• Nie Znaleziono Wyników

Sprawozdanie z XIX Konferencji Naukowej „Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sprawozdanie z XIX Konferencji Naukowej „Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo”"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Państwo i Społeczeństwo

2019 (XIX) nr 1 e-ISSN 2451-0858 ISSN 1643-8299 DOI: 10.34697/2451-0858-pis-2019-1-011

Małgorzata Kalemba-Drożdż

[ORCID: 0000-0002-7017-3279]

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

SPRAWOZDANIE Z XIX KONFERENCJI NAUKOWEJ

„PAŃSTWO. GOSPODARKA. SPOŁECZEŃSTWO”

XIX Konferencja Naukowa „Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo.” odbyła się w kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie w dniach 10–11 czerwca 2019 r. Konferencja obradowała w sesjach tematycznych, zorganizowanych przez po-szczególne wydziały.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie analizował współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa XXI wieku, natomiast Wydział Architektury i Sztuk Pięknych zorganizował panel skupiający się na zależności między architekturą a naturą. Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych zaprezentował dorobek naukowy doktorantów analizujących problemy prawa i polityki oraz prace studentów w zakresie prawa międzynarodowego. Prelegenci panelu Wy-działu Psychologii i Nauk Humanistycznych rozważali nad psychologicznymi problemami współczesnego społeczeństwa oraz renesansem idei „Nowego Wy-chowania” we współczesnej szkole. Sesja anglojęzyczna odbyła się pod hasłem

Currently used methods of foreign language teaching. Wydział Zarządzania

i Komunikacji Społecznej zajął się zarządzaniem zrównoważonym rozwojem organizacji.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu zorganizował sesję pt.: „Choroby autoimmunologiczne – trudny problem współczesnej medycyny”, w ramach której prof. Filip Gołkowski przedstawił choroby autoimmunologiczne ukła-du endokrynnego. Natomiast prof. Anna Roszkowska omówiła zapalenie

(2)

na-122 MAŁGORZATA KALEMBA-DROŻDŻ

czyniówki w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (A. Roszkowska, I. Castagna, F. Alessandrello, G. W. Oliveiro, G. Tumminello, R. Gallizzi, G. Conti, P. Aragona). Dr Paweł Szymanowski wygłosił referat pt.: „Jak chirurgia ginekologiczna leczy zapalenie mózgu”. Kolejny prelegent, dr hab. Krzysztof Tomaszewski, zaprezentował wyzwania związane z allo-plastyką stawów u osób chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów, zaś Kamila Makulec omówiła funkcjonalne aspekty kliniczne i możliwości tera-peutyczne stopy reumatoidalnej. W kolejnej sesji prof. Monika Rudzińska-Bar omówiła choroby autoimmunologiczne układu nerwowego. Dr Piotr Wróbel przedstawił referat pt.: „Neurorehabilitacja w stwardnieniu rozsianym – działa-nie analgetyczne prądów zmiennych niskiej częstotliwości w aspekcie wpływu na dobrostan pacjenta” (P. Wróbel, A. Wróbel, J. Witkoś, S. Kozioł, D. Mucha). Natomiast dr Grzegorz Błażejewski omówił skuteczność wybranych zabiegów fi zjoterapeutycznych w ocenach pacjentów chorujących na reumatoidalne za-palenie stawów. Psychologiczne aspekty chorób autoimmunologicznych zosta-ły zaprezentowane przez dr Andrzej Mirskiego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

We asked them to evaluate WhatsApp group contributions to the design goals (5-point Likert scale, plus explanations, extracted during telephone interviews). This paper reports on the

U pacjentów z niezadowalającą odpowiedzią na klasyczne LMPCh (muszą być zastosowane co najmniej dwa, każdy przez okres minimum 6 miesięcy, w tym optymalne dawki MTX

In AIP porphobilinogen deaminase activity is reduced, resulting in the pathological accumulation of heme precursors responsible for the symptoms of acute AIP attack.. Biochemically

The study comprised 29 patients suffering from rheumatoid arthritis diagnosed according to the ACR criteria, in whom an active inflammatory process continued despite

W bardzo dużym stopniu w życiu codziennym u osób z RZS jest dokuczliwe dla co trzeciej (33%) badanej osoby poczucie stałego zmęczenia, a dla 3 na 10 badanych ograniczenie

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba opcji terapeutycznych w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), co przyniosło poprawę wyników tera- pii. W opracowywaniu i

Ponieważ nie stwierdza się zmniejszenia licz- by wszystkich limfocytów CD4 + we krwi ob- wodowej pacjentów, czyli ich pula obwodo- wa nie zmniejsza się, a przy tym jest mniej

Ponieważ nie stwierdza się zmniejszenia licz- by wszystkich limfocytów CD4 + we krwi ob- wodowej pacjentów, czyli ich pula obwodo- wa nie zmniejsza się, a przy tym jest mniej

Jak na ocenę jakości życia wpływają wiek, płeć, czas trwania choroby, stan cywilny i miejsce zamiesz- kania chorego.. Czy istnieje zależność oceny jakości życia w wymia-

Choroby układowe, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), charakteryzują się zaburzeniami struktury i metabolizmu kości

Bardzo często zdarza się, że ludzie u których występują pierwsze symptomy reumatoidalnego zapalenia stawów RZS bagatelizują ten problem przyczyniając się do jego ekspresji,

Stwierdzenie, że istotny mechanizm kontroli proliferacji, jakim jest poziom ekspresji CD28, zależny od prawidłowej interakcji pomiedzy określonymi sekwencjami DNA w obrębie

że prezentowana skala nie jest przeznaczona dla potrzeb wczesnej diagnostyki RZS jak i diagnostyki różnicowej, ale służy wyłącznie do monitorowania

Struktura organizacyjna zakładów ubezpieczeń w odniesieniu do komunikacji – stanowiska Źródło: Badania komunikacyjne przeprowadzone przez autora dysertacji w latach 2012-2014

Po 180 dniach leczenia u 50 analizowanych pacjentów stosujących tocilizumab po raz pierw- szy niską aktywność choroby uzyskało 17 osób (34%), ze średnią wartością DAS28 równą

8 U chorych z czynnikami złej prognozy, w razie nieskuteczności terapii lekiem ksLMPCh pierwszego rzutu, należy rozważyć wdrożenia leczenia bLMPCh lub csLMPCh. Aktualnie zaleca

The mineral density measured in the femoral neck did not differ statistically among the examined groups with PsA and RA in terms of T-sco- re values; however, BMD and T-score values

Przegląd piśmiennictwa dotyczącego ja- kości życia chorych na RZS wskazuje, że naj- częściej stosowaną skalą jest Arthritis Impact Measurement Scales 2 [16], która — opierając

W przypadku stwierdzenia braku remisji czy niskiej aktywności choroby u chorych bez obecności złych czynników prognostycznych, po zastosowaniu pierwszego leku modyfikują-

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, autoimmunologiczną choro- bą tkanki łącznej, której proces rozpoczyna się w błonie maziowej stawów, prowadząc do

Ryzyko przedwczesnej miażdżycy i nagłej śmierci sercowej u chorych z RZS stało się podstawą do stworzenia rekomendacji przez Europejską Ligę Przeciwko Reu- matyzmowi

Ciężki przebieg choroby podstawowej z zaję- ciem i destrukcją wielu stawów, obecnością objawów pozastawowych takich jak zajęcie płuc, pojawienie się guzków reumatoidal-

Filozofia nie jest więc ezoterycznym zajęciem, jeśli ma ona coś wartościowego do zaoferowania, to musi się jej ustalenia dać zakomunikować wszystkim: „każde dzieło