Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zamarskach ul. Szkolna 1, 43-419 Hażlach | 338 569 591| spz@hazlach.pl | https://spzamarski.edupage.org/

Download (0)

Full text

(1)

Oświadczenia

Dotyczą dziecka ………

nazwisko i imię dziecka

Lp .

Rodzaj upoważnienia Podpis rodziców

1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie:

-danych osobowych mojego dziecka oraz moich/naszych, jako rodzica/opiekuna prawnego.

Dane osobowe będą obejmować następujący zakres;

dotyczące dziecka: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, Pesel, adres zamieszkania.

Dotyczące rodziców: imiona i nazwiska rodziców bądź opiekunów, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia, numery telefonów

w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. nr,poz.922 z późn. zm., rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz. U. z 2014, poz.1170 z późn. zm.)

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły im. Orła Białego w Zamarskach ul. Szkolna 1

2 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w spacerach, wycieczkach.

3 Wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku mojego dziecka w gazetkach, biuletynach, materiałach informacyjnych , na tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły i na facebook- u szkoły / przedszkola.

4 Wyrażam zgodę na sprawdzanie czystości mojego dziecka w czasie zajęć.

5 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Szkoły, 2) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 3) w przypadku zmiany mojego stanowiska zobowiązuję się do poinformowania o tym placówki w formie pisemnej.

………

data i podpis

S z k o ł a P o d s t a w o w a i m . O r ł a B i a ł e g o w Z a m a r s k a c h

ul. Szkolna 1, 43-419 Hażlach | 338 569 591| spz@hazlach.pl | https://spzamarski.edupage.org/

(2)

Oświadczenie

1.Oświadczam, że : ………

Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia

zamieszkuje wspólnie z rodzicami/ rodzicem/ prawnymi opiekunami

………

Imię nazwisko rodziców/ rodzica/ opiekuna prawnego

pod adresem………

………..

Zameldowane jest pod adresem

………

………..

………..………

Data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekun

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zamarskach przy ul. Szkolnej 1 43-419 Zamarski;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem e-mail : spz@hazlach.pl

3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Pani/ Pana dane oraz dziecka będą przetwarzane na podstawie :

a) w odniesieniu do danych osobowych na podstawie art. 6 1 lit. c w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania § 2 pk.t 2 oraz rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1643) zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej § 1 pkt. 1 w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywają na administratorze.

5. Przysługuje Pani/ Panu prawo w stosunku do własnych danych, jak i danych dziecka:

a) prawo dostępu do swoich danych i danych dziecka oraz otrzymania ich kopi, b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

6. Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów, tj. przez okres 5 7. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

S z k o ł a P o d s t a w o w a i m . O r ł a B i a ł e g o w Z a m a r s k a c h

ul. Szkolna 1, 43-419 Hażlach | 338 569 591| spz@hazlach.pl | https://spzamarski.edupage.org/

Figure

Updating...

References

Related subjects :