• Nie Znaleziono Wyników

wie, że siła nacisku jest prostopadła do powierzchni

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "wie, że siła nacisku jest prostopadła do powierzchni"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

SCENARIUSZ LEKCJI

III ETAP EDUKACYJNY

Temat: Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Fizyka, 3,6: uczeń posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego),

Informatyka, 6, 1: wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

CELE ZOPERACJONALIZOWANE:

Uczeń:

 wie, że siła nacisku jest prostopadła do powierzchni,

 wie, co to jest parcie,

 wie, że ciśnienie mierzymy w paskalach,

 opisuje doświadczenia wykazujące istnienie ciśnienia hydrostatycznego,

 wie, co to jest ciśnienie atmosferyczne i że wraz wysokością maleje,

 potrafi objaśnić zasadę działania barometru,

 wie, że ciśnienie cieczy rośnie wraz z głębokością.

1

(2)

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń:

 potrafi obliczyć ciśnienie, znając siłę nacisku i powierzchnię. potrafi obliczyć każdą wielkość z wyrażenia p = F/S,

 potrafi nazwać urządzenia służące do mierzenia ciśnienia atmosferycznego,

 potrafi obliczać ciśnienie hydrostatyczne,

 potrafi doświadczalnie wykazać zależność ciśnienia hydrostatycznego od głębokości,

 potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Etap y lekcji

Przed miot naucza

nia

Kompetenc je kluczowe

Przebieg

zajęć Środki

dydaktycz ne

Metody nauczan

ia

Formy pracy

Etap wstęp ny

Fizyka myślenie matematycz ne

i

podstawowe kompetencje naukowo- techniczne;

umiejętność uczenia się

Nauczyciel na poprzedzającej lekcji odwołuje się do lekcji 1,6 (równia pochyła) z poleceniem przypomnienia wielkości fizycznej ,,siła nacisku”. Poleca również, korzystając z Internetu zapoznać się z przeznaczeniem i budową barometru i nazwami innych urządzeń do pomiaru ciśnienia.

Notatki

komputer Aktywizu

jąca Indywidu alna, Jednolita

Etap realiz acji

Sprawdzenie obecności i przepytaniu uczniów z zadanego materiału.

Pokaz ilustracji interaktywnej (złacznik1) z wyjaśnieniem i zapisaniem koniecznych informacji.

1. Parcie to siła nacisku na powierzchnię. Parcie jest zawsze

Notatki Załącznik 1 Załącznik 2

Aktywizu jąca Podająca :

ekspozyc

Zbiorowa, Jednolita

2

(3)

skierowane prostopadle do powierzchni , na którą działa.

2. Ciśnienie jest wielkością fizyczną skalarną, którego miarą jest iloraz wartości siły działającej na powierzchnię przez wielkość tej powierzchni

p = F/S.

Jednostką ciśnienia jest 1 Pa (paskal). Z pomocą nauczyciela uczniowie przeliczają jednostki wielokrotne - arkusz kalkulacyjny, załącznik 2.

ja

Uczniowie wyszukują z życia codziennego jak wpływa na ciśnienie nacisk o tej samej wartości na różną powierzchnię (np. Kobieta w szpilkach i butach o szerokiej powierzchni spodów butów), następnie nauczyciel demonstruje eksperyment z plastykową butelką.

Butelka plastykowa z trzema otworami, woda ( może być zabarwiona ), naczynie, papierowy ręcznik, Taśma klejąca.

dyskusja ekspery ment

Plastikową butelkę z kilkoma otworami na różnej wysokości, jeden pod drugim zaklejone taśmą napełnić wodą. Po odklejeniu taśmy woda wytryska przez otwory w butelce, najdłuższym strumieniem z najniższych otworów.

ekspery ment

3

(4)

Obserwacje i wnioski:

Im niżej położony otwór, tym większe ciśnienie wody, gdyż większa jej masa, zatem i ciężar, naciska na dolne jej warstwy.

Zatem, doświadczenie pokazuje, że ciśnienie hydrostatyczne zależy od wysokości słupa cieczy i gęstości (rodzaju) cieczy.

Uczniowie zapisują wniosek

notatki podająca

Nauczyciel omawia doświadczenie Torricellego z ilustracji interaktywnej - (Pierwszy barometr), załącznik 1.

Ciśnienie słupa rtęci o wysokości H jest równe ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie cieczy w wanience.

Uczniowie przypominają budowę i działanie współczesnego barometru.

Uczniowie zapisują do zeszytu:

Ciśnienie atmosferyczne nazywamy ciśnienie wywierane przez powietrze na wszystkie ciała znajdujące się na Ziemi. Wraz ze wzrostem wysokości ciśnienie atmosferyczne maleje.

załącznik 1.

notatki

4

Cytaty

Powiązane dokumenty

Inni, którzy twierdząc oficjalnie, że produkują szmirę tylko dla pieniędzy, nie przyznają się, że właściwie ten rodzaj sztuki im się podoba.. Wreszcie ci, którzy są na

Wykazać, że kula jednostkowa w dowolnej normie jest

Wykazać, że kula jednostkowa w dowolnej normie jest zbiorem wypukłym..

Zestaw do samodzielnego rozwi ˛ azania po wykładzie z zasad

• Rachunek symboliczny pozwala na zastąpienie równań różniczkowych opisujących obwodu prądu sinu- soidalnie zmiennego równaniami algebraicznymi (formalnie odbywa się to

Pokazać, że zbiorem wartości tej funkcji jest przedział ]1, 2]..

Krążek A wtacza się następnie wzdłuż równi pochyłej, osiągając maksymalnie wzniesienie h, a krążek B napotyka równię o takim samym nachyleniu lecz tak gładką, że ruchowi

Krążek A wtacza się następnie wzdłuż równi pochyłej, osiągając maksymalnie wzniesienie h, a krążek B napotyka równię o takim samym nachyleniu lecz tak gładką, że ruchowi