[Zaproszenie. Incipit] Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych Oddział Wojewódzki w Toruniu ma zaszczyt zaprosić ob. prof. dr Gumowski Marian na Wielką Zabawę p.t. Świat Pracy Bawi SIĘ U Studentów Bal Akademicki ... 19 listopada 1949 roku; Towarzy

Pełen tekst

(1)

ZAPROSZENIE

(2)

M I Ę D Z Y N A R O D O W Y T Y D Z I E Ń S T U D E N T A N A P O M O R Z U

K O M I T E T H O N O R O W Y

Wojewoda Pomorski Przew. Woj. Rady Nar.

J. M. Rektor U. M. K.

Delegat Min. Oświaty Dziekan Wydz. Pr.-Ekon.

— Ignacy Kubecki

— Stanisław Lehman

— Prof, dr Karol Koranyi

— Mgr Jan Krupowicz

— Prof, dr Wł. Namysłowski

Ob. Błachowiak Ob. Bandura Ob. Basandowski Ob. Dzienisiuk Ob. Florianowicz Ob. Gliniecki Ob. Jakubowicz Ob. Jagielski Ob. Kozłowski Ob. Kulasek Ob. Kaszubowski Ob. Kwaśnik Ob. Leczykiewicz Ob. Mjr Malinowski Ob. Michalak Ob. Nowicki Ob. Oślicki Ob. Gen. Połturzycki Ob. Polek Ob. Rodziewicz Ob. Skopowski Ob. Styczeń Ob. Szystakowski Ob. Werno Ob. Zygmuntowicz Ob. Zawiślak Ob.lu Mgr Zaremba

— Prezydent m. Torunia

— Prezes Z. N. P.

— Prezes Zw. Sam. Chł.

— Dyr. Radia Polskiego

— Kier. O. R. Z. Z.

— Ak. Kom. Org. „MTS"

— Wicewoj. Pom.

— Dyr. Filmu Polskiego

— I Sekr. K. W. PZPR.

— Prezes O. R. Z. Z.

— Kier. O. R. Z. Z.

— Nacz. Wydz. Samorz.

— Prezes Str. Ludów.

— Sekr. K. W. PZPR.

— Prezydent m. Inowrocławia

— Nacz. Redaktor „Gazety Pom."

— Komendant Z. H. P.

— D-ca O. W .-2

— Prezes Z. M. P.

— Dyr. Teatru Ziemi Pomorskiej

— Kurator Okr. Szk. Pom.

— Prezydent m. Bydgoszczy

— Prezes Str. Demokratycznego

— Dyr. Izby Rzemieślniczej

— Prezydent m. Grudziądza

— Prezydent m. Włocławka

— I Sekr. K. U. PZPR.

Międzynarodowy Tydzień Studenta odbędzie się pod hasłem: „Studenci

— Łączcie się w walce o pokój, niezawisłość Narodową i demo­

kratyczne wychowanie".

T O W A R Z Y S T W O P R Z Y J A C I Ó Ł MŁODZI EŻY SZKÓŁ WY Ż S Z Y CH

O D D Z I A Ł W O J E W Ó D Z K I W T O R U N I U

m a z a s z c z y t z a p r o s i ć

Ob.

W I E L K Ą Z A B A W Ę p. t.

ŚWIAT PRACY BAWI SIĘ U STUDENTÓW

k tó ra o d b ę d z ie s ię d n ia 19 lis to p a d a 1949 r.

o g o d z. 20 ir a u li u n iw e r s y t e c k ie j C o ll. M axim um

Fragmenty zabawy transmitowane będą przez Rozgłośnię Pomorską Polskiego Radia C a ł k o w i t y d o c h ó d p r z e z n a c z a s i ę na pomoc najbiedniejszej młodzieży studiującej

(3)

T. Z. G., T o ru ń — 3616 — 49 — E 11064

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :