• Nie Znaleziono Wyników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Copied!
8
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Znak sprawy: OK-III.272.1.63.2020 Dodatek nr 4 do SIWZ

Wzór umowy UMOWA Nr ……….

zawarta w dniu ………...…….. roku w Kielcach, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne znak: OK-III.272.1.63.2020, przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” – art. 39- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej w dalszej części „ustawą”,

pomiędzy:

Województwem Świętokrzyskim - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120,

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1) ………..……….……. - ………..…………

2) ………. - ………..…………

a

………..………, zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1) ……… - ……….………..

2) ……… - ……….…………

Umowa będzie realizowane w ramach projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV.

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest usługa opracowania dwujęzycznego Raportu upowszechniającego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

LIDER PROJEKTU:

Województwo Świętokrzyskie –

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13

PARTNER PROJEKTU:

BFI BURGENLAND

– BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Grazer Straße 86 | A-7400 Oberwart

(2)

str. 2

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” (SOPZ) oraz w złożonej ofercie.

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje stosowną bazą i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy zostanie wykonany z zachowaniem należytej staranności zrealizowanych prac oraz dotrzymaniem umówionych terminów.

5. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

9. Wprowadzenie do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców oraz ich zmiana wymaga zgody Zamawiającego. Wyrażenie przez Zamawiającego zgody następuje w formie pisemnej i nie stanowi zmiany umowy.

10. Integralną częścią umowy są: SIWZ wraz z załącznikami i dodatkami oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 2 Termin i sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość przedmiotu umowy w terminie do 15 marca 2021r.

2. Podstawą odbioru przedmiotu umowy będzie obustronnie podpisany protokół odbioru.

3. Protokół odbioru będzie zawierał w szczególności:

a) datę i miejsce sporządzenia protokołu,

b) ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy i zgodności z zakresem prac ujętych w SIWZ, SOPZ oraz złożonej ofercie,

(3)

str. 3

c) wskazanie istnienia lub braku wad w wykonaniu prac,

d) w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń – zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia, w terminie 5 dni, w ramach wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia ostatecznego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 3 Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. Zamawiający ma prawo do zapoznawania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, w tym zakresie Wykonawca ma obowiązek udzielania wyczerpujących informacji w przedmiocie sprawy na każde żądanie Zamawiającego.

2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż w terminie do 5 dni od otrzymania uwag lub zastrzeżeń) skorygowania sposobu realizacji umowy lub niezwłocznego odniesienia się do wniesionych uwag lub zastrzeżeń.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość przedmiotu umowy, rzetelność jego wykonania oraz zgodność przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i instrukcjami.

4. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakakolwiek część przedmiotu umowy nie zostanie wykonana w umówionym zakresie lub terminie, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o takim niebezpieczeństwie, wskazując jego przyczynę i prawdopodobny czas opóźnienia.

5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszystkich informacji będących w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy powierzy osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy oraz, że osoby te posiadają kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie jako wykonujących przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy może nastąpić w przypadku, gdy osoba wskazana w ofercie - z przyczyny za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - nie będzie mogła wykonywać przedmiotu umowy. Zmiana takiej osoby może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę takiej osoby, jeśli zaproponowany przez Wykonawcę zastępca będzie posiadał nie niższe kwalifikacje niż osoba zastępowana. Wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wyżej wskazaną zmianę następuje w formie pisemnej i nie stanowi zmiany umowy.

7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze zmiany osób.

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy i sposób zapłaty 1. Strony ustalają wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę:

 Netto: ……….zł (słownie złotych: ...)

 Vat: ………..zł słownie złotych: ...)

 Brutto: ... zł (słownie złotych: ...).

2. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest stała i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy łącznie z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich, o których mowa w §7 umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

(4)

str. 4

4. Faktura musi być wystawiona według poniższych danych:

Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120.

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na wskazane w niej konto bankowe Wykonawcy.

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

7. Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca może naliczyć odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r.

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020 poz.

935 z późn. zm.).

§ 5 Kary umowne i odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w przypadku zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z zachowaniem prawa do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w ust. 3, w następujących okolicznościach:

a) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia przekazania wezwania Wykonawcy;

b) Wykonawca przerwał realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia przekazania wezwania Wykonawcy;

c) niewywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań określonych w § 2 ust. 3 lit. d), § 3 ust. 2 i 6 umowy.

5. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowań przewyższających zapłacone kary umowne.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionej przez Wykonawcę faktury.

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z obowiązku wykonania przedmiotu umowy przez zapłatę kary umownej.

8. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, SOPZ i ofertą złożoną przez Wykonawcę.

(5)

str. 5

9. Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczy kwotę równą 20%

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy wezwania do zapłaty ostatniej z naliczonych kar.

§ 6 Osoby upoważnione do kontaktu

1. Osobą/osobami upoważnioną/upoważnionymi przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy oraz podpisania protokołu odbioru jest/są:

………..……….., tel. ……….……., e-mail ……….

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest:

………..……….., tel. ………., e-mail ……….………

3. Na każde żądanie Zamawiającego i osób/osoby wskazanych/ej do współpracy przez Zamawiającego w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac.

4. Strony mają prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2 w czasie trwania umowy, informując pisemnie o tym drugą stronę, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

§ 7 Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac przygotowane w ramach umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób.

2. Całość majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w ust. 1 przygotowanych przez Wykonawcę w ramach czynności, o których mowa w § 1, przechodzi na Zamawiającego po protokolarnym odbiorze prac, w ramach wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego:

1) całość majątkowych praw autorskich do wyników prac przygotowanych przez Wykonawcę w ramach czynności związanych z wykonywaniem umowy, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na wszystkich polach eksploatacji, w tym w zakresie:

a) utrwalania, kopiowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;

b) wystawiania lub publicznej prezentacji na ekranie, w tym podczas seminariów i konferencji;

c) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;

d) zwielokrotnienia poprzez wydruk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej;

e) wprowadzenia do obrotu;

f) nieodpłatnego udostępnienia zwielokrotnionych egzemplarzy;

(6)

str. 6

g) wykorzystywania w całości lub w części oraz łączenia z innymi utworami, opracowywania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualniania, modyfikacji, tłumaczenia na różne języki, zmianę barw, wielkości i treści całości lub części;

h) wprowadzenia w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej;

i) publikacji i rozpowszechniania w całości lub w części za pomocą wizji i fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną.

2) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w pkt 1;

3) własność nośników, na których zostały utrwalone wyniki prac, o których mowa w pkt 1.

§ 8 Klauzula poufności

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców jak za własne działania bądź zaniechania.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodzić do przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający.

2. Wykonawca podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie przepisów wskazanych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE. L 119 z 4.05.2016, str. 1).

3. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wzajemne zobowiązania stron zawarte zostaną w odrębnej umowie „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, która, zostanie podpisania przez Strony zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Umowa ta stanowić będzie załącznik nr 1 do Umowy.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2 i 3 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

(7)

str. 7

§ 10 Zmiany umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, dopuszczalna jest w przypadku gdy jej dokonanie jest spowodowane:

1) zmianą stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim przypadkach strony mogą dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami;

2) działaniem siły wyższej, przez które to działanie należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy. Zmianie umowy ulec może termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian. Zmianie może ulec sposób realizacji przedmiotu umowy.

3. Zmiany umowy o których mowa powyżej mogą być wprowadzone w następującym trybie:

1) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony niezwłocznie i w formie pisemnej;

2) Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy;

3) wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzone po przeprowadzeniu negocjacji za zgodą obu stron umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy.

5. Zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

6. Zamawiający nie dopuszcza, aby należności Wykonawcy objęte umową stanowiły przedmiot cesji w rozumieniu art. 509 kodeksu cywilnego.

§ 11 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedziby lub firmy, przedstawicieli stron, numerów telefonów.

(8)

str. 8

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy strony rozstrzygać będą w drodze uzgodnień w ciągu 30 dni od poinformowania drugiej strony o zaistnieniu sporu, a w przypadku braku porozumienia - poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Wykonawca potwierdza otrzymanie jednego, a Zamawiający dwóch egzemplarzy umowy.

………. ……….

………. ………

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uno de los alumnos va a presentar la descripción del libro como objeto sirviéndose del vocabulario visto en clase y del libro con sobrecubierta que le va a proporcionar el

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Twoja nowa szansa – wspieranie kobiet na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

g) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnych z przedmiotów szkolnych dla maksymalnie 19 uczestników projektu w wieku 15-18 lat w zależności od ich

nieograniczonego o nazwie: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie

K_W01, K_W03 -W zaawansowanym stopniu zZna i rozumie podstawową terminologię stosowaną w oeanografii fizycznej (treści programowe: B.1-B.8); zna i rozumie

Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę kompleksowej usługi przeprowadzenia zajęć/warsztatów dla 28 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Na koniec II kwartału inflacja w województwie małopolskim ukształtowała się na poziomie 5,2%, co lokuje je wśród województw o najwyższym poziomie wskaźnika cen CPI spośród

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie materiały i dokumenty oraz udzielić informacji i wyjaśnień niezbędnych do naleŜytego wykonania Umowy

społeczno-emocjonalnych, podejmowanie się zadań, które są dla nich ważne, istnienie spraw, którym się poświęcają,.. gotowość

www.zspzolkiewka.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w

a) realizacji kursu, którego rezultatem będzie nabycie kompetencji, przy czym to nabycie kompetencji musi odbywać się zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr 2 do

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej od lutego 2014 roku do marca 2015 roku dla uczestników (odbiorców) projektu „Zielone światło dla MŚP”

„Rozwój kapitału ludzkiego w firmie Consultronix S.A” poprzez organizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

8. Zamawiający ma prawo kontroli jakości i ilości wydawanych zestawów kawowych niezwłocznie po ich przyjęciu od Wykonawcy oraz prawo odmowy zapłaty za zestawy kawowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach

1. Przekazywania informacji o miejscach organizacji szkoleń. Dostarczania wzorów oznaczeń materiałów szkoleniowych oraz wzorów dokumentacji szkoleniowej tj. Dzienników

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie przeprowadzenie kursu zawodowego: instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta - dla 1 Uczestnika (II

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może zwrócić się do

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Formy

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA

8.5.2 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie moŜe być krótszy niŜ 30 dni, a jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niŜ 10 dni od dnia przekazania