmówić zapłacenia sk ąd ­ inąd dostarczonych lek a rstw ze zastrzeżeniem przepisów § 376 0 . U. i z w yjątkiem nagłych w ypadków .

§ 45.

Członkow ie K asy m ają obow iązek p rz e ­ strzegania prepisów regulam inu dla chorych oraz zarządzeń lekarzy. Za każdy poszcze­

gólny w ypadek niezastosow ania się m ogą być oni przez Z arząd K asy u k aran i grzyw ną aż do trzy k ro tn ej k w o ty dziennego zasiłku pienię­

żnego.

§ 46.

I. Z w yjątkiem zasiłku pogrzebow ego wy- § 210 o, u.

p łaca się św iadczenia gotów kow e każdego ty ­ godnia w edług bliższego określenia Z arządu Kasy.

II. W y p ła tę zasiłku pieniężnego u sk u ­ tecznia się w k ażd ą sobotę za ubiegły tydzień na podstaw ie św iadectw a choroby, w ystaw io­

nego przez lek a rza Kasy. W św iadectw ie po­

w inien być podany czas niezdolności do pracy.

Przypada św ięto na dzień w ypłaty, to w ypłata odbyw a się w dzień poprzedni,

III. W pierw szem św iadectw ie choroby n a ­ leży podać dzień p o czątku choroby, a w pierw ­ szych św iadectw ach choroby, w ystaw ionych po zaistnieniu niezdolności, jakoteż po p rzyw róce­

niu zdolności do pracy, pow inien być podany dzień p o czątku niezdolności i przyw rócenia zdolności.

IV. Dla chorych członków um ieszczonych w szpitalu, w ystaw ia św iadectw o lek arz szpi­

tala, albo adm inistracja szpitalu.

V. Dla członków dobrow olnych (§ 11), nie przebyw ających w okręgu Kasy, św iadectw a

(38)

— 32 —

choroby w inne być w ystaw ione przez ap robo­

w anego lek a rza lub lek a rza -d e n ty stę i uw ierzy­

telnione przez w ładzę gminną m iejsca pobytu.

Do pierw szego św iadectw a pow inien ubezpie­

czony dołączyć ośw iadczenie, czy pobiera rów nocześnie skądinąd zasiłek pieniężny.

VI. Jed n o razo w y d a te k i pom oc poło­

gową (§ 29, ust. 1. L. 2 i 3, wzgl. 35, ust. 2. L, 2 i 3) w ypłaca się za przedłożeniem m etryki urodzenia dziecka, wzgl. innego pośw iadczenia urzędow ego; zasiłek dla ciężarnych, wzgl. d a te k na koszty p ow stałe przy dolegliw ościach w ciąży (§ 33, wzgl. 29, ust. 1. L. 2. lub § 35, ust. 2. L. 2) za przedłożeniem zaśw iadczenia lub rachunku lekarza, albo położnej.

VII. Zapom ogę dla karm iących w ypłaca się za przedłożeniem św iadectw a lek a rza lub położnej.

§ 47.

§ 186 zd. 2 Św iadczenia gotów kow e określone § 46

° ' U' w ypłaca się członkow i lub osobie przezeń upow ażnionej, o ile członek nie w niósł o p rz e ­ syłkę pocztow ą na jego koszt. Z asiłek dom o­

w y (§§ 22 i 31) m oże być w ypłacony bezpo­

średnio najbliższej rodzinie.

§ 48.

I. M a lek a rz pow ód do przepuszczenia, że z a ­ chodzi jeden z w yp ad k ó w określonych w § 27, to pow inien to zaznaczyć w św iadectw ie choroby.

II. Je że li choroba spow odow ana została nieszczęśliw ym w ypadkiem , k tó ry praw d o p o ­ dobnie zostanie odszkodow any na podstaw ie przepisów w przedm iocie ubezpieczenia w y­

padkow ego, to lek arz pow inien o tem uczynić odpow iednią zm iankę w św iadectw ie choroby.

§ 49.

§ 203 O. U. I, Ze zasiłku pogrzebow ego pokryw a się najpierw ko szty pogrzebu. Z asiłek w ypłaca

(39)

się tem u, k to się zajął pogrzebem . Pozostaną po uregulow aniu kosztów pogrzebu ze zasiłku po­

grzebow ego jakiekolw iek kw oty, to upraw nieni są po kolei do ich odebrania: m ałżonek wzgl, m ałżonka, dzieci, ojciec, m atka, rodzeństw o, 0 ile ze zm arłym żyli w dniu zgonu w w spólnem gospodarstw ie domowem. N iem a takich u p ra w ­ nionych, to re stu ją c a k w o ta pozostaje Kasie.

II. P rzed w ypłaceniem zasiłku pogrzebo­

wego należy przedłożyć K asie pośw iadczenie U rzędu stan u cywilnego o zapisaniu w ypadku śmierci, wzgl, in n e pośw iadczenie urzędow e.

IV. Składki.

A , Zwyczajne składki,

§ 50.

I. S kładki do K asy C horych u stala się na 6 od sta oznaczonej w § 19 płacy ustaw ow ej 1 oblicza się za miesiąc.

II. Dla w szelkich kategorji uczni, zatrudnio­

nych bez w ynagrodzenia, w ynoszą składki 2la płacy ustaw ow ej.

III. D la uczniów w szelkiego rodzaju i dla słu­

żących podw yższa się sk ład k i o 'l^ lo na m iesiąc.

§ 51.

I. O bow iązkow o ubezpieczeni płacą 2/3, pracodaw cy % składek,

II. D obrow olnie ubezpieczeni ponoszą pełne składki sami.

III. Członkowie, pobierający przejściowo niższą płacę, mogą pozostać ubezpieczeni w swoim dotychczasow ym stopniu, jeżeli sami opłacą różnicę składek, albo pracodow ca w yrazi sw ą zgodę na dalsze pozostanie członka w dotychczasow ym stopniu.

§ 52.

I. S kładki należy płacić aż do przepisow e­

go odm eldow ania członka.

§ 385 ust. 1

O. u.

§ 494 ust. 2 O. U.

§ 384 ust, 1 O. U.

§ 381 ust. 1 O. U.

§ 381 ust. 3 O. U.

§ 382 O. U.

§ 3 9 7 ust. 1, 2, 3 O. U.

(40)

— 34 —

§ 393 O. U.

§ 397 ust. 2

O. u. ■

§ 28 O. U.

§ 394 O. U.

§ 395 O. U.

§ 396 ust, 1, 2 O. U,

B. Płacenie składek,

§ 53.

I. Za obow iązkow o ubezpieczonych po­

winni pracodow cy płacić składki najpóźniej do dnia 10 każdego m iesiąca w godzinach u rz ę ­ dow ania Kasy. W tym samym czasie powinni dobrow olni członkow ie w płacić swoje składki.

Z arząd K asy jest tak że upraw niony do pobie­

ran ia p łatnych sk ład ek przez swego inkasenta.

II. W ystąpi członek z K asy pom iędzy dw o­

ma term inam i płatności, to składka może być ściągnięta przed upływ em następnego term inu płatności.

§ 54.

Zaległe składki ściąga się w podobny spo­

sób jak podatki. Przym usow e ściągnięcie po­

przedza jednorazow e upom nienie, za k tó re po­

biera się nałeżytość w kw ocie 0,25 złotych, i to w podobny sposób jak zaległości,

§ 55.

I. O bow iązkow i członkow ie K asy m uszą się zgodzić na po trącen ie przy każdorazow ej w ypłacie zarobku ich części sk ład ek ze zaro b ­ ku. Pracodaw com w olno tylko w ten sposób ściągać części sk ład ek od zatrudnionych. P o­

trącen ie części sk ład ek należy rozłożyć ró w no­

m iernie na ten czas zarobkow y, na k tó ry przypadają. W olno je zaokrągląć na pełne grosze nie obciążając zaokrągleniem ub ezp ie­

czonych. Z aniechał pracodaw ca p otrącenia części składek za jeden okres zarobkow y, to może on uskutecznić tak o w e przy następnej w ypłacie, o ile nieuiszczenie sk ład ek nastąpiło nie z jego winy.

II. J e s t ubezjpieczony rów nocześnie u kilku pracodaw ców w stosunku roboczym , uzasadnia­

jącym. obow iązek ubezpieczenia, to wszyscy pracodaw cy odpow iadają łącznie za pełne

Figure

Updating...

References

Related subjects :