Pełen tekst

(1)

ST-1401N Seagate 3,5" SCSI-2

Pojem ność D ysk niesform a to w an y Fonnat (512B na sektor)

ca łk o w ita [M B] 372,00 322,40

p o w ie rzch n i [M B] 0,29

cylin d ra [M B ] 35,80

ście żki [B ]

W ym iary zew nętrzne i ciężar

wysokość [m m ] 41,4

szerokość [m m ] 101,6

g łę b o ko ść [m m ] 146,1

ciężar [k g ] 0,8

Geometria napędu

d yskó w 5

c y lin d ró w 1100

g ło w ic danych 9

g ło w ic serw o 1

sum a se kto ró w 653400

sekt'ścieżkę

O późnienia [m s ]

Średnio 12

R W

TR/TR 2,5

Max 28

La tency 6,8

Overhead

Dop. temp. P racy Spocz.

PC] 5 ... 50 O cn o

Dopuszczalne p r z e c ią ł g ra w it[G ] Dysk zaparkow any

Praca bez b łę d ó w B łę d y ko ryg ow aln e

Po], zapas. 1 sektor na ścieżce + 2 cylindry alternatywne ZBR

P rędkość tra n s m is ji M B /s]

Dysk <•> B u fo r 2,13...3,13 Szyna SCSI: syn c / (async) 5/(4)

Niezawodność B łę d y (xx ->1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL pa ta] ON/OFF [*1000] RER UER SER

150 10 14 7

B u fo r d ysku [kB ] 64 Prędkość obr. [1 /m in ] 4412

Sytem kodow ania (1,7)RLL

Gęstość za p isu [TP I] 1760

P ozycjon er Voice Coil

Start / Stop [s ] P oz hał. [dB A @ 1m ]

Typowy F m Seek Max Spin-up Idle S tand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 9,100 15,000 9,500

lin ia +12V [A ] 0,700 2,500

lin ia +5V [A ] 0,700 0,900

(2)

Widok z boku na J6

Widok z przodu Widok z boku

na J7 na J5

1 8

przód

A A 2 ... J ! i I A2 A A 1 ...J ' i ! A l M O ... J i AO s y n...

LE D ...

przód

. ( o 0 o o j . .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o

T,. . . .

1 — - L

GND o DBO

GND o DB1

GND o DB2

GND o DB3

GND o DB4

GND o DB5

GND o DB6

GND o DB7

GND o DBP

GND o GND

GND o GND

RES o RES

OPN o TRM

RES o RES

GND o GND

GND O ATN

GND 0 GND

GND o BSY

GND o ACK

GND o RST

GND o MSG

GND o SEL

GND o C/D

GND 0 REQ

GND o I/O

J7: LED/SYNC

i o oz + L E D - K 0 0 • L E D - 9

9 O 0

O 01 0 + S Y N -7 - SYN - 8

+ 12V GND (12V) GND (5V) + 5V

Z w o ry za re ze rw o w a n a d o użytku p roducenta.

d s^ m e N atychm iastow y s ta rt siln ika dysku p o d o p ro w ad ze n iu napięć zasilających.

D s j l p M E

f t i j S tart siln ika d ysku n a ro zkaz U N IT S TA R T w ystany D S ® M E p rzez inicjator.

D S ^ M E

S tart silnika z o p ó źn ien iem rów nym 1 2 'S C S IJ D [w sekundach], ID =0 oznacza sta rt natychm iastow y.

w p

Zapis n a dysk

dopuszczalny. W P ^

D ysk zabezpieczony przed zapisem .

PE

P raca b ez kontroli

parzystości. PE

§

P ra ca z kontrolą

parzystości.

T P t i i ] ; T P 2 D ysk nie zasila ani p akie tó w R -T ani linii 2 6 (TE R M P W R ).

T P 1 ^ T P 2 D ysk zasila linię TE R M P W R .

T P 1 ^ T P 2 D ysk zasila p akie t R -T.

T P l | p T P 2 D ysk zasila zarów no p akie t R -T ja k i linię TE R M P W R .

TP1 P akiety R -T otrzym u ją z a sila n ie o d stro n y m a gistra li SCSI za pośrednictw em linii TE R M P W R .

A 2 A 1 AO

(AA2/AA1/AA0)

® ^ Jg, Jg

| | , ®

S C SI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

U w a g a : Do usta w ia n ia adre su S C S I-ID n ale ży używ a ć a lb o ze sta w u A 0-A 2 albo też z w o r alternatyw nych M 0 - A A 2 (n ig d y o bydw u!).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :