Pełen tekst

(1)

ST-3290A Seagate 3,5" IDE

Pojem ność Dysk niesfoim atow any Form at (512B na sektor)

całkow ita [M B ] 2 4 9 ,3 0

pow ie rzchn i [M B ] lo g . 0 ,2 5

cylindra [M B ] fiz . 6 2 ,3

ścieżki [B ] fi Z. 17048

W ym iary zew nętrzne i ciężar w yso kość [m m ] 25 ,4 sze ro ko ść [m m ] 102,1 g łę b o k o ś ć [m m ] 146,1

ciężar [k g ] 0 ,6 8

Organizacja Fizyczna Logiczna

dysków 2 8

cylindró w 1001

g ło w ic danych 4 15

g ło w ic serwo 0 1 g ło w ic a m a rtw a

sum a sektorów 5 1 0 5 1 0

sektście żkę 34

Opóźnienia [m s]

Średnio 16

R!W

TRJTR 5

Max 32

La tency 7,8 7 Overhead

Dop. temp. P racy Spocz.

p q

5 . . . 55 - 4 0 ... 70

Dopuszczalne przeciąż, gra w it [G ] D ysk zaparkow any

Praca bez b łę d ó w B łę d y koryg ow aln e

W rtpre. R e -w rtc u rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

Po], zapas. ZBR P rędkość transm isji m / s ]

D ysk <•> B u fo r 2 ,6 5 B u fo r <■> H ost

Niezaw odność B łę d y (xx ->1 na Exx)

MTBF[*1000h] MTTR [m in ] CDL [lata] ON/OFF [*1000] RER UER SER

25 0 5 12

B u fo r dysku [k B ] 64 Prędkość obr. [1 /m in ] 3811

Sytem kodow ania (1,7)RLL

Gęstość za p isu [TPI] 2178 P o zycjo n e r V oice Coil S tart / S top [s ]

Poz. ha ł. [dB A @ 1m]

Typow y R W C f lL f lL r

Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o cy [W ] 4 ,1 0 0 4 ,6 0 0 3 ,9 0 0

lin ia + 12)/[A ] 1,0 00

lin ia +5V [A ]

(2)

A

[o o o o ]

r

1 — i - R S T 0 o G N D D B 7 o e D B 8 D B 6 o o D B 9 D B 5 o o D B A D B 4 0 0 D B S D B 3 o o D B C D B 2 « © D B D D B 1 o o D B E D BO e o D B F G N D o o K E Y R E S 0 o G N D

IO W O 0 G N D

IO R 0 o G N D R E S 0 o R E S R E S o e G N D IR Q « « S I 6 A D 1 o o P D G A D 2 0 o A D 2 C S O 0 o C S 1 D S P 0 0 G N D

Jedyny dysk w systemie (Single Drive).

J1 ^ J2

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

J1 J2

Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

J4 ( j >

Zarezerwowana.

J3 $

Do wyłącznego użytku producenta. Uruchamia program samotes- tujący (Factory Test).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :