Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie. na rok szkolny 2017/2018

12  Download (0)

Full text

(1)

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Łapanowie

na rok szkolny 2017/2018

Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

1. Rozporządzenie MEN z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 1903).

2. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty nr 11/17 z dnia 23.03.2017 r.

3. Uchwały Zarządu Powiatu o wprowadzeniu elektronicznego systemu rekrutacji do szkół

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Bochni.

4. Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.

I

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA.

1. Rekrutację kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej przeprowadza Szkolna

Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Centrum.

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej należy:

1) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy, oraz sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art.7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy;

(2)

2) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów

uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy, oraz sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy;

3) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane

w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

4) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;

5) sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej.

6) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

7) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

II

PRZEBIEG REKRUTACJI KANDYDATÓW.

O przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych: technikum, szkoły branżowej I stopnia, mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Kandydaci mogą ubiegać się

o przyjęcie do co najwyżej trzech szkół ponadgimnazjalnych i w każdej szkole mogą wybrać dowolną liczbę oddziałów wskazując ich kolejność zgodnie z listą preferencji.

1. Czynności związane z rejestracją i rekrutacją kandydaci do klas pierwszych dokonują po zalogowaniu się do systemu na adres internetowy

malopolska.edu.com.pl

2. Kandydaci do klas pierwszych wprowadzają swoje oceny uzyskane na świadectwie oraz wyniki

z egzaminu gimnazjalnego zgodnie z terminarzem. Rejestracji elektronicznej można dokonać również w naszej szkole pod warunkiem, że CKZiU w Łapanowie jest szkołą pierwszego wyboru.

(3)

3. Kandydaci kończący gimnazjum objęte systemem rekrutacji elektronicznej dokonują rejestracji

w macierzystej placówce. Gimnazjum wprowadza dane kandydatów do centralnej bazy danych.

Kandydaci z gimnazjów nie objętych tym systemem składają podanie (wydrukowane z systemu elektronicznego naboru) w szkole pierwszego wyboru od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. (załącznik nr 1 do Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty).

III DOKUMENTACJA.

1. Dokumentację kandydatów

stanowią:

a) podanie o przyjęcie do szkoły, kwestionariusz (podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów)

b) poświadczona kopia świadectwa ukończenia

gimnazjum,

c) poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia zaświadczenia o wynikach egzaminugimnazjalnego,

d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia

w danym zawodzie (technikum, szkoła branżowa I stopnia)

e) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami-

orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

f) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów o zasięgu wojewódzki lub

ponadwojewódzkim,

g) dwie fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem).

2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole są:

a) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

b) oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, c) karta informacyjna z pieczęcią gimnazjum,

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia, e) kartę zdrowia

Skierowanie na badania (dotyczy uczniów technikum oraz branżowej szkole I stopnia) uczniowie pobierają w sekretariacie szkoły.

(4)

IV

TERMINARZ REKRUTACJI

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2017/2018:

LP Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy.

od 24 kwietnia do 27 czerwca 2017 r.

od 10 lipca do 2 sierpnia 2017 r

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 23 do 27 czerwca 2017 r. do godz.

15.00

nie dotyczy

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

30 czerwca 2017 r.

godz. 12.00

4 sierpnia 2017 r., godz. 12.00

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów

zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata

oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 30 czerwca 2017 r. od godz. 12.00 do 3 lipca 2017 r. do godz. 15.00

od 4 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00 do 8 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

6

Potwierdzenie przez rodzica

kandydata/kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnegoo ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 6 – uzupełnienie wniosku)

do 5 lipca 2017 r. do godz. 15.00

do 21 sierpnia 2017

r. do godz.15.00

(5)

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego

orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

7 lipca 2017 r.

godz.12.00

28 sierpnia 2017 r.

godz.12.00

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

7 lipca 2017 r. 28 sierpnia 2017 r.

(6)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2017/2018:

LP Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 2 do 26 czerwca 2017 r.

od 12 do 26 lipca 2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy.

od 2 do 30 czerwca 2017 r.

od 12 do 28 lipca 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4 lipca 2017 r. do godz. 12.00

31 lipca 2017 r. do godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej.

do 7 lipca 2017 r. do godz. 15.00

do 25 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11 lipca 2017 r. do godz. 12.00

30 sierpnia 2017 r.

do godz. 12.00

6

Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

11 lipca 2017 r. 30 sierpnia 2017 r.

(7)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

na semestr pierwszy klas I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla

dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2017/2018:

LP Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 2 do 26 czerwca 2017 r.

od 12 do 26 lipca 2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy.

od 2 do 30 czerwca 2017 r.

od 12 do 28 lipca 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4 lipca 2017 r. do godz. 12.00

31 lipca 2017 r. do godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia odpowiednio:

- dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy piątej szkoły podstawowej,

w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych, - oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum

ogólnokształcącego dla dorosłych, - pisemnego oświadczenia w przypadku kandydata do szkoły podstawowej dla dorosłych, o którym mowa w art. 20k ust.5 ustawy

- o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły dla dorosłych

do 7 lipca 2017 r. do godz. 15.00

do 25 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11 lipca 2017 r. do godz. 12.00

30 sierpnia 2017 r.

do godz. 12.00

6

Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

11 lipca 2017 r. 30 sierpnia 2017 r.

(8)

V

ZASADY REKRUTACJI.

1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy decyduje suma punktów:

a) uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego,

b) za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum, c) za inne osiągnięcia ucznia.

2. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się z przedmiotów:

do kierunków kształcenia w zawodach:

- technik handlowiec - technik ekonomista - technik przemysłu mody - technik budownictwa - technik mechanik - technik informatyk

- technik organizacji reklamy - technik logistyk

- technik spedytor

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej - kierowca mechanik

- krawiec

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - murarz tynkarz

- mechanik pojazdów samochodowych - sprzedawca

☺ język polski

(9)

☺ język obcy

☺ matematyka

☺ geografia

do kierunków kształcenia w zawodach:

- technik agrobiznesu - technik rolnik

- technik żywienia i usług gastronomicznych - technik technologii żywności

- technik architektury krajobrazu - kucharz

- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego - cukiernik

☺ język polski

☺ język obcy

☺ matematyka

☺ biologia

ZASADY PUNKTACJI

1. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty przyjmując następującą wartość punktową ocen:

1) celujący – 18 pkt.

2) bardzo dobry – 17 pkt.

3) dobry – 14 pkt.

4) dostateczny – 8 pkt.

5) dopuszczający – 2 pkt.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

(10)

1) język polski,

2) historia i wiedza o społeczeństwie, 3) matematyka,

4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia)

5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2.

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d za:

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt.

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,

e)( tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt 4) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt, b) krajowym – przyznaje się 3 pkt,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt, d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

(11)

5) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 pkt.

6) inne osiągnięcia nieujęte w Warunkach i Kryteriach Rekrutacji CKZiU – przyznaje się punkty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r., o którym mowa w § 1 pkt 1.

4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,

artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie

osiągnięcia wynosi 18 pkt.

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, punkty przelicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r., o którym mowa w § 1 pkt 1.

6. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo uprawniające do przyjęcia mają:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny tok lub program nauki,

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadającymi opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,

4) kandydaci z wyższą oceną z zachowania.

Uprawnienia należy udokumentować zaświadczeniem.

7. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów.

W/w preferencje nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata ( sprawnościowe, zdrowotne, artystyczne, uzdolnienia językowe, inne).

8. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja przygotowuje listy przyjętych do klas pierwszych wraz z uzyskaną liczbą punktów.

9. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, w/g listy rankingowej, którą wyznacza liczba uzyskanych przez kandydatów punktów, do wyczerpania limitów miejsc

planowanych w danym oddziale.

(12)

10. Kandydaci nieprzyjęci do wybranego oddziału z powodu niewystarczającej liczby punktów, mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału/szkoły z wolnymi miejscami w rekrutacji uzupełniającej.

VI

ODWOŁANIA OD DECYZJI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ.

1. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły złożone w formie pisemnej

w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników.

2. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające

z niewłaściwego funkcjonowania systemu rekrutacji elektronicznej lub za niezgodność danych,

które nie będą weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

Figure

Updating...

References

Related subjects :