UCHWAŁA NR LIV/292/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR LIV/292/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r.poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz.124 późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Witnicy uchwala, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014- 2019 dla Gminy Witnica- zwany dalej Programem, w poniższym brzmieniu.

§ 1. 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2019 opracowany został zgodnie z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. oraz założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Gmina Witnica podejmuje działania mające na celu prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży, szkolenie przedstawicieli różnych służb, instytucji w dziedzinie przeciwdziałania uzależnień zwłaszcza w zakresie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków. Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w szkołach na terenie Gminy Witnica w 2013 roku.

§ 2. Cele Programu;

1) zapobieganie, ograniczanie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów poprzez:

a) prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku lokalnym;

b) kontynuowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającej na dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią oraz informacje o dostępnych formach pomocy;

c) doskonalenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez współdziałanie różnych instytucji.

§ 3. 1. Prowadzenie działań wyznaczonych poprzez powyższy program opiera się na wykorzystaniu dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Zwalczania Narkomanii, przyznawanych corocznie przez Radę Miejską.

2. Znaczna część programu będzie realizowana łącznie z zadaniami dotyczącymi przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innym uzależnieniom wyznaczonym w rocznym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4. 1. Ustala się zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Zadania, o których mowa ust. 1 określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały będącego jej integralną częścią.

§ 5. Jako osobę odpowiedzialną za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wyznacza się pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

Id: 672C1A7C-B9C5-481D-AFD7-0106B0B84FD1. Podpisany Strona 1

(2)

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady

mgr Krystyna Sikorska

(3)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/292/2013 Rady Miejskiej w Witnicy

z dnia 20 grudnia 2013 r.

ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Modelowanie właściwych wzorów i zachowań wśród młodzieży

lp. Zadanie/projekt Działanie Odpowiedzialny za realizację Budżet Termin

1 Opracowanie gminnego konkursu profilaktycznego

Konkurs plastyczny Etap szkolny:

Szkoły podstawowe Gimnazjum

Ponadgimnazjalne

Etap gminny: wyłonienie trzech najlepszych prac z gminy w poszczególnych kategoriach

Konkurs- prezentacja multimedialna Etap szkolny SP klasy 5-6 Gimnazjum

Szkoły ponadgimnazjalne Etap gminny

Po jednym przedstawicielu każdego poziomu kształcenia

Pełnomocnik

Po jednym przedstawicielu każdego poziomu kształcenia

Pełnomocnik

500,00zł.

500,00zł.

Etap szkolny

styczeń – marzec 2014 r.

Etap gminny

kwiecień-maj 2014r.

Etap szkolny

styczeń – marzec 2015r.

Etap gminny

Id: 672C1A7C-B9C5-481D-AFD7-0106B0B84FD1. Podpisany Strona 1

(4)

Wyłonienie trzech najlepszych prac w poszczególnych kategoriach.

Konkurs w formie ulotki Etap szkolny

Szkoły podstawowe Etap gminny

Wyłonienie 3 najlepszy prac w poszczególnych kategoriach Konkurs w formie spektaklu profilaktycznego.

Etap szkolny:

Gimnazjum

Szkoły ponadgimnazjalne Wyłonienie najlepszego spektaklu

Po jednym przedstawicielu każdego poziomu kształcenia

Pełnomocnik

Po jednym przedstawicielu każdego poziomu kształcenia

Komisja konkursowa

500,00zł.

500,00zł.

kwiecień- maj 2015r.

Etap szkolny

styczeń- marzec 2016r.

Etap gminny

kwiecień- maj 2016r

Etap szkolny

styczeń- marzec 2016r.

Etap gminny kwiecień- maj 2016r

(5)

Szkolenie dla służb

lp. Zadanie/projekt Działanie Wskaźniki

Źródła pozyskiwania

wskaźników

Odpowiedzialny

za realizację Budżet Termin

1 Efekty działań zintegrowanego systemu w celu ograniczenia uzależnień

1. Przeprowadzenie szkolenia dla następujących służb:

- szkół, policji,

cztery osoby z MOPS, ośmiu członków MGKRPA, dwie osoby z urzędu, pełnomocnik,

trzech przedstawicieli służby zdrowia,

strażnik miejski, 2. wybór trenera

1. Zatrudniony trener,

2. Program szkolenia przedstawiony przez trenera

1. Tekst programu szkolenia

2. Umowa z trenerem

Pełnomocnik 6.000 zł.

Środki ujęte w budżecie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

wrzesień-kwiecień 2019r.

Id: 672C1A7C-B9C5-481D-AFD7-0106B0B84FD1. Podpisany Strona 3

(6)

Edukacja rodziców

lp. Zadanie/projekt Działanie Wskaźniki

Źródła pozyskiwania

wskaźników

Odpowiedzialny

za realizację Budżet Termin

1 Prelekcja ze specjalistą

1. Wykład na wszystkich szczeblach kształcenia przed wywiadówką szkolną 2. Zaproszenia, listy, wyniki ankiet z lat poprzednich, deklaracje potwierdzające przyjście, kontakt z rodzicami na uczestnictwo w ważnych

wydarzeniach szkolnych

1 spotkanie w roku, zwiększenie zainteresowania rodziców o 20%.

Lista obecności z poprzedniego roku

Dyrektorzy szkół Pedagodzy

1000,00 (na każdy rok)

październik 2014 – 2019 r.

2

Prezentacja raportu z diagnozy uzależnień

młodzieży

Prelekcja przeprowadzona przez pedagoga

Wzrost o 100%.

Lista obecności Dyrektorzy szkół Pedagodzy

2014 – 2019r.

3 Materiały edukacyjne.

Ulotki ,broszury Pomoc psychologiczna Adresy punktów pomocy Współpraca z komisją

Wzrost o 100%.

Dyrektorzy szkół Pedagodzy

500,00 (na każdy rok)

2014 - 2019 r.

4 Artykuły w gazecie lokalnej na temat uzależnień

- Podanie do wiadomości działań szkół w tym zakresie - wyniki konkursów

- publikacje prac konkursowych - wiedza na temat uzależnień

2 artykuły rocznie Teksty zamieszczone w prasie lokalnej

Pełnomocnik 2014-2019r.

Szkolenie nauczycieli

(7)

lp. Zadanie/projekt Działanie Wskaźniki

Źródła pozyskiwania

wskaźników

Odpowiedzialny

za realizację Budżet Termin

1

2

3

Zdobycie wiedzy na temat uzależnień i sposoby radzenia sobie z osobami sięgającymi po używki.

Współpraca z komisją RPA.

Materiały Edukacyjne.

Warsztaty

Rady pedagogiczne Wykłady

Kierowanie młodzieży z problemami do komisji RPA.

Ulotki, broszurki, filmy edukacyjne, literatura naukowa

Program warsztatów Trener Nauczyciele

Ilość wniosków

Wzrost 100 %

Tekst programu Umowa z trenerem Lista obecności

Dokumentacja

Protokół przekazania.

Pełnomocnik Dyrektorzy szkół

Dyrektorzy szkół, pedagodzy.

Pełnomocnik

Z budżetu szkoły

500,00 ( na każdy rok)

2014 – 2019 r.

2014 – 2019 r.

2014 – 2019 r.

Id: 672C1A7C-B9C5-481D-AFD7-0106B0B84FD1. Podpisany Strona 5

(8)

Profilaktyka młodzieży

lp. Zadanie/projekt Działanie Wskaźniki

Źródła pozyskiwania

wskaźników

Odpowiedzialny

za realizację Budżet Termin

1 Edukacja młodzieży

Warsztaty ze specjalistami i terapeutami

- SP. pod kątem rozwoju osobowości, asertywności, radzenia w sytuacja

konfliktowych, radzenia sobie ze stresem

- Gimnazjum pod kątem rozwiązywania sytuacji konfliktowych, wzmocnienie osobowości, przyczyny, skutki i mity uzależnień

- Szkoły ponadgimnazjalne.

Przyczyny , skutki i mity uzależnień.

Program warsztatów Trener Nauczyciele

Tekst programu Umowa z trenerem Lista obecności

Dyrektor

Pedagog szkolny

Środki budżetu szkoły i ujęte w programie profilaktyki RPA

2014 – 2019 r.

2 Spędzanie czasu wolnego przez młodzież

- zajęcia pozalekcyjne - zajęcia sportowe - świetlice środowiskowe - świetlice opiekuńczo – wychowawcze

- świetlica socjoterapeutyczna

Plan zajęć Treningi

Tekst programu Umowa z trenerem Lista obecności

Dyrektorzy Trenerzy Wychowawcy

Dofinansowanie z programu profilaktyki i RPA

Praca ciągła według kalendarza 2014 – 2019 r.

(9)

3 Kontrola społeczności uczniowskiej

Zakup testerów Wzrost 100% Protokół

przekazania

Pełnomocnik Dyrektorzy szkół

1500,00 ( na każdy rok)

2014 – 2019 r.

4 Konsultacje ze specjalistą

Indywidualne spotkania z psychologiem.

Harmonogram Umowa

z psychologiem

Pełnomocnik 60,00zł.\godz.

( na każdy rok)

2014 – 2019 r.

Id: 672C1A7C-B9C5-481D-AFD7-0106B0B84FD1. Podpisany Strona 7

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :