KALENDARZ KSIEGOWEGO BUDZETU,

Pełen tekst

(1)

KALENDARZ

KSIEGOWEGO BUDZETU , .

2 0 1 5

(2)

© Copyright by ODDK Sp. z o.o. Sp.k.

Opracowanie: Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska

Wydawca: ODDK Sp. z o.o. Sp. k.

80-317 Gdańsk Oliwa, ul. Obrońców Westerplatte 32A e-mail: oddk@oddk.pl, www.oddk.pl

tel./faks: 58 554 29 17; 801 080 917

R

(3)

1

Czwartek

Piatek,

2

2015

Izydora Makarego Nowy Rok 2015 Mieczysława Mieczysławy

(4)

Danuty Genowefy

Eugeniusza Tytusa

3

Sobota

4

Niedziela

STYCZEŃ 2015

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1

4 2 3

5

7 8 9 10 6

11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 Tydzień 1 2 3 4 5

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości – wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczo- ne ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.

[O] art. 3 ust. 1 pkt 11

Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:

1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,

c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji,

4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

[O] art. 10 ust. 1 pkt 1–4

(5)

5

Poniedzialek/

2015

Edwarda Szymona

Samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe

– wpłata składek na wraz

z deklaracjami za miesiąc grudzień 2014.

ubezpieczenie społeczne

[G] art. 47 ust. 1 pkt 2

(6)

Fabiana Sebastiana

Agnieszki Jarosława

20

21

Wtorek

Sroda

Zaliczka na

za miesiąc grudzień 2014.

Zaliczka na

za miesiąc – dotyczy .

Wpłata na wraz z deklaracją

za miesiąc lub złożenie informacji , jeśli nie wystąpił obowiązek wpłaty składki.

podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób prawnych zakładów budżetowych

PFRON DEK-I-a lub DEK-I-b

INF-1 [A]

[B]

[I]

art. 38 ust. 1, art. 42 ust. 1

art. 25 ust. 2

art. 49 ust. 2, art. 21 ust. 2f grudzień 2014

grudzień 2014

Złożenie informacji za – w przypadku pracodawców obowiązanych w trakcie ubiegłego roku do składania miesięcznych informacji INF-1.

Złożenie deklaracji za – w przypadku pracodawców obowiązanych w trakcie ubiegłego roku do składania miesięcznych deklaracji DEK-I-a lub DEK-I-b.

sprawozdania:

z wykonania dochodów b.p.

sprawozdania:

.

INF-2 rok 2014

DEK-R rok 2014

Urzędy skarbowe – miesięczne Rb-24, Rb-27

Izby celne – miesięczne Rb-23A, Rb-23B, Rb-27

[I]

[I]

[D]

[D]

art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2

art. 49 ust. 2

załącznik nr 42

załącznik nr 42

Jednostka s.t., jako organ – miesięczne Rb-27S

sprawozdanie .

[D] załącznik nr 44

(7)

22

Czwartek

23

Piatek, Ildefonsa Rajmunda

2015

Anastazego Wincentego

sprawozdania:

.

sprawozdania: .

Dysponenci środków b.p. II stopnia – miesięczne Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy,

Rb-28 Programy WPR

Dysponenci środków b.p. II stopnia – miesięczne Rb-28UE

[D]

[D]

załącznik nr 42

załącznik nr 43 , Rb-28UE WPR Zarządy j.s.t.– sprawozdania:Rb-27S, Rb-28S. [D] załącznik nr 44

(8)

Felicji Tymoteusza

Miłosza Pawła

24

25

Sobota

Niedziela

STYCZEŃ 2015

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1

4 2 3

5

7 8 9 10 6

11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 Tydzień 1 2 3 4 5

Środki trwałe w budowie – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

[O] art. 3 ust. 1 pkt 16

(9)

1. Wykaz wybranych aktów prawnych

(Stan prawny obejmuje zmiany opublikowane do Dz.U. z 2014 r. poz. 1188)

I. Finanse, rachunkowość, sprawozdawczość i dyscyplina budżetowa

A. Ustawy

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.

z 2013 r. poz. 885 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U. z 2014 r. poz. 911).

2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.

poz. 330 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1100).

3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1115).

4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U. z 2014 r. poz. 379).

5. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 168).

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r.

poz. 1376 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U. z 2014 r. poz. 586).

7. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).

8. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U. z 2014 r.

poz. 897).

9. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.

z 2011 r. Nr 41, poz. 214 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U. z 2014 r. poz. 915).

10. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1646).

11. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.

poz. 730 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U. z 2014 r. poz. 913).

12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity:

Dz.U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U. z 2014 r. poz. 586).

13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instru- mentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz- nych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

14. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462).

15. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz.U.

z 2013 r. poz. 186 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U. z 2014 r. poz. 312).

16. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny skar- bowy (Dz.U. Nr 83, poz. 931 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623).

17. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U.

z 2011 r. Nr 233, poz. 1381).

18. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jed- nolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm., ost. zm.: Dz.U. z 2014 r. poz. 379).

19. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403).

20. Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 162).

267

Wykaz wybranych aktów prawnych Ksiêgowy bud¿etu • 2015

(10)

278

2015 • Ksiêgowy bud¿etu Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków...

2. Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1053, zm. przen.: Dz.U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546)

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu- blicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków publicznych, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, według:

1) działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

2) rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia;

3) paragrafów dochodów, przychodów i środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do roz- porządzenia;

4) paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się klasyfikację przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się klasyfikację rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Ustala się klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w § 1, dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie z załączni- kami nr 7 i 8 do rozporządzenia.

2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych:

1) Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia;

2)2 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia.

§ 5. Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości ustalają odrębne przepisy.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

2 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przycho- dów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 215), które weszło w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

(11)

§ 6. 1. Paragrafy wydatków: 474 w brzmieniu „474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” i 475 w brzmieniu „475 Zakup akce- soriów komputerowych, w tym programów i licencji”, określone w załączniku nr 4 do roz- porządzenia, obowiązują do dnia 31 grudnia 2010 r.

2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. nazwa rozdziału „85147 Centra zdrowia publicznego”

funkcjonuje w brzmieniu „85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej” i nie ma zasto- sowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2011.

§ 7. W 2010 r. w odniesieniu do zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy motywacyjnych, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.3), mają zastosowanie podziałki klasyfikacji określone w roz- porządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasy- fikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.4).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem rozdziału „73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.5

279 Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków... Ksiêgowy bud¿etu • 2015

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.

Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277.

4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721, z 2008 r. Nr 229, poz. 1526 oraz z 2009 r. Nr 121, poz. 1002.

5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721, z 2008 r. Nr 229, poz. 1526 oraz z 2009 r. Nr 121, poz. 1002), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o fi- nansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

(12)

Załącznik nr 1 KLASYFIKACJA DZIAŁÓW

Symbole klas według PKD

010 Rolnictwo i łowiectwo 01.11–01.28, ex 01.29, 01.30–01.70,

ex 02.10, ex 02.30, ex 02.40, ex 03.22, ex 08.11, ex 09.90, ex 10.39, ex 10.41, ex 11.02, ex 16.29, ex 20.13, 20.15, ex 36.00, ex 38.21, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 68, ex 69.20, ex 70.21–72.20, ex 74.90, 75.00, ex 80.20, ex 81, ex 84.13, ex 94.99

020 Leśnictwo ex 01.29, ex 02.10, 02.20, ex 02.30, 02.40,

ex 16.10, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20

050 Rybołówstwo i rybactwo 03.11–03.21, ex 03.22, 41.20,

ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 70.22, ex 80.20

100 Górnictwo i kopalnictwo 05.10–09.90, ex 10.84, ex 19.20,

ex 38.21, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 52.21–52.22, ex 80.20, ex 84.13 150 Przetwórstwo przemysłowe 10.11–10.32, ex 10.39–10.41, 10.42–10.83, ex 10.84, 10.85–11.01, ex 11.02, 11.03–13.20, ex 13.30, 13.91–15.20, ex 16.10, 16.21–16.24, ex 16.29, 17.11–19.10, ex 19.20, 20.11–20.12, ex 20.13, 20.14, 20.16–33.20, ex 38.12–38.22, 38.31–38.32, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 58.11–58.19, ex 59.20, ex 62.09, ex 80.20, ex 84.13, ex 95.12, ex 95.22, 95.24, ex 95.29 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę

ex 35.11–35.14, 35.21–35.30, ex 36.00, ex 38.12, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 84.13

280

2015 • Ksiêgowy bud¿etu Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków...

(13)

4. Parametry ekonomiczne

Zestawione w tabelach parametry ulegają zmianom w ciągu roku. Pozostawione wolne miejsca umożliwiają zapisanie aktualnych danych.

Parametry przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy

2015

rocznie miesięcznie

jeden zakład

kilka zakładów

jeden zakład położony poza miejscowością zamieszkania kilka zakładów położonych poza miejscowością zamieszkania ulga podatkowa

kwota zwolnienia od podatku

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Wpisać zmiany ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego, drukowane także w „Rzeczpospolitej”

Okres od... 1.01 2011

1.01 2012

1.01 2013

1.01 2014

kwota [zł] 1386,00 1500,00 1600,00 1680,00

Maksymalne kwoty dochodów emerytów i rencistów

Okres od...

[zł]

70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

24,0% kwoty bazowej 20,4% kwoty bazowej 18,0% kwoty bazowej

381

Parametry ekonomiczne Ksiêgowy bud¿etu • 2015

(14)

Imię, nazwisko, adres Telefon, e-mail, http://

400

¯ Telefony

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :