MEMORANDUM INFORMACYJNE. Młochów k. Warszawy - grunty niezabudowane

Pełen tekst

(1)

Kwicień 2014

MEMORANDUM INFORMACYJNE

Młochów k. Warszawy - grunty niezabudowane

(2)

SPIS TREŚCI

1. ZAKRES MEMORANDUM………2

2. INFORMACJE OGÓLNE………...2

3. INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT „FS HOLDING” S.A………....……..3

4. STATUS PRAWNY NIERUCHOMOŚCI………..……….…3

5. LOKALIZACJA I OPIS NIERUCHOMOŚCI...6

(3)

1.

Zakres Memorandum

1.1 Memorandum zostało opracowane w związku z zamiarem zbycia przez FS Holding S.A.

niezabudowanych gruntów położonych w Młochowie, gmina Nadarzyn.

1.2 Memorandum nie stanowi oferty, ani zaproszenia do negocjacji. Celem Memorandum jest dostarczenie podstawowych informacji o nieruchomości podmiotom, które wyraziły swoje zainteresowanie transakcją, w celu ułatwienia im podjęcia decyzji, co do ewentualnych dalszych kroków.

1.3 Memorandum nie powinno być uznawane za wyczerpujące, albo dostarczające wszystkich informacji pożądanych przez potencjalnego nabywcę, ani też nie powinno uchodzić za podstawę do podjęcia decyzji o przystąpieniu do Transakcji, albo do dokonania innej inwestycji związanej z nieruchomością.

1.4 Niniejsze Memorandum zostało podzielone na następujące części:

1.4.1 Podstawowe informacje na temat celu i założeń przygotowania Memorandum.

1.4.2 Podstawowe informacje dotyczące Spółki „FS Holding” S.A.

1.4.3 Informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości.

1.4.4 Opis nieruchomości, wraz z opisem podjętych działań inwestycyjnych.

1.5 Niniejsze Memorandum przedstawia stan prawny Nieruchomości według stanu na dzień 01.04.2014r.

2.

Informacje ogólne

2.1 Informacje zamieszczone w Memorandum mają ułatwić potencjalnym Oferentom podjęcie decyzji o zakupie nieruchomości o ogólnej powierzchni 8,4989 ha, położonej w Młochowie gmina Nadarzyn, na którą składają się:

 prawo wieczystego użytkowania niezabudowanych, częściowo uzbrojonych 113 działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 297÷299, 307, 310÷316, 330÷333, 335÷336, 348÷395, 397÷400, 402÷409, 417÷449, 457, 460 i 462, o łącznej powierzchni 7,5345 ha, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i usługową,

 udział w prawie wieczystego użytkowania częściowo zabudowanych i uzbrojonych 10 działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 334, 401, 413, 450÷451, 453÷456 i 459, o łącznej powierzchni 1,3174 ha, wynoszący 112/153 i odpowiadający aktualnie powierzchni 0,9644 ha, przeznaczonych pod wewnętrzne drogi, ciągi piesze, plac zabaw i parking osiedlowy,

(4)

 dokumentacja techniczna, z projektami budowlanymi i ważnym pozwoleniem na budowę osiedla domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą usługową i mediami – która może, lecz nie musi zostać wykorzystana przez nabywcę.

3.

Informacje podstawowe na temat „FS Holding” S.A.

3.1 „FS Holding” Spółka Akcyjna posiada swoją siedzibę w Lublinie przy ulicy Czechowskiej 19 A, 20-072 Lublin.

3.2 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289537.

3.3 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.000.000 PLN (pięćdziesiąt pięć milionów) i dzieli się na 5.500.000 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda.

3.4 Zarząd Spółki jest dwuosobowy. W skład Zarządu spółki wchodzą:

3.4.1 Jerzy Sławek - Prezes Zarządu;

3.4.2 Sławomir Stanowski- Wiceprezes Zarządu.

4.

Status prawny Nieruchomości ujawniony w księgach wieczystych oraz w rejestrze gruntów

4.1 Tytuł prawny do Nieruchomości

4.1.1 Spółka „FS Holding” S.A. nabyła prawa do nieruchomości na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej w dniu 17.05.2007 roku przed notariuszem Andrzejem Tatarą prowadzącym Kancelarię Notarialną w Lublinie – akt notarialny Rep. A NR 1848/2007.

4.1.2 Nieruchomość stanowi:

 prawo użytkowania wieczystego 113 działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 297÷299, 307, 310÷316, 330÷333, 335÷336, 348÷395, 397÷400, 402÷409, 417÷449, 457, 460 i 462, położonych w Młochowie gmina Nadarzyn, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00084163/9. Prawo użytkowania wieczystego przysługuje „FS Holding” S.A. do dnia 11.03.2090 roku,

 udział w prawie użytkowania wieczystego 10 działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 334, 401, 413, 450÷451, 453÷456 i 459 wynoszący 112/153, położonych w Młochowie gmina Nadarzyn, dla których Sąd Rejonowy w

(5)

Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00094228/6. Udział w prawie wieczystego użytkowania przysługuje

„FS Holding” S.A. do dnia 11.03.2090 roku.

4.1.3 Działki gruntu zostały sklasyfikowane w rejestrze gruntów jako tereny mieszkaniowe MN.

4.1.4 Nieruchomość jest objęta obowiązującym Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego gm. Nadarzyn, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr XLVI/455/2002 z dnia 28.06.2002r.:

 109 działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 297÷298, 307, 310÷316, 330÷333, 335÷336, 348÷394, 397÷400, 402÷409, 417÷449 i 462, o łącznej powierzchni 7,0414 ha znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN,

 3 działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 299, 395 i 460, o łącznej powierzchni 0,4925 ha są przeznaczone pod zabudowę z usługami w zorganizowanym osiedlu,

 działka gruntu o numerze ewidencyjnym 457 o powierzchni 0,0006 ha z przeznaczeniem pod urządzenie – transformator elektroenergetyczny,

 10 działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 334, 401, 413, 450÷451, 453÷456 i 459, o łącznej powierzchni 1,3174 ha znajduje się na terenach przeznaczonych na wewnętrzne drogi, ciągi piesze, plac zabaw i parking osiedlowy.

4.1.5 W dniu 23 grudnia 2004 roku została wydana przez Starostę Pruszkowskiego ostateczna decyzja o nr 385/N/2004, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę osiedla domów jednorodzinnych. W myśl stosownych przepisów decyzja ta nadal zachowuje swoją moc i ważność prawną.

4.2 Prawa, roszczenia i ograniczenia nieruchomości

4.2.1 W dziale III obydwu ksiąg wieczystych o numerach WA1P/00084163/9 oraz WA1P/00094228/6 prowadzonych dla wszystkich ww. działek gruntu wpisane są służebności w postaci:

 prawa użytkowania nieodpłatnego i na czas nieoznaczony, polegającego na korzystaniu z gruntu wzdłuż linii energetycznych SN Inn oraz gruntu, na którym zostanie usytułowana stacja transformatorowa w celu budowy i eksploatacji oraz dostępu w każdym czasie do linii energetycznych i złącza

(6)

kablowego oraz stacji transformatorowej, z prawem wykonywania czynności związanych z budową, remontami, naprawami, modernizacją, eksploatacją i konserwacją, odbudową, rozbudową oraz przyłączaniem kolejnych odbiorców do linii energetycznej, a także z prawem dostarczania i przesyłania energii elektrycznej. Przedmiot wykonywania – działki: 297-462.

Prawo powyższe zostało wpisane na rzecz spółki Zakład Energetyczny Warszawa-Teren Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

 prawa użytkowania polegającego na korzystaniu z gruntu w celu wybudowania sieci gazowej, przyłączy gazowych i punktów redukcyjno- pomiarowych oraz na swobodnym, całodobowym dostępie do tych urządzeń, w celu wykopu, przekopu, przechodu, przejazdu wzdłuż urządzeń w celu wykonywania czynności związanych z przyłączami, naprawami, remontami, konserwacjami i modernizacjami tych urządzeń. Przedmiot wykonywania - działki: 297-462. Prawo powyższe zostało wpisane na rzecz spółki Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska z siedzibą w Warszawie.

 prawa użytkowania na czas nieoznaczony polegające na korzystaniu z gruntu wzdłuż tras linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz gruntu, na którym zostanie utytułowana stacja transformatorowa w celu budowy sieci niezbędnej do przyłączenia i odbioru energii elektrycznej oraz utrzymania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną w sposób ciągły i niezawodny. Przedmiot wykonywania - działki: 297-462. Prawo powyższe zostało wpisane na rzecz spółki ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

4.3 Hipoteki

W dziale IV ksiąg wieczystych o numerach WA1P/00084163/9 oraz WA1P/00094228/6 prowadzonych dla nieruchomości nie ujawniono żadnych wpisów dotyczących hipotek.

(7)

5.

Lokalizacja i opis nieruchomości

5.1 Lokalizacja

Nieruchomość zlokalizowana jest w Młochowie, gmina Nadarzyn. Miejscowość jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Z jednej strony bliskość lasów i terenów zielonych daje mieszkańcom tych okolic ogromne możliwości rekreacji i wypoczynku, z drugiej nieduża odległość od Centrum Warszawy pozwala na szybki dojazd do miejsca pracy. Ostatnimi czasy wobec zmian w planach zagospodarowania terenu i intensywnej rozbudowie infrastruktury gminnej okolice Młochowa cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony firm developerskich i inwestorów indywidualnych.

Lokalizacja nieruchomości blisko stolicy ( ok. 20 km od Centrum Warszawy) i połączenie komunikacją miejską z miastem pozwala na szybkie dotarcie do Warszawy. Atutem jest bezpośrednie połączenie z Portem Lotniczym Okęcie autobusem linii 733, a także bliskość Centrum Handlowego Janki (dojazd samochodem w ok. 10 minut), Dojazd do nieruchomości jest możliwy zarówno od Trasy Katowickiej, jak też Trasy Krakowskiej. Dostępność komunikacyjna zostanie dodatkowo poprawiona po oddaniu budowanej obwodnicy Raszyna i Janek.

W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się szkoła, ogólnodostępne obiekty sportowe oraz osiedle „Aleja Kasztanowa”. Najbliższy ośrodek zdrowia, urząd pocztowy, kościół

(8)

położone są w odległości maksymalnie 2 kilometrów od nieruchomości. W okolicach znajdują się ponadto (3 km):

 Pałac i park w Młochowie

 Pałac i park w Rozalinie

 Lasy Młochowskie

W odległości maksymalnie 25 km znajdują się ponadto znane obiekty rekreacyjne tj.:

 Tężnia w Konstancinie

 Termy Mszczonów

Potwierdzeniem atrakcyjności lokalizacji nieruchomości jest szybka sprzedaż domów na sąsiadującym osiedlu „Aleja Kasztanowa”. W ciągu ostatnich 5 miesięcy podpisano umowy na sprzedaż siedmiu domów. Większość z pozostałych została zarezerwowana.

5.2 Opis nieruchomości

Teren wydzielonych działek jest przeznaczony w planie zagospodarowania do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MN w zorganizowanym osiedlu. Przez usługi towarzyszące należy rozumieć usługi z wykorzystaniem urządzeń do zaspokajania podstawowych potrzeb ludności, a które nie wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi.

Posiadane projekty i pozwolenia przewidują budowę 109 domów. Do zagospodarowania pozostają także trzy duże działki o charakterze usługowym.

W związku ze zbyciem części budynków mieszkalnych wraz z działkami w skład nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego memorandum wchodzi:

 109 działek gruntu o łącznej powierzchni 7,0414 ha, przeznaczonych pod zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,

 3 działki gruntu o łącznej powierzchni 0,4925 ha przeznaczone pod zabudowę usługową na terenie osiedla (sklep, przedszkole, centrum rekreacyjne),

 1 działka gruntu o powierzchni 0,0006 ha, na której pierwotnie usytuowana miała być rozdzielnia elektryczna.

 10 działek stanowiących część wspólną osiedla w udziale wynoszącym 112/153 i łącznej powierzchni 0,9644 ha, przeznaczonych pod drogi, ciągi piesze, parking i osiedlowy plac zabaw,

Nabywca może wystąpić o udzielenie pozwolenia na budowę na realizację innego projektu.

(9)

6.3. Opis nieruchomości – agregacja informacji

Nieruchomość położona w Młochowie przy Al. Kasztanowej, będąca przedmiotem ewentualnej transakcji, stanowi prawo użytkowania wieczystego częściowo uzbrojonych działek gruntu o łącznej powierzchni 8,4989 ha, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami MN i infrastrukturą w zorganizowanym osiedlu. Przedmiot transakcji obejmuje również odnoszącą się do opisanych gruntów dokumentację techniczną, z projektami budowlanymi i ważnym pozwoleniem na budowę osiedla.

Do zagospodarowania przeznaczono:

 113 działek, z czego 109 działek przeznaczonych jest pod zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 3 działki przeznaczone są pod zabudowę usługową na terenie osiedla (sklep, przedszkole, centrum rekreacyjne), 1 działka przeznaczona pod rozdzielnię elektryczną,

 Udział wynoszący 112/153 w 10 działkach o powierzchni 1,3174 ha przeznaczonych pod wewnętrzne drogi, ciągi piesze, plac zabaw i parking osiedlowy.

„FS Holding” S.A. oczekuje na oferty zakupu nieruchomości, zawierające proponowaną cenę, warunki płatności oraz ewentualne formy ich zabezpieczenia.

(10)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :