• Nie Znaleziono Wyników

1S. Niech R b¦dzie pier±cieniem Z

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1S. Niech R b¦dzie pier±cieniem Z"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

ALGEBRA 1, Lista 9

Konwersatorium 4.12.2019 i materiaª na Kartkówk¦ 7 (10.12.2019).

0S. Materiaª teoretyczny: Pier±cie« (przemienny, z jedynk¡), dzielnik zera, element odwracalny, grupa elementów odwracalnych pier±cienia, dziedzina, ciaªo. Przykªady pier±cieni. Ka»da sko«czona dziedzina jest ciaªem. Wyliczenie, które pier±cienie Z

n

s¡ ciaªami.

1S. Niech R b¦dzie pier±cieniem Z

2

× Z

4

.

(a) Napisa¢ tabelki dziaªa« w pier±cieniu R.

(b) Wskaza¢ dzielniki zera i elementy odwracalne w pier±cieniu R.

2S. Okre±li¢ dziaªania ⊕ i w zbiorze Z tak, by (Z, ⊕, ) byª pier±cieniem i funkcja f : (Z, ⊕, ) → (Z, +, ·), f (x) = x + 1

byªa izomorzmem. Wskaza¢ jedynk¦ i zero pier±cienia (Z, ⊕, ).

3K. Sprawdzi¢, czy poni»sze (A, ⊕, ) s¡ pier±cieniami:

(a) A = Z[ √

2] = {a + b √

2 | a, b ∈ Z}, a ⊕ b = a + b, a b = ab (dodawanie i mno»enie liczb rzeczywistych);

(b) A = R, a ⊕ b =

a+b2

, a b = a · b ; (c) A = R

>0

, a ⊕ b = a · b, a b = a

b

.

4K. Które z poni»szych pier±cieni s¡ dziedzinami, a które ponadto s¡ ciaªami?

(a) Q[ √

2] = {a + b √

2 : a, b ∈ Q} (z dziaªaniami dodawania i mno»enia liczb rzeczy- wistych).

(b) Z

2

× Z

2

. (c) Z

4

. (d) Z

5

. (e) Z

6

. (f) Z[i].

(g) Q[i] = {a + bi | a, b ∈ Q} (z dziaªaniami dodawania i mno»enia liczb zespolonych).

(h) Z × R.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Tu mo»na znale¹¢ Earliest Known Uses of Some of the Words of Math- ematics:

Wykaza¢, »e spo±ród liczb pierwszych jest niesko«czenie wiele:.. (a) elementów nierozkªadalnych Z[i], (b) elementów

[r]

Udowodni¢, »e usnopienie presnopa staªego jest izomorczne ze snopem staªym (pochodz¡cym od tej samej grupy

Poda¢ przykªad niezerowej pot¦gi ideaªu pierwszego, która nie jest ideaªem

Udowodni¢, »e ka»dy pier±cie« waluacyjny jest

[r]