Pełen tekst

(1)

ST-3491 A Seagate 3,5" IDE

Pojem ność D ysk n ie sfo m a to w a n y F orm at (512B na sektor)

c a łk o w ita [M B] 408,2

p o w ie rzch n i [M B]

cylin d ra [M B ] ście żki [B ]

W ym iary zew nętrzne i ciężar

w yso kość [m m ] 25,4

szero kość [m m ] 102,1

g łę b o k o ś ć [m m ] 146,6

cię żar [k g ] 0,59

Organizacja Fizyczna Logiczna

d yskó w 2 8

c y lin d ró w 899

g ło w ic danych 4 15

g ło w ic serwo

sum a sekto ró w 836070

sekt/ścieźkę 62

O późnienia [m s ]

Średnio 15

R W

TR/TR 5

Max 34

Latency 7,87

Overhead

Dop. temp. P racy Spocz.

[°C] 5 . . . 5 5 -4 0 ... 60

D opuszczalne przeciąż, g ra w it [G ]

Dysk zaparkow any 75

Praca bez b łę d ó w 2

B łę d y koryg ow aln e 10

W rtp re. Re-wrt c u rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

Poj. zapas. Z B R P ręd kość tra n sm isji MB/s]

D ysk <■> B u fo r 2,33 ...4 B u fo r <■> H ost 11,1

Niezaw odność B łę d y (xx ->1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [lata ] O N /O F F [1000] RER UER SER

300 30 5 40 13

B u fo r d ysku [kB ] 120 Prędkość obr. [1 /m in ] 3811 S y fe m kodow ania (1,7)RLL G ęstość za p isu [TP I] 3081

P o zycjo n e r Voice Coil S ta rt / S top [s ] 10/9 Poz. ha ł. [dBA @ Im ] 33

Typowy R W Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 3,200 4,400 1,800 0,640 0,570

lin ia +12V [A ] 0,150 0,290 1,200 0,115 0,020 0,020

lin ia +5V [A ] 0,280 0,180 0,300 0,080 0,080 0,065

(2)

1 — Ł r -

R S T 0 o G N D

D B 7 e o D B 8 D B 6 0 0 D B 9

D B 5 D B A

D B 4 0 o D B 8

D B 3 o o D B G

D B 2 D B D

D B 1 D B E

DBO D B F

G N D K E Y

0 o G N D

IO W 0 o G N D

IO R 0 o G N D

0 o G N D

IR Q o e S 1 6 A D 1 • o P D G A D 2 • o A D 2

CSO 0 o C S 1

D S P 0 0 G N D

( ’ ) Z t y c h hrw n a p ę d n ie k o r z y s ta .

Z F C

= + 5 V

C=> + 1 2 V

< = G N D [ o o O o j o o o e o o o o o o o o o o o o o o o

I 1

<0

J4, J3,

$>

32, 31

3edyny dysk w systemie (Single Drive) lub pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Dual Drive Master), jeżeli drugi dysk jest zgodny ze specyfikacją ATA

M

J4, J3, J2, J1

Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Dual Drive Master), jeżeli drugi dysk nie jest zgodny ze specyfikacją ATA

M

34, J3, J2, J1

Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Dual Drive Master), drugi dysk nie korzysta z sygnału -DASP

i i

34, J3. 32,31

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Dual Drive Slave)

m

3 4,3 3,32 ,3 1

Wybór Master/Slave dokonywany jest przez magistralę (Cable select).

n

34,33, J2.31

Test napędu ■ układ zarezerwowany przez producenta.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :