8/6 Dodawanie i odejmowanie.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

8/6 Dodawanie i odejmowanie.

1. Oblicz:

a) 25 + (−34) =

. . . .

b) (−33) + 46 =

. . . .

c) (−19) + (−51) =

. . . .

d) 22 − 47 =

. . . .

e) (−16) − 28 =

. . . .

f) (−15) − (−32) =

. . . .

2. Suma liczb −3 i −1 jest równa:

A. 2 B. −2 C. −4 D. 4 3. Pomniejsz liczbę −4 1 2 o 1.

4. W piątek temperatura wynosiła −11 C, a w sobotę była o 3 C niższa. Jaka temperatura była w sobotę? Zapisz odpowiednie działanie.

5. Uzupełnij zdania odpowiednimi liczbami z ramki.

a) Suma liczb −46 i 28 jest równa

. . . .

.

b) Gdy od liczby −46 odejmiemy 28, to otrzymamy

. . . .

.

47 −18

−74 18

6. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Wynik dodawania −12 + 10 jest liczbą ujemną. prawda fałsz Wynik odejmowania −18 − (−22) jest liczbą ujemną. prawda fałsz 7. Oblicz:

a) −5 + 4 7 =

. . . .

b) 6 − 9,1 =

. . . .

c) −1 + (−5,5) =

. . . .

d) −2 − −1 1 3 =

. . . .

8. Uzupełnij: (−3) −

. . .

= 4.

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk 483033 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :