Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujące przetargi ustne nieograniczone:

Pełen tekst

(1)

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujące przetargi ustne nieograniczone:

1. DRUGI PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej przy bocznej urządzonej ulicy, w odległości 300 m od centrum miasta przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie, w otoczeniu zieleni oraz zabudowy mieszkalnej i mieszkalno-pensjonatowej, w granicach działki gruntu nr 733/7 obr. 6 o powierzchni 781 m2. W ewidencji gruntów teren działki oznaczony jest symbolem:

Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Działka w zasięgu sieci: energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzewami, w kształcie nieforemnego wielokąta. Dla działki nr 733/7 oraz innych działek stanowiących własność Gminy Szklarska Poręba prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00088785/4 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. W chwili sprzedaży dla działki nr 733/7 założona zostanie nowa księga wieczysta.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21.12.2012 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium) nieruchomość położona jest w obszarze MN tj.

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują obszary, na których docelową dominującą formą zainwestowania winny stać się zespoły zabudowy jednorodzinnej. Wprowadzanie funkcji uzupełniających i dopuszczalnych jest możliwe o ile funkcje te nie pogorszą standardów zamieszkania a w szczególności – warunków akustycznych i natężenia ruchu kołowego.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia Cena wywoławcza nieruchomości : 85.000,- złotych Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości Wadium: 20% ceny wywoławczej

2. TRZECI PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w odległości 300 m od centrum miasta przy ul. Fryderyka Chopina w Szklarskiej Porębie, w otoczeniu zieleni oraz zabudowy mieszkalnej i mieszkalno- pensjonatowej, w granicach działki gruntu nr 891/1 obr. 6 o powierzchni 1045 m2. W ewidencji gruntów teren działki oznaczony jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Działka w zasięgu sieci: energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz gazowej, porośnięta jest trawą i pojedynczymi drzewami, w północnej części zakrzewiona. Na działce znajduje się drewniana szopa, która do dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie rozebrana. Dla nieruchomości nie urządzono księgi wieczystej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 08.10.2012 r., natomiast drugi w dniu 21.12.2012 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (uchwała Rady Miejskiej

Nr XII/90/07 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium) nieruchomość położona jest w obszarze MN, MP tj.

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują obszary, na których docelową dominującą formą zainwestowania winny stać się zespoły zabudowy jednorodzinnej. Wprowadzanie funkcji uzupełniających i dopuszczalnych jest możliwe o ile funkcje te nie pogorszą standardów zamieszkania a w szczególności – warunków akustycznych i natężenia ruchu kołowego.

MP – tereny zabudowy mieszkalno – pensjonatowej – to obszary, na których dominującą formą zainwestowania winny stać się pensjonaty i zabudowa mieszkalno – turystyczna (apartamenty domy letniskowe, obiekty agroturystyczne).

Na terenach, na których zgodnie z rysunkiem studium (kierunki) dopuszcza się łączenie zabudowy mieszkalno – pensjonatowej z zabudową mieszkaniową wymaga się stosowania rozwiązań przestrzennych eliminujących ewentualne konflikty sąsiedztwa (np. przez grupowanie obiektów o zbliżonej funkcji i wymaganiach w zespoły, wprowadzenie zieleni izolacyjnej, wprowadzenie ograniczeń dla ruchu kołowego itp.)

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia Cena wywoławcza nieruchomości: 95.000,- złotych

Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości Wadium: 20% ceny wywoławczej

3. PIĄTY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej, w otoczeniu zieleni oraz zabudowy mieszkalnej, w granicach działki gruntu nr 63/3 obr. 3 o powierzchni 2217 m2. W ewidencji gruntów teren działki oznaczony jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno - wypoczynkowe) i N (nieużytki) w części wydzielonej na dojazd z ulicy Wiejskiej. Dla nieruchomości nie urządzono księgi wieczystej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 07.05.2012 r., drugi w dniu 27.07.2012 r., trzeci w dniu 08.10.2012 r., natomiast czwarty w dniu 21.12.2012 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

(2)

Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium) nieruchomość położona jest w obszarze MN, MP, Z tj.

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują obszary, na których docelową dominującą formą zainwestowania winny stać się zespoły zabudowy jednorodzinnej.

Wprowadzanie funkcji uzupełniających i dopuszczalnych jest możliwe o ile funkcje te nie pogorszą standardów zamieszkania a w szczególności – warunków akustycznych i natężenia ruchu kołowego.

MP,Z tereny zabudowy ekstensywnej, mieszkalno pensjonatowej – to obszary na których dominującą formą zainwestowania winny stać się pensjonaty i zabudowa mieszkalno – turystyczna (apartamenty domy letniskowe, obiekty agroturystyczne), rozproszona lub tworząca gniazda starannie wkomponowane w otoczenie, przy zachowaniu wyraźnej przewagi terenów otwartych.

Na terenach, na których zgodnie z rysunkiem studium (kierunki) dopuszcza się łączenie zabudowy mieszkalno – pensjonatowej z zabudową mieszkaniową wymaga się stosowanie rozwiązań przestrzennych eliminujących ewentualne konflikty sąsiedztwa (np. przez grupowanie obiektów o zbliżonej funkcji i wymaganiach w zespoły, wprowadzenie zieleni izolacyjnej, wprowadzenie ograniczeń dla ruchu kołowego itp.) Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia

Cena wywoławcza nieruchomości : 90.000,- złotych Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości Wadium: 20% ceny wywoławczej

4. PIĄTY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej, w otoczeniu zieleni oraz zabudowy mieszkalnej, w granicach działki gruntu nr 63/4 obr. 3 o powierzchni 2346 m2. W ewidencji gruntów teren działki oznaczony jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno - wypoczynkowe) i N (nieużytki). Dla nieruchomości nie urządzono księgi wieczystej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 07.05.2012 r. ., drugi w dniu 27.07.2012 r., trzeci w dniu 08.10.2012 r., natomiast czwarty w dniu 21.12.2012 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium) nieruchomość położona jest w obszarze MN, MP, Z tj.

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują

obszary, na których docelową dominującą formą zainwestowania winny stać się zespoły zabudowy jednorodzinnej. Wprowadzanie funkcji uzupełniających i dopuszczalnych jest możliwe o ile funkcje te nie pogorszą standardów zamieszkania a w szczególności –

warunków akustycznych i natężenia ruchu kołowego.

MP,Z – tereny zabudowy ekstensywnej, mieszkalno – pensjonatowej – to obszary na których dominującą formą zainwestowania winny stać się pensjonaty i zabudowa mieszkalno – turystyczna (apartamenty domy letniskowe, obiekty agroturystyczne), rozproszona lub tworząca gniazda starannie wkomponowane w otoczenie, przy zachowaniu wyraźnej przewagi terenów otwartych.

Na terenach, na których zgodnie z rysunkiem studium (kierunki) dopuszcza się łączenie zabudowy mieszkalno – pensjonatowej z zabudową mieszkaniową wymaga się stosowanie rozwiązań przestrzennych eliminujących ewentualne konflikty sąsiedztwa (np. przez grupowanie obiektów o zbliżonej funkcji i wymaganiach w zespoły, wprowadzenie zieleni izolacyjnej, wprowadzenie ograniczeń dla ruchu kołowego itp.)

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia Cena wywoławcza nieruchomości : 99.000,- złotych Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości Wadium: 20% ceny wywoławczej

5. PIĄTY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej, w otoczeniu zieleni oraz zabudowy mieszkalnej, w granicach działek gruntu nr 63/2 i nr 63/5 obr. 3 o łącznej powierzchni 2719 m2. W ewidencji gruntów teren działek oznaczony jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno - wypoczynkowe). Dla nieruchomości nie urządzono księgi wieczystej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 07.05.2012 r. ., drugi w dniu 27.07.2012 r., trzeci w dniu 08.10.2012 r., natomiast czwarty w dniu 21.12.2012 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej

zagospodarowania:

Dla nieruchomości brak jest aktualnego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium) nieruchomość położona jest w obszarze MN, MP, Z tj.

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują obszary, na których docelową dominującą formą zainwestowania winny stać się zespoły zabudowy jednorodzinnej. Wprowadzanie funkcji

(3)

uzupełniających i dopuszczalnych jest możliwe o ile funkcje te nie pogorszą standardów zamieszkania a w szczególności – warunków akustycznych i natężenia ruchu kołowego.

MP,Z – tereny zabudowy ekstensywnej, mieszkalno – pensjonatowej – to obszary na których dominującą formą zainwestowania winny stać się pensjonaty i zabudowa mieszkalno – turystyczna (apartamenty domy letniskowe, obiekty agroturystyczne), rozproszona lub tworząca gniazda starannie wkomponowane w otoczenie, przy zachowaniu wyraźnej przewagi terenów otwartych.

Na terenach, na których zgodnie z rysunkiem studium (kierunki) dopuszcza się łączenie zabudowy mieszkalno – pensjonatowej z zabudową mieszkaniową wymaga się stosowanie rozwiązań przestrzennych eliminujących ewentualne konflikty sąsiedztwa (np.

przez grupowanie obiektów o zbliżonej funkcji i wymaganiach w zespoły, wprowadzenie zieleni izolacyjnej, wprowadzenie ograniczeń dla ruchu kołowego itp.)

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia Cena wywoławcza nieruchomości: 115.000,- złotych Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości Wadium: 20% ceny wywoławczej

6. PIĄTY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej, w otoczeniu zabudowy mieszkalnej i mieszkalno - usługowej, w granicach działek gruntu nr 185/2 i nr 186 obr. 3 o łącznej powierzchni 925 m2. W ewidencji gruntów teren działek oznaczony jest symbolami: Bp (tereny niezabudowane) i W (rowy). Dla nieruchomości nie urządzono księgi wieczystej. Tuż za skarpą, wzdłuż drogi i działki nr 186 przebiegają linie elektroenergetyczne, natomiast przez część działki nr 185/2 przebiega ciek wodny. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 07.05.2012 r. ., drugi w dniu 27.07.2012 r., trzeci w dniu 08.10.2012 r., natomiast czwarty w dniu 21.12.2012 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta Szklarska Poręba (uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium) nieruchomość położona jest w obszarze MN, U tj.

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują obszary, na których docelową dominującą formą zainwestowania winny stać się zespoły zabudowy jednorodzinnej. Wprowadzanie funkcji uzupełniających i dopuszczalnych jest możliwe o ile funkcje te nie pogorszą standardów zamieszkania a w szczególności – warunków akustycznych i natężenia ruchu kołowego.

U – tereny usług – to obszary, na których dominować winny działalności z zakresu:

handlu detalicznego w obiektach o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 2000 m2; gastronomii; turystyki i hotelarstwa; kultury, sztuki i rozrywki; administracji, zarządzania i działalności biurowej; ubezpieczenia i finanse; projektowania i pracy twórczej; poczty i telekomunikacji; kultur, oświaty i nauki.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia Cena wywoławcza nieruchomości: 49.000,- złotych

Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości Wadium: 20% ceny wywoławczej

7. CZWARTY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. Jeleniogórskiej, na wjeździe do miasta, na zapleczu budynków mieszkalnych, w otoczeniu zabudowy mieszkalno - pensjonatowej, w granicach działki gruntu nr 632/4 obr. 5 o powierzchni 1949 m2. Działka położona jest na południowym stoku, w pobliżu głównej drogi krajowej, jednak nie przylega bezpośrednio do pasa drogi (dostęp przez działki gminne). Przez działkę przebiega kolektor sanitarny oraz linia energetyczna ze słupem i linia telefoniczna. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz gazowej. W ewidencji gruntów teren działek oznaczony jest symbolami: Bp (tereny niezabudowane). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00087829/8. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 27.07.2012 r., drugi w dniu 08.10.2012 r., natomiast trzeci w dniu 21.12.2012 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium) nieruchomość położona jest w obszarze M, U tj.

M – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej – jednorodzinnej wielorodzinnej niskiej intensywności – obejmują obszary, na których dominującą formą zagospodarowania może stać się, stosownie do potrzeb zabudowa mieszkaniowa – jednorodzinna, willowa i małe domy mieszkalne. Wprowadzanie funkcji uzupełniających i dopuszczalnych jest możliwe o ile funkcje te nie pogorszą standardów zamieszkania a w szczególności – warunków akustycznych i natężenia ruchu kołowego.

Projektowanym przeznaczeniem uzupełniającym, dla tych obszarów jest: zabudowa pensjonatowa, usługi, obiekty i urządzenia sportowe, zieleń urządzona i użytkowa, parkingi, obiekty (urządzenia i sieci infrastruktury technicznej), ciągi komunikacyjne.

U – tereny usług – to obszary, na których dominować winny działalności z zakresu:

handlu detalicznego w obiektach o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 2000 m2; gastronomii; turystyki i hotelarstwa; kultury, sztuki i rozrywki; administracji, zarządzania i działalności biurowej; ubezpieczenia i finanse; projektowania i pracy twórczej; poczty i telekomunikacji; kultur, oświaty i nauki, ochrony zdrowia i opieki społecznej, oraz drobne usługi rzemieślnicze. Projektowanym przeznaczeniem

(4)

uzupełniającym dla tych obszarów jest: mieszkalnictwo o charakterze towarzyszącym usługom, zieleń urządzona i ochronna, parkingi, obiekty (urządzenia i sieci infrastruktury technicznej), ciągi komunikacyjne.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia Cena wywoławcza nieruchomości: 71.000,- złotych

Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości Wadium: 20% ceny wywoławczej

8. DRUGI PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ z pięknym widokiem na pasmo Karkonoszy, położonej w pobliżu stawu oraz wyciągów orczykowych, w otoczeniu zieleni oraz zabudowy mieszkalnej i mieszkalno- pensjonatowej przy ul. Osiedle Grottgera w Szklarskiej Porębie, w granicach działki gruntu nr 30/1 obr. 4 o powierzchni 2648 m2. W ewidencji gruntów teren działki oznaczony jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Działka w zasięgu sieci: energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej oraz posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Osiedle Grottgera poprzez nie urządzoną na odcinku 100 m drogę wewnętrzną, ewidencyjnie wytyczoną na działce nr 30/4. Dla nieruchomości nie urządzono księgi wieczystej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17.12.2012 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działka znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul.

Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr VIII/80/2011 z dnia 11 maja 2011 r.) w obszarze oznaczonym symbolem UZ13 tj. tereny usług z zielenią towarzyszącą (przeznaczenie podstawowe), gdzie preferencyjnymi usługami są usługi z zakresu: turystyki i hotelarstwa, gastronomii, ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, opieki społecznej, oświaty i nauki, kultury, sztuki i rozrywki, obiekty i urządzenia sportu i rekreacji.

Przeznaczenie dopuszczalne to: tereny zabudowy mieszkaniowej istniejącej, tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze towarzyszącym usługom, zieleń urządzona i użytkowa, parkingi, obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, ciągi komunikacyjne, drogi wewnętrzne.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia Cena wywoławcza nieruchomości: 350.000,- złotych

Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej Wadium: 20% ceny wywoławczej

9. DRUGI PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ z pięknym widokiem na pasmo Karkonoszy, położonej w pobliżu stawu oraz wyciągów orczykowych, w otoczeniu zieleni oraz zabudowy mieszkalnej i mieszkalno-pensjonatowej przy ul. Osiedle Grottgera w Szklarskiej Porębie, w granicach działki gruntu nr 30/2 obr. 4 o powierzchni 2554 m2. W ewidencji gruntów teren działki oznaczony jest symbolami: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane) i W (rowy). Działka w zasięgu sieci: energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej oraz posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Osiedle Grottgera poprzez nie urządzoną na odcinku 50 m drogę wewnętrzną, ewidencyjnie wytyczoną na działce nr 30/4.

Przez działkę od południowej strony przebiega rów odwadniający oraz znajduje się na niej drewniana szopa i plac zabaw, które do dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostaną usunięte. Dla nieruchomości nie urządzono księgi wieczystej. Pierwszy przetarg odbył się 17.12.2012 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działka znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul.

Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr VIII/80/2011 z dnia 11 maja 2011 r.) w obszarze oznaczonym symbolem UZ13 tj. tereny usług z zielenią towarzyszącą, gdzie preferencyjnymi usługami są usługi z zakresu: turystyki i hotelarstwa, gastronomii, ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, opieki społecznej, oświaty i nauki, kultury, sztuki i rozrywki, obiekty i urządzenia sportu i rekreacji. Przeznaczenie dopuszczalne to: tereny zabudowy mieszkaniowej istniejącej, tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze towarzyszącym usługom, zieleń urządzona i użytkowa, parkingi, obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, ciągi komunikacyjne, drogi wewnętrzne.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia Cena wywoławcza nieruchomości: 350.000,- złotych

Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej Wadium: 20% ceny wywoławczej

10. PIERWSZY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w otoczeniu zieleni, lasów, budynków mieszkalnych i tras turystycznych, z pięknym widokiem na pasmo Karkonoszy, przy ul. Armii Czerwonej w Szklarskiej Porębie, w granicach działki gruntu nr 19 obr. 1 o powierzchni 2684 m2. W ewidencji gruntów teren działki oznaczony jest symbolem: ŁVI (łąki trwałe). Nieruchomość nieogrodzona, nasłoneczniona, o nieregularnym kształcie, z ładnym widokiem i ukształtowaniem terenu ze spadkiem w kierunku północnym.

Nieuzbrojona w instalacje, z możliwością podłączenia do kolektora ściekowego, sieci wodociągowej i linii energetycznej. Dla nieruchomości nie urządzono księgi wieczystej. Nad częścią działki (przy granicy z drogą) przebiega linia energetyczna i telefoniczna ze słupami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Armii Czerwonej poprzez nie urządzoną na

(5)

odcinku 150 m drogę wewnętrzną, ewidencyjnie wytyczoną na działce nr 17 obr. 1.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z dnia 10 września 2007 r.) działka oznaczona jest graficznie jako tereny rolne i zieleni o funkcji przyrodniczej, krajobrazowej i ochronnej, gdzie:

Tereny rolne i zieleni o funkcji przyrodniczej, krajobrazowej oraz ochronnej – to obszary otwarte, na których wprowadza się następujące ograniczenia w sytuowaniu zabudowy: na obszarach wskazanych do ochrony w formie użytków ekologicznych – całkowity zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz utwardzonych ciągów komunikacyjnych i parkingów a także terenów urządzeń sportowych zagrażających wartościom przyrodniczym.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia Cena wywoławcza nieruchomości: 335.500,- złotych

Minimalne postąpienie: 3.360,- złotych Wadium: 20% ceny wywoławczej

Ogólne warunki przetargów:

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 15 marca 2013 r.

W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

II. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

- Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

- Aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych.

- Dowód wniesienia wadium.

III. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwo do występowania w ich imieniu.

IV. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.

V. Wylicytowana cena nieruchomości powiększona o podatek VAT w wysokości 23% płatna nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

VI. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

VII. Koszty aktu notarialnego i opłatę sądową ponosi nabywca.

VIII. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.

IX. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Przetargi odbędą się w dniu 18 marca 2013 r. o godz. 13

00

w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie 75 75 47 715 lub 75 75 47 712.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl Szklarska Poręba, 14 lutego 2013 r.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :