Karta pracy 53 - Procenty 1

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Karta pracy 53 - Procenty 1

1. 0,6 tortu to:

A.6% tortu B. 16% tortu C.60% tortu D.0,6% tortu

2. Mama obiecała Uli, że 251 otrzymanej w lutym pensji przeznaczy na jej kieszonkowe. Jaki procent wyna- grodzenia mamy stanowi kieszonkowe Uli?

A.5% B.4% C.2% D.25%

3. Diagram przedstawia stopę bezrobocia w wybranych krajach europejskich. W ilu krajach w roku 1992 stopa bezrobocia przekroczyła 12%?

A.w 8 krajach B.w 7 krajach C.w 2 krajach D.w 3 krajach

4. Po akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA” uczestnicy pose- gregowali i zważyli zebrane odpady. Dane przed- stawili na diagramie procentowym. Ile razy więcej zebrano metali niż papierów?

A.3 razy B.2 razy

C.10 razy D.15 razy

5. Jaki procent godziny stanowi 6 minut?

A.25% B.50% C.6% D.10%

6. Zamień podane procenty na ułamki:

a) 16% b) 4,8% c) 0,72% d) 174%

7. W magazynie znajdowało się 30 kg owoców, w tym 6 kg śliwek i 12 kg gruszek. Pozostałe owoce to jabłka.

Wyraź w procentach ilości przechowywanych owoców. Dane te przedstaw na prostokątnym diagramie procentowym.

8. Bartek w skrytce, do której odkładał swoje oszczędności, miał 5 dwuzłotówek, 7 pięciozłotówek, 3 bank- noty dziesięciozłotowe i 3 banknoty dwudziestozłotowe. Jaki procent kwoty w skrytce był w monetach?

Wynik zaokrąglij do 1%.

Wybór zadań: Michał Pawlak6841 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :