PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY I GIMNAZJUM

Pełen tekst

(1)

LICEUM I GIMNAZJUM im. ST. STASZICA W PLESZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY I GIMNAZJUM

na rok szkolny 2013/2014

I G mgr Justyna Górczyńska

(2)

Plan pracy wychowawczej klas pierwszych

Obszar działania

Działania Odpowiedzialni Termin

realizacji

Realizacja 1. Profil

wychowawczy szkoły

 Zapoznanie z programem wychowawczym, profilaktycznym, statutem szkoły,

 Klasyfikowanie i promowanie uczniów

 Poznanie kryteriów oceny z zachowania

 Zasady bhp i p.poż

Wychowawca Dyrekcja

IX , X, XII, I, II,

V, VI

l. wych.

2.

Kształtowanie postaw

społecznych , patriotycznych

 Rozwijanie i wzmacnianie uczuć patriotycznych/

poszanowanie symboli narodowych, tradycji, aktywny udział w świętach i uroczystościach narodowych/

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za losy kraju i regionu

 budowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz poczucia bycia Polakiem i Europejczykiem,

 Poznanie historii i tradycji szkoły oraz przybliżenie sylwetki patrona szkoły.

 Uroczyste ślubowanie klas I

Szkoła

Wychowawca Klasa

Wychowawca Klasa

Szkoła

Wychowawca

IX, X, XI, XII, IV, V, VI

l. wych.

Akademie, uroczysto- ści

Wychowaw ca, Święto Patrona , Święto KEN, akademia

(3)

3.Integracja klasy

 Wzajemnie poznajemy się – zabawy integracyjne, sieć pajęcza, autoprezentacja

 Prezentacja swoich pasji, talentów

 Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania

 Pomoc koleżeńska

 Zajęcia integracyjne.

 Biwaki integracyjne

 Otrzęsiny klas I

 Imprezy klasowe i wycieczki

Wychowawca, klasa

n-le wf,

wychowawca, klasa,

klasa II, SU, wychowawca, klasa

IX - VI l. wych.

Zajęcia w terenie Impreza szkolna, ( zał.)

4. Tworzenie kultury dnia codziennego

 Troska o pielęgnowanie mowy ojczystej / wulgaryzmy/

 Troska o wygląd klasy, szkoły i otoczenia

 Troska o właściwy estetyczny wygląd

 Kultura zachowania w szkole – dzień dobry, dziękuje, przepraszam...

 Prezentacja osiągnięć uczniów na terenie klasy

 Eliminacja wagarów

Wychowawca, klasa

Klasa,

Wychowawca, klasa

Wychowawca, klasa,

Wychowawca, rodzice

IX - VI Pogadanki - na co

dzień Sprzątanie świata, wystrój klas, l. wych.

tablica Kontakt tel.

5. Umiejętność właściwego podejścia do sukcesów i porażek

 Rozwijanie talentów i uzdolnień

 Pokonywanie stresów

 Poczucie własnej wartości

Wychowawca Pedagog

IX - VI Pogadanki Warsztaty

(4)

6. Edukacja kulturalna

 Udział w koncertach, seansach filmowych

 Zwiedzanie wystaw, muzeów

 Prezentacja dorobku własnej twórczości artystycznej

 Dbałość o kulturę języka, rozwijanie zainteresowań sztuka literaturą piękna, malarstwem.

Szkoła

Wychowawca

IX, X, III, V

Koncerty, kino, wystawy

7. Opieka nad uczniem słabym i uczniem o trudnych warunkach życiowych i materialnych

 Informacje o stypendiach i zasiłkach

 Diagnoza sytuacji rodzinnej

 Pomoc ze strony rady rodziców

 Pomoc koleżeńska

Szkoła

Wychowawca Rada rodziców Pedagog, wychowawca Wychowawca, Rada rodziców Uczniowie

IX

IX, X

III, V, Vi

IX - VI

Informacje Ankieta

Dofinanso- wanie wycieczek

Po lekcjach,

8. Pomoc i opieka

 Uwrażliwienie na potrzeby innych

 Udział w akcjach charytatywnych „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”, zbiórka odzieży

 Opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi i wychowawczymi

 Pomoc koleżeńska

 Postawa obronna wobec słabych i pokrzywdzonych

Wychowawca Klasa

Pielęgniarka Pedagog

XI - XII Zbiórka odzieży, słodyczy

Pogadanki Pomoc po

szkole

(5)

9. Praca z klasą nad podnoszeniem poziomu nauczania

 Koła zainteresowań dla uczniów zdolnych

 Pomoc koleżeńska dla uczniów słabszych

 Zachęcanie do korzystania w zdobywaniu wiedzy z różnych źródeł przekazu

 Uczestnictwo w olimpiadach, konkursach

 Prezentacja na terenie klasy osiągnięć uczniów

 Motywowanie ucznia do pracy poprzez nagrody i pochwały

 Stwarzanie warunków uczniom do samorealizacji

Szkoła Uczniowie chętni

Wychowawca Szkoła

Po szkole

Tablica

10. Profilaktyka zdrowotna

 Promocja zdrowego stylu życia

 Uzależnienia szeroko pojęte

 Asertywność

 Stres pod kontrolą

Wychowawca Szkoła

Pedagog Pielęgniarka

IX - XII

Prelekcje Konkurs plakatowy

Konkurs wiedzy o AIDS Zielone

klasy Spotkanie z

lekarzem 11.Edukacja

ekologiczna

 Poznanie bogactwa przyrodniczego regionu

 Rozwój zachowań ekologicznych możliwych do realizacji każdego dnia

Wychowawca Szkoła

Pogadanki Filmy edukacyjne

(6)

12.

Współpraca z rodzicami

 Zapoznanie rodziców z opracowanym planem wychowawczym, strukturą szkoły, kryteriami ocen z zachowania

 Włączenie rodziców do pomocy przy realizacji zamierzeń wychowawczych

 Pedagogizacja rodziców w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

 Organizacja spotkań z rodzicami

 Eliminowanie wagarów poprzez kontakt telefoniczny

 Stała kontrola ocen

Wychowawca Dyrekcja

Pedagog Wychowawca, rodzic

IX, XI, II

IX - XII

*Spotkania z rodzicami

*Pomoc przy org.

życia klasowego

*Prelekcja

*Kontakt tel

13.

Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkołę i rodzinę

 Starostwo powiatowe

 Komenda policji

 Straż pożarna

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 Zespół wychowawczy klas I

Wychowawca

Szkoła Organizacja

imprez, prelekcji Spotkań - wg.

potrzeb

Wypracowany plan wychowawczy realizowany będzie poprzez:

 Godziny wychowawcze,

 Imprezy szkolne i klasowe,

 Wycieczki ,

 Udział klasy w pracach społecznych na terenie klasy, szkoły, i dla środowiska

 Spotkania z rodzicami,

 Współpracę z instytucjami wspierającymi działalność szkoły,

 Zapraszanie na prelekcje ciekawych osób,

 Współpracę z pedagogiem,

 Plan opiekuńczy klasy.

(7)

Plan godzin wychowawczych dla klasy pierwszej gimnazjum dwujęzycznego rok szkolny 2013/2014

Temat lekcji Działania Odpowiedzialni Termin

realizacji

Forma 1. Poznajemy

prawo i dokumenty szkolne.

 Zapoznanie ze statutem szkoły

 Regulaminem – klasyfikowania i promowania

 Prawami i obowiązkami, nagrodami i karami

 Zasadami bhp i p. poż

wychowawca IX I, VI

2. Moje miejsce pracy – szkoła i klasa.

 Zapoznanie uczniów z programem wychowawczym szkoły

 Ustalenie z zespołem klasowym treści i tematyki lekcji godz. Wychowawczych

 Wybór samorządu klasowego przy zastosowaniu procedur demokratycznych wyborów

Wychowawca Kandydaci

IX Praca w

grupach Prezentacja

pracy Ustalenie tematyki lekcji

Głosowanie

3.Integracja grupy  Zabawy integrujące grupę Wychowawca IX Zabawy

(8)

 Tworzenie norm grupowych – kontrakt klasowy klasa Drama 4. Prezentacja

siebie cz.1

Stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi i odkrywaniu

osobowości oraz tożsamości poszczególnych uczniów.

 Prezentacja własnych zainteresowań i pasji

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i prezentowania

 Rozwijanie umiejętności słuchania tego, co mówią inni

wychowawca IX Prezentacja

5. Poznajemy kryteria oceny z zachowania

 Zaznajomienie z kryteriami oceny z zachowania

 Kształtowanie odpowiedzialności za siebie

 Uświadomienie uczniom w jaki sposób mogą wpłynąć na swoją ocenę

Wychowawca X I, VI

6. Uzależnienia

szeroko pojęte  Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom

 Omówienie zagrożeń wynikających nie tylko od nikotyny, alkoholu, narkotyków, ale także od internetu, od jedzenia, środków

przeciwbólowych itp.

Wychowawca X XII

Zajęcia w grupach

7. Konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach problemowych np.

zła ocena

Omówienie zasad dobrego wychowania w szkole

Wychowawca Wg.

kalendarza

Dyskusja

8. Radzenie sobie z własną i cudzą agresją

 Diagnozowanie klasy pod kątem uzależnień, przemocy, przynależności, integracji

Wychowawca X Ankieta

Dyskusja

(9)

9.Współdziałanie w grupie - działania opiekuńcze

 Rejestr uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej

 Pomoc koleżeńska

 Wolontariat

Wychowawca X Ankieta

Pogadanka

10. Dlaczego młodzi

ludzie palą?  Poszerzenie wiedzy na temat nikotynizmu

 Uświadomienie skutków i szkodliwości palenia

 Antyreklama papierosów

Wychowawca XI

Dyskusja

11. Kultura dnia codziennego

 Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się

 Wdrażanie norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych

Wychowawca Klasa

XI Scenki

obrazujące nieprawidłowe

zachowania Dyskusja 12. Zwierzęta czują  Rozwój empatii w stosunku do zwierząt

 Wolontariat

 Poznanie działań podejmowanych na rzecz zwierząt w najbliższej okolicy

Wychowawca XI

Pogadanka Film edukacyjny 13. Zasady

zdrowego żywienia  Zapoznanie z nową piramidą żywienia

 Co jemy?

 Wykres BMI

 Sprawdź czy odżywiasz się prawidłowo

Wychowawca

Pielęgniarka XI Prelekcja Ankieta i

analiza

14. Zbrodnia i kara prawa osób nieletnich

przestępczość wśród nieletnich i jej przyczyny Odpowiedzialność za własne czyny – cywilna i

karna.

Wychowawca Policjant

XII Dyskusja

15. Znaczenie

komunikacji w grupie -jak rozmawiać w sytuacjach

 Poznanie zasad komunikowania się

 Bariery w komunikacji

 Uświadomienie znaczenia prawidłowego modelu procesu komunikacji

Wychowawca Pedagog

XII „Burza

mózgów”

(10)

konfliktowych?  Zapoznanie z komunikatami asertywnymi typu

„JA” „Ty”

 Budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji, kontaktu bycia z drugim człowiekiem

16. Wigilia klasowa  Kształtowanie umiejętności planowania i organizowania

 Postrzeganie klasy jako wspólnoty

Wychowawca Klasa

XII Spotkanie z gwiazdorem 17. Pierwsza pomoc

a szanse przeżycia osoby

poszkodowanej w wypadku

 Pogłębianie i utrwalanie wiedzy uczniów z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy

 Zaznajomienie z różnicami w prowadzeniu akcji ratunkowej /reanimacji u dziecka a osoby

dorosłej/

Wychowawca Lekarz

I Spotkanie z lekarzem

18. Ustalenie oceny z zachowania za I półrocze

 Kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny

 Kształtowanie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi

 Bezpieczeństwo podczas ferii

Klasa Wychowawca

I Samoocena ucznia Wspólne ustalenie oceny

19. Analiza wyników nauczania za I półrocze

 Analiza ocen i zachowania

 Plan naprawczy na II półrocze(jeśli jest konieczny)

Wychowawca II Analiza

Praca w grupach 20. Metody

spędzania wolnego czasu.

 Omówienie metod spędzania wolnego czasu. Wychowawca II

Dyskusja 21. Cudów nie ma,

czyli o technice pracy umysłowej

 Techniki uczenia

 Myślenie w służbie uczenia się

 Rozpoznawanie czynników blokujących uczenie się

 Zrozumienie współzależności zdrowia

Wychowawca Psycholog

II Wykład

Ćwiczenia

(11)

fizycznego, psychicznego i duchowego.

22. Zdrowie i czynniki je warunkujące

 Co oznacza termin zdrowie?

 Uświadomienie jakie czynniki maja wpływ na nasze zdrowie

 Zdrowy styl życia

 Jak promować zdrowie w szkole?

Wychowawca Klasa

II Wykład

Praca w zespole

23. Szacunek dla starszych.

 Zasady zachowania w obecności ludzi starszych.

Wychowawca III Zajęcia warsztatowe 24.W moim

magicznym domu...

Uświadomienie uczniom roli rodziny w ich życiu.

Uświadomienie roli rodziny w kultywowaniu tradycji.

Wychowawca Klasa

III Autoprezentacja swojego dnia

Dyskusja 25.Odpowiedzialność

za życie w rodzinie Uświadomienie uczniom ich

współodpowiedzialności za atmosferę w domu rodzinnym.

Kształtowanie Zachowań się w sytuacjach patologicznych.

Poznanie Miejsc w których szukać można pomocy

Wychowawca Klasa

III Multimedia Dyskusja

26. Bezpieczni w Sieci

Uświadomienie zagrożeń związanych z komputerem i Internetem.

Kształtowanie Zachowań się w sytuacjach patologicznych.

jak szukać można pomocy

Wychowawca Policjant

IV Dyskusja

27. Stół ma cztery nogi, a my rozum….

 Omówienie zasad zachowania się przy stole. Wychowawca IV Dyskusja Wykład 28. Sztuka

asertywności

 Rozpoznawanie zachowań asertywnych

 Rozpoznawanie własnych obszarów asertywności

 Rozwijanie umiejętności asertywnych

Wychowawca Klasa

IV Zajęcia

warsztatowe

(12)

29. Zasady

zachowania się w miejscach

publicznych.

 Omówienie zasad zachowania się w teatrze, na ulicy, w sklepie…

Wychowawca V Prezentacje Dyskusja

30. Historia i tradycja naszej szkoły – wybitni absolwenci naszej szkoły

 Poznanie historii szkoły

 Poszerzenie wiadomości na temat patrona szkoły

 Prezentacja wybitnych absolwentów naszej szkoły

Wychowawca V

31. Ustalamy oceny z zachowania

 J.w. VI

32. Rok za nami – podsumowanie klasy I

 Analiza ocen i zachowania

 Podsumowanie planu wychowawczego

 Życie klasy poprzez kalejdoskop slajdów i kroniki klasowej

Wychowawca Klasa

VI Dyskusja Projekcja

33. Zasady bezpiecznego wypoczynku

 Omówienie w grupach zasad bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji / woda, środki lokomocji, góry, las/

 Projekcja filmy edukacyjnego

 Plakaty reklamujące bezpieczne wakacje

Wychowawca VI Praca w

grupach Projekcja filmu

Plakaty

Realizacja tematów godzin wychowawczych może się zmienić w zależności od potrzeb i okoliczności

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :