Wiedza ogólna z zakresu Integracji Unii Europejskiej 2

Download (0)

Full text

(1)

1 Nazwa przedmiotu

FORMY WSPÓŁPRACY Z UNIĄ EUROPEJSKĄ Forms of cooperation in the European Union Kierunek:

Inżynieria materiałowa

Kod przedmiotu: IM F.O.3 Rodzaj przedmiotu:

Przedmiot ogólny- nietechniczny, do wyboru

Poziom studiów:

studia I stopnia

forma studiów:

studia

niestacjonarne

Rok: I Semestr: I

Rodzaj zajęć:

Wyk., ćwicz.

Liczba godzin/zjazd:

2W, 1ćw

Liczba punktów:

4 ECTS

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I KARTA PRZEDMIOTU

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu form współpracy poszczególnych państw Unii Europejskiej C2 Zapoznanie studentów z programami współpracy – ich rolą i znaczeniem w spieraniu rozwoju

społeczno – gospodarczego

C3. Zapoznanie studentów z rodzajami funduszy europejskich

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza ogólna z zakresu Integracji Unii Europejskiej

2. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 – Student zna formy i kierunki współpracy w Unii Europejskiej,

EK 2 –Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą podstaw prawnych współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami,

EK 3 – Student zna problemy Europy w kontekście procesów, zjawisk ogólnoświatowych tj. globalizacja, regionalizacja,

EK 4 – Student zna możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej,

EK 5 – Student zna Polską Politykę zagraniczną, w tym kwestie stosunków z sąsiadami, integracji i bezpieczeństwa europejskiego.

TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć – WYKŁADY

W 1– Podstawowe zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej: przesłanki, motywy, warunki,

wielorakość koncepcji integracyjnych; 2h

W 2 – Gospodarcze i polityczne uwarunkowania integracji (integracja regionalna a globalizm, procesy dostosowawcze, rola korporacji ponadnarodowych, wyzwania technologiczne, problem suwerenności)

2 h W 3 – Kierunki i efekty polityki strukturalnej krajów członkowskich, perspektywy

w wymiarze społecznym i gospodarczym działań prowadzonych w zakresie polityki 2h

(2)

2 regionalnej

W 4 – Rodzaje funduszy europejskich 2h

W 5 – Wykorzystanie funduszy przeznaczonych na wsparcie regionów w Unii Europejskiej 2 h W 6 – System gospodarczy Wspólnot Europejskich: rynek wewnętrzny, polityka handlowa 2h W 7– Formy współpracy w Unii Europejskiej - programy edukacyjne Unii Europejskiej 2h W 8 – Formy współpracy w Unii Europejskiej - polityka społeczna Unii Europejskiej 2h W 9 – Formy współpracy w Unii Europejskiej - dotacje unijne dla przedsiębiorstw,

samorządy, spółki europejskie, programy operacyjne 2h

W 10 – Rola i przesłanki współpracy Polski we wspólnocie europejskiej: strategia rozwoju

kraju, Narodowa Strategia Spójności 2.h

Forma zajęć – Ćwiczenia

W 1– Podstawowe zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej: przesłanki, motywy, warunki,

wielorakość koncepcji integracyjnych; 1h

W 2 – Gospodarcze i polityczne uwarunkowania integracji (integracja regionalna a globalizm, procesy dostosowawcze, rola korporacji ponadnarodowych, wyzwania technologiczne,

problem suwerenności) 1 h

W 3 – Kierunki i efekty polityki strukturalnej krajów członkowskich, perspektywy w wymiarze społecznym i gospodarczym działań prowadzonych w zakresie polityki regionalnej

1h

W 4 – Rodzaje funduszy europejskich 1h

W 5 – Wykorzystanie funduszy przeznaczonych na wsparcie regionów w Unii Europejskiej 1 h W 6 – System gospodarczy Wspólnot Europejskich: rynek wewnętrzny, polityka handlowa 1h W 7– Formy współpracy w Unii Europejskiej - programy edukacyjne Unii Europejskiej 1h W 8 – Formy współpracy w Unii Europejskiej - polityka społeczna Unii Europejskiej 1h W 9 – Formy współpracy w Unii Europejskiej - dotacje unijne dla przedsiębiorstw,

samorządy, spółki europejskie, programy operacyjne 1h

W 10 – Rola i przesłanki współpracy Polski we wspólnocie europejskiej: strategia rozwoju

kraju, Narodowa Strategia Spójności 1h

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. – Wykłady będą prowadzone z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu – zaliczenie na ocenę

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności Średnia liczba godzin na

zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącym

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu

20W+10ćw  30h 30h 40h

Suma  100 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU

4 ECTS

(3)

3 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Z. Marszałek, Integracja europejska, Warszawa 2004 2. Z. Doliwa Klepacki, Integracja Europejska, Warszawa 2005 3. K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2006

4. G. Delanty, Odkrywanie Europy, Idea, tożsamość, rzeczywistość, Kraków 1999 5. K. Lastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2004

6. E Latoszek, Integracja europejska – Mechanizmy i wyzwania, 2007 7. B. Mucha Leszko, 50 lat Traktatów Rzymskich, Lublin 2007

8. B. Markiewicz, red., Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji, Warszawa 2006 9. Materiały edukacyjne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 1. dr inż. Górska Monika monika.gorska77@wp.pl

MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt

kształcenia

Odniesienie danego efektu do

efektów

zdefiniowanych dla całego

programu (PEK)

Cele przedmiotu

Treści programowe

Narzędzia dydaktyczne

Sposób oceny

EK1 K_W30 C1 W, Ćw 1 P1

EK2 K_W32 C1 W, Ćw 1 P1

EK3 K_W30 K_K02 C1 W, Ćw 1 P1

EK4 K_W32 C2,C3 W, Ćw 1 P1

EK5 K_K02 C3 W, Ćw 1 P1

II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Efekt 1

Student zna formy i kierunki współpracy w Unii Europejskiej

Student nie zna form i kierunków współpracy w Unii Europejskiej

Student częściowo zna formy i kierunki współpracy w Unii Europejskiej

Student na formy i kierunki współpracy w Unii Europejskiej

Student bardzo dobrze zna formy i kierunki współpracy w Unii Europejskiej

Efekt 2

Student zna podstawy prawne współpracy pomiędzy

poszczególnymi członkami

Student nie zna podstaw prawnych współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami

Student częściowo zna podstawy prawne współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami

Student zna podstawy prawne współpracy pomiędzy

poszczególnymi członkami

Student bardzo dobrze zna podstawy prawne współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami

Efekt 3

Student zna problemy Europy w kontekście procesów, zjawisk ogólnoświatowych tj.

globalizacja, regionalizacja

Student nie zna problemów Europy w kontekście procesów, zjawisk

ogólnoświatowych tj.

globalizacja, regionalizacja

Student częściowo zna problemy Europy w kontekście procesów, zjawisk

ogólnoświatowych tj.

globalizacja, regionalizacja

Student zna problemy Europy w kontekście procesów, zjawisk ogólnoświatowych tj.

globalizacja, regionalizacja

Student bardzo dobrze zna problemy Europy w kontekście procesów, zjawisk ogólnoświatowych tj.

globalizacja, regionalizacja

Efekt 4

Student zna możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej

Student nie zna możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej

Student częściowo zna możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej

Student zna

możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej

Student bardzo dobrze zna możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej

Efekt 5

Student zna Polską

Student nie zna Polską Politykę zagraniczną, w tym kwestie

Student częściowo zna Polską Politykę zagraniczną, w tym

Student zna Polską Politykę zagraniczną, w tym kwestie

Student bardzo dobrze zna Polską Politykę zagraniczną, w tym

(4)

4 Politykę zagraniczną, w

tym kwestie stosunków z sąsiadami

stosunków z sąsiadami kwestie stosunków z sąsiadami

stosunków z sąsiadami kwestie stosunków z sąsiadami

III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (strona www WE PCZ) 1. Wszelkie informacje dla studentów kierunku Inżynierii Materiałowej wraz z:

- programem studiów,

- harmonogramem odbywania zajęć

są dostępne na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej WIPMiFS

2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu.

Figure

Updating...

References

Related subjects :