• Nie Znaleziono Wyników

Charakterystyki geometryczne figur płaskich

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Charakterystyki geometryczne figur płaskich"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

© Copyright: Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, Kraków

Charakterystyki geometryczne figur płaskich

1

1. Podanie informacji wstępnych związanych z prowadzeniem zajęć 2. Wprowadzenie z zakresu charakterystyk geometrycznych figur płaskich 3. Ćwiczenia

Zad.1 Wyznaczyć wartości momentów bezwładności względem osi głównych centralnych dla przekroju przedstawionego na rys.1.

Zad.2 Wyznaczyć położenie głównych centralnych osi bezwładności dla kątownika 100x50x8 (rys.2) i obliczyć momenty bezwładności względem tych osi. Wymiary podano w mm.

Zad.3 Wyznaczyć położenie głównych centralnych osi bezwładności oraz momenty główne centralne dla zetownika (rys.3). Wymiary podano w mm.

Zad.4 Wyznaczyć współrzędne środka ciężkości oraz momenty główne centralne dla przekroju złożonego z ceownika 80 i teownika 40x40x5 (rys.4).

Literatura

1. S. Wolny, A. Siemieniec, Wytrzymałość Materiałów, część I", AGH, Kraków 2008 2. S. Piechnik, Mechanika Techniczna Ciała Stałego, Wydawnictwo PK, Kraków 2007 3. A. Bodnar, " Wytrzymałość Materiałów, Wydawnictwo PK, Kraków 2004

4. M. Niezgodziński, T. Niezgodziński, Zadania z Wytrzymałości Materiałów, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 2002

5. W. Bogucki, M. Żyburtowicz, Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 1996

Rys.1 Rys.2

Rys.3 Rys.4

Cytaty

Powiązane dokumenty

W latach 2001-2007 przeprowadzono badania analizując dochody ludności (tys.zł) i dług publiczny państwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca (tys. b)

amplitudy fali, okres oraz częstotliwość drgao, długość fali oraz jej prędkość rozchodzenia się w ośrodku. Zad 6) Pokazać, jaki jest efekt sumowania dwóch

Jakie jest praw- dopodobie«stwo, »e wprawiona w ruch strzaªka zatrzyma si¦ ostrzem wewn¡trz ªuku AB , je»eli dªugo±¢ tego ªuku jest równa 2r, gdzie r jest promieniem

Oblicz pole prostokąta o wymiarach 3,4cm na 5cm.. Dziś sprawdzisz

Drodzy uczniowie, przypominam o teście 11 maja.. Sprawdzian

*Narysuj czworokąt, który ma dwie pary równych boków i nie jest równoległobokiem.. Podaj nazwę tego

The paper presents a way of geometrical shaping of the building structural covers consisting of many rectilinear shells made of flat profiled steel sheets free deformed

Zad.4 Wyznaczyć położenie głównych centralnych osi bezwładności oraz momenty główne centralne dla przekroju złożonego z zetownika 100x75x6.5 i ceownika 120 (rys.4)..