• Nie Znaleziono Wyników

Wykorzystanie parametrów i zależności matematycznych dla modelowania podkładki falistej Modelowanie zaczynamy od wprowadzenia parametrów charakterystycznych dla modelowanego elementu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wykorzystanie parametrów i zależności matematycznych dla modelowania podkładki falistej Modelowanie zaczynamy od wprowadzenia parametrów charakterystycznych dla modelowanego elementu"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

PRO/ENGINEER ĆW. Nr ………….

WYKORZYSTANIE ZALEŻNOŚCI MATEMATYCZNYCH W GENERACJI ELEMENTÓW

NA PRZYKŁADZIE MODELOWANIA PODKŁADKI

Dla wielu operacji łatwym sposobem utworzenia modelu jest wykorzystanie zależności matematycznych i wcześniej zdefiniowanych wielkości charakterystycznych jako parametrów modelu. Dzięki takiemu podejściu można później zmieniać wielkości elementów tylko

poprzez zmianę wartości danego parametru.

1. Wykorzystanie parametrów i zależności matematycznych dla modelowania podkładki falistej

Modelowanie zaczynamy od wprowadzenia parametrów charakterystycznych dla modelowanego elementu.

Należy wejść do zakładki Tools/Parameters i wybrać polecenia jak na Rys.1.

Rysunek 1 Określenie parametrów

(2)

Jako wielkości przyjmujemy:

DZ- średnica zewnętrzna podkładki SZER- szerokość

GR- grubość L_FAL- liczba fal A_FALI- amplituda fali

Do modelowania podkładki falistej można użyć polecenia Insert/Variable Section Sweep lub wybrać z prawego panelu to polecenie. W poleceniu tym wybieramy Solid a następnie rysujemy trajektorię co można zrealizować otwierając szkicownik z menu głównego. (RYS2) W szkicowniku narysowano okrąg i jego wymiar przyjęto jako parametr DZ- w tym celu w wchodzimy w Tools/Relations i wpisujemy numer wymiaru z ekranu= DZ np. sd0=DZ.

(RYS3). W tym momencie automatycznie zmieniana jest wielkość trajektorii.

Rysunek 2 Szkicownik dla Variable Section Sweep

(3)

Rysunek 3 Wprowadzenie zależności wymiarowych

Po wyjściu ze szkicownika należy zdefiniować profil, co realizujemy poprzez wywołanie lokalnego szkicownika z opcji polecenia Variable Section Sweep (Rys4). Po jego wywołaniu otwiera się on automatycznie na płaszczyźnie prostopadłej do trajektorii.

(4)

Rysunek 4 Wywołanie lokalnego szkicownika

W tym przypadku narysowano prostokąt o wymiarach SZERxGR, w pewnej odległości od trajektorii. Ponownie korzystamy z polecenia Tools/Relations w celu określenia odległości:

Dla tego przypadku (Tylko dla tego- w waszym numery wielkości mogą być inne) (RYS5):

SD4=SZER SD3=GR

Rysunek 5 Relacje wymiarowe dla podkładki

(5)

Gdybyśmy w tym momencie zatwierdzili operację (bez zdefiniowania sd5 która jest

odległością od linii referencyjnej czyli naszą amplitudą dla podkładki falistej, otrzymalibyśmy podkładkę płaską (Rys6).

Rysunek 6 Sposób otrzymania podkładki płaskiej

Jeżeli nie wprowadziliśmy odległości od linii referencyjnej do relacji powyżej możemy dostać się tam z powrotem wchodząc jeszcze raz do szkicownika lokalnego lub jeżeli wyszliśmy z polecenia Variable Section Sweep przez wybór tego polecenia na drzewku operacji i

wybranie przyciskiem myszy polecenia Edit Definition i jeszcze raz wchodzimy do polecenia Tools/Relations. (RYS7).

Ponieważ przebieg trajektorii podkładki falistej jest w funkcji sinusa musimy zastosować następujący wzór:

SD5=SIN(TRAJPAR*360*L_FAL)*A_FALI

Trajpar- to parametr zmieniający się w zakresie (0,1) dla wykonania pełnego obrotu parametr mnożymy przez 360

Rysunek 7 Relacje dla stworzenia fal

Po zatwierdzeniu otrzymujemy szukany model (RYS8)

(6)

Rysunek 8 Model podkładki\

Model ostatecznie ma postać:

Cytaty

Powiązane dokumenty

W dalszej części spektaklu Liddell okleja też ciało martwego czarnoskórego (granego przez Gumersindo Puche) naklejkami ze znakiem flagi, sugerując, że trup ten jest „made

lands. ideal elements over the whole frequency range of the filter. Parasitic effects always caused a deviation from the desired ideal response. This is a general problem

Als er weer zeven werknemers werkzaam zijn in de service, is de beste bezetting van de punten in de service: drie kassiers, drie runners en één pick-up point met twee

Netherlands Foundation for Chemical Research (SON) with financial aid from the Netherlands Organization for the Advancement of Pure Research. van der Kooij -

This paper studies the influence of CEO overconfidence on firms’ financial performance and corporate social responsibility (CSR) in the US real estate investment trust

Jeśli odnieść powyższe do przepisów prawa, znaczenie nadaje im (przyjmijmy, że racjonalny i kierujący się ‘prawotwórczą wolą społeczną’) ustawodawca. Jednak ich

[r]

Zaprojektowana sztuczna sieć neuronowa symuluje prawidłowo rzeczywistą zależność występującą podczas obróbki strumieniowo-ściernej i może być stoso- wana do

The removal rate for defrosted freeze-killed brood was higher than the rates for frozen freeze-killed brood, particularly in the non-hygienic colonies (Tab.. The efficiency

Circumferential grooves draw the fluid near the pressure surface out of the blade passage and feed it back near the suction surface, bringing about complex interactions between the

The phenomenon of movement out from places hither- to occupied by various activities may be effectively simu- lated by means of the model ORION (Optative Reparti- tion in

kowym kosztem może się okazać jednorazowe przygotowanie dla każdego ruchu lokalnego listy ruchów (potencjalnie) zależnych od niego w przypadku, gdy ruchów tych nie

być przez węzeł trakcyjny z poszczególnych kierunków oraz gdy znane są warunki sytuacyjne na przyległych węzłach trakcyjnych pozwalające określić minimalną wartość

Formuły bezwymiarowej, zredukowanej tem peratury spalin p imax i formuły m om entu obrotowego Mo spełniły przyjęty warunek r ^ , tylko dla 34 pkt., czyli

W obiektach najbliżej oddalonych od rynków zaopa- trzenia najczęstszymi przyczynami były te wymienione powyżej (69,2 61,5% odpowiedzi), w grupie drugiej (2,01-5km) 70%

Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym, od 2015 roku kierowca, który w terenie zabudowanym przekroczy prędkość dopuszczalną o 50 km/h i zostanie zatrzymany przez policję traci

„radzę ci”, „przyrzekam”, „każę ci”, realizują więc jakieś działanie w chwili ich wypowiadania. Austin przyznaje ponadto, że właściwość czasowników per-

W celu opracowania zależności umożliwiających szybkie obliczanie danych niezbędnych do symulacji efektów obróbki cieplnej przeprowadzono 36 prób Jominy – M dla 18

Wydaje się, że obecnie tego rodzaju agre- gowanie elementów literackich i reporterskich – biorąc pod uwagę dużą skalę omawianego przeze mnie zjawiska – jest już jednak nie

Wyznaczanie równań opisujących zależności wielkości strat, od szeregu parametrów górniczo-geologicznych, jest bardzo istotnym etapem analizy problemu wielkości

Określ.onostaim:1ardową jed!nos1lkę ' natężenia .natu- ralnego IProrn:ieniawania gamma LIg, [pOrówtnywamą , we wszystikich roz- patrywaJIlych otworach

Obserwowano natomiast znacznie większy wpływ zmiennej prędkości obrotowej ślimaka podczas ekstruzji na wydajność, energochłonność i gęstość w stanie usypowym badanych

W pracy przedstawiono procedurę wyznaczania podstawowych parametrów wpływających na profil prędkości wiatru tj.. Wielkości uzyskane w ramach wariantu pierwszego są możliwe