Dotyczy: postępowania na wdrożenie e-usług i systemu GIS w MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.

Pełen tekst

(1)

Kostrzyn nad Odrą, 17.01.2018r.

Dotyczy: postępowania na wdrożenie e-usług i systemu GIS w MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści dokumentów w postępowaniu na wdrożenie e-usługi systemu GIS w Miejskich Zakładach Komunalnych Sp. z o.o. niniejszym udzielamy odpowiedzi i wprowadzamy zmiany.

Pytanie 5:

ZAPYTANIE OFERTOWE p. II Warunki udziału w postępowaniu:

" O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Wykażą wykonanie co najmniej dwóch wdrożeń e-usług opartych o system GIS w przedsiębiorstwie dostarczającym media dla społeczeństwa np. wodno-kanalizacyjnym, ciepłowniczym, gazowym, zintegrowany z systemem bilingowym i zdalnym odczytem liczników, np. wodomierzy oraz ewidencją środków trwałych, każde za kwotę co najmniej 600 000,00 zł brutto, które wdrożył w okresie ostatnich pięciu lat. W zakresie wdrożenia musiało być dostarczenie infrastruktury sprzętowej, migracja danych GIS i szkolenie oraz wdrożono serwis mapowy dla mieszkańców. Wdrożenie musiało być

poprzedzone wykonaniem analizy przedwdrożeniowej i sporządzeniem dokumentu projektowego analizy przedwdrożeniowej”

Czy Zamawiający dopuści zamiast 2 wdrożeń w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych 1

wdrożenie w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym i 1 wdrożenie e-usług w instytucji publicznej za kwotę co najmniej 600 000 PLN brutto, w zakresie którego było dostarczenie infrastruktury sprzętowej, migracja danych GIS i szkolenie oraz wdrożono serwis mapowy dla mieszkańców, poprzedzone wykonaniem analizy przedwdrożeniowej i sporządzeniem dokumentu projektowego analizy przedwdrożeniowej, które wdrożył w okresie ostatnich pięciu lat?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Zapis pkt. II ust. 1 nie ulega zmianie.

Pytanie 6:

ZAPYTANIE OFERTOWE p. II Warunki udziału w postępowaniu:

„2. Posiadają zespół składający się z osób o następujących kompetencjach, które zostaną delegowane do wykonania zamówienia:

a) Kierownik Projektu – Osoba z wyższym wykształceniem posiadająca certyfikat PRINCE2 lub równoważny w zakresie kierowania projektami informatycznymi, posiadająca, co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi, uczestnicząca w realizacji co najmniej 1 projektu z pkt. II.1.”

Czy Zamawiający uzna wymóg dla kierownika projektu za spełniony jeżeli wykonał realizację co najmniej 1 projektu wdrożenia e-usług w instytucji publicznej za kwotę co najmniej 600 000 PLN brutto, w zakresie którego było dostarczenie infrastruktury sprzętowej, migracja danych GIS i szkolenie oraz wdrożono serwis mapowy dla mieszkańców, poprzedzone wykonaniem analizy przedwdrożeniowej i sporządzeniem dokumentu projektowego analizy przedwdrożeniowej, które wdrożył w okresie ostatnich pięciu lat?

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i nadaje nowe brzmienie warunku dla Kierownika Projektu

(2)

„Kierownik Projektu – Osoba z wyższym wykształceniem posiadająca certyfikat PRINCE2 lub równoważny w zakresie kierowania projektami informatycznymi, posiadająca, co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi, uczestnicząca w realizacji co najmniej 1 projektu z pkt. II.1. z dopuszczeniem projektu wdrożenia e-usług w instytucji publicznej spełniającego warunki projektów z pkt. II.1.”

Pytanie 7:

Załącznik nr1 do formularza Oferty.

„Tabela cenowa pozycja nr 7 - Wartości niematerialne i prawne Oprogramowanie – serwer mapowy ArcGIS for Serwer Enterprise Standard”

Dlaczego w pozycji tej wypisany jest produkt firmy ESRI skoro wymagania serwera mapowego nie określają co dokładnie ma być dostarczone i po stronie Wykonawcy jest dobór odpowiedniego serwera mapowego spełniającego wymagania? Sugerowanie tutaj konkretnego produktu znacząco ogranicza konkurencję tylko do wdrożeń na platformie ESRI co zaprzecza zapisom elastyczności systemu, gdzie rozwiązanie ma działać co najmniej na 3 serwerach mapowych.

Prosimy o zmianę zapisu z

„Oprogramowanie – serwer mapowy ArcGIS for Serwer Enterprise Standard”

na

“Oprogramowanie – serwer mapowy GIS”

i

Pytanie 8:

Załącznik nr1 do formularza Oferty.

„Tabela cenowa pozycja nr 10 - Wartości niematerialne i prawne Oprogramowanie – Baza danych Oracle”

Wymagania opisują bazę danych wraz z kryterium równoważności więc prosimy o zmianę w

formularzu cenowym na opis „Baza danych” ponieważ do Wykonawcy należy dobór bazy danych lub zmienić na opis „Baza danych Oracle lub równoważna”

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 2 w odpowiedziach z dnia 12.01.2018.

Pytanie 9:

Załącznik A

„13. Licencjonowanie systemu

13.1. Zamawiający wymaga licencjonowania dla stanowiska desktop w trybie dostępu jednoczesnego, bez przypisywania licencji do użytkownika lub komputera. Należy dostarczyć 1 licencję

jednoczesnego użytku aplikacji desktop GIS uwzględniającą 3 stanowiska edycyjne bez ograniczeń czasowych. Zamawiający dopuszcza przeglądarkę internetową jako aplikację desktop GIS, z zastrzeżeniem, iż powinna ona posiadać identyczne możliwości funkcjonalne co aplikacja desktop GIS.”

Czy Zamawiający nie wpisał omyłkowo liczby licencji? Standardowo licencja pływająca nie ogranicza ilości stanowisk edycyjnych na jakich można instalować oprogramowanie jednoczesnego użytku. Czy chodziło o 3 licencje edycyjne pływające, które Zamawiający może zainstalować na dowolnej liczbie stanowisk? Ograniczenie się do 1 stanowiska stworzy zagrożenie braku ciągłości działania systemu i dostępu do podstawowych funkcji administracyjnych.

Proponujemy zmianę zapisu na następujący:

13.1. Zamawiający wymaga licencjonowania dla stanowiska desktop w trybie dostępu jednoczesnego, bez przypisywania licencji do użytkownika lub komputera. Należy dostarczyć 3 licencje

jednoczesnego użytku aplikacji desktop GIS uwzględniającą instalację na dowolnej liczbie stanowisk edycyjnych bez ograniczeń czasowych. Zamawiający dopuszcza przeglądarkę internetową jako

(3)

aplikację desktop GIS, z zastrzeżeniem, iż powinna ona posiadać identyczne możliwości funkcjonalne co aplikacja desktop GIS.”

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy i zmienia zapis pkt. I ust. 13 ppkt. 13.1 na następujący:

„13.1. Zamawiający wymaga licencjonowania dla stanowiska desktop w trybie dostępu

jednoczesnego, bez przypisywania licencji do użytkownika lub komputera. Należy dostarczyć 3 licencje jednoczesnego użytku aplikacji desktop GIS uwzględniającą instalację na dowolnej liczbie stanowisk edycyjnych bez ograniczeń czasowych. Zamawiający dopuszcza

przeglądarkę internetową jako aplikację desktop GIS, z zastrzeżeniem, iż powinna ona posiadać identyczne możliwości funkcjonalne co aplikacja desktop GIS.”

Pytanie 10:

Załącznik A

„32. Aplikacja Desktop GIS (1 licencja):

Należy dostarczyć 1 licencję jednoczesnego użytku aplikacji desktop GIS uwzględniającą 3

stanowiska edycyjne bez ograniczeń czasowych. Zamawiający dopuszcza zastąpienie aplikacji typu desktop GIS aplikacją przeglądarkową, z zastrzeżeniem, iż powinna ona posiadać identyczne możliwości funkcjonalne co aplikacja desktop GIS.”

Czy Zamawiający nie wpisał omyłkowo liczby licencji? Standardowo licencja pływająca nie ogranicza ilości stanowisk edycyjnych na jakich można instalować oprogramowanie jednoczesnego użytku. Czy chodziło o 3 licencje edycyjne pływające, które Zamawiający może zainstalować na dowolnej liczbie stanowisk. Ograniczenie się do 1 stanowiska stworzy zagrożenie braku ciągłości działania systemu i dostępu do podstawowych funkcji administracyjnych.

Proponujemy zmianę zapisu na następujący:

„32. Aplikacja Desktop GIS (3 licencje):

Należy dostarczyć 3 licencje jednoczesnego użytku aplikacji desktop GIS uwzględniającą dowolną liczbę stanowisk edycyjnych bez ograniczeń czasowych. Zamawiający dopuszcza zastąpienie aplikacji typu desktop GIS aplikacją przeglądarkową, z zastrzeżeniem, iż powinna ona posiadać identyczne możliwości funkcjonalne co aplikacja desktop GIS.”

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy i zmienia zapis pkt. I ust. 13 ppkt. 13.1 na następujący:

„32. Aplikacja Desktop GIS (3 licencje):

Należy dostarczyć 3 licencje jednoczesnego użytku aplikacji desktop GIS uwzględniającą dowolną liczbę stanowisk edycyjnych bez ograniczeń czasowych. Zamawiający dopuszcza zastąpienie aplikacji typu desktop GIS aplikacją przeglądarkową, z zastrzeżeniem, iż powinna ona posiadać identyczne możliwości funkcjonalne co aplikacja desktop GIS.”

Pytanie 11:

Załącznik A p.33 Aplikacja mobilna

„36.6 System centralny powinien generować dane dla pracy off-line (w trybie odłączonym) dla urządzeń mobilnych.”

Czy Aplikacja mobilna ma również posiadać funkcjonalność zwrotnej replikacji danych off line do systemu centralnego? Obecnie nie ma takiego wymagania, a jest to kluczowa funkcjonalność umożliwiająca przyjęcie danych z terenu do bazy centralnej wraz z mechanizmem wykrywania konfliktów pomiędzy centralą na danymi zapisanymi w terenie.

Sugerujemy dodanie w/w wymogu o następującej treści:

„System centralny powinien generować dane dla pracy off-line (w trybie odłączonym) dla urządzeń mobilnych. Dane z systemu centralnego powinny zawierać dane geometryczne i wszystkie skojarzone dane opisowe wraz z aplikacją dla urządzenia mobilnego. Dane wprowadzone przez operatora urządzenia mobilnego będą synchronizowane z systemem centralnym. Konfiguracja generowania danych powinna być możliwa z dowolną rozdzielczością przestrzenną (geometryczną) i zestawem

(4)

atrybutów opisowych. Import do systemu centralnego będzie poprzedzony wykrywaniem konfliktów pomiędzy centralą na danymi zapisanymi w terenie.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu ppkt. 33.6.

Pytanie 12:

W opisie przedmiotu zamówienia, w opisie serwera zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania posiadającego 1 x port VGA oraz 1 x Display Porty. Większość obecnych i starszych monitorów posiada tylko wejście VGA i/lub HDMI.

Czy Zamawiający jako równoważne uzna rozwiązanie posiadające 2xVGA (w tym jeden z przodu) lub dopuści rozwiązanie poprzez zastosowanie przejściówki VGA>DisplayPort?

Odpowiedź:

Zamawiający za równoważne uzna rozwiązanie posiadające co najmniej 1xVGA z tyłu (opcjonalnie także 1xVGA z przodu).

Pytanie 13:

„VI. Sprzęt i oprogramowanie na potrzeby systemu - Punkt 18 w tabelach opisu serwerów. Wspierane systemy operacyjne i oprogramowanie do wirtualizacji:

Microsoft Windows Server (wersja 2012, 2012 R2, 2008 R2); Microsoft Small Business Server 2011;

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – wersja 5 i 6; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) – wersja 10 i 11; Oracle Linux 6; VMware vSphere 5.5, vSphere 5.5 U1, vSphere 5.5 U2;”

Czy zamawiający zaakceptuje również rozwiązanie posiadające wsparcie dla nowszych wersji w/w systemów?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 14:

„VI. Sprzęt i oprogramowanie na potrzeby systemu”

W jaki sposób Zamawiający oceni poprawność doboru sprzętu do oferty? Czy Wykonawca nie powinien dołączyć kart katalogowych sprzętu w celu weryfikacji oferowanego sprzętu z wymogami SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis pkt. XI ust.2 Zapytania ofertowego i dopisuje ppkt. h) w brzmieniu:

h) karty katalogowe sprzętu potwierdzające zgodność z zapisami Zapytania ofertowego.

Pytanie 15:

Załącznik nr1 do formularza Oferty.

„Tabela cenowa pozycja nr 1 -Środek trwały (ruchomy) Sprzęt do backupu”

Czy Zamawiający omyłkowo wpisał Sprzęt do backupu zamiast pozycji macierz, która jest opisana w wymogach sprzętowych czy też Zamawiający traktuje macierz jako sprzęt do backupu?

Jeżeli tak to prosimy o zmianę opisu z „Środek trwały (ruchomy) Sprzęt do backupu” na Środek trwały (ruchomy) Macierz dyskowa”

Jeżeli żadne z powyższych to prosimy o doprecyzowanie wymagań sprzętowych w zakresie sprzętu do backupu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wykorzystania macierzy dyskowej jako repozytorium do tworzenia kopii bezpieczeństwa. Zamawiający traktuje zapis w tabeli 1 załącznika nr 1 na Sprzęt do backupu jako macierz dyskową.

Pytanie 16:

Załącznik nr 4 do formularza Oferty.

§12 – Sugerujemy, aby w §12 został ujęty zapis :

(5)

Naliczone kary nie mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. Po naliczeniu i uznaniu ich za zasadne Wykonawca zobowiązany będzie do ich uregulowania w uzgodnionym przez strony terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17:

Załącznik nr 4 do formularza Oferty.

„§3 pkt. 2 Ustala się następujące etapy realizacji zamówienia:

Etap 1 – wykonanie analizy przedwdrożeniowej (wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym) w terminie do 45 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy,

Etap 2 – po odebraniu sprzętu i licencji obcych w terminie do 70 dni roboczych licząc od dnia podpisani umowy,

Etap 3 – po instalacji i parametryzacji systemu GIS oraz odebraniu licencji systemu w terminie do 200 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy

Etap 4 – po przeprowadzeniu szkole n najpóźniej do ….(max 20.12.2018) Etap 5 – odbiór systemu w terminie najpóźniej do….(max 20.12.2018)

Prosimy o potwierdzenie że rozłożenie płatności za poszczególne etapy będzie przedmiotem analizy przedwdrożeniowej i zostanie ustalone na Etapie 1.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nieznacznie zmiany w podziale płatności i terminach realizacji poszczególnych etapów zamówienia pod warunkiem, że ostateczny termin realizacji nie ulegnie wydłużeniu.

Pytanie 18:

Załącznik nr 4 do formularza Oferty.

„§14 pkt. 1 Zmiany ustalonych w niniejszej umowie zapisów może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu za zgoda obu stron, pod rygorem nieważności”.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„§14 pkt. 1 Zmiany ustalonych w niniejszej umowie zapisów może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej za zgoda obu stron, pod rygorem nieważności”.

Z naszego doświadczenia wiemy, że przeprocesowanie dokumentu jakim jest aneks jest długotrwałe i czasochłonne co może spowodować znaczne opóźnienia w udokumentowaniu jakiejkolwiek zmiany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenia powyższej zmiany. O ile wyniknie potrzeba wprowadzenia aneksu do umowy Zamawiający dołoży starań, aby jego formułowanie i podpisywanie odbyło się bez zbędnej zwłoki.

Pytanie 19:

Zamieszczony w ogłoszeniu wzór umowy nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego utraconych korzyści.

Czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie w treści umowy wyłączenia możliwości dochodzenia utraconych korzyści?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na powyższe.

Pytanie 20:

§2 ust. 2, 5, - W zakresie licencji obcych (firm trzecich) Wykonawca jest jedynie ich dostawcą i nie ma możliwości udzielenia na te programy licencji – zazwyczaj to producenci programów sami bezpośrednio udzielają licencji użytkownikowi końcowemu za pośrednictwem Wykonawcy, który je dostarcza.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje taką sytuację, oraz że licencje programów firm trzecich będą udzielone na warunkach producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje fakt, że producenci programów sami bezpośrednio udzielają licencji użytkownikowi końcowemu za pośrednictwem Wykonawcy oraz że licencje programów firm

(6)

trzecich będą udzielone na warunkach producenta, z zastrzeżeniem że będą one spełniały warunki czasowe wymagane zapytaniem ofertowym.

Pytanie 21:

§2 ust. 1 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje, że licencje obce (firm trzecich) będą objęte standardową gwarancją producenta. Wykonawca nie jest twórcą tego oprogramowania i nie ma możliwości usuwania jego wad ani narzucenia producentowi warunków i czasu trwania gwarancji.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia asysty technicznej oprogramowania firm trzecich na okres do zakończenia gwarancji i w przypadku wystąpienia błędów w tym oprogramowaniu będzie zgłaszał błędy w imieniu Zamawiającego do producentów - firm trzecich. Zamawiający nie oczekuje od producentów - firm trzecich, czasów reakcji usuwania błędów zawartych w umowie, lecz Wykonawca musi zaproponować rozwiązanie alternatywne (o ile będzie możliwe) umożliwiające działanie systemu dopóki producent nie rozwiąże problemu. Wszelkie łaty programistyczne, poprawki jeżeli się pojawią od producenta firm trzecich Wykonawca w okresie do zakończenia gwarancji będzie instalował po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu wykonania instalacji lecz nie później niż 60 dni od daty ukazania się łaty, poprawki.

Poza powyższym Zamawiający przyjmie standardowe gwarancje producenta z zastrzeżeniem że będą one spełniały warunki czasowe gwarancji wymagane zapytaniem ofertowym.

Pytanie 22:

Dotyczy licencji bazy danych i procesorów – Wykonawca zauważa niespójność w zapisach dotyczących procesorów i licencji (serwer bazodanowy) w niżej podanych punktach:

„2.4. System ma przechowywać dane w jednej centralnej bazie systemu – Oracle 12c Standard Edition One z licencją na 1 procesor lub równoważnej.

8.1. Baza danych musi obsługiwać 2 środowiska odseparowane testowe i produkcyjne.

Licencja bazy danych musi uwzględniać środowisko produkcyjne 2 procesorowe i środowisko testowe 1 procesorowe. Dla w/w środowisk należy zapewnić asystę techniczną na okres wdrożenia, gwarancji i asysty pogwarancyjnej.

13.3. Zamawiający dopuszcza licencjonowanie per procesor/rdzeń dla bazy danych oraz serwera mapowego o ile zaproponowane rozwiązanie wymaga takiego licencjonowania.

Należy przewidzieć licencję dla bazy danych i serwera mapowego pracujących w środowiskach produkcyjnym i testowym. Zamawiający dopuszcza licencję na maszynach wirtualnych..”

VI. Sprzęt i oprogramowanie na potrzeby systemu

1. Serwer bazy danych Liczba sztuk: 1 Lp. Właściwość Wymagane parametry 1. Obudowa

Stelażowa o wysokości maksymalnie 2U; Obudowa musi również być wyposażona w szyny pozwalające na wysuwanie serwera z szafy oraz prowadnicę przewodów;

2. Typ procesora Czterordzeniowy, x86 - 64 bity, Intel E5-2623v3 lub inny równoważny procesor minimum czterordzeniowy;

3. Liczba procesorów Zainstalowane minimum 2 procesory; Oferowany serwer musi posiadać minimum dwa gniazda procesorowe;”

W pkt 2.4 przytoczonym powyżej wymagana jest dostawa licencji bazy danych Oracle na 1 procesor, natomiast w kolejnym przytoczonym punkcie Zamawiający wymaga dwóch procesorów w serwerze bazodanowym itd. Zgodnie z polityka licencyjną producenta baz danych Oracle licencja na bazę danych musi być udzielona na tyle procesorów, ile jest zamontowanych w serwerze fizycznym, a nie przypisanych w maszynie wirtualnej, która na niej stoi, więc konieczne będzie dostarczenie 2 licencji bazy danych.

W trosce o porównywalność ofert, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy 2 licencji bazy danych.

Wykonawca jednocześnie zwraca uwagę, że baza danych Oracle Standard Edition One jest już nie dostępna w sprzedaży, a jej następca Standard Edition Two znacznie różni się od poprzednika ceną.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje bazy danych Oracle Standard Edition Two lub równoważną co najmniej na 1 procesor 4 rdzeniowy. Baza danych musi obsługiwać serwer przeznaczony na bazę danych opisany w Załączniku-A („VI.Sprzęt i oprogramowanie na potrzeby systemu 1.

(7)

Serwer bazy danych”) . Należy serwer zwirtualizować i przydzielić odpowiednią ilość procesorów/rdzeni do oferowanej licencji.

Zamawiający nie narzuca ilości licencji tylko określa wartości minimalne. Serwer bazodanowy ma podlegać wirtualizacji jak i pozostałe serwery. Zamawiający dopuszcza odseparowanie środowisk za pomocą osobnych instancji bazy danych. Zamawiający dopuszcza wirtualizację serwera bazy danych i przydzielenie 1 procesora dla bazy danych Oracle.

Podział środowiska wirtualnego będzie doprecyzowany na etapie analizy przedwdrożeniowej.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że dostarczana wraz z systemem baza danych będzie wykorzystywana wyłącznie do współpracy z dostarczonym systemem będącym przedmiotem postępowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wykorzysta bazę danych do współpracy z systemem będącym przedmiotem niniejszego postępowania mając na uwadze również zwiększenie jego funkcjonalności w przyszłości zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytanie 24:

„8.1. Baza danych musi obsługiwać 2 środowiska odseparowane testowe i produkcyjne. Licencja bazy danych musi uwzględniać środowisko produkcyjne 2 procesorowe i środowisko testowe 1 procesorowe. Dla w/w środowisk należy zapewnić asystę techniczną na okres wdrożenia, gwarancji i asysty pogwarancyjnej.” Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli odpłatną asystę techniczną świadczoną przez producenta bazy danych i jej koszt w okresie wdrożenia i gwarancji należy uwzględnić w kosztach oferty.

Prosimy również o potwierdzenie, że koszt asysty technicznej w okresie pogwarancyjnym zostanie ujęty w oddzielnej umowie na obsługę techniczną systemu.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w cenie wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, w tym opłacenia asysty technicznej oprogramowania firm trzecich na okres do zakończenia gwarancji.

Pytanie 25:

Dotyczy punktu 4 specyfikacji sprzętu – czy Zamawiający zakłada, że wszystkie serwery mają korzystać z macierzy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 26:

Dotyczy: Załącznik A, warunki integracji z innymi systemami

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie ewentualne koszty wykonania prac integracyjnych po stronie producentów i/lub dostawców oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego, z którym ma zostać zintegrowany wdrażany system.

Odpowiedź:

Ewentualne koszty wykonania prac integracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, po stronie producentów i/lub dostawców oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego (np. LogicSynergy), z którym ma zostać zintegrowany wdrażany system poniesie Zamawiający.

Odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowej współpracy ze strony producentów i/lub dostawców systemów, z którymi wymagana będzie integracja wdrażanego systemu leży po stronie Zamawiającego, przy czym Wykonawca musi wykazać się również zaangażowaniem i nie rozbudowywaniem ponad faktyczne potrzeby swoich wymagań w stosunku do

producentów i/lub dostawców. Ponadto wymagania w zakresie tej współpracy Wykonawca określi na etapie analizy przedwdrożeniowej.

Pytanie 27:

Dotyczy: Zapytania Ofertowego i formularza Oferty:

(8)

Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że sprzęt komputerowy ulega naturalnemu zużyciu i po upływie okresu wdrożenia oraz trzyletniej gwarancji może być już wyeksploatowany. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie koszt części zamiennych po tak długim okresie. Rzetelna ocena kosztów serwisowania urządzeń i wymiany części w podanej perspektywie czasowej w ocenie Wykonawcy jest niewykonalna.

Dodatkowo, Wykonawca nie jest w stanie obecnie przewidzieć, jaki będzie koszt wsparcia technicznego producentów oprogramowania firm trzecich (np. bazy danych, systemów operacyjnych, czy też serwera mapowego), umożliwiającego np. bezpłatną aktualizację i wymianę oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji.

Wykonawca zwraca się o ograniczenie wyceny obsługi technicznej w okresie pogwarancyjnym wyłącznie do oprogramowania, do którego prawa autorskie należą do Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wprowadza zmianę poprzez wykreślenie zdania drugiego w zapisie pkt. I ust.c) zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

„c) serwis nad systemem rozumiany jako usługa świadczona przez Wykonawcę polegająca na usuwaniu błędów w systemie oraz pomocy merytorycznej.”

W zakresie ust.e) – Zamawiający ma na myśli oprogramowanie, do którego prawa autorskie należą do Wykonawcy.

Pytanie 28:

Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę, że punkt a) dotyczący asysty technicznej świadczonej przez Wykonawcę, mającej na celu tworzenie nowej funkcjonalności systemu lub dokonywanie zmian w istniejącej funkcjonalności systemu, realizującej specyficzne wymagania Zamawiającego, wymaga doprecyzowania w celu umożliwienia przedstawienia rzetelnej wyceny.

Wykonawca zwraca się o określenie miesięcznego limitu godzin, które Zamawiający zamierza wykorzystać w ramach tej usługi, co pozwoli Wykonawcom przygotować porównywalne oferty.

Odpowiedź:

W związku z niemożnością doprecyzowania zakresu asysty technicznej i określenia nowych funkcjonalności systemu, Zamawiający wykreśla ust. a) z pkt. I zapytania ofertowego.

Ewentualna potrzeba wprowadzenia nowych funkcjonalności systemu będzie przedmiotem uzgodnień w oddzielnej procedurze.

Wprowadza się zmianę w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy pkt. 11

„11. Proponujemy następujące stawki obsługi technicznej:

Stawka netto za 1 m-c - ………

Stawka netto za 5 lat - ……….………

W przypadku wykonywania usługi u Zamawiającego koszty dojazdu zostaną rozliczone według obowiązującej stawki za 1 km (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych).”

Zmiana - nr 1 do treści Zapytania ofertowego – Załącznik A

Zamawiający rozszerza wymogi określone w załączniku A poprzez ogólne zapisy:

1. Model danych powinien być otwarty na dostęp osób trzecich,

Model danych geometrycznych i opisowych w bazie Oracle lub równoważnej musi być jawny i udokumentowany. W ramach analizy przedwdrożeniowej należy dołączyć pełną dokumentację - opis bazy danych.

2. Kontrola jakości danych.

Kryterium jakości danych i procedura odbioru zostanie określona na etapie analizy

przedwdrożeniowej. Procedury odbioru danych zgodnie z kryteriami jakości danych (dane geometryczne, opisowe, topologia) powinny być uzgodnione z Zamawiającym i przekazane Zamawiającemu wraz ich dokumentacją przed etapem odbioru danych.

3. Cecha aplikacji desktop

(9)

Konfiguracja aplikacji musi być zapisywana w otwartym formacie (opartym np. na XML), na podstawie której będzie generowana aplikacja mobilna, desktop i www. Rekonfiguracja aplikacji desktop nie powinna wymagać wiedzy programistycznej lecz znajomości środowiska rekonfiguracji aplikacji.

Zmiana - nr 2 do treści Zapytania ofertowego – Załącznik nr 4

Zamawiający zmienia zapis §2 ust. 3 umowy – Załącznik nr 4, który otrzymuje brzmienie:

5. Wykonawca udziela w ramach wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 licencji niewyłącznej na programy, o których mowa w § 1 i upoważnia Zamawiającego do korzystania we własnym zakresie, na czas nieoznaczony, na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) z tych programów,

z tym, że Wykonawca, w zakresie udzielonej licencji, nie może rozwiązać niniejszej umowy za wypowiedzeniem.

Zamawiający będzie korzystał z licencji na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie dowolną techniką, modyfikowanie, tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana, publiczne

rozpowszechnianie, utrwalanie, wprowadzanie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie w ich pamięci komputerów, wykonywanie kopii, digitalizację na nośnikach elektronicznych.

Mając na uwadze zadane pytania Zamawiający załącza nowy formularz ofertowy – załącznik nr 1 – 16.01.2018

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian, z wyjątkiem zmian będących konsekwencją dokonanych zmian.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :