• Nie Znaleziono Wyników

Pytania i odpowiedzi prawne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pytania i odpowiedzi prawne"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Józef Litwin

Pytania i odpowiedzi prawne

Palestra 6/10(58), 70-71

(2)

«•rr/t/WA I ODPOWIEDZI f*fM WMS: P Y T A N IE : C z y w w y p a d k u , g d y n a s k u t e k o d w o ł a n i a W n i e s i o n e g o i . p o p i e r a n e g o w i m i e n i u o b w i n i o n e g o p r z e z a d w o k a t a o r z e ­ c z e n i e k o l e g i u m k a r u o ^ a d m i n i i s t r a c y j n e g o z o s t a ł o u c h y l o ­ n e p r z e z k o l e g i u m o d w o ł a w c z e z p r z e k a z a n i e m s p r a w y d o p o n o w n e g o r o z p o z n a n i a , a d w o k a t m o ż e w y s t ę p o w a ć w s p r a ­ w i e w c h a r a k t e r z e o b r o ń c y p r z e d k o l e g i u m p o w i a t o w y m w t o k u p o n o w n e g o r o z p o z n a w a n i a s p r a w y ? ODPOWIEDZ:

U staw a o orzecznictw ie karno-adm inistracyjnym (Dz. U. z 1950 r. Nr 15, poz. 79) n ie zaw iera przepisów o sposobie rozpoznaw ania spraw y w I instancji po uchyle­ niu orzeczenia przez kolegium odwoławcze. W zasadzie obow iązują zatem te sa­ me przepisy art. 16—24 co d la 'spraw ,/iłowych”, jednakże K om entarz do ustaw y (praca zbiorowa), w ydany w r. 1059 przez D epartam ent Społeczno-A dm inistracyj­ n y M inisterstw a Spraw W ewnętrznych, uw aża za koniecznie (s. 129) przestrzeganie przy ty m ponownym rozpoznaw aniu spraw y następujących zasad postępow ania:

1) kolegium I instancji rozpoznaje is/prawę w ininyrn składzie orzekającym niż fen, przed k tórym toczyło się postępow anie,

2) wskazówki zaw arte w uzasadnieniu orzeczenia uchylającego w iążą kolegium I instancji, oczywiście ty lk o w diainej spraw ie,

3) nie można podwyższyć Ikary orzeczonej w uchylonym orzeczeniu, gdy uchy­ lanie -nastąpiło ina żądanie ukaran eg o i n ie zachodzu w ypadek nieważności orzeczenia z mocy p ra w a '(przewidziany w a rt. 34 ust. l p k t 3).

J a k to podkreślają kom entatorzy w zw iązku ze sform ułow aniem tych słusz­ nych zasad, kierow ali się omi zarów no ogólnymi założeniami ustaw y, ja k i zasa­ dam i ipowszechniie przyjętym i w innych (procedurach karnych.

Aini w spom niany kom entarz, ani też szczupła ilościowo lite ra tu ra przedm iotu poświęcana problem atyce ściśle proceduralnej (J. B a f i a : Zm iany w ustaw ie o orzecznictwie karno-adm inistracyjnym , Nowe Praw o 1959, n r 1 s. 21; E. I s e - r z o n : Reform a orzecznictw a karno-adm inistracyjnego, Państw o i P raw o 1959, z. 8^—9, is. 254; J. D e r ę g o w s k i : Uwagi o postępow aniu i orzecznidtwie karn o - -aidmiiwistracyjnym, Palcistra 1959, :nr 9, s. 19 i in.) nie zajm ują stanow iska w kw e­ s tii poruszonej w pytaniu.

Możma zająć dw ojakie stanow isko:

1) Możliwa je st w ykładnia lite ra ln a polegająca n a tym , że skoro ustaw a sta - notwi, iż adw okat może 'być obrońcą w. spraw ie (wyjąwszy spraw y o w ykro­ czenia zagrożone zasadniczą k a rą aresztu) „ p o c z y n a j ą c od założenia

(3)

śród-Nr 18 (58)

--- ——r

P y t a n i a i o d p o w i e d z i p r a w n e

TI

k a odwoławczego”, a nie komtenituje się określeniem „w (postępowaniu o d ­ woławczym”, to adw okat ten ma praw o do "udziału w postępow aniu w e wszystkich jego później,szych fazach niezależnie od instancji, a więc także w fazie „pow rotnej”, tj. pnaed kolegium I instancji.

2) Ustaw a użylwa ’Siów „poczynając od założenia środka odwoławczego”, a nie „w postępow aniu odwoławczym”, jedynie po to, by umożliwić adwokatowi podejm ow anie czynności popnziedzająeych w praw dzie wniesliielnie odwołania, ale logicznie wiążących się z tym w niesieniem (przejrzenie a k t 'sprawy), a w ięc ito wszystko, oo m aże nastąpić (po ogłoszeniu orzeczenia I anstamoji; ustaw a zakreśla jednak obronie adwokackiej ram y od założenia środka od­ woławczego do 'zakończenia postępowania w instancji odwoławczej (ponadto także w postępow aniu zażaleniowym z art. 42 — por. cyt. K om entarz, str. 91). Przy w yborze jiediniego z tych dwóch rozw iązań należy m. ad. mieć n a uwadze, że ognalniczianie zasięgu udziału adw okata w postępow aniu karno-adffniinistraicyj- nym jelst w yrazem koncepcji, k tó ra zwyciężyła w trak cie sejm owych praic p r a ­ wodawczych <pot. I .s e r z o n, 1. cit., s. 264).

Przy zaakceptow aniu pierw szego z powyższych zap atry w ań zieispół orzekający w I in s ta n c ji. m iałby n a wckatndaie obok „nowych” spraw o w ykroczenia nie zagrożone zasadniczą k a rą 'aresztu, w których udział adw okata je st niediopusaczal- ny, ta k że jednorodne spraw y, w których adw okat ibyłby upraw niony do w ystępo­ w ania z (tej rac ji, iż sp raw a przeszła ijiuiż przez instancję odwoławczą i w róciła do kolegium n a sk u tek orzeczenia. Pam iętajm y jedtnak o tym , że spraw a po uchyle­ niu orzeczenia 'nie może ibyć ponow nie rozpoznawania prziez 'ten sam zespół 'orzeka­ jący. Dlatego też pierw sze rozw iązanie n ie wydaije się uzasadnione i z tej przy ­ czyny toto, lege perspecta w ypowiadam się za stanow iskiem drugim , tzn. za tezą, że po uchyleniu orzeczenia przez kolegium odwoławcze udział adwokata w po­ nownej rozprawie w I instancji nie jest dopuszczalny.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Om de gebruiker van de stedenatlas enig inzicht te geven in de ligging van de stad ten opzichte van zijn omgeving, is een reproductie van een gedeelte van blad 38

Although ETFs and other integrated thermal-domain components have been studied in the past (see section 1.4.3), their application to temperature sensing is relatively new. The

Po 4 tygodniach programu rehabilitacji kardiologicznej wśród chorych po CABG odnotowano istotny statystycznie wzrost wartości w zakresie badanych parametrów przepływu (PSlope,

Do wiodących objawów w przebiegu FTD nalezą zaburzenia mowy oraz objawy neuropsychiatryczne, w tym różne formy zaburzeń zachowania.. Rozpoznanie FTD jest zada- niem

Niestety w polskim systemie dostępność terapii zajęciowej jest w znacznym stopniu ograniczona i sprowadza się głównie do instytucji (np. niektórych oddziałów szpitalnych

Ponieważ dzieje się tak tylko od czasu do czasu – blok taki nazywamy blokiem II stop- nia (blok p-k II°). Okazuje się, że w obrębie tego bloku można wyróżnić co najmniej 4

roku życia, różni się prezentacją kliniczna oraz przebiegiem od reuma- toidalnego zapalenia stawów rozpoczynającego się w wieku młodszym następującymi cechami: porów-...

6 Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu ustala się

REDAKTOR NACZELNY: Antoni Donigiewicz REDAKTOR WYDANIA Antoni Donigiewicz OPRACOWANIE STYLISTYCZNE Renata Borkowska PROJEKT OKŁADKI Barbara Chruszczyk. WYDAWCA:

Wiele problemów, z którymi boryka się użytkownik w czasie eksploatacji obiektu, ma swój początek już w szeroko pojętej fazie przygotowania inwestycji – związane jest to

Jest to powodem nie łatwego do przewidzenia zachowania się modelu na przyrost f B ′ oraz ponownie potwierdza się wrażliwość systemu na zmianę sztywności gruntu słabego.. W

Tworzenie pytań realizowane jest przez użytkownika poprzez wypełnienie formularza WWW, który pozwala na wprowadzenie:.. Grupy tematycznej – pozwalającej na zawężenie

Moc zainstalowana w farmach wiatrowych i OZE ogółem według województw, stan na 31.12.2013 roku (źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Regulacji

W ostatnich latach są podejmowane próby wykorzystania obiektów hydrofitowych do odwadniania i stabilizacji osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków bytowych

We wszystkich próbkach 75% ich objętości wypełniono ku- lami o średnicy d ≥ 2 mm, które symulowały ziarna kruszywa. Wyniki na rys. 3 wykazują, że im bardziej

W ramach realizacji badań przeprowadzono pomiary po- legające na analizie wpływu rodzaju materiału (geowłókniny jedno- i dwuwarstwowej) na właściwości fizyczne

Zaawansowane metody utleniania stanowią grupę wysoko- efektywnych metod oczyszczania odcieków składowiskowych, spośród których najczęściej stosowane są: utlenienie ozonem

W części drugiej publikacji, określimy podstawowe własności nieredukowalnych struktur 1-diagnozowalnych i wykażemy, że jeżeli składowa spójności 1-diagnozowalnej struktury

Zastosowanie gumy ksantanowej oraz innych biopolimerów pochodzenia mikro- biologicznego jako biodegradowalnych ulepszeń gruntu wy- maga bardziej szczegółowego rozpoznania

QD PLQLPDOL]DFML Eá GX V\JQDáyZ Z\MFLRZ\FK : W\P SU]\SDGNX QDMEDUG]LHM SRSXODUQH UR]ZL]DQLH SROHJD QD Z\NRU]\VWDQLX neuronów typu Winner Takes All L UHJXá\

powierzchnia poślizgu przyjęta z układu warstw gruntu 1,40 powierzchnia nr 2* metoda Janbu łamana, Obciążenie nawierzchni 60 kN/oś, na obu pasach,.. powierzchnia poślizgu przyjęta

Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania

Celem przeprowadzonych badañ by³o okreœlenie wybranych w³aœciwoœci chemicznych gleb murszo- watych wykszta³conych na pod³o¿u mineralnym i lim- nicznych osadach