Technologia zgrzewania doczołowego zwarciowego prętów ze stali H25T

14  Download (0)

Full text

(1)

ZESZYTY NAUKOWE POU TECHNIKI ŚLĄSKIEJ S e r i a s MECHANIKA z . 44

________ 1971 Nr k o l . 304

ANDRZEJ KUMPEL

K a ted ra T e c h n o lo g ii Budowy Maszyn

TECHNOLOGIA ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ZWARCIOWEGO PRĘTÓW ZE STAU H25T

S t r e s z c z e n i e : Opracowano op tym aln e p a ram etry z g r z e w a n ia d o c z o ło w e g o zw a rcio w eg o p r ę tó w z e s t a l i H25T o ś r e d n ic a c h od 4 do 8 mm, z a p e w n ia ją c e o tr z y m a n ie z ł ą c z y o w ła s n o ś c i a c h m ec h a n icz n y c h p r z y o o c i ą ż e n ia c h s t a t y c z n y c h n i e n i ż s z y c h od w ł a s n o ś c i m a te r ia łu r o d z im e g o . Zbadano t a k ż e pro- c e s y c i e p l n e za c h o d z ą c e w c z a s i e z g r z e w a n ia o ra z o k r e ś lo n o s t r u k t u r ę z ł ą c z y .

W s tęp

S t a l H25T n a le ż y do g ru p y s t a l i f e r r y t y c z n y c h chrom owych, k tó r e pod w zględ em o d p o r n o ś c i n a u t l e n i a n i e w w y so k ic h te m p e r a tu r a c h , ja k i na d z i a ł a n i e r ó ż n e g o r o d z a j u o śr o d k ó w ,a g re sy w n y c h n i e u s t ę p u j ą z n a c z n ie d roższym - z u w agi na o g ó ln o św ia to w y d e f i c y t n i k l u - s t a lo m a u s t e n i ­ ty cz n y m chrom cw o-niklow ym . S t a l e f e r r y t y c z n e chromowe mogą b yć s t o s o ­ wane do te m p e r a tu r y 1 000°C w a tm o s f e r z e r e d u k u j ą c e j, n a w ę g la j ą c e j lu b

z a w ie r a j ą c e j z w ią z k i s i a r k i [1] . Podstaw ow ą wadą s t a l i f e r r y t y c z n y c h chromowych j e s t i c h b a rd zo d u ża w r a ż liw o ś ć na d z i a ł a n i e k a rb u , d e t e r ­ m in u ją c a z a s to s o w a n ie t y c h s t a l i w p r z e m y śle [ 2 , 3 ] ,

W l i t e r a t u r z e b rak j e s t ś c i s ł y c h danych d o ty c z ą c y c h z g r z e w a n ia zwar­

c io w e g o s t a l i f e r r y t y c z n y c h chromowych [4- 6] . Można n a to m ia st z n a le ź ć sto su n k o w o o b s z e r n e o p i s y t e c h n o l o g i i sp a w a n ia i z g r z e w a n ia punktow e­

g o , lin io w e g o i isk r o w e g o t y c h s t a l i [ 7 , 8 ] z a l e c a j ą c e s t o s o w a n ie atmo­

s f e r och ron n ych w c e l u p r z e c i w d z i a ła n i a p ow staw an iu w z ł ą c z u t le n k ó w . W p rzyp ad k u sp a w a n ia s t a l i f e r r y t y c z n y c h chromowych z a l e c e n i a s ą n a­

s t ę p u j ą c e j

(2)

A n d rzej KLimpel

v.njiie r.'. k o n s t r u k c je spaw ane s t a l i , o b ard zo m a łe j z a w a r to ś c i wę- . a z o t u j

- ivari ■r lpowiedrtf oh z a b ie g ó w c ie p ln y c h p r z e d i po sp a w a n iu , '.e le ^.'.'ucy j e s t o p ra co w a n ie t e c h n o l o g i i z g r z e w a n ia doczołowego zw ar­

c io w e g o p r ę tó w z e s t a l i H25T.

B ad an ia w ła sn e

B ad an ia p rzeprow adzono n a s z e ś c i u w y top ach s t a l i f e r r y t y c z n e j ch ro ­ mowej g a tu n k u H25P w s t a n i e wyżarzonym ( t a b l i c a 1 ) . Z grzew an ie zwar­

c io w e p r ę t ó w s t a lo w y c h o ś r e d n ic a c h od 4 do 8 mm p rzep row ad zon o na z g r z e w a r c e d o c z o ło w e j zw a r cio w e j ZZbTN o mocy 2 , 4 kVA p r z y p r a c y 5 0 $ . W stępne p ró b y z g r z e w a n ia i b a d a n ia s t r u k t u r y u j a w n i ły zn a c z n e u t l e n i e ­ n i e z g r z e i n y , b ęd ą ce p r z y c z y n ą n i s k i c h w ła s n o ś c i p la s t y c z n y c h i wy­

tr z y m a ło ś c io w y c h z ł ą c z y ( r y s . 1 ) . K ąty g i ę c i a b adan ych złączy p r z y p r ó ­ b i e g i ę c i a s t a t y c z n e g o s ą m n ie js z e od 3 0 ° ( r y s , 2 ) . P o d o b n ie w y tr z y m ­

a j

b )

r,y: , 1 , Zgł.pd z ł ą c z a zgrzew an ego p rętó w z e s t a l i H25T ( b e z o s ło n y g a zo ­ w e j ) . U t l e n i e n i e w p o b l i ż u k o ł n i e r z a z g r z e in y :

a - p o w ię k s z e n ie 5 x , t r a w i e n i e o d czy n n ik iem A d le r a , b - p o w ię k s z e n ie 50x , p o le r o w a n ie e l e k t r o l i t y c z n e

(3)

T a b lic a 1 S k ła d ch em iczn y b ad an ej s t a l i

Wytop d

mm

S k ła d ch em iczn y %

C Mn Cr S i N i P

...

s

T i N

A B

B59105 7 4 0 ,0 9 0 ,6 0 2 5 ,7 0 ,5 2 0 ,3 6 0 ,0 2 3 0 ,0 0 5 0 ,6 0 0 ,0 0 7 0 ,0 1 2 8

B59275 6 8 0 ,0 9 0 ,5 6 2 5 ,1 0,41 0 ,6 0 0 ,0 1 9 0 ,0 0 5 0 ,6 5 0 ,0 0 7 0 ,0 1 3 9

B50466 7 0 ,1 2 0 ,5 3 2 5 ,0 0 ,3 3 0 ,5 5 0 ,0 2 0 ,0 0 5 0 ,5 3 0 ,0 2 2 0 ,0 1 7 3

E le k t r o -

żu żlow y 7 0 ,0 7 1 ,2 7 2 4 ,2 2 ,3 6 0 ,0 5 0,01 0 ,0 1 5 0 ,7 0 0 ,0 1 3 0 ,0 2 5 4

P r ó ż n io ­

wy I 7 0 ,0 7 1 ,0 0 2 3 ,8 4 1 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 2 0 ,0 2 2 0 ,4 0 0 ,0 1 5 0 ,0 1 7 4

P r ó ż n io ­

wy I I 7 0 ,0 7 1 ,0 7 2 4 ,2 2 1 ,1 0 0 ,0 6 0 ,0 2 0 ,0 2 2 0 ,3 8 0 ,0 1 1 0 ,0 1 1 2

A - a z o t o zn a cz o n y m etodą a n a l i z y c h e m ic z n e j w I n s t y t u c i e S p a w a ln ictw a B - a z o t o z n a c z o n y m etodą B a lz e r s a w H u cie B a ild o n .

-j

Technologiazgrzewaniadoczołowegozwarciowegoprętów

(4)

58 A nd rzej K lim p e l

ł o ś ć z ł ą c z y j e s t o o k . 30% m n ie js z a od ■w ytrzym ałości d o r a ź n e j m a te r ia ­ ł u r o d z im e g o , p r z y czym p r ó b k i p o d c z a s p ró b y r o z c i ą g a n i a p r ó b k i p ę k a ły w m ie j s c u z g r z a n ia .

Po u s t a l e n i u w stęp n y c h p aram etrów z g r z e w a n ia wykonano b a d a n ia m ają­

c e n a c e l u w y e lim in o w a n ie u t l e n i e n i a z ł ą c z y w p r o c e s i e z g r z e w a n ia . W tym c e l u z a sto so w a n o s p e c j a l n ą d y s z ę , k t ó r e j zad an iem b y ło w ytw orze­

n i e w o k ó ł z ł ą c z a o s ło n y z g a zu och ron n ego ( r y s . 3 ) o r a z uchwyt m ocują­

c y d y s z ę n a z g r z e w a r c e , p o z w a la ją c y n a dow olne j e j p r z e m ie s c z a n ie ( r y s . 4 ) . B a d a n ia w y k a z a ły , że w przyp ad ku o s ło n y z g a zu o b o ję tn e g o a rg o n u , o o k reślo n y m n a t ę ż e n iu p r z e p ły w u , z ł ą c z a zgrzew an e c e c h u j ą s i ę w yso­

k im i w ła s n o ś c ia m i p la s t y c z n y m i, o k r e ś lo n y m i p r z e z s t a t y c z n ą p rób ę g i ę ­ c i a ( r y s , 5 ) i w y tr z y m a ło ś c ią d o ra źn ą n i e m n ie js z ą od w y tr z y m a ło ś c i ma­

t e r i a ł u r o d z im e g o . Można p r z y p u s z c z a ć , ż e p r z e p ły w a ją c y w o k ó ł tw o r z ą ­ c e g o s i ę z ł ą c z a arg o n o s ł a n i a z g r z e in ę p r z e d d o stęp em a tm o s fe r y i rów­

n o c z e ś n i e in t e n s y w n ie c h ł o d z i z ł ą c z e , z m n ie j s z a ją c j e g o s t o p i e ń p r z e ­ g r z a n i a . P rzep row ad zon o t a k i e b a d a n ia porów naw cze, s t o s u j ą c ja k o g a z

(5)

T e c h n o lo g ia z g r z e w a n ia d o c zo ło w e g o zw arciow ego p r ę t ó w .« .

R y s . 3 . D ysza do o s ło n y gazow ej w c z a s i e z g r z e w a n ia zw arciow ego d o c z o ­ łow ego p rętó w

(6)

A n d rz e j K lim p e l

R y s . 5 . Z łą c z a zgrzew ane p r ę tó w z e s t a l i H25T w o s ł o n i e argon u po s t a ­ t y c z n e j . p r ó b ie g i ę c i a

c h ło d z ą c y i ochronny p o w i e t r z e , CO2 i a r g o n , o natężeniu p r ze p ły w u u s t a ­ lonym p o p r z e d n io d l a argon u ( 6 0 do 8 0 l / m i n . ) . W yniki badań z e s ta w io n o w t a b l i c y 2 .

O ptym alne p ara m etry z g r z e w a n ia o k r e ś lo n o p rzy jm u ją c ja k o k ry te r iu m j a k o ś c i z ł ą c z y zgrzew an ych i c h w y tr z y m a ło ść d o r a ź n ą , w y g lą d z e w n ę tr z ­ n y - w i e l k o ś ć s p ę c z e n i a , k s z t a ł t i w i e l k o ś ć rą b k a z g r z e in y o r a z ewen­

t u a l n e p o d t o p ie n i e lu b u t l e n i e n i e . N a j k o r z y s t n i e j s z e p a ra m etry z g r z e - w a n ia d o c z o ło w e g o zw arciow ego p r ę tó w z e s t a l i H25T o ś r e d n ic a c h od 4 do 8 mm z e s ta w io n o w ' t a b l i c y 3*

(7)

T e c h n o lo g ia z g r z e w a n ia d o czo ło w e g o zw arciow ego p r ę t ó w .. 61

T a b lic a 2 Wpływ r o d z a ju o s ło n y gazow ej

n a w ła s n o ś c i p l a s t y c z n e z ł ą c z a zgrzew anego p r ę tó w z e s t a l i H25T

R odzaj qX K ąty g i ę c i a

O pis g a zu

l/m in 1 2 3 4 5 p rzełom u

P o w ie t r z e 80 35 3 n 27 15 20 2 5 ,3 u t l e n i e n i e

ze w n ę tr z n e

C\JOO

80 60 65 65 60 60 6 1 ,6 łt

Argon 80 180 180 180 180 180 180 b ra k u t l e n i e ­

n i a

B a d a n ia p r o c e só w c ie p ln y c h

W c e l u zb a d a n ia zm ian c i e p ln y c h za ch o d zą c y ch w c z a s i e zg r z e w a n ia zw a rcio w eg o p r ę tó w z e s t a l i H25T wykonano p csaiary c y k l i c ie p ln y c h p r z y u ż y c i u o s c y lo g r a f u e le k tr o m a g n e ty c z n e g o M 0 -6 2 i term o p a r K i-IIiC r . W p r ę t a c h p rz e z n a c z o n y c h do b ad ań , w r ó ż n y c h o d l e g ł o ś c i a c h od p oy.d erzch - n i c z o ło w e j - w z a l e ż n o ś c i od s z e r o k o ś c i s t r e f y wpływu c i e p ł a i w ie lk o ­ ś c i s p ę c z e n i a z ł ą c z a zgrzew an ego - n a w ierco n o po t r z y o t w o r k i, w k tó ­ r y c h p r z y g r z a n o zgrzew ark ą k on d en satorow ą te r m o p a r y . D la k a ż d e j z b a­

d an ych ś r e d n ic wykonano po t r z y p om iary r e j e s t r u j ą c 1 8 c y k l i c i e p ln y c h ( r y s . 6 ) , na p o d s ta w ie k tó r y c h o b lic z o n o ś r e d n ie s z y b k o ś c i c h ło d z e n ia w z a k r e s i e te m p e r a tu r 900-4 0 0 °C ( r j r s . 7 ) o r a z zm ierzo n o te m p e r a tu r y ma­

k sy m a ln e , w ed łu g k tó r y c h o k r e ś lo n o r o z k ła d te m p e r a tu r w momencie zo.- k o ń c z e n ia p r o c e s u n a g r z e w a n ia ( r y s . 8 ) . O b lic z e n ia t e o r e t y c z n e p r o c e ­ só w c i e p ln y c h w c z a s i e zg r z e w a n ia zw arciow ego p r ę tó w , op a r­

t e n a wyprowadzonych p r z e z Gelmana £9] ró w n a n ia ch , w y k a z a ły c z ę ś c io w ą z g o d n o ść z w ynikam i pcm iarów c i e p ln y c h w o b s z a r z e z g r z e in y 1 s t r e f y wpływu c i e p ł a z ł ą c z a zgrzew anego ( r y s . 9 ) . R o z b ie ż n o ś c i m ięd zy w ynika­

m i o b l i c z e ń i pom iarów c i e p ln y c h w y n ik a ją z p o m in ię c ia w rów n an iach Gelamana c i e p ł a odprowadzanego do o t o c z e n ia i do m ie d z ia n y c h s z c z ę k z g r z e w a r k i.

(8)

62 A nd rzej K lim p el

R y s . 6 . C yk le c i e p l n e p r z y z g r ze w a n iu zwarciowym doczołowym p r ę tó w z e s t a l i H25T:

1 - d = 4 ran, zgrzew anych b e z o s ło n y , p om iar w o d l e g ł o ś c i 1 ,9 mm od o s i z ł ą c z a , 2 - d = 4 ran, zgrzew anych w o s ł o n i e a r g o n u , p om iar w od­

l e g ł o ś c i 1 ,9 mm od o s i z ł ą c z a , 3 - d = 8 mm, zgrzew anych b e z o s ło n y gar z o w e j, pom iar w o d l e g ł o ś c i 2 ,7 mm od o s i z ł ą c z a , 4 - d = 8 ran, z g r z e ­

wanych w o s ł o n i e a rg o n u , pom iar w o d l e g ł o ś c i 2 , 7 mm od o s i z ł ą c z a

R y s . 7 . ś r e d n ie s z y b k o ś c i c h ło d z e n ia z ł ą c z y zgrzew an ych p rętó w z e s t a ­ l i H25T w z a k r e s ie te m p e r a tu r 9OO-4OO0C w z a l e ż n o ś c i od ś r e d n ic y p r ę ­

tów zgrzew anych

(9)

T e c h n o lo g ia z g r z e w a n ia d o c zo ło w e g o zw arciow ego p r ę t ó w ,. . 63

R y s . 8 , R o z k ł a d t e m p e r a tu r w momencie z a k o ń c z e n ia p r o c e s u n a g rze w a n ia p r z y z g r z e w a n iu zwarciowym p rętó w :

1 - d = 8 mm, zgrzew ane b e z o s ło n y g a z o w e j, 2 - d = 8 nm, zgrzew ane w o s ł o n i e a rg o n u , 3 - d = 4 mm, zgrzew ane b e z o s ło n y g a z o w e j, 4 - d =

= 4 mm, zgrzew an e w o s ł o n i e argonu

R y s . 9 . R ozk ład te m p e r a tu r w momencie z a k o ń c z e n ia p r o c e s u n a g rze w a n ia p r z y z g r ze w a n iu zwarciowym p r ę tó w o ś r e d n ic y d ® 7 nm z e s t a l i R2 3 T:

1 - t e o r e t y c z n y , 2 - z m ie r z o n y p r z y zg r z e w a n iu b e z o s ło n y g a z o w e j, 3 - zm ie rz o n y p r z y zg r z e w a n iu w o s ł o n i e argon u

(10)

T a b lic a 3 Optymalna p a ra m etry z g r z e w a n ia zw arciow ego d o c z o ło w e g o p rętó w z e s t a l i H25T

n a zg rze w a rce ty p u ZZb7N

Optym alne p ara m etry Ozna­

c z e n ie TSymiar . Ś r e d n ic a p r ę tó w d (mm)

4 5 6 7 8

N a tę ż e n ie prąd u zg r z e w a n ia n a g r z e w a n ie /s p e c z e n ie

I .

opt A

d z i a ł k i

5 8 2 /8 1 0 4

7 2 6 /9 6 0 5

9 6 0 /1 1 7 0 5

1 4 8 0 /1 4 7 5 6

1 8 4 0 /2 0 5 0 7 G ę sto ść prądu zg r z e w a n ia

■^opt A/mmP 4 6 , 2 /

e.4 ,2

3 6 , 3 / 4 8 , 0 .

3 3 , 9 / 41 ó . ...

3 3 , 5 / 4 5 .3

3 6 , 6 /

4 0 , 8 .

Moc jed n o stk o w a P kVA/ian2 0 , 0 7 /

„ i i ’' .

0 , 0 5 /

0 ,0 7 3 . O Ob<e vjlX 0 , 0 8 5 / 0 .0 9 9

0 , 1 / 0 .1 2

N a p ię c ie w tórn e U .

c. V 1 ,5 2 1 ,5 2 1 , 8 2 , 2 2 ,7 2

R ozstaw s z c z ę k z g r z e ­

w ark i Rs

op t

ran d z i a ł k i

9 5

9 .5 5 .5

1 0 ,5 6

12 7

1 3 ,5 8 S i ł a d o c is k u zgrzew anych

p rętó w P ODt

kG(x10N) d z i a ł k i

1 8 ,5 4 . . . . .

21 5

24 6

2 9 ,5 8 J ed n ostk ow a s i ł a d o c is k u

P opt

kG/mml (x10MN)

e>2

1 ,4 7 1 ,0 6 0 ,8 5 0 ,7 0 ,5 9

¿ r o d n i c z a s z g r z e w a n ia t z .

ST s e k

(3 .) 4 , 0 + 7 , 0 4 ,5 w 5 ,5 4 ,6 + 6 5 , 7 + 6 ,6 6 ,5 + 9 Ozes n a g rze w a n ia -

Czas p r ze p ły w u prądu z g r ze w a n ia

tZ

s e k

( s )

5 ,C 5 , 0 5 ,7 6 ,7 5 . 0

N a tę ż e n ie p r z e p ły w u argonu Qx l/m in bO+SO 60+80 60+80 60+80 60+80

Uwaga: Optym alne p a ra m etry z g r z e w a n ia p r ę tó w c ś r e d n ic y d =■ 5 bo» u s t a l c n o ja k o ś r e d n ie 2 o p ty ­ m alnych param etrów z g r z e w a n ia p r ę tó w o ś r e d n ic y d = 4 m m i d = 6 a m . Z łą c z a z g r z e w a n ia p r ę tó w z e s t a l i H25T o ś r e d n ic y d = 5 mm zgrzew ane p r z y t y c h p a ra m etra ch s p e ł n i ł y p r z y j ę ­ t e k r y te r iu m j a k o ś c i zgrzew anych z ł ą c z y .

Andrzej Klimpel

(11)

T e c h n o lo g ia z g r z e w a n ia d o c z o ło w e g o zw arciow ego p r ę t ó w . . . 65

B a d a n ia tw a r d o ś c i

Na z g ła d a o h z ł ą c z y zgrzew an ych w o s ł o n i e argon u wykonano b a d a n ia r o z k ła d u t w a r d o ś c i w zd łu ż i w p o p r z e k o s i z ł ą c z y . D la w s z y s t k ic h ś r e d ­ n i c zgrzew an ych p r ę tó w u ja w n io n o w o s i z g r z e in y w yraźn y sp a d e k tw ardo­

ś c i ( r y s . 1 0 ) , zw ią z a n y p raw dop odob nie z e znacznym r o z r o s te m z i a m f e r ­ r y t u s to p o w e g o .

P o p r z e c z n y r o z k ła d t w a r d o ś c i ( r y s . 11 ) w z ł ą c z a c h zgrzew an ych w o s ł o n i e argon u ma w y r s ź n ie r ó ż n y p r z e b i e g , n i ż z ł ą c z y w ykonanych b ez o s ł o n y g a z o w e j. Wynika t o z r ó ż n i c y s z y b k o ś c i c h ło d z e n ia m asy m e ta lu z ł ą c z a n a p o w ie r z c h n i i w środk ow ej c z ę ś c i p r z e k r o j u .

(12)

66 A nd rzej K llm p e l

R y s . 1 1 . R o zk ła d t w a r d o ś c i w p o p r z e k z ł ą c z a zg rzew a n eg o p r ę tó w o śr e d ­ n i c y d = 7 nm (w ytop B59105 )

1 - z ł ą c z e zgrzew an e w o s ł o n i e a r g o n u , 2 - z ł ą c z e zgrzew an e b e z o s ło n y gazow ej

W n io sk i

Na p o d s t a w ie w yników p rzep row ad zon ych badań s tw ie r d z o n o :

1 . M o żliw o ść o tr z y m a n ia z ł ą c z y zgrzew an ych zw arćiow o p r ę tó w z e s t a l i H25T o d u ż e j w y tr z y m a ło ś c i n a r o z c i ą g a n i e i d o b ry ch w ła s n o ś c ia c h p l a s t y c z n y c h p r z y o b c ią ż e n ia c h s t a t y c z n y c h .

2 . Podstawowym warunkiem o tr z y m a n ia wymaganych w ła s n o ś c i m ech a n iczn y ch z ł ą c z y zgrzew an ych j e s t z a s to s o w a n ie w c z a s i e z g r z e w a n ia o s ło n y a r ­ g o n o w e j, z a b e z p i e c z a j ą c e j z ł ą c z e p r z e d u t l e n i e n i e m o r a z nadmiernym p r z e g r z a n ie m .

3 . P r z y o b l i c z e n i a c h t e o r e t y c z n y c h p r o c e só w c i e p ln y c h n a p od sta sd .6 rów ­ nań GeImana n a le ż y u w z g lę d n ić c i e p ł o odprowadzane do o t o c z e n i a i do s'z cz ęk z g r z e w a r k i.

(13)

T e c h n o lo g ia zg rzeT ;an ia doczołow ego zw arciow ego p r ę t ó w . . . 67

LITERATURA

[ i ] MROWEC S , , WEBER T .j N ow oczesn e tw orzyw a ż a r o o d p o r n e , WNT, 1968 s „ 3 0 2 - 3 2 5 .

f 2 ] COLOMHISR L . , HOCflMANN J . t S t a l e odporne n a k o r o z ję i s t a l e ż a r o ­ o d p o r n e . Wyd. " Ś ląsK " , 19 6 4 s . 6 1 - 7 7 .

[ 3 ] SAŁBERT J , : B ad an ie z j a w is k a k r u c h o ś c i 475 w s t o p i e oporowym K25J5 p r a c a d o k t o r s k a , m a s z y n o p is , B i b l i o t e k a P o l i t e c h n i k i Ś l ą s k i e j , G li­

w i c e , 1 9 6 8 ,

[4] WELDING Handbook A .W .S. t . 4 , 196 0 s . 6 4 ,2 4 .

[ 5 ] GEIMAN A .3 . : T i e c h n o ł o g i j a i ob o ru d o w a n ije k o n ta k tn o j elek tr o sv ,'a r­

k a , Moskwa, 1 9 6 8 , s . 3 7 .

[ 6 ] KREMER H .L .: 0'. S o u d ., 1 9 6 2 , t . 5 2 , Nr 3 .

£ 7 ] W^GRZLN J . s S p aw aln ość n ier d z ew n y c h s t a l i o z a w a r to ś c i 17/SCr, p r a ­ c a h a b i l i t a c y j n a , Z e s z y t y Naukowe P o l i t e c h n i k i ś l ą s k i e j , M ech an ik , 1962

.

[ 8 ] W eld in g Handbook A .W .S. t . 3 , 1 9 6 4 , s . 6 1 , 2 7 .

[9] GELMAN A . S . s K o n ta k tn a ja e le k tr o s w a r k a , 1 9 6 5 , s . 4 9 .

THCHOÄWKH CTUKGBoß C3APKK GHPECC03K0Í5 NPyTKOB K3 CTAJIM- H25T

C o a e p x a a H e

3 pa siK ax p a ö c T n 6 łu ik n o r o 6p-aHhi o n T u M a r M H f p e x H u a c t u k o b o ^ CBspKii o n p e o - co B K o ñ npyTKOB n s c i a w H25T x K a u e T p o u 4 j o ä mm, iipu o ß e c n e a e H H i i n o J i y n e - h h h ¡aexaHHHecKiíñ c b o í c t b npw c T a T n « e c K o ä H a r p y 3 i c e He H n x e c b o B c t b o c h o b - . noro MeTa^Jia.

H c c j i e r o a a J i K C b r o x e T e n n o B u e n p o a e c c b i npw c B a p K e h npoH3BOfl,iuiHCb u e T a a - r o r p a 4 ) n H e c K n e H C c r e j j o B a H M H C B a p H t ix c o e s u H e u H Ü .

(14)

68 A nd rzej KLimpel

THE TECHNOLOGY OP RESISTANCE BUTT UPSET WELDING PROM H25T STEEL RODS

S u m m a r y

The optimum r e s i s t a n c e b u tt u p s e t w e ld in g p a ra m etrs f o r 4 t o 8 mn d i a r o d s made from H25T w ere d ete r m in e d g a v e m e c h a n ic a l p r o p e r t i e s j o ­ i n t s on f i x e d lo a d in g t h e same l i k e n a t i v e m a t e r i a l . The h e a t p r o c e s ­ s e s r u n n in g i n w e ld in g t im e and t h e p h y s i c a l m e t a llu r g y o f t h e r e s i ­ s t a n c e u p s e t w eld ed b u t t j o i n t s was in q u ir e d .

Figure

Updating...

References

Related subjects :