Ważne Sprawy dla pracodawcy samorządowego, czyli szkolenie o praktycznych rozwiązaniach praktycznych problemów pracodawców samorządowych

Pełen tekst

(1)

Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

Ważne Sprawy dla pracodawcy samorządowego, czyli szkolenie o praktycznych rozwiązaniach praktycznych problemów pracodawców

samorządowych

15 września 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych, mocą której zlikwidowane zostają stanowiska doradców i asystentów. Jakie będą skutki tej nowelizacji dla pracodawcy samorządowego? Z jakimi dodatkowymi obowiązkami będą musieli zmierzyć się kierownicy urzędów?

W sierpniu 2017 r. prawodawca znowelizował także rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zapraszamy na szkolenie w celu zapoznania się z zakresem tych zmian i ich datą wejścia w życie.

Ponadto w codziennej praktyce sekretarze urzędów oraz pracownicy działów kadr pracodawców samorządowych często szukają odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Coraz więcej wątpliwości pojawia się w związku z projektem Ministerstwa Gospodarki nowelizacji Kodeksu pracy i innych przepisów prawa, który ma ułatwić pracodawcom przechowywanie dokumentacji pracowniczej, a w konsekwencji ograniczyć koszty z tym związane.

Obecnie wymaganą formą prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej jest forma papierowa.

Nowelizacja Kodeksu pracy, obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. dopuszcza postać elektroniczną wniosku o wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Praktyka pokazuje, że nie każdy pracodawca postępuje prawidłowo w przypadku złożenia przez pracownika takiego wniosku.

Szkolenie ma na celu rozwiązanie praktycznych problemów, które przyniosły zmiany w przepisach prawa pracy oraz tych, które pojawiają się w bieżącej praktyce.

W praktyce również wiele wątpliwości budzi zatrudnienie pracownika po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym.

Kontrola NIK, wyjaśnienia organów, a także wątpliwości zgłaszane w doktrynie samorządowego prawa pracy powodują, że w wielu przypadkach pracodawcy samorządowi mają problem z odpowiedzią na pytania związane z zatrudnieniem pracownika po raz pierwszy. Jaka umowa o pracę musi zostać zawarta? Kiedy pracownik musi zostać skierowany do służby przygotowawczej, a kiedy może zostać z niej zwolniony? Jak prawidłowo ustalić wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego, mając na uwadze różne okresy „zaliczalne” do stażu urlopowego?

W praktyce wiele wątpliwości zgłaszanych przez pracodawców samorządowych dotyczy również stosowania przepisów o podróżach służbowych. W jakich przypadkach dopuszczalne jest szerokie wskazanie w treści umowy o pracę miejsca wykonywania pracy? Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika odbywającego podróż służbową?

Czy weekendowy wyjazd do miasta partnerskiego to również podróż służbowa?

By poznać odpowiedzi na te oraz inne praktyczne problemy pracodawców samorządowych, zapraszamy na szkolenie.

Miejsce szkolenia: Hotel Wieniawski, ul. Sądowa 6 - Lublin

(2)

Godzina szkolenia: 09:00

Data szkolenia: 17.10.2017

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych – wrzesień 2017 r.

Likwidacja stanowisk doradców i asystentów;

Tryb i data ustania stosunku pracy doradców i asystentów;

Obowiązek wydania świadectwa pracy dla doradcy, asystenta – jak wypełnić świadectwo pracy w punkcie dotyczącym „Stosunek pracy ustał w wyniku: …”;

Inne obowiązki pracodawcy samorządowego związane ustaniem stosunku pracy z doradcami i asystentami

Co jeszcze zmienia wrześniowa nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych?

1. Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Zakres zmiany rozporządzenia – czy to tylko zmiana tabeli minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę?

Które zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wprowadzone nowelizacją zaczęły obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 30 sierpnia 2017 r.

1. Prowadzenia dokumentacji pracowniczej – jak rozwiązać problemy, które przyniosły zmiany w przepisach prawa pracy?

Planowane zmiany w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej;

Czy pracodawca samorządowy zobowiązany będzie do elektronicznego prowadzenia akt osobowych?

Konieczność poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów i kopii dokumentów przechowywanych w aktach osobowych;

Znaczenie dat w treści umowy – czy termin / dzień rozpoczęcia pracy jest tożsamy z terminem dopuszczenia pracownika do pracy?

Czy umowę o pracę będzie można zawrzeć w formie elektronicznej?

W ilu oryginałach powinna być sporządzona umowa o pracę, dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.), zakres obowiązków i inne dokumenty sporządzane przez pracodawcę. Dopuszczalność przechowywania w aktach osobowych kopii tych dokumentów;

Obowiązek sporządzenia przez pracodawcę zakresu obowiązków w formie pisemnej;

Praktyczne znaczenie zakresu obowiązków;

Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia, terminy przekazywania pracownikowi dodatkowej informacji o warunkach zatrudnieni;

Sprostowanie informacji o warunkach zatrudnienia;

Postępowanie pracodawcy w przypadku informacji w świadectwie pracy przedłożonym przez zatrudnianą osobę o zajęciu wynagrodzenia za pracę;

Rodzaje umów o pracę zawieranych przez pracodawców samorządowych;

W jakich sytuacjach pracodawca samorządowy może zawrzeć umowę o pracę na czas określony?

Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy na okres próbny z pracownikami zatrudnianymi na stanowiskach pomocniczych i obsługi?

Czy nowe ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony znajdują zastosowanie do umów o pracę zawieranych z bezrobotnymi?

Czy umowa o pracę zawarta w celu zastępstwa powinna określać rodzaj usprawiedliwionej nieobecności?

(3)

Czy umowa zawarta w celu zastępstwa powinna określać imię i nazwisko zastępowanego?

Czy zastępującemu można powierzyć inne obowiązku niż te, które były przypisane zastępowanemu?

Kto decyduje o treści świadectwa pracy po zmianie przepisów prawa?

W której części akt osobowych należy umieścić świadectwo pracy dotyczące umów o pracę na czas określony, jeżeli po nich została zawarta umowa na czas nieokreślony?

Czy porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania kolejnej umowy o pracę musi mieć formę pisemną?

„Urlop okolicznościowy” i dni wolne na poszukiwanie pracy a treść świadectwa pracy

Zamieszczanie informacji o uprawnieniach rodzicielskich w świadectwie pracy po zmianie przepisów o uprawnieniach rodzicielskich w 2016 r. oraz po zmianie przepisów w 2017 r.

Odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę / rentę a treść świadectwa pracy

Odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę / rentę wypłacona po rozwiązaniu stosunku pracy a treść świadectwa pracy

Informacje o odbytych kursach, szkoleniach oraz przyczynie rozwiązania umowy o pracę w świadectwie pracy

Termin wydania świadectwa pracy przez pracodawcę – czy ustawodawca definiuje termin „niezwłocznie”?

Forma wniosku o wydanie pracownikowi świadectwa pracy i prawidłowe liczenie terminu do jego wydania.

Prostowanie świadectwa pracy „z urzędu” przez pracodawcę i na wniosek pracownika

Czy inspektor pracy będzie mógł stosować sankcje, jeżeli świadectwa pracy nie zostanie wydane

„niezwłocznie”?

1. Praktyczne aspekty nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym

Czy kandydat biorący udział w procedurze naboru może zaskarżyć do sądu czynności podejmowane w tej procedurze albo cały proces naboru?

Czy kandydat może żądać nawiązania stosunku pracy, jeżeli nabór zostanie przeprowadzony niezgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych?

Kim jest osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym? Orzeczenie sądu powszechnego w tym zakresie. Problemy praktyczne;

Prawidłowe skierowanie na badania profilaktyczne osoby przyjmowanej do pracy. Konsekwencje zawarcia w skierowaniu niepełnych albo nieprawidłowych danych;

Przygotowanie właściwej umowy o pracę oraz informacji z art. 29 § 3 k.p.

Prawidłowe określenie długości okresu wypowiedzenia umowy;

Prawidłowe określenie wymiaru urlopu wypoczynkowego. Jak staż z PUP albo inne okresy „zaliczalne”

wpływają na wymiar prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego?

Skierowanie do służby przygotowawczej;

Cel służby przygotowawczej;

Czas trwania służby przygotowawczej;

Kto może zostać zwolniony ze służby przygotowawczej?

Egzamin kończący służbę przygotowawczą i jego znaczenie;

Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie służby przygotowawczej

Praktyczne aspekty związane z zawarciem kolejnej umowy o pracę z pracownikiem samorządowym. Rodzaj umowy. Przeniesienie prawa do urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy.

1. Podróż służbowa pracownika samorządowego, oddelegowanie, zmiana miejsca wykonywania pracy Definicja czasu pracy i podróży służbowej;

Czy wyjazd na szkolenie stanowi podróż służbową?

Czy weekendowy wyjazd do miasta partnerskiego stanowi podróż służbową?

(4)

Rozliczenie czasu pracy podczas podróży służbowej: pracownik pracujący zgodnie z rozkładem czasu pracy, pracownik przewożący również innych pracowników, pracownik mobilny;

Podróż służbowa odbywana w dni wolne wg rozkładu czasu pracy;

Podróż służbowa odbywana w niedzielę;

Prawo do odpoczynku pracownika odbywającego podróż służbową;

Czy pracownik samorządowy odbywający podróż służbową samochodem (prywatnym, służbowym) powinien posiadać stosowne orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy?

1. Zmiany w przepisach prawa z 2017 r. a praktyka stosowania ustawy o pracownikach samorządowych W jaki sposób obniżenie wieku emerytalnego wpłynie na ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę pracowników w wieku przedemerytalnym?

Czy to możliwe, by ochrona przedemerytalna trwała również po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Komu przysługuje minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia za wykonanie zlecenia lub świadczenie usługi?

W jakich przypadkach ważnych dla pracodawców samorządowych, nie musi być wypłacona minimalna stawka godzinowa za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług?

Termin wypłaty wynagrodzenia z tytułu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej – wyjaśnienia MRPiPS w tym zakresie;

W jaki sposób powinna być potwierdzana liczba godzin wykonania umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług – przykładowe postanowienia ustaleń stron umowy w tym zakresie (m.in. umowy ze strażakami OSP dotyczące utrzymania właściwego stanu technicznego sprzętu, umowy z osobami obsługujących wybory samorządowe, umowy dotyczące doręczenia decyzji organów, umowy zawierane w ramach projektów

unijnych, umowy dotyczące pobierania opłat targowych, umowy na obsługę bhp pracodawcy samorządowego, umowy z paniami sprzątającymi, umowy z określoną stawką godzinową, umowy z określoną stawą

ryczałtową, umowy z własnymi pracownikami, umowy zawierane z emerytami – byłymi pracownikami) Na kim ciąży obowiązek przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia, świadczenia usługi oraz dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonanego zlecenia, świadczenia usługi?

Okres przechowywania ww. dokumentów

Jakie środki prawne będzie kierował do podmiotu kontrolowanego inspektor pracy w przypadku stwierdzenia wypłacenia wynagrodzenia w wysokości niższej niż wynikająca z wysokości minimalnej stawki godzinowej Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Rozpoczęcie szkolenia: 17.10.2017 09:00

Ilość godzin: 5

(5)

Miejsce szkolenia: Hotel Wieniawski, ul. Sądowa 6 - Lublin Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

490,00 zł

Cena regularna uczestnictwa jednej osoby brutto:

602,70 zł

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :