Bartosz Molik

100  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane

w kadencji organów Uczelni 2016-2020

Warszawa, 17 marca 2020 r.

Bartosz Molik

(2)

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

Diagnoza na dzień 30.03.2016

KONTYNUACJA DZIAŁAŃ

• Porządkowanie procedur i dokumentacji związanych

z Krajową Ramą Kwalifikacji (KRK) oraz ewaluacją jakości kształcenia.

• Wyraźna poprawa efektywności naukowej pracowników Wydziału Rehabilitacji (WR).

• WR wysoko oceniany przez pracodawców i placówki medyczne.

• Realne możliwości dalszego rozwoju nowych kierunków

kształcenia i usamodzielnienia jednostki („habilitacje”).

(3)

ROZWÓJ

NAUKA

DYDAKTYKA

ORGANIZACJA

Wydział = Zespół

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(4)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

Dr hab. Izabela Rutkowska prof. AWF Prodziekan ds. nauki (ogólnych)

Doc. dr Paweł Targosiński

Prodziekan ds. dydaktyki i studentów

Dr hab. Ida Wiszomirska prof. AWF Prodziekan ds. rozwoju

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE

Mgr Jadwiga Kosińska Kierownik dziekanatu

ROZWÓJ

NAUKA

DYDAKTYKA ORGANIZACJA

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(5)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

Prodziekan ds. nauki – zakres obowiązków:

• doktoraty,

• habilitacje i studia doktoranckie (w przypadku pozytywnej decyzji CK),

• parametryzacja,

• wnioski do MNiSW – potencjał badawczy, młodzi naukowcy, ewentualne SPUB, zwiększenie dotacji, restrukturyzacje,

• współpraca międzynarodowa,

• projekty finansowania zewnętrznego,

• program Horyzont 2020 (współpraca z Działem Nauki),

• Wydziałowa Komisja Nauki,

• Konferencje (wsparcie dla Katedr organizujących stałe konferencje).

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE

ROZWÓJ

NAUKA

DYDAKTYKA ORGANIZACJA

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(6)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

Prodziekan ds. dydaktyki i studentów

– zakres obowiązków:

• sprawy studenckie (wszystkie kierunki)

• współpraca z dziekanatem,

• dydaktyka,

• sprawy socjalne,

• Krajowe Ramy Kwalifikacji,

• Nowe kierunki studiów:

• fizjoterapia - 5-letnie stacjonarne studia magisterskie,

• pielęgniarstwo II stopień.

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE

ROZWÓJ

NAUKA

DYDAKTYKA ORGANIZACJA

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(7)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

Prodziekan ds. rozwoju

• jakość kształcenia,

• rozwój nowych kierunków studiów: terapia zajęciowa,

• kursy i studia podyplomowe,

• projekty zewnętrzne dydaktyczne: Erasmus plus, Power itp.,

• sponsoring i promocja,

• rekrutacja,

• sprawy porządkowe (ogólne) WR.

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE

ROZWÓJ

NAUKA

DYDAKTYKA ORGANIZACJA

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(8)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE

Kierownik dziekanatu

(Kierownik administracyjny Wydziału):

doktoraty i habilitacje,

dziekanat,

sprawy organizacyjne wydziału – infrastruktura.

ROZWÓJ

NAUKA

DYDAKTYKA ORGANIZACJA

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(9)

STRUKTURA WYDZIAŁU REHABILITACJI 01.10.2019

KATEDRA NAUK PRZYRODNICZYCH KATEDRA

FIZJOTERAPII KLINICZNEJ

ZAKŁAD TERAPII ZAJĘCIOWEJ KATEDRA

PIELĘGNIARSTWA

KATEDRA

PSYCHOSPOŁECZNYCH PODSTAW ZDROWIA

KATEDRA NAUCZANIA

RUCHU KATEDRA

PODSTAW FIZJOTERAPII

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(10)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

• WZAJEMNY SZACUNEK,

• PRACOWITOŚĆ,

• WSPÓŁPRACA – PRACA ZESPOŁOWA,

• SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA,

• GOTOWOŚĆ NA DYSKUSJĘ I PODPOWIEDZI,

• WYMAGANIA I KONSEKWENCJA W DZIAŁANIU,

• ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA,

• POMOC I STYMULOWANIE DO DZIAŁAŃ,

• NAGRADZANIE NAJLEPSZYCH.

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(11)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

NAUKA DYDAKTYKA ORGANIZACJA

• Uzyskanie możliwości nadawania stopnia dr hab. nauk o KF,

• Uzyskanie możliwości nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu [brak możliwości po wprowadzeniu Ustawy],

• Uruchomienie studiów I stopnia na kierunku terapia zajęciowa, II stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz

jednolitych studiów pięcioletnich na kierunku fizjoterapia,

• Uruchomienie studiów niestacjonarnych [ekonomicznie nieuzasadnione],

• Poprawa infrastruktury WR,

• Aplikowanie do źródeł finansowania zewnętrznego,

• Dbałość o wizerunek WR.

Plan działania – priorytety

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(12)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

NAUKA

PLAN:

Uzyskanie możliwości nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej (2016r.):

• Przygotowanie procedur związanych z postępowaniami habilitacyjnymi,

• Uruchomienie studiów doktoranckich.

Plan B: kolejny wniosek w 2018 lub 2019 roku.

Efekt: uzyskanie praw w X 2016 r.

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(13)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

NAUKA

PLAN:

Utrzymanie kategorii B w ocenie parametrycznej – poprawa miejsca w

rankingu (IV 2017, 2021):

• Poprawa efektywności naukowej pracowników – weryfikacja uchwały RW z 2012 roku,

• Zakup aparatury badawczej –

wyposażenie laboratoriów (wnioski MNiSW, wnioski finansowania

zewnętrznego),

• Zwiększenie efektywności aplikowania wniosków finansowania zewnętrznego – współpraca z Działem Nauki

(„Centrum Badań i Wdrożeń”).

Kategoria A+

Kategoria A Kategoria B

Kategoria C

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(14)

NAUKA

Kategoria A+

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

EFEKT:

(15)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

NAUKA

PLAN:

Stymulowanie i nagradzanie najefektywniejszych naukowo pracowników:

EFEKT:

• Istotny wpływ na podwyżki płac

• Ograniczenie obowiązków organizacyjnych pracowników z tzw. liczby N (wyłączenie z komisji Wydziałowych)

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(16)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

NAUKA

Inne działania:

• PLAN: Zwiększenie punktacji kwartalnika

„Postępy Rehabilitacji” do poziomu 11-14 pkt.

MNiSW

– EFEKT: 20 pkt MNiSW, poziom q4 w bazie Scopus, dofinansowanie MNiSW,

• PLAN: Wypromowanie 3 doktorów habilitowanych

- EFEKT: 7 doktorów habilitowanych, 2 profesorów

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(17)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

NAUKA

Inne działania:

• PLAN: Stymulowanie do nawiązywania kontaktów zagranicznych, staży zagranicznych (post doc,

mobilność młodych naukowców)

- EFEKT: staż zagraniczny; wyjazdy zagraniczne, realizacje 3 projektów Erasmus plus.

• PLAN: Zwiększenie efektywności aplikowania

wniosków finansowania zewnętrznego – współpraca z Działem Nauki („Centrum Badań i Wdrożeń”)

- EFEKT: projekt NCN, PFRON, Sport Akademicki

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(18)

Liczba N:

2009 – 50 2010 – 44 2011 – 42 2012 – 36

2013 41

2014 38,75

2015 41,75

2017 45,25

2016 44,25

2018 29 NKF

2019 22 NKF

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

LICZBA „N”

(19)

Raport za lata 2009-2019; Wartość punktacji wpływu IF (stan na: 10.01.2020)

3,574

10,856

4,544

13,176

18,706

31,759

36,522

43,281

49,18

55,184

61,349

0 10 20 30 40 50 60 70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Wydział Rehabilitacji

WF TiR Pkt. IF

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(20)

Raport za lata 2009-2019;

Liczba publikacji ze współczynnikiem wpływu IF

(stan na: 10.01.2020)

3

8

5

8 9

20

28

18 29

32 34

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wydział Rehabilitacji

Wydział Rehabilitacji N

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(21)

Wydział Rehabilitacji 2008-2019

(stan na: 10.01.2020)

Procentowy udział monografii naukowych (w tym rozdziałów w monografii) w relacji do publikacji w czasopismach

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

monografie/ro zdziały w

monogr.

publikacje w czasopismach

28%

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(22)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

DYDAKTYKA

KIERUNKI STUDIÓW 2016

Studia I stopnia, stacjonarne Studia II stopnia, stacjonarne

5-letnie studia magisterskie, niestacjonarne*

Studia II stopnia, niestacjonarne*

Kierunek Fizjoterapia

5-letnie studia magisterskie, j. angielski*

Kierunek Pielęgniarstwo

Studia I stopnia, stacjonarne Studia I stopnia, niestacjonarne*

Studia II stopnia, stacjonarne*

Studia II stopnia, niestacjonarne*

Kierunek Terapia Zajęciowa

Studia I stopnia, stacjonarne*

Studia I stopnia, niestacjonarne*

Studia III stopnia, doktoranckie*

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

5-letnie studia magisterskie, niestacjonarne*

*kierunki planowane

(23)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

DYDAKTYKA

KIERUNKI STUDIÓW 2020

Studia II stopnia, stacjonarne (do 2022 r.)

Kierunek Fizjoterapia

Kierunek Pielęgniarstwo

Studia I stopnia, stacjonarne Studia II stopnia, stacjonarne

Kierunek Terapia Zajęciowa

Studia III stopnia, doktoranckie

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

5-letnie studia magisterskie, stacjonarne

Studia II stopnia, stacjonarne

Studia I stopnia, stacjonarne

(24)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

DYDAKTYKA

Standardy kształcenia na kierunku Fizjoterapia oraz Pielęgniarstwo

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

Wprowadzenie 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia

Opracowanie programu studiów i efektów kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo (II stopień) oraz Terapia Zajęciowa (I i II stopień)

Opracowanie programu studiów i efektów

kształcenia dla studiów III stopnia

(25)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

DYDAKTYKA

Jednostka akredytowana do prowadzenia specjalizacji z fizjoterapii (do 23.09.2023) 42 miejsca szkoleniowe

Największa jednostka szkoląca specjalistów fizjoterapii w Polsce

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(26)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

DYDAKTYKA

• Wspieranie inicjatyw studentów (Samorząd, SKN),

• Aktywność studentów w posiedzeniach Rady

Wydziału (informacja), w działaniach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i innych,

• Kontynuowanie regularnych spotkań z kolegium dziekańskim,

• Wspieranie działalności „Studenckich Kół Naukowych”

• Dodatkowe szkolenia dla najlepszych studentów w zakresie metod fizjoterapii.

KOMUNIKACJA – DOSTĘPNOŚĆ - REAKCJA

SPRAWY STUDENTÓW

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(27)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

ORGANIZACJA

• Poprawa infrastruktury Wydziału:

• Sala wykładowa nr 4

• Wyposażenie sal/pracowni (np. tablice, leżanki, sprzęt do fizykoterapii),

• Wyposażenie budynku (np. tablice informacyjne).

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(28)

ORGANIZACJA

• Centrum Symulacji Medycznej (kierunek pielęgniarstwo, terapia zajęciowa oraz

fizjoterapia).

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(29)

ORGANIZACJA

• Efektywny wybór placówek służby zdrowia – próba skupienia zajęć klinicznych w kilku

szpitalach i cenionych placówkach medycznych.

• Nawiązanie współpracy z innymi wiodącymi ośrodkami medycznymi na terenie Warszawy i okolic.

• Współpraca z „MEDICOVER”

• Rozszerzanie organizacji kursów i szkoleń –

szersza oferta kształcenia, korzyści finansowe.

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(30)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

ORGANIZACJA

• Współpraca z innymi organizacjami:

• Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF)

• Polskie Towarzystwo Fizjoterapii (PTF),

• Polskie Towarzystwo Rehabilitacji (PTReh),

• Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska (SFP),

• European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE),

• European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE).

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(31)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

KONFERENCJE – wizerunek i promocja Wydziału, efektywność naukowa, element w ocenie parametrycznej, przychód:

Międzynarodowa Konferencja Prof. A. Seyfrieda

Teoria i Praktyka Adaptowanej Aktywności Fizycznej Rozwój Pielęgniarstwa w Polsce i na świecie

Forum Praktyków Skoliozy

Ogólnopolska Konferencja SKN

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów

INNE, np. Rehabilitacja Seksualna; Sympozjum Chirurgii Kolorektalnej, Seminarium Terapii Zajęciowej

35-lecie Wydziału Rehabilitacji (2019 r.)

ORGANIZACJA

Forum Praktyków Pediatria

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

Jesienne Dni Fizjoterapii

(32)

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(33)

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(34)

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(35)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(36)

ORGANIZACJA - konferencje

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(37)

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(38)

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(39)

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(40)

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(41)

Bark – następstwo ewolucji

18-19.05.2019

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(42)

ORGANIZACJA - konferencje

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(43)

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(44)

16.11.2019

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(45)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(46)

Bartosz Molik: Otwarte spotkanie z kandydatem na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(47)

19 – 21 kwietnia 2018 r.

ORGANIZACJA - konferencje

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(48)

KONFERENCJA MEDYCZNA

VIII Ogólnopolskie Sympozjum z udziałem Międzynarodowych Ekspertów

Postępy w chirurgii kolorektalnej; Zegrze 4- 6 kwietnia 2019 r.

ORGANIZACJA - konferencje

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(49)

ORGANIZACJA - konferencje

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(50)

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(51)

Seminarium „Joga i relaksacja w terapii”. 22.09.2018

ORGANIZACJA - konferencje

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(52)

„Metodologiczne i metrologiczne problemy diagnostyki narządu równowagi człowieka”

Minisympozjum, 9 maja 2019 r.

ORGANIZACJA - konferencje

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(53)

JESIENNE DNI FIZJOTERAPII, Nałęczów, Janów Lubelski

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(54)

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

„Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”.

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA - konferencje

(55)
(56)

2 dni – 5 wydarzeń

Ponad 670 osób - goście, uczestnicy +

wystawcy/sponsorzy, organizatorzy, wolontariusze, ok.

750 osób

Sesja Jubileuszowa ok 150 osób Forum – 85 osób

Komisja PAN – 30 osób Bal – 220 osób

Olimpiada – 185 osób

(57)

Sesja Jubileuszowa

(58)
(59)
(60)

Forum Praktyków Pediatria

(61)
(62)

Posiedzenie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji

Polskiej Akademii Nauk.

(63)

BAL

(64)
(65)

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych

Fizjoterapeutów

(66)

www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-

seminaria-naukowe/OOWMF/OOWMF2019

(67)

Festiwal Nauki w Jabłonnej

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(68)

Festyn dla zdrowia zorganizowany przez kierunek Pielęgniarstwo

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(69)

PIKNIK NAUKOWY Warszawa, PGE Narodowy

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(70)

Dzień otwarty

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(71)

ERASMUS Plus: Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in Ukraine (REHAB)

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(72)

„Akcja Helpers' Generation”

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(73)

„Managing Accross Cultures”

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(74)

Turnieje rugby na wózkach „Mazovia Cup”

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(75)

Onko-Olimpiada

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA – inne aktywności

(76)

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów - część pisemna

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(77)

Ustawa o zawodzie terapeuty zajęciowego

Spotkanie Szkół Wyższych

kształcących na kierunku Terapia Zajęciowa

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(78)

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(79)

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(80)

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom fizjoterapii Wydział Rehabilitacji

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(81)

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom fizjoterapii Wydział Rehabilitacji

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(82)

Uroczystość czepkowania pielęgniarek i pielęgniarzy

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(83)

Dr hab. Maciej Krawczyk

Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA – osiągnięcia indywidualne

(84)

Dr Agnieszka Stępień

Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA – osiągnięcia indywidualne

(85)

Prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Fundacji Rektorów Polskich

Członek Komisji Etyki Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA – osiągnięcia indywidualne

(86)

- Doc dr Paweł Targosiński

Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Wiceprzewodniczący Komisji ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy Krajowej

Izbie Fizjoterapeutów

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA – osiągnięcia indywidualne

(87)

Prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego Konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA – osiągnięcia indywidualne

(88)

Dr Ewa Kądalska

Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA – osiągnięcia indywidualne

(89)

Dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

Konsultant wojewódzki w zakresie fizjoterapii

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ORGANIZACJA – osiągnięcia indywidualne

(90)

dr Piotr Czyżewski

Przedstawiciel Wydziału w Europejskiej Sieci Wyższych Szkół Fizjoterapii (ENPHE)

ORGANIZACJA – osiągnięcia indywidualne

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(91)

Prof. Marek Kowalczyk

Członek Honorowy Towarzystwa Badań Układu Nerwowego

ORGANIZACJA – osiągnięcia indywidualne

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(92)

Dr hab. Natalia Morgulec-Adamowicz prof. AWF

Fellow International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA) przyznawany za wybitne osiągnięcia naukowe i zaangażowanie społeczne w obszarze adaptowanej aktywności fizycznej.

ORGANIZACJA – osiągnięcia indywidualne

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(93)

Strona Wydziału na Facebooku:

https://www.facebook.com/WRawfwarszawa/

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(94)

Bale magisterskie

Studenci II roku st mgr - fizjoterapia

ORGANIZACJA – inne aktywności

Spotkania Wigilijne Wydziału Rehabilitacji

Spotkania Wielkanocne Wydziału Rehabilitacji

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(95)

Spotkanie Integracyjne

ORGANIZACJA – inne aktywności

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

(96)

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ZESPÓŁ

(97)

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ZESPÓŁ

(98)

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

ZESPÓŁ

(99)

REKOMENDACJE 2020-2024:

Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału Rehabilitacji składane w kadencji organów Uczelni 2016-2020

UTRZYMANIE WYSOKICH STANDARDÓW KSZTAŁCENIA

ZAZNACZENIE ISTOTNEJ ROLI NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ W KSZTAŁCENIU FIZJOTERAPEUTÓW

PAŃSTWOWY EGZAMIN FIZJOTERAPEUTYCZNY 2022

URUCHOMIENIE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

ROZWÓJ KURSÓW I SZKOLEŃ

(100)

Dziękuję za uwagę

ROZWÓJ NAUKA

DYDAKTYKA

ORGANIZACJA

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :