• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Czas teraźniejszy Present Simple – zastosowanie, reguły gramatyczne, zdania twierdzące.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat: Czas teraźniejszy Present Simple – zastosowanie, reguły gramatyczne, zdania twierdzące."

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat: Czas teraźniejszy Present Simple – zastosowanie, reguły gramatyczne, zdania twierdzące.

1.

Przepisać do zeszytu poniższy materiał gramatyczny.

Present Simple – czas teraźniejszy prosty, którego używamy:

 kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, są rutynowe lub trwają przez dłuższy czas:

I live in Poland. – Mieszkam w Polsce.

I go to school every day. – Chodzę do szkoły każdego dnia.

Vegetarians don’t eat meat. – Wegetarianie nie jedzą mięsa.

 mówiąc o prawdach i faktach, które są powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia):

The Earth goes around the Sun. – Ziemia krąży wokół Słońca.

Water boils at 100 degrees Celsius. – Woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza.

An apple a day keeps a doctor away. – Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko.

Odmiana czasownika przez osoby:

Liczba pojedyncza Liczba mnoga

1) I learn – Ja uczę się 1) We learn – My uczymy się 2) You learn – Ty uczysz się 2) You learn – Wy uczycie się 3) He learn s – On uczy się 3) They learn – Oni / One uczą się

She learn s – Ona uczy się It learn s – Ono uczy się

Zmiany w pisowni dotyczące 3 osoby liczby pojedynczej ( he, she, it ):

 do większości czasowników dodajemy końcówkę –s, np. I work – He works,

 gdy bezokolicznik zakończony jest na –o, -ss, -sh, -ch, -x dodajemy do niego końcówkę –es,

np. I watch – She watches,

 gdy bezokolicznik zakończony jest spółgłoskę + y, wtedy to –y zmieniamy na końcówkę –ies,

np. I try – He tries,

 czasownik have jest czasownikiem nieregularnym – jego forma dla he, she, it to has,

np. I have – She has.

(2)

2.

Słówka i wyrażenia do nauczenia / powtórzenia – przepisać do zeszytu.

 live [lyw] – mieszkać, żyć

 work [łork] – pracować

 learn [lern] – uczyć się

 study [stadi] – uczyć się, studiować

 write [rajt] – pisać

 read [rid] – czytać

 listen [lysyn] – słuchać

 get up [get ap] – wstawać, budzić się

 eat [it] – jeść

 drink – pić

 like [lajk] – lubić

 play [plej] – grać, bawić się

 do [du] - robić

 go [goł] – iść, chodzić

 have [hew] – mieć, posiadać

 have breakfast [hew brekfest] – jeść śniadanie

 watch [łocz] – oglądać

 go to bed [goł tu bed] – kłaść się spać

3.

Uzupełnij każde zdanie poprawną formą czasownika podanego w nawiasie.

1) I ………(live) in London with my friends.

2) He ………(live) in Berlin.

3) They ……….(work) in a bank.

4) She ………... (work) at school, she is an English teacher.

5) You ………(go) to Zakopane every summer.

6) He ……….(go) for a long walk every evening.

7) They ………(play) basketball every weekend.

8) She ……….(play) computer games every day.

9) We ……….(watch) comedies every Friday evening.

10) He ……….(watch) football matches twice a week.

(3)

4. Przeczytaj tekst o dziewczynie z Ugandy i zaznacz, czy podane zdania są prawdziwe (T) czy też fałszywe (F).

A day in the life od Fatuma

Fatuma Nakate is 11 years old. She is from Uganda. She gets u pat half past five and has breakfast. She doesn’t have a shower because they haven’t got water. She goes to school but in some parts od Uganda girls don’t go to school.

In the morning the 120 boys and girls in Fatuma’s class study maths, science, reading and writing. „We don’t have lunch”, says Fatuma. „We have breakfast and dinner, but no lunch”.

Fatuma says, „After school I don’t watch TV. Televisions cost a lot of oney. In the evening I don’t do school homework. I work with my mother and father and help them”.

a) Fatuma gets up very early. ……….

b) Fatuma has a shower before school. ……….

c) Fatuma’s class is very big. ……….

d) Fatuma has lunch at school. ……….

e) Fatuma studies at home in the evening. ……….

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przyjrzyj się ciekawostkom dotyczącym życia ludzkiego, a następnie uzupełnij zdania wstawiając w luki will lub won’t.. They ……… have

Czasu przyszłego Future Simple używamy, kiedy przewidujemy co się może zdarzyć lub kiedy mówimy o swoich decyzjach na przyszłość..

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności uczniowie oraz rodzice mogą pisać do mnie poprzez messengera albo adres mailowy (patryk111321@wp.pl).. Nagrania do książki można

Pytanie tworzymy przez szyk przestawny, a przeczenie przez dodanie: NOT You should play the ball on the playground. Should I play the ball on

Pytanie tworzymy przez szyk przestawny, a przeczenie przez dodanie: NOT You should play the ball on the playground. Should I play the ball on

The human body is the richest and most provocative form and wears the stamp of time and place.. The artist creates his own definition of the

A female consumer is subject to the opinion of the media - the world is a world of consumption externality and the woman tries to meet that ideal.. When she fails she

In 1990 Carole Webb set up a sanctuary to rescue abandoned or mistreated farm animals.. She’s so dedicated to the well- being of her animals that they’ve taken over her income, her