Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego

44  Download (0)

Full text

(1)

Część pisemna egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

z wykorzystaniem systemu elektronicznego

sesja styczeń – luty 2017 (K171)

1

(2)

Plan szkolenia

1. Informacje ogólne

2. Upoważnienia ośrodków

3. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (PZE)

4. Zadania przewodniczących i członków zespołów nadzorujących (ZN)

5. Zadania operatora systemu (OS) 6. Przebieg egzaminu

7. Postępowanie w sytuacjach szczególnych 8. Procedura zawierania umów

9. Obsługa informatyczna egzaminu

2

(3)

Informacje ogólne

 Harmonogram części pisemnej

 Planowanie części pisemnej

 Liczba zdających w sesjach

3

(4)

4

(5)

Godziny rozpoczęcia części pisemnej egzaminu

5

(6)

Część pisemna przy komputerze w OKE Jaworzno

6

Lp Oznaczenie

kwalifikacji Nazwa kwalifikacji 8.00 10.00 12.00 14.00 Razem

1 A.14 Realizacja procesów introligatorskich 1 1

2 A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 1 1

3 A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 1 1

17 A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 2 2

18 A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 1 1 2

25 A.20 Rejestracja i obróbka obrazu 3 3

26 E.09 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej 3 3

27 M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych 3 3

28 E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 4 4

29 R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 5 5

30 E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 6 6

77 A.55 Drukowanie cyfrowe 11 60 71

78 A.36 Prowadzenie rachunkowości 37 37 74

79 E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 26 50 76

80 M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 57 21 78

81 M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 59 19 78

82 M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 89 16 105

83 E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 77 147 224 275 522 552 334 1683

(7)

Planowanie w Serwisie Dyrektorów 1 z 2

7

(8)

Planowanie w Serwisie Dyrektorów 2 z 2

8

(9)

Liczba zdających w sesjach

9

(10)

Upoważnienia ośrodków do

zorganizowania części pisemnej z wykorzystaniem systemu

elektronicznego

1. Złożenie wniosku o udzielenie*/przedłużenie*

upoważnienia stanowisk

2. Weryfikacja stanowisk i wyposażenia 3. Wyznaczenie operatora systemu

4. Testowanie sprzętu i odesłanie wyników 5. Udzielenie upoważnienia

10

(11)

Zadania PZE, ZN oraz OS

 Przygotowanie do egzaminu

 Przeprowadzenie egzaminu

 Rozliczenie po egzaminie

11

(12)

12

 powołanie zespołów nadzorujących i wyznaczenie OS

 ustalenie formy oraz zaplanowanie części pisemnej

 wprowadzenie w Serwisie Dyrektorów danych umowy OS

 pobranie zadań egzaminacyjnych w wersji elektronicznej

 przedstawienie ZN zadań i obowiązków

 przygotowanie list zdających

 sprawdzenie kompletności loginów i haseł zdających

 przygotowanie i przekazanie przewodniczącym

niezbędnych dokumentów oraz nośników USB i płyt DVD

 odebranie z OKE i przekazanie PZN hasła do pliku z zadaniami egzaminacyjnymi

 odebranie od PZN materiałów po egzaminie.

 przekazanie do komisji okręgowej wyników egzaminu

 sporządzenie dokumentacji po egzaminie i odesłanie do komisji okręgowej

Zadania PZE

(13)

Zadania ZN

kierowanie pracami nad przygotowaniem sali

współpraca z OS

odbieranie materiałów od PZE

przekazywanie sporządzonej dokumentacji PZE

organizacja i czuwanie nad prawidłowością przebiegu egzaminu

podejmowanie decyzji w sytuacjach problemowych

nadzorowanie nagrania wyników egzaminu oraz zarchiwizowanego WSE

odpowiednie zachowanie w czasie egzaminu 13

(14)

Zadania OS

wypełnienie oświadczeń dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS

przygotowanie stanowisk komputerowych

zaimportowanie kont osób egzaminowanych do WSE

przygotowanie list z danymi zdających

przygotowanie dla zdających kartek identyfikacyjnych

zaimportowanie materiałów egzaminacyjnych do WSE

przygotowanie w WSE egzaminu w określonej kwalifikacji

aktywowanie i monitorowanie przebiegu egzaminu w WSE

sterowanie możliwością logowania do egzaminu

unieważnienie lub przedłużenie czasu zdawania egzaminu

zakończenie egzaminu w WSE

pobranie, zapisanie i przekazanie wyników PZN

wydrukowanie z systemu 2 egzemplarzy sprawozdań

zarchiwizowanie WSE 14

(15)

Przebieg egzaminu

 Przed egzaminem

 W dniu egzaminu

 Po egzaminie

15

(16)

Przed egzaminem PZE

pobiera pliki zawierające materiały egzaminacyjne w wersji elektronicznej i przekazuje je OS

sprawdza przygotowanie sal i stanowisk do egzaminu, a w szczególności:

 przygotowanie przez operatora systemu stanowiska zarządzania egzaminem, zainstalowanie i uruchomienie WSE

 przygotowanie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających oraz łączność komputerów egzaminacyjnych z WSE

 umieszczenie przed wejściem do sali listy zdających

16

(17)

Przebieg egzaminu 1 z 3

17

Na godzinę przed egzaminem PZE

odbiera od OE potwierdzenie sprawności elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu oraz sprawdza składy osobowe ZN

Na około 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu PZN,

w obecności przedstawicieli zdających, odbiera od PZE:

• kartki identyfikacyjne oraz wykaz (listę) zdających

• kartki dla OS

• druki z informacji o egzaminie

• materiały egzaminacyjne

Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na wykazie (liście) okazując ZN dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem i losują numery stanowisk

(18)

Przebieg egzaminu 2 z 3

18

PZN:

odnotowuje obecność zdających na wykazie (liście) i wydaje im kartki identyfikacyjne

Informuje zdających o Komunikacie Dyrektora

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r.

odbiera od zdających potwierdzenie odbioru loginu i hasła oraz wskazuje wylosowane miejsce w Sali

informuje zdających o przebiegu egzaminu oraz sposobie jego zakończenia i uzyskania informacji o liczbie poprawnie udzielonych odpowiedzi

odbiera od PZE hasło do zadań egzaminacyjnych i przekazuje je operatorowi

poleca OS przygotowanie egzaminu w systemie

(19)

Przebieg egzaminu 3 z 3

19

PZN

poleca zdającym zapoznanie się z Instrukcją dla zdających

poleca zdającym zalogowanie się do systemu oraz sprawdza wybór właściwej kwalifikacji

ZDAJĄCY

przystępują do rozwiązania zadań Czas egzaminu wynosi 60 minut.

PZN

ogłasza zakończenie egzaminu, po uzyskaniu od OS informacji o zakończeniu egzaminu dla wszystkich

zdających ZDAJĄCY

pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie sali, otrzymują

informacje o liczbie poprawnie udzielonych odpowiedzi

(20)

Po egzaminie

20

ZN

w obecności co najmniej jednego przedstawiciela zdających:

są obecni przy nagrywaniu, sprawdzaniu jakości zapisu

i odbieraniu od OS nośnika USB z wynikami zdających oraz płyty DVD z zarchiwizowanym WSE

opisują płytę DVD

podpisują wydrukowane z systemu 2 egzemplarze sprawozdania i weryfikują listę obecności zdających PZN przekazuje w sali wymienione materiały PZE PZE

przekazuje OKE zaszyfrowane pliki z wynikami egzaminu (wyniki@oke.jaworzno.pl)

wyniki 31 marca 2017 r.

(21)

Postępowanie w sytuacjach szczególnych

 Niesamodzielna praca zdającego

 Zakłócania egzaminu

 Wniesienie lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego

 Rezygnacja zdającego

 Ukończenie pracy zdającego przed czasem

21

(22)

Procedura zawierania umów

 Wyznaczenie OS

 Wypełnienie oświadczenia

 Zawarcie umowy

22

(23)

Etapy zawierania umowy

23

(24)

Wypełnianie oświadczenia

24

 Wejść na stronę:

https://serwis.oke.jaworzno.pl/egzaminator/umowy/

 Formularz elektroniczny jest interaktywny, dodatkowo pojawia się okno z instrukcją

 Wypełniony formularz można wydrukować

 PZE otrzyma w serwisie dla dyrektorów informację, czy zgłoszone przez niego osoby wypełniły oświadczenie

 Nie będzie możliwości sporządzania umów na tzw.

czystych drukach

(25)

Zestawienie umów zgłoszonych dla Zleceniobiorcy

25

INSTRUKCJA

W tabeli wpisane są wszystkie umowy z ośrodkami.

Do każdej umowy należy wypełnić oświadczenie.

(26)

Wypełnieni oświadczen e Zleceniobio ia

rcy

26

(27)

Obsługa informatyczna egzaminu z wykorzystaniem

Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

 Przygotowanie do egzaminu

 Testowanie WSE przed egzaminem

 Przekazywanie zestawów zadań egzaminacyjnych

 Zawartość pliku z zestawami zadań egzaminacyjnych

 Przekazywanie haseł do rozpakowywania zestawów zadań

 Trening online

27

(28)

Ośrodek egzaminacyjny otrzyma:

dane umożliwiające pobranie WSE,

hasło do rozpakowania WSE,

instrukcję przygotowania WSE,

login i hasło operatora egzaminu,

zaszyfrowane loginy i hasła dla zdających,

kontrolny zestaw zadań egzaminacyjnych,

loginy i hasła do przeprowadzenia testu.

Wszystkie informacje będą zamieszczone w Serwisie dla dyrektorów szkół

ponadgimnazjalnych – zakładka: „nowy egz.

zawodowy –> egz. pisemny WSE K171”.

28

(29)

Testowanie WSE przed egzaminem

po zainstalowaniu WSE operator egzaminu

powinien zaimportować kontrolny zestaw zadań egzaminacyjnych oraz loginy i hasła do

przeprowadzenia testu,

następnie zalecamy, aby operator przygotował egzamin

z wykorzystaniem zaimportowanego zestawu zadań i przeprowadził testowy egzamin.

29

(30)

Przekazanie zestawów zadań egzaminacyjnych

ośrodek otrzyma zestawy zadań egzaminacyjnych w formie archiwum ZIP – pliki zostaną udostępnione w Serwisie dla dyrektorów – zakładka: „nowy egz.

zawodowy –> egz. pisemny WSE K171”

każdy plik będzie zawierał zestawy zadań ze wszystkich kwalifikacji i na wszystkie zmiany egzaminu przewidziane w danym ośrodku

po otrzymaniu pliku należy go rozpakować i sprawdzić kompletność danych – w przypadku stwierdzenia braków należy niezwłocznie

powiadomić OKE w Jaworznie,

pliki z zestawami zadań należy pobrać najpóźniej dzień przed egzaminem, w dniu egzaminu nie będą one dostępne.

30

(31)

Przykładowa zawartość pliku z zestawami zadań egzaminacyjnych

31

(32)

Przekazanie haseł do rozpakowania zestawów zadań

hasło do rozpakowania zestawów zadań zostanie udostępnione w Serwisie dla dyrektorów (zakładka:

„nowy egz. zawodowy –> egz. pisemny WSE K171”) na około 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu na zmianie

hasło umożliwia rozpakowanie zestawów zadań ze wszystkich kwalifikacji przewidzianych w ośrodku na daną zmianę.

32

(33)

Trening on-line dla zdających

Ośrodek egzaminacyjny otrzyma również:

adres treningowego serwera egzaminacyjnego, dostępnego on-line w sieci Internet,

loginy i hasła dla zdających do treningowego serwera egzaminacyjnego.

Ośrodek egzaminacyjny powinien każdemu zdającemu przypisać

i przekazać jeden login i hasło oraz adres

treningowego serwera egzaminacyjnego tak, aby każdy zdający mógł zapoznać się

z interfejsem systemu egzaminacyjnego.

33

(34)

Dane kontaktowe

Pracownik Sprawy Łukasz

Herman

tel. 32 784 16 47

Listy zdających

Tomasz Pluta tel. 32 784 16 33

Obsługa informatyczna

Adam Woś

Tel. 32 784 16 87

Procedury i organizacja egzaminu

Korekty umów proszę zgłaszać telefonicznie pod

nr 32 784 16 04 34

(35)

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

35

(36)

36

Wniosek o udzielenie*/przedłużenie*

upoważnienia stanowisk 1z3

(37)

37

Wniosek o udzielenie*/przedłużenie*

upoważnienia stanowisk 2z3

(38)

Wniosek o udzielenie*/przedłużenie*

upoważnienia stanowisk 3z3

38

(39)

39

Zespół nadzorujący część pisemną

W szkole co najmniej 2 nauczycieli, w tym 1 zatrudniony w innej szkole/placówce. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych danym egzaminem zawodowym, którzy prowadzą zajęcia edukacyjne ze zdającymi

Operator egzaminu

ZN

Operator systemu nie wchodzi w skład ZN

(40)

Wykazy (Listy) zdających, dane do kartek identyfikacyjnych, dokumenty z informacji

40

Kartki dla OS

Skład ZN:

 Przewodniczący: …

 Członkowie: ……

……

Operator systemu: … Obserwator: …

Zdający, którym należy

przedłużyć czas egzaminu:

Lp. PESEL

Oznaczen ie kwalifikac

ji

Czas przedłużeni

a

i podstawa

(np. A.54) (np. „30 minut  orzeczenie z poradni PP”)

(41)

Kartka identyfikacyjna (format A5)

41

12 stycznia 2017 r. Godzina: 8.00 Jan Kowalski PESEL:

12345678901 (seria nr paszportu) Nazwa użytkownika:

12345678901

Hasło:

Nz3Acybzb8 Egzamin z kwalifikacji:

A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

(42)

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

42

(43)

Opis płyty z zarchiwizowanym WSE

43

(44)

Pakowanie materiałów w sali

Sprawozdanie i lista (wykaz) zdających oddzielnie dla każdej kwalifikacji

44

Figure

Updating...

References

Related subjects :