• Nie Znaleziono Wyników

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PLANY I PROGRAMY STUDIÓW"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

W E , A UTOMATYKI I I NFORMATYKI

P LANY I PROGRAMY STUDIÓW

S TUDY PLANS AND PROGRAMS

K IERUNEK S TUDIÓW – F IELD OF STUDY

- ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA - brak ang. nazwy

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

First Cycle Programme – Full-Time Studies

(2)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

kierunek studiów: E

LEKTRONIKA

P

RZEMYSŁOWA

profil: O

GÓLNOAKADEMICKI

nazwa wydziału: W

YDZIAŁ

E

LEKTROTECHNIKI

, A

UTOMATYKII

I

NFORMATYKI

plan studiów

uchwała Rady Wydziału z dnia 1.06.2017 obowiązuje od roku

akademickiego 2017/2018

forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) stacjonarne poziom studiów (I stopnia / II stopnia) I-go stopnia

czas trwania (w sem.) 7

tytuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta inżynier

liczba punktów ECTS 210

Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Opole 2017 r.

(3)

PLAN STUDIÓW – STUDY PLAN POLITECHNIKA OPOLSKA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, AUTOMATIC CONTROL AND INFORMATICS

Kierunek studiów: Field of study:

ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA brak ang. nazwy

S

TUDIA

S

TACJONARNE

P

IERWSZEGO

S

TOPNIA

– I

NŻYNIERSKIE

F

IRST

C

YCLE

P

ROGRAMME

- F

ULL

-T

IME

S

TUDIES

(Engineer’s degree)

SEMESTR: 1 (1st Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E – egzamin Working time (hours) a semester; E – Exam

ECTS TYP Nr

Przedmiot W C L P S

Subject unit – semester curricular (Lecture)(Practical classes)

(Laboratory

classes) (Project) (Seminar) 1.1 Technologia informacyjna

15 15 3 O

Information technology 1.2 Prawo autorskie i gospodarcze

30 2 O

Copyright and business law 1.3 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

15 1 O

Work safety and ergonomy 1.4 Fizyka I

30E 15 5 P

PHYSICS I

1.5 Analiza matematyczna I

30 30 4 P

Mathematical analysis I

1.6 Algebra liniowa z geometrią analityczną

30E 30 6 P

Linear algebra and analytic geometry 1.7 Informatyka I

30 15 5 P

Computer science I 1.8 Podstawy metrologii

30 2 P

Fundamentals of Metrology

Przedmioty obieralne – wymagana liczba p. ECTS w semestrze

(Optional units – compulsory ECTS in a semester) 2

1.9

Przedmiot humanistyczno-społeczny I - Historia techniki

30 (2) Ow

Humanities and social course I - History of technology

Przedmiot humanistyczno-społeczny I - Kultura

Europy (j. angielski) 30 (2) Ow

Humanities and social course I - Culture of Europe Przedmiot humanistyczno-społeczny I - Kultura

języka 30 (2) Ow

Humanities and social course I - Language culture Przedmiot humanistyczno-społeczny I - Społeczne aspekty rozwoju gospodarki światowej

30 (2) Ow

Humanities and social course I - Social aspects of the development of the global economy

Przedmiot humanistyczno-społeczny I - Wystąpienia publiczne - sztuka wywierania wpływu na ludzi

30 (2) Ow

Humanities and social course I - Public speeches - the art of influencing people

(4)

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a

semester) 240 105

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a 30

semester) 345

SEMESTR: 2 (2nd Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E – egzamin Working time (hours) a semester; E – Exam

ECTS TYP Nr

Przedmiot W C L P S

Subject unit – semester curricular (Lecture)(Practical classes)

(Laboratory

classes) (Project) (Seminar) 2.1

Wybrane zagadnienia w zakresie nauk

technicznych 30 3 P

Selected issues in the field of technical sciences 2.2 Analiza matematyczna II

15E 15 3 P

Mathematical Analysis II 2.3 Informatyka II

30E 30 5 P

Computer science II 2.4 Metody statystyczne

15 15 3 P

STATISTICAL METHODS 2.5 Fizyka II

15 15 3 P

PHYSICS II 2.6 Elektrotechnika I

45E 30 15 7 P

Electrical engineering I 2.7 Geometria i grafika inżynierska

30 15 3 P

Geometry and engineering graphics

Przedmioty obieralne – wymagana liczba p. ECTS w semestrze

(Optional units – compulsory ECTS in a semester) 3

2.8

Przedmiot humanistyczno-społeczny II - Etyka

biznesu (j. angielski) 30 (3) Ow

Humanities and social course II - Business ethics Przedmiot humanistyczno-społeczny II -

Komunikacja społeczna

30 (3) Ow

Humanities and social course II - Social communication

Przedmiot humanistyczno-społeczny II - Podstawy rozwoju osobistego

30 (3) Ow

Humanities and social course II - Basics of personal development

Przedmiot humanistyczno-społeczny II - Trafne decyzje podstawą sukcesu

30 (3) Ow

Humanities and social course II - The right decisions are the basis of success Przedmiot humanistyczno-społeczny II - Wprowadzenie do marketingu

30 (3) Ow

The course of humanities and social II - Introduction to marketing

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a

semester) 210 135

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a 30

semester) 345

SEMESTR: 3 (3rd Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E – egzamin Working time (hours) a semester; E – Exam

ECTS TYP Nr

Przedmiot W C L P S

Subject unit – semester curricular (Lecture)(Practical classes)

(Laboratory

classes) (Project) (Seminar) 3.1 Elementy i podzespoły elektroniczne

30E 3 K

Elements and electronic components

(5)

3.3 Metrologia elektroniczna

15E 30 4 K

Electronic metrology

3.4 Czujniki i przetworniki wielkości nieelektrycznych

15 30 3 K

Sensors and Transducers of Non-Electrical Quantity 3.5 Materiałoznawstwo elektroniczne

30E 15 4 K

Electronic materials science 3.6 Podstawy energoelektroniki I

30 2 K

Fundamentals of Power Electronics I 3.7 Teoria obwodów

30 30 30 7 P

Theory of circuits

Przedmioty obieralne – wymagana liczba p. ECTS w semestrze

(Optional units – compulsory ECTS in a semester) 1

3.8 Wychowanie fizyczne

30 (0) Ow

Physical education 3.9 Język obcy

30 (1) Ow

Foreign language

Przedmioty obieralne – wymagana liczba p. ECTS w semestrze

(Optional units – compulsory ECTS in a semester) 4

3.10

Przedmiot wybieralny I: Podstawy automatyki

15 30 (4) Kw

Selected course I: Fundamentals of automation Przedmiot wybieralny I: Algorytmy sterowania

ciągłego 15 30 (4) Kw

Selected course I: Continuous control algorithms Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a

semester) 195 225 (w tym 30 godz. obieralne)

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a 30

semester) 420

SEMESTR: 4 (4th Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E – egzamin Working time (hours) a semester; E – Exam

ECTS TYP Nr

Przedmiot W C L P S

Subject unit – semester curricular (Lecture)(Practical classes)

(Laboratory

classes) (Project) (Seminar) 4.1

Komputerowe wspomaganie projektowania układów

elektronicznych 15 30 3 K

Computer-aided design of electronic circuits 4.2 Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe II

30E 30 30 7 K

Analog and digital devices II

4.3 Podstawy techniki mikroprocesorowej I

30E 30 5 K

Microprocessor technology I 4.4 Podstawy energoelektroniki II

15E 30 15 5 K

Fundamentals of Power Electronics II 4.5 Projektowanie urządzeń elektronicznych

15 30 3 K

Designing of electronic devices

Przedmioty obieralne – wymagana liczba p. ECTS w semestrze

(Optional units – compulsory ECTS in a semester) 1

4.6 Język obcy

30 (1) Ow

Foreign language

Przedmioty obieralne – wymagana liczba p. ECTS w semestrze

(Optional units – compulsory ECTS in a semester) 6

4.7

Przedmiot wybieralny II: Podstawy telekomunikacji

30 (2) Kw

Selected course II: Fundamentals of telecommunication

Przedmiot wybieralny II: Technika mikrofalowa

30 (2) Kw

Microwave technology

(6)

4.8

Przedmiot wybieralny III: Automatyka w

urządzeniach przemysłowych 15 30 (4) Kw

Selected course III: Automation in industrial devices Przedmiot wybieralny III: Automatyzacja procesów produkcyjnych

15 30 (4) Kw

Selected course III: Automation of production processes

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a

semester) 150 255 (w tym 30 godz. obieralne)

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a 30

semester) 405

SEMESTR: 5 (5th Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E – egzamin Working time (hours) a semester; E – Exam

ECTS TYP Nr

Przedmiot W C L P S

Subject unit – semester curricular (Lecture)(Practical classes)

(Laboratory

classes) (Project) (Seminar) 5.1 Programowalne układy logiczne

30 30 15 6 K

Programmable logic devices 5.2 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

30E 15 4 K

Digital signal processing

5.3 Podstawy techniki mikroprocesorowej II

30 2 K

Microprocessor technology II

Przedmioty obieralne – wymagana liczba p. ECTS w semestrze

(Optional units – compulsory ECTS in a semester) 1

5.4 Język obcy

30 (1) Ow

Foreign language

Przedmioty obieralne – wymagana liczba p. ECTS w semestrze

(Optional units – compulsory ECTS in a semester) 17

5.5

Przedmiot wybieralny VI: Systemy czasu

rzeczywistego 30E 30 (5) Kw

Selected course VI: Real time operating systems Przedmiot wybieralny VI: Systemy wbudowane

30E 30 (5) Kw

Selected course VI: Embedded systems

5.6

Przedmiot wybieralny IV: Uruchamianie i testowanie systemów elektronicznych

15 30 (3) Kw

Selected course IV: Launching and testing of electronic systems

Przedmiot wybieralny IV: Diagnostyka urządzeń

elektronicznych 15 30 (3) Kw

Selected course IV: Diagnostic of electronic devices

5.7

Przedmiot wybieralny V: Przemysłowe systemy transmisji danych

30E 30 15 (6) Kw

Selected course V: Industrial Data Transmission Systems

Przedmiot wybieralny V: Systemy kodowania i

dekodowania sygnałów 30E 30 15 (6) Kw

Selected course V: Signal coding and decoding

5.8

Przedmiot wybieralny VII: Sieci teleinformatyczne

30 15 (3) Kw

Selected Course VII: Teleinformatic networks Przedmiot wybieralny VII: Systemy zasilania i magazynowania energii elektrycznej

30 15 (3) Kw

Selected course VII: Power supply systems and storage electricity

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a

semester) 165 240 (w tym 120 godz. obieralne)

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a 30

semester) 405

(7)

SEMESTR: 6 (6th Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E – egzamin Working time (hours) a semester; E – Exam

ECTS TYP Nr

Przedmiot W C L P S

Subject unit – semester curricular (Lecture)(Practical classes)

(Laboratory

classes) (Project) (Seminar) 6.1 Systemy mikroprocesorowe i komputerowe

30E 30 5 K

Microprocessor and computer systems 6.2 Zarządzanie projektami elektronicznymi

15 15 1 K

Electronic project management 6.3 Optoelektronika

30E 30 15 6 K

Optoelekctronics

Przedmioty obieralne – wymagana liczba p. ECTS w semestrze

(Optional units – compulsory ECTS in a semester) 13

6.4

Przedmiot wybieralny VIII: Sterowniki przemysłowe

15 30 (3) Kw

Selected course VIII: Industrial Controllers Przedmiot wybieralny VIII: Programowanie

urządzeń mobilnych 15 30 (3) Kw

Selected course VIII: Programming mobile devices

6.5

Przedmiot wybieralny IX: Akwizycja danych

15 30 (3) Kw

Selected course IX: Data acquisition

Przedmiot wybieralny IX: Wirtualne przyrządy

pomiarowe 15 30 (3) Kw

Selected course IX: Virtual Instruments

6.6

Przedmiot wybieralny X: Anteny i propagacja fal

30 30 (4) Kw

Selected course X: Antennas and Wave Propagation

Przedmiot wybieralny X: Miernictwo anten

30 30 (4) Kw

Selected course X: Measurement of antennas and antenna systems

6.7

Przedmiot wybieralny XI: Systemy radiowe i

telewizyjne 30 15 (3) Kw

Selected course XI: Radio and television systems Przedmiot wybieralny XI: Techniki bezprzewodowe

30 15 (3) Kw

Selected course XI: Wireless Techniques

Przedmioty obieralne – wymagana liczba p. ECTS w semestrze

(Optional units – compulsory ECTS in a semester) 5

6.8 Język obcy

(E) 30 (2) Ow

Foreign language 6.9 Praca przejściowa

30 (3) Ow

Pre-diploma project

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a

semester) 165 255 (w tym 60 godz. obieralne)

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a 30

semester) 420

SEMESTR: 7 (7th Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E – egzamin Working time (hours) a semester; E – Exam

ECTS TYP Nr

Przedmiot W C L P S

Subject unit – semester curricular (Lecture)(Practical classes)

(Laboratory

classes) (Project) (Seminar) 7.1 Seminarium dyplomowe

30 2 ---

Diploma seminar

Przedmioty obieralne – wymagana liczba p. ECTS w semestrze

(Optional units – compulsory ECTS in a semester) 8

(8)

7.2

Przedmiot wybieralny XII: Nowoczesne techniki w elektronice i telekomunikacji

15 (1) Kw

Selected course XII: Modern techniques in electronics and telecommunications

Przedmiot wybieralny XII: Techniki dostępu do

internetu 15 (1) Kw

Selected course XII: Internet access techniques

7.3

Przedmiot wybieralny XIII: Procesory sygnałowe

15 30 15 (4) Kw

Selected course XIII: Digital signal processors Przedmiot wybieralny XIII: Układy programowalne FPGA w zastosowaniach przemysłowych

15 30 15 (4) Kw

Selected course XIII: FPGA devices in industrial applications

7.4

Przedmiot wybieralny XIV: Diagnostyka systemów elektronicznych w pojazdach

30 30 (3) Kw

Selected course XIV: Vehicle electronic systems diagnostics

Przedmiot wybieralny XIV: Elektronika w pojazdach

30 30 (3) Kw

Selected course XIV: Vehicle electronics

Przedmioty obieralne – wymagana liczba p. ECTS w semestrze

(Optional units – compulsory ECTS in a semester) 20

7.5 Praktyka zawodowa 4 tyg.

godziny niekontaktowe (un-contact hours) (5) Ow Professional practice – 4 weeks

7.6 Praca dyplomowa

godziny niekontaktowe (un-contact hours) (15) Ow Diploma thesis

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a

semester) 60 105

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a 30

semester) 165

PLAN STUDIÓW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS

Łącznie godzin kontaktowych/ECTS w planie studiów

2505 210

Total contact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PROGRAMU KSZTAŁCENIA

Typ Przedmioty - p. ECTS razem wg planu udział

P Podstawowe 56 26.67 %

O Ogólne 6 2.86 %

Ow Ogólne wybieralne 33 15.71 %

K Kierunkowe 65 30.95 %

Kw Kierunkowe wybieralne 48 22.86 %

--- bez określonego typu 2 0.95 %

Łącznie: 210 100.00 %

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA (studia pierwszego stopnia)

Plan i program studiów:

– uchwalony przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w dniu 1.06.2017 – zaopiniowany przez wydziałowy organ samorządu studenckiego.

Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Opole 2017 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Specjalność: Energetyka Cieplna Specialization: Thermal energetics Łącznie godzin kontaktowych/ECTS w planie studiów.

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów kształcenia dla kierunku studiów ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia pierwszego stopnia). Plan i

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów COMPUTER ENGINEERING (studia pierwszego stopnia). Plan i

– uchwalony przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w dniu 25.04.2019 – zaopiniowany przez wydziałowy organ samorządu studenckiego.

– uchwalony przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w dniu 1.06.2017 – zaopiniowany przez wydziałowy organ samorządu studenckiego.

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA (studia drugiego stopnia). Plan i

– uchwalony przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w dniu 25.04.2019 – zaopiniowany przez wydziałowy organ samorządu studenckiego.

PLAN STUDIÓW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS Łącznie godzin kontaktowych/ECTS w planie studiów.