ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY TŁUSZCZ

Pełen tekst

(1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/387/10 Rady Miejskiej w Tłuszczu

z dnia 06 września 2010 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY TŁUSZCZ

§ 1

1. Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 20 ust.

1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

3. Mieszkaniowy zasób gminy nie obejmuje lokali, których własność została wyodrębniona na rzecz osób trzecich.

4. Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być wynajmowane:

a) na czas nieoznaczony,

b) jako lokale socjalne na czas oznaczony.

§ 2

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom, które pozostają w trudnych warunkach bytowych tj:

1. Zajmują lokale, w których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni mieszkalnej lub zajmują lokale uznane za nie mieszkalne.

2. Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Przy ustalaniu wysokości dochodu stosuje się kryteria określone w art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.

o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.). Wyżej opisane kwoty stanowiące podstawę do wyliczenia średniego miesięcznego dochodu uprawniającego do ubiegania się o lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Tłuszcz mogą każdorazowo ulec zmianie wraz ze zmianą przepisów prawnych w tym zakresie.

§ 3

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom, które:

1. Posiadają tytuł prawny do lokalu i ubiegają się z ważnych powodów zdrowotnych lub rodzinnych, w tym również z powodu chęci poprawy warunków mieszkaniowych o przyznanie w drodze zamiany najmu innego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

2. Posiadają tytuł prawny do lokalu, nie posiadają zaległości w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych oraz wystąpiły o wzajemną zamianę lokali po uprzednim uzyskaniu zgody na zawarcie umów najmu od dysponentów tych lokali i jednoczesnym spełnieniu warunków,

(2)

że w wyniku zamiany:

a) w lokalu wchodzącym do mieszkaniowego zasobu gminy nie może powstać zagęszczenie poniżej 5m2 powierzchni mieszkalnej na osobę,

b) nie może zostać naruszony interes gminy.

3. Pozostały w lokalu po ustaniu najmu (z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 691 Kodeksu cywilnego) jeżeli:

a) zamieszkiwały z najemcą bezpośrednio przed jego wyprowadzeniem przez okres co najmniej dwóch lat,

b) i w wyniku wydanego skierowania nie powstałaby nadwyżka ponad 10 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę, przyjmując dla osoby samotnej podwójną normę powierzchni.

4. Pozostały w lokalu bez tytułu prawnego po zgonie dotychczasowego najemcy jeżeli były zameldowane i zamieszkiwały na stałe z dotychczasowym najemcą przez okres nie krótszy niż 5 lat.

5. Uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie orzeczenia sądowego zobowiązującego gminę do dostarczenia takiego lokalu, a także na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 4

1. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy przysługuje bez względu na wysokość dochodu osobom, które:

a) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej i przed wejściem w życie ustawy opłacały czynsz regulowany za zajmowane lokale,

b) zamieszkują w budynkach lub lokalach, przeznaczonych do rozbiórki lub remontu albo zajmują lokale nie spełniające wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w trybie przepisów o nadzorze urbanistyczno-budowlanym i przed wejściem w życie ustawy opłacały czynsz regulowany za zajmowane lokale,

c) uzyskały pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń

niemieszkalnych na cele mieszkalne w obiektach budowlanych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy i dokonały adaptacji tych pomieszczeń na własny koszt.

§ 5

Wynajmujący w celu poprawy warunków zamieszkiwania najemcy może wyrazić zgodę na dokonanie przebudowy lokalu, jeżeli udogodni to korzystanie z lokalu i nie spowoduje istotnego pogorszenia warunków korzystania z innych lokali, o ile przepisy prawa budowlanego zezwolą na jej wykonanie i najemca uzyska pisemną zgodę Burmistrza Tłuszcza. Koszty przebudowy lokalu obciążą najemcę i nie przysługuje mu roszczenie o zwrot poniesionych nakładów.

§ 6

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Tłuszcza może wskazać osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminnego, w szczególności:

a) które uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenia na nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne w obiektach budowlanych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy,

b) są ofiarami przemocy w rodzinie na podstawie dokumentów sądu, prokuratury, policji,

c) których warunki zamieszkania kwalifikują wnioskodawcę do ich poprawy, tj. w zajmowanym lokalu powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa jest mniejsza niż 5 m2.

(3)

§ 7

1. Wszelkie zmiany mieszkań pomiędzy najemcami w ramach mieszkaniowego zasobu gminy wymagają zgody Burmistrza Tłuszcza i uwarunkowane są spłatą zaległych należności.

2. Zgodę na zamianę między stronami można uzyskać tylko wówczas gdy nie spowoduje to naruszenia normy określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

3. W ramach mieszkaniowego zasobu gminy wynajmujący może proponować najemcom przekwaterowanie do innych lokali jeżeli zmiana taka będzie korzystna dla gminy i o ile w wyniku takiej zmiany pozyskany zostanie lokal.

4. O zamianę lokali mogą ubiegać się osoby spełniające kryteria dochodowe i normy powierzchniowe.

5. Burmistrz Tłuszcza może wyrazić zgodę na zamianę lokali z zasobu mieszkaniowego gminy pomiędzy zainteresowanymi osobami w przypadku, gdy uzna ją za uzasadnioną w szczególności:

a) możliwości uzyskania w drodze zamiany mieszkania położonego w pobliżu miejsca pracy, b) powstania warunków rodzinnych uzasadniających zamianę miejsca zamieszkania,

c) zamieszkania w innym lokalu ze względów zdrowotnych.

§ 8

Z mieszkaniowego zasobu gminy mogą być wynajmowane lokale socjalne jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

§ 9

1. Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy przysługuje osobom uprawnionym do otrzymania takiego lokalu na podstawie wyroku sądu.

2. Znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i spełniają łącznie następujące warunki:

a) średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku uprawniający do otrzymania pomocy społecznej, b) nie mają tytułu prawnego do lokalu i nie mają możliwości zaspokojenia potrzeb

mieszkaniowych w inny sposób.

3. Do najmu lokalu socjalnego mogą być ponadto zakwalifikowane osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej.

4. Umowę najmu lokalu socjalnego po upływie oznaczonego na nią czasu można przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

§ 10

1. Wnioski o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tłuszcz przyjmuje Urząd Miejski w Tłuszczu. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty oraz wyrazić pisemną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych i podawanie do publicznej wiadomości tych danych wynikających z zamieszczenia na liście osób oczekujących lub przydziału lokalu mieszkalnego. Wzór wniosku stanowi załącznik.

2. Wnioski osób, zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu muszą uzyskać pozytywną opinię Komisji Mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza w odrębnym trybie i być zatwierdzone przez Burmistrza Tłuszcza.

3. Dla lepszego rozeznania stanu faktycznego z zakresu spraw mieszkaniowych Komisja

(4)

Mieszkaniowa może przeprowadzać wizje w lokalach, w których mieszkają osoby ubiegające się o lokale z mieszkaniowego zasobu Gminy Tłuszcz.

4. W Urzędzie Miejskim w Tłuszczu sporządzana jest lista ubiegających się o przydzielenie lokalu.

5. O przydziale lokalu nie decyduje czas umieszczenia na liście ubiegających się o przydział lokalu lecz spełnienie warunków do otrzymania lokalu określony w uchwale.

6. Odnośnie spraw, do których zostały zgłoszone zastrzeżenia, skierowanie do zawarcia umowy najmu napisać może po rozpatrzeniu zasadności uwag i zastrzeżeń oraz udzieleniu odpowiedzi osobom wnoszącym te zastrzeżenia i uwagi.

7. Burmistrz na wniosek Komisji Mieszkaniowej ma prawo dokonywać skreśleń osób z list zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu, o ile w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalone zostanie, że nie spełniają one aktualnych kryteriów do wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tłuszcz.

8. Trzykrotna nieuzasadniona odmowa przyjęcia proponowanego lokalu, może spowodować skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu o czynszu regulowanym lub lokalu socjalnego.

§ 11

1. Burmistrz w formie zarządzenia powołuje Komisję Mieszkaniową.

2. Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków o najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tłuszcz.

3. Opinie Komisja wyraża w formie uchwał podejmowanych w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji, po uprzednim przeprowadzeniu kontroli i oceny warunków zamieszkiwania osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkaniowego.

4. Pozytywna opinia Komisji jest warunkiem umieszczenia wnioskodawcy na liście zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego, chyba że wnioskodawca wstąpił w stosunek najmu na podstawie art. 691 KC albo na podstawie art. 30 ust. 1 lub art. 31 ustawy.

§ 12

Celem zapewnienia kontroli społecznej, listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego, podaje się do publicznej wiadomości na okres 14-tu dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tłuszczu oraz na stronie internetowej.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Zasadach mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.

(5)

Wzór wniosku

Tłuszcz, dnia …...

…...

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…...

(Adres: ulica, nr domu, nr mieszkania)

…...

(nr telefonu)

Urząd Miejski w Tłuszczu ul. Warszawska 10

05-240 Tłuszcz

Wniosek o przydział mieszkania

Proszę o przydzielenie mieszkania komunalnego, socjalnego dla wymienionych osób:

Lp. Imię i Nazwisko Rok

urodzenia

Stosunek do wnioskodawcy

Źródło utrzymania

Adres zameldowania na pobyt stały

1 Wnioskodawca

2 3 4 5 6 7 8

Inne dochody stałe osób wymienionych wyżej wynoszą …... zł.

(wypełnia wnioskodawca)

Dochody razem …... zł, z czego przypada na jednego członka rodziny …... zł.

Prośbę swą motywuję następująco: …...

…...

…...

(6)

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

Jednocześnie informuję:

1. Najemcą mieszkania, w którym zamieszkuję jest Pan/Pani: …...

2. Osobami zamieszkałymi w lokalu oprócz osób wymienionych w tabeli są osoby:

…...

...

...

...

3. Zajmowane obecnie mieszkanie jest lokalem: kwaterunkowym*, służbowym*, własnościowym*, innym*

4. Mieszkanie:

a) położone jest w budynku: mieszkalnym*, niemieszkalnym*, przeznaczonym do rozbiórki*

b) jest rozkładowe* – przechodnie*

c) składa się z …... pokoi o powierzchni każdego pokoju: 1. …....m2, 2. …....m2, 3. …....m2, 4. …....m2, 5. …....m2, 6. …....m2, 7. …....m2 oraz kuchni o powierzchni …...m2 5. Mieszkanie zajmowane jest:

a) samodzielnie*

b) wspólnie w następujący sposób*

Lp.

pokoju

Powierzchnia Imię i Nazwisko najemcy

Liczba zamieszkałych

osób

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

Kuchnia użytkowana jest samodzielnie* - wspólnie* przez:

…...

…...

…...

6. Mieszkanie położone jest na parterze* - …... piętrze i jest wyposażone w: instalację wodną*, kanalizacyjną*, gazową*, centralnego ogrzewania*, wc*, łazienkę*

7. Okres zamieszkania: …...

Jednocześnie oświadczam, że:

− nie posiadam tytułu prawnego oraz innych praw majątkowych do innego lokalu, budynku mieszkalnego, jego części, nieruchomości (dotyczy także ich współmałżonków, osób pozostający faktycznie we wspólnym pożyciu lub innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania)*

(7)

− posiadam tytuł prawny do innego lokalu, budynku mieszkalnego, jego części lub nieruchomości (wymienić) …...

…...

…...

(dotyczy także ich współmałżonków, osób pozostający faktycznie we wspólnym pożyciu lub innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania) (wymienić)* …...

…...

…...

* niepotrzebne skreślić

(8)

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wyrażam zgodę na:

1. gromadzenie, przetwarzanie i podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych wynikających z zamieszczenia na liście osób oczekujących i przydziału lokalu mieszkalnego,

2. pozyskanie przez wydział właściwy do spraw lokalowych Urzędu Miejskiego w Tłuszczu informacji z Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej o braku interwencji wobec mnie i pozostałych osób objętych wnioskiem, jak również na pozyskiwanie dodatkowych informacji o sytuacji rodzinnej i socjalnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne z prawdą.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y, że podanie nieprawdziwych danych spowoduje niezakwalifikowanie mnie do przyznania prawa do najmu lokalu mieszkalnego.

Zobowiązuje się do informowania Urząd Miejski w Tłuszczu o zmianie podanych we wniosku danych.

Data: …... …...

/podpis wnioskodawcy/

(9)

Opinia Komisji Mieszkaniowej o warunkach mieszkaniowych:

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

Data: …...

…...

/podpisy członków Komisji Mieszkaniowej/

Sposób załatwienia wniosku:

Po rozpatrzeniu wniosku Pana/Pani …... o przydział mieszkania postanowiono:

1. umieścić wnioskodawcę na liście osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego/socjalnego*

2. zakwalifikować wnioskodawcę do przydziału mieszkania komunalnego/socjalnego* w starym budownictwie/nowym budownictwie*

3. nie umieszczać wnioskodawcy na liście przydziału mieszkań komunalnych/socjalnych 4. uzasadnienie rozstrzygnięcia:

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

Data: …...

…...

/podpis Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej/

Ponowne rozpatrzenie wniosku:

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku z urzędu / na wniosek Pani/Pana …...

postanowiono …...

…...

…...

…...

…...

Data: …...

…...

/podpisy członków Komisji Mieszkaniowej/

(10)

Adnotacja o decyzji w sprawie przydziału lokalu

1. Pani/Panu …... zostało przydzielone mieszkanie komunalne/socjalne* nr …... w budynku nr …... położonym w miejscowości

…... przy ul. …... składające się z …...

izb o powierzchni użytkowej …...m2, w tym pokoi o powierzchni …...m2. 2. Decyzję o przydziale wnioskodawca otrzymał dnia …...

3. Wniosek Pani/Pana …... o przydział mieszkania został załatwiony odmownie, o czym wnioskodawcę powiadomiono pismem nr

…... z dnia …... . Data: …...

…...

/podpisy członków Komisji Mieszkaniowej/

*niepotrzebne skreślić

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub ich kserokopie o osiągniętych dochodach brutto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Dochód gospodarstwa domowego stanowią dochody wnioskodawcy i członków jego rodziny zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania, wykazane ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania i udokumentowane w szczególności:

przez pracodawcę, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy.

Za dochód miesięczny uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Za dochody uprawniające do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Tłuszcz uważa się:

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, który w okresie 3 miesięcy poprzedzającego datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

Przez najniższą emeryturę rozumie się kwotę ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :