• Nie Znaleziono Wyników

POSTAWY UCZNIÓW. A Uczestnictwo w działaniu (1 pkt)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSTAWY UCZNIÓW. A Uczestnictwo w działaniu (1 pkt)"

Copied!
14
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

STANDARDY WYMAGAŃ

z zajęć komputerowych dla klas IV szkoły podstawowej

opracowany na podstawie programu nauczania KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI

oraz podręcznika KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI dla starszych klas szkoły podstawowej (271/2010) POSTAWY UCZNIÓW

Taksonomia/pkt. Charakterystyka postawy ucznia

A

Uczestnictwo w działaniu (1 pkt)

• Rzadko jest przygotowany do zajęć.

• Podczas wykonywania ćwiczeń i zadań potrzebuje mobilizowania i pomocy ze strony nauczyciela i innych uczniów.

• Tylko czasami przestrzega zasad ustalonych w regulaminie szkolnej pracowni komputerowej.

• Jego praca cechuje się niewielką samodzielnością, wykonane ćwiczenia i zadania są niezbyt estetyczne.

• Choć słabo zaangażowany w pracę klasy czy grupy, stara się jednak dostosować do powstałych sytuacji.

• Rzadko wspiera dobrą komunikację w grupie i nie umie okazywać szacunku innym członkom grupy.

• Bywa, że nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

B

Podejmowanie działania (2 pkt.)

• Często zdarza się, że jest nieprzygotowany do zajęć.

• Podczas wykonywania ćwiczeń i zadań zazwyczaj stara się być samodzielny, jednak brak mu jeszcze staranności i sys- tematyczności w działaniu.

• Zazwyczaj przestrzega zasad ustalonych w regulaminie szkolnej pracowni komputerowej.

• Wybiera z dostępnych zbiorów informacji te, które wolno wykorzystać w pracy.

• Zazwyczaj zaangażowany w pracę klasy, grupy, stara się być aktywny i odpowiedzialny.

• Czasami zachęca do dobrej komunikacji w grupie, nie zawsze jednak umie okazać szacunek innym członkom grupy.

• Jeszcze niezbyt efektywnie wykorzystuje czas pracy.

• Dostosowuje się do obowiązujących zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

C

Nastawienie na działanie (3 pkt.)

• Wystąpiły sporadyczne przypadki nieprzygotowania do zajęć.

• Podczas wykonywania ćwiczeń i zadań jest samodzielny, nie zawsze jednak dość staranny, brak jeszcze czasem spój - ności w jego działaniu.

• Zawsze przestrzega zasad ustalonych w regulaminie szkolnej pracowni komputerowej.

• Zaangażowany w pracę klasy i grupy, zachęca innych do działania, zazwyczaj odpowiedzialny i aktywny.

• Często zachęca do dobrej komunikacji w grupie, zwykle odnosi się z szacunkiem do innych, jest skłonny do kompromi- su.

• Racjonalnie wykorzystuje czas pracy.

• Prawidłowo organizuje stanowisko pracy z komputerem oraz przeprowadza krótką gimnastykę relaksacyjną.

(2)

D

System działań (4 pkt.)

• Zawsze przygotowany do zajęć, często posiada informacje z innych źródeł niż podręcznik.

• Samodzielnie wykonuje wszystkie ćwiczenia i zadania przewidziane w programie oraz jest operatywny w wykorzystaniu wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań trudnych, w nowych sytuacjach.

• Bierze udział w ustalaniu zasad obowiązujących w pracowni komputerowej i jednocześnie dba o ich przestrzeganie przez innych uczniów.

• Mocno zaangażowany w pracę klasy, grupy, bardzo aktywny i odpowiedzialny, skutecznie motywuje innych uczestników zajęć do pokonywania trudności.

• Zachęca do dobrej komunikacji w grupie, wyraża uznanie dla cudzych pomysłów i ich autorów.

• Podczas wykonywania zadań wykazuje się dużą starannością i sumiennością.

• Dąży do samodoskonalenia i twórczego rozwoju własnych uzdolnień.

• Dostosowuje stanowisko pracy z komputerem do potrzeb, przestrzegając przy tym wszelkich zasad bezpieczeństwa, hi- gieny i organizacji pracy.

• Przejawia inicjatywę, nauczyciel może na niego zawsze liczyć – jest niezawodny.

• Wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na lekcjach innych przedmiotów.

• Przygotowuje na zajęcia informacje dodatkowe o wysokich walorach edukacyjnych.*

• Wykonuje prace nadobowiązkowe.*

• Przejawia dużą aktywność w zajęciach pozalekcyjnych związanych z przedmiotem.*

• Startuje, a bywa nawet, że odnosi sukcesy, w konkursach informatycznych.*

* Działania umożliwiające otrzymanie przez ucznia oceny celującej za postawę.

(3)

Wymagania edukacyjne w zakresie wiadomości i umiejętności

Zakres lekcji

Dział lub zagadnienie

programowe Rodzaj wymagań

Uczeń:

1–11 Komputer jako na-

rzędzie pracy Podstawowe • Wymienia zasady prawidłowej organizacji pracy z komputerem.

• Objaśnia zasady prawidłowego uruchamiania i wyłączania komputera.

• Omawia zastosowanie elementów podstawowego zestawu komputerowego (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz).

• Wymienia przykłady urządzeń współpracujących z komputerem.

• Dokonuje podziału urządzeń współpracujących na urządzenia wejścia i wyjścia.

• Wymienia przykłady nośników pamięci zewnętrznych komputera (dyskietka, dysk twardy, płyta CD- ROM, płyta DVD).

• Nazywa urządzenia do zapisywania i odczytywania danych na nośnikach pamięci.

• Wyjaśnia pojęcia: licencja, piractwo komputerowe.

• Dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy.

• Obsługuje szkolny sprzęt komputerowy zgodnie z poznanymi zasadami.

• Wykorzystuje klawiaturę jako narzędzie do pisania tekstów (pisanie małych i wielkich liter).

• Korzysta ze wskazanych zbiorów informacji.

• Przestrzega zasad zgodnego z prawem korzystania z oprogramowania.

Ponadpodstawowe • Wyjaśnia różnicę między urządzeniami wejścia i urządzeniami wyjścia współpracującymi z kompute- rem.

• Omawia funkcje wybranych urządzeń współpracujących z komputerem (np.: głośników, słuchawek, mikrofonu, drukarki, skanera).

• Omawia najważniejsze elementy budowy wewnętrznej komputera (procesor, płyta główna, pamięć operacyjna).

• Wymienia prawa i przywileje użytkownika oprogramowania wynikające z licencji.

• Charakteryzuje prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy z komputerem.

• Dostrzega zagrożenia i przewiduje skutki wynikające z łamania zasad bezpiecznej i higienicznej pra- cy z komputerem.

• Klasyfikuje poznane nośniki i napędy pamięci zewnętrznych komputera.

• Analizuje różnice między pamięcią operacyjną a pamięciami zewnętrznymi komputera.

• Porównuje programy, z których można korzystać bezpłatnie.

• Wyróżnia podstawowe grupy klawiszy na klawiaturze.

• Charakteryzuje możliwości wykorzystania komputera w procesie nauczania i uczenia się.

(4)

Komunikowanie się z komputerem w środowisku Win- dows

Podstawowe • Objaśnia pojęcia: program, oprogramowanie, system operacyjny, środowisko pracy, nazwa pliku.

Wskazuje najważniejsze elementy środowiska Windows: Pulpit, ikony, pasek zadań, przycisk Start, okno programu.

• Rozpoznaje w oknie programu: obszar roboczy, paski przewijania, przyciski sterujące, menu okna pro- gramu.

• Rozpoznaje kursor myszy.

• Wymienia operacje wykonywane za pomocą myszy (wskazywanie, klikanie, wybieranie, przeciąganie).

• Rozpoznaje ikony dysku, folderu i pliku.

• Omawia sposoby uruchamiania programów.

Rozpoznaje pliki tekstowe (txt) i graficzne (bmp) na podstawie ikony pliku.

• Wskazuje nazwę oraz rozszerzenie nazwy pliku.

Prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę w systemie operacyjnym Windows.

Charakteryzuje elementy środowiska Windows.

• Sprawnie wykonuje operacje za pomocą myszy (wskazywanie, klikanie, wybieranie, przeciąganie).

• Obsługuje okno programu według wskazówek.

• Zmienia rozmiary okna, korzystając z przycisków sterujących.

Odszukuje folder lub plik o wskazanej lokalizacji, korzystając z okna Mój komputer.

Uruchamia programy, korzystając z ikony skrótu na Pulpicie oraz z menu Start.

• Zapisuje plik na dysku, we wskazanym folderze.

Otwiera plik za pomocą polecenia Otwórz.

Tworzy nową wersję pliku na dysku za pomocą polecenia Zapisz jako ze zmianą lokalizacji lub nazwy pliku.

Wykorzystuje polecenie z menu podręcznego do tworzenia na Pulpicie skrótu do programu.

Ponadpodstawowe • Objaśnia pojęcia: pliku, folderu, rozszerzenia nazwy pliku, menu podręcznego, skrótu do programu.

• Opisuje przeznaczenie poznanych elementów okna programu.

Omawia przeznaczenie okna Mój komputer.

• Wyjaśnia znaczenie częstego zapisywania tworzonego dokumentu w pliku na dysku.

Objaśnia sposób zapisywania dokumentu w pliku za pomocą polecenia Zapisz jako i za pomocą pole- cenia Zapisz.

Wyjaśnia różnicę między poleceniami Zapisz jako i Zapisz.

Objaśnia sposób otwierania pliku z wykorzystaniem polecenia Otwórz.

Rozpoznaje pliki tekstowe i graficzne na podstawie rozszerzenia jego nazwy (txt, bmp).

• Dostrzega związek między rozszerzeniem nazwy pliku, ikoną i programem, w którym plik powstał.

• Obsługuje okna i menu programów oraz okna dialogowe z wykorzystaniem poznanych elementów.

• Dostosowuje parametry okna programu do własnych potrzeb.

Przegląda zawartość folderów na różnych poziomach ich struktury, korzystając z okna Mój komputer.

• Charakteryzuje stan zawieszenia się komputera.

(5)

Praca z progra-

mem Notatnik PodstawoweOmawia zadania programu Notatnik.

Wskazuje klawisze edycyjne i klawisz Enter na klawiaturze.

• Rozróżnia kursor tekstowy i kursor myszy.

Wyjaśnia funkcję klawiszy Backspace i Delete.

Uruchamia program Notatnik.

• Rozpoznaje kursor tekstowy.

• Pisze prosty tekst z zastosowaniem małych i wielkich liter oraz polskich znaków.

• Wpisuje cyfry, korzystając z górnego rzędu klawiszy ze znakami lub klawiatury numerycznej.

• Pisze tekst z zachowaniem zasad poprawnego wpisywania tekstu.

• Przemieszcza kursor tekstowy w obszarze tekstu przy użyciu myszy lub za pomocą klawiszy do ste- rowania kursorem.

• Wyszukuje usterki w gotowym tekście i wprowadza poprawki.

• Uzupełnia tekst, wpisując nowe fragmenty w miejscu wskazanym przez kursor.

PonadpodstawoweOmawia zastosowanie prawego klawisza Alt do pisania polskich liter.

Opisuje przeznaczenie klawisza Num Lock.

• Objaśnia sposób wpisywania cyfr za pomocą klawiatury numerycznej.

• Omawia funkcję kursora tekstowego.

Wyjaśnia użycie klawisza Enter w trakcie pisania tekstu.

• Omawia sposoby usuwania z tekstu usterek.

• Sprawnie pisze na klawiaturze.

• Umiejętnie poprawia tekst.

Praca z edytorem

grafiki Paint Podstawowe • Omawia przeznaczenie edytora grafiki.

• Wskazuje elementy okna edytora grafiki.

Rozróżnia w oknie programu Paint: Przybornik, Paletę kolorów i Wskaźnik kolorów.

Wskazuje w Przyborniku narzędzia: Wypełnianie kolorem, Lupę, Ołówek, Pędzel, Gumka/Gumka kolorowa, Prostokąt, Linia.

Otwiera plik graficzny w programie Paint.

• Wypełnia kolorami gotowy rysunek.

• Zmienia kolor zamalowanego obszaru.

Uzupełnia rysunki, wykorzystując narzędzia: Ołówek, Pędzel, Prostokąt, Linia.

Wykorzystuje różne powiększenia Lupy do wprowadzania poprawek w rysunkach.

Usuwa z rysunku drobne usterki za pomocą narzędzia Gumka/Gumka kolorowa, odpowiednio dobie- rając jego wielkości.

Wykorzystuje klawisz Shift podczas rysowania kwadratów.

• Ustala grubość linii.

(6)

Ponadpodstawowe • Wyjaśnia pojęcia: edytor grafiki i grafika komputerowa.

Objaśnia zastosowanie elementów okna programu Paint.

Wyjaśnia rolę klawisza Shift podczas wykonywania rysunków za pomocą narzędzia Prostokąt.

• Omawia rolę przycisków myszy w wyborze oraz operowaniu kolorem pierwszo- i drugoplanowym.

• Objaśnia różne rodzaje wypełnienia prostokąta.

• Charakteryzuje przeznaczenie poznanych narzędzi oraz ich rodzaje (cechy).

• Koloruje rysunki, wykorzystując kolor pierwszoplanowy i drugoplanowy.

• Dokonuje trafnego wyboru kolorów.

• Uzupełnia rysunki, trafnie dobierając narzędzia edytora grafiki i ich rodzaje.

Posługuje się poleceniem Cofnij w celu wprowadzania zmian do wykonywanej pracy.

• Dba o estetykę wykonywanych prac.

Korzystanie z pro- gramów edukacyj- nych

PodstawoweOmawia menu główne i menu poszczególnych grup materiałów w programie Komputerowe opowie- ści z płyty CD-ROM.

• Nazywa poznane programy edukacyjne.

Sprawnie porusza się w programie Komputerowe opowieści z płyty CD-ROM.

Poprawnie kończy pracę z programem Komputerowe opowieści.

Uruchamia z menu programu Komputerowe opowieści programy edukacyjne: Poznajemy komputer, Ćwiczenia na klawiaturze.

Wybiera materiały do ćwiczeń, korzystając z menu programu Komputerowe opowieści.

• Wykonuje ćwiczenia według instrukcji zawartej w programie edukacyjnym.

• Zatrzymuje automatyczne uruchamianie programu z płyty CD-ROM.

• Zdobywa wiadomości, pracując z programem edukacyjnym.

• Ćwiczy pisanie na klawiaturze, korzystając z programu edukacyjnego.

Ponadpodstawowe • Objaśnia pojęcie: program edukacyjny.

Omawia budowę programu Komputerowe opowieści z płyty CD-ROM.

• Przedstawia zalety programów edukacyjnych.

• Wykorzystuje programy edukacyjne do samodzielnego uzupełniania swoich wiadomości i rozwijania umiejętności z różnych dziedzin.

(7)

12–22 Komunikowanie się z komputerem w środowisku Win- dows

Podstawowe • Omawia sposób kopiowania pliku z dysku twardego na dyskietkę.

• Porównuje sposoby zmiany nazwy folderu, pliku, skrótu.

Rozpoznaje pliki utworzone w edytorze tekstu Word na podstawie ikony oraz rozszerzenia nazwy pliku.

Kopiuje plik z dysku twardego na dyskietkę, korzystając z poleceń Kopiuj i Wklej z menu Edycja.

Tworzy nowy folder we wskazanym miejscu, korzystając z menu podręcznego lub menu Plik.

• Zmienia nazwę folderu, pliku lub skrótu.

• Zmienia rozmiary i położenie okna programu.

Kopiuje i przenosi pliki, foldery metodą przeciągania lub za pośrednictwem Schowka z wykorzysta- niem menu Edycja.

• Usuwa foldery.

Odczytuje godzinę i datę, korzystając z zegara systemu Windows.

Ponadpodstawowe • Objaśnia sposoby tworzenia nowego folderu za pomocą menu podręcznego lub wykorzystując menu Plik.

• Wskazuje elementy wspólne w wykonaniu czynności tworzenia folderu i zmiany jego nazwy.

• Objaśnia sposoby kopiowania i przenoszenia plików, folderów metodą przeciągania lub z wykorzy- staniem Schowka.

• Wyjaśnia potrzebę tworzenia folderów i porządkowania plików na dysku.

Wyjaśnia funkcjonowanie systemowego Kosza.

• Wskazuje na bezpowrotne usuwanie danych z dyskietki.

• Opisuje podobieństwa w sposobie wykonywania operacji kopiowania fragmentów rysunku, fragmen- tu tekstu, pliku lub folderu.

Wyjaśnia pojęcie Schowka..

• Tworzy strukturę folderów dostosowaną do potrzeb.

• Utrzymuje porządek na dysku, segregując pliki według ustalonego kryterium, np. według ich zawar- tości.

• Przenosi, kopiuje, usuwa pliki lub foldery różnymi metodami.

• Dowolnym sposobem zmienia nazwę folderu, pliku lub skrótu.

• Odzyskuje usunięte pliki lub foldery.

Opróżnia Kosz, bezpowrotnie usuwa z dysku dane.

Dokonuje zmian w ustawieniu zegara i kalendarza w środowisku Windows.

(8)

Praca z edytorem

tekstu Word Podstawowe • Wyjaśnia pojęcie i zastosowanie edytora tekstu.

• Odczytuje nazwę programu, w którym dokument został otwarty.

Wskazuje i nazywa paski narzędzi (standardowy i formatowania) w oknie edytora tekstu Word.

• Opisuje sposób wpisywania znaku z górnej części klawisza.

Wskazuje w oknie programu Word okienko zadań.

Otwiera dokument tekstowy edytora Word, korzystając z menu Ćwiczenia programu Komputerowe opowieści lub za pomocą przycisku Otwórz z paska standardowego edytora.

• Zamyka okienko zadań.

• Poprawia błędy występujące w tekście.

• Dopisuje na końcu dokumentu nowy akapit tekstu.

• Wpisuje znaki z górnych części klawiszy.

• Poprawnie wpisuje znaki interpunkcyjne.

Anuluje ostatnio wykonane czynności za pomocą polecenia Cofnij lub przycisku Edycja Cofnij.

• Zaznacza fragment tekstu metodą przeciągania.

• Zastępuje zaznaczony fragment tekstu innym tekstem.

Usuwa zaznaczony fragment tekstu klawiszem Delete.

Przenosi fragmenty tekstu w inne miejsce za pośrednictwem Schowka, wybierając polecenia Wytnij i Wklej z menu Edycja lub korzystając z przycisków umieszczonych na pasku narzędzi.

Kopiuje fragment tekstu poprzez Schowek za pomocą poleceń z menu Edycja lub przycisków z pa- ska narzędzi edytora tekstu.

• Wstawia puste wiersze między akapitami tekstu lub usuwa zbędne puste wiersze.

(9)

Ponadpodstawowe • Omawia możliwości edytora tekstu.

• Wyjaśnia, na czym polegają czynności redagowania tekstu w edytorze tekstu.

• Objaśnia przeznaczenie pasków narzędzi standardowego i formatowania oraz umieszczonych na nich przycisków.

Omawia sposób, w jaki edytor Word interpretuje i zaznacza błędnie napisane wyrazy.

• Definiuje pojęcie akapitu.

• Podaje zasady poprawnego wpisywania znaków interpunkcyjnych.

• Omawia zastosowanie okienka zadań.

• Objaśnia sposoby zaznaczania różnych fragmentów tekstu.

• Objaśnia sposoby przenoszenia lub kopiowania fragmentów tekstu w inne miejsce za pośrednic- twem Schowka, za pomocą poleceń Wytnij (Kopiuj) i Wklej z menu Edycja lub z wykorzystaniem przycisków z paska narzędzi edytora tekstu.

Dostosowuje wygląd okna programu Word do własnych potrzeb.

• Dokładnie odtwarza tekst według wzoru, dzieląc go na akapity.

• Zaznacza fragment tekstu różnymi metodami, odpowiednio je wybiera.

• Analizuje treść dokumentu, ustala jakie zmiany wnieść do tekstu.

• Usuwa, przenosi lub kopiuje fragmenty tekstu różnymi sposobami.

• Dba o estetyczny, jednolity wygląd tekstu.

Praca z edytorem

grafiki Paint PodstawoweOmawia sposób ustalania rozmiaru kartki w edytorze Paint.

• Podaje kolejność czynności podczas usuwania i przenoszenia fragmentów rysunków.

• Rozróżnia rodzaje zaznaczania.

• Wyjaśnia pojęcie orientacja strony.

Rysuje kształty owalne, okręgi i koła za pomocą narzędzia Elipsa.

Rysuje fale i podobne kształty za pomocą narzędzia Krzywa.

Uzupełnia rysunki narzędziem Elipsa i Krzywa.

• Zaznacza fragment rysunku wybranym narzędziem.

• Usuwa z rysunku jego fragment.

• Przenosi fragment rysunku w inne miejsce metodą przeciągania.

• Zmienia rozmiary fragmentów rysunku.

• Ustala rozmiary kartki.

Kopiuje fragment rysunku poprzez Schowek lub za pomocą przeciągania z zastosowaniem klawisza Ctrl.

• Wykonuje rysunek według opisu, posługując się poznanymi narzędziami.

• Ogląda rysunek na podglądzie wydruku.

• Ustala orientację strony.

• Drukuje wykonany przez siebie rysunek.

(10)

PonadpodstawoweOpisuje rodzaje wypełnienia Elipsy.

Wyjaśnia rolę klawisza Shift podczas wykonywania rysunków za pomocą narzędzia Elipsa.

• Wyjaśnia dobór rodzaju zaznaczenia; zaznaczenie bez tła.

• Omawia różne sposoby usuwania i przenoszenia fragmentów rysunku.

Objaśnia sposób kopiowania fragmentów rysunku w inne miejsce za pośrednictwem Schowka, za pomocą poleceń Kopiuj i Wklej z menu Edycja lub poprzez przeciąganie z zastosowaniem klawisza Ctrl.

Objaśnia, jakich zmian w wydruku można dokonać w oknie Ustawienia strony.Rysuje krzywe za- mknięte.

• Charakteryzuje narzędzia i ich rodzaje służące do zaznaczania fragmentów rysunku.

• Tworzy rysunek lub komponuje go z gotowych elementów z wykorzystaniem poznanych narzędzi i operacji na fragmentach rysunku.

• Wykorzystuje operację zmiany rozmiarów fragmentów rysunku do uzyskania efektu perspektywy.

• Dba o estetykę tworzonego rysunku.

• Przygotowuje rysunek do druku, dokonując ustawień strony i korzystając z podglądu wydruku.

• Dobiera parametry wydruku odpowiednio do rodzaju drukowanej pracy.

Korzystanie z pro- gramów edukacyj- nych

Podstawowe • Omawia funkcje multimedialnych elementów programu edukacyjnego.

• Objaśnia pojęcie hasła w encyklopediach, słownikach i leksykonach.

Zdobywa wiadomości, pracując z multimedialnym programem edukacyjnym Fryderyk Chopin i jego muzyka z płyty CD-ROM.

• Weryfikuje swoją wiedzę, wykorzystując multimedialny program edukacyjny.

Odtwarza muzykę, korzystając z multimedialnego programu Fryderyk Chopin i jego muzyka.

Wyszukuje informacje w komputerowym leksykonie Zwierzęta naszych lasów z płyty CD-ROM, ko- rzystając z alfabetycznego uporządkowania haseł.

• Wyszukuje w komputerowym leksykonie informacje według podanego kryterium.

PonadpodstawoweOmawia budowę komputerowego leksykonu Zwierzęta naszych lasów.

• Objaśnia pojęcie kryterium wyszukiwania w komputerowym leksykonie.

• Steruje samodzielnie przebiegiem odtwarzania muzyki.

• Formułuje kryterium i według niego wyszukuje w komputerowym leksykonie informacje na zadany temat.

• Wykorzystuje informacje z komputerowego leksykonu we własnej nauce.

(11)

23–33 Zdobywanie infor- macji i komuniko- wanie się za po- średnictwem Inter- netu

PodstawoweNazywa program, w którym została otwarta strona WWW (program Internet Explorer).

• Podaje przykłady zastosowania Internetu.

• Rozpoznaje pasek adresu przeglądarki internetowej oraz adres internetowy.

• Omawia budowę adresu WWW.

• Rozpoznaje stronę główną witryny internetowej.

• Wskazuje umieszczone na stronie WWW odsyłacze.

Wyjaśnia rolę przycisków Wstecz i Dalej paska narzędzi przeglądarki internetowej.

• Objaśnia sposób wyszukiwania haseł w encyklopedii lub słowniku.

• Korzysta z przeglądarki w trybie offline.

Uruchamia przeglądarkę internetową (Internet Explorer) według wskazówek.

• Wpisuje podany adres strony internetowej i otwiera daną stronę.

• Przegląda witryny internetowe, korzystając z odsyłaczy i przycisków paska narzędzi przeglądarki.

• Wyszukuje informacje na zadany temat, przeglądając strony internetowe o podanych adresach.

• Korzysta z listy adresów wcześniej oglądanych stron, rozwijanej na pasku adresu.

• Wykorzystuje encyklopedie lub słowniki z internetowych stron, w celu wyszukania znaczenia poda- nych haseł.

Ponadpodstawowe • Wyjaśnia pojęcia: Internet, strona internetowa (strona WWW), przeglądarka internetowa, witryna in- ternetowa, serwer WWW, adres strony internetowej, strona startowa.

• Omawia budowę witryny internetowej.

• Wyjaśnia rolę odsyłaczy w przeglądaniu stron internetowych.

• Swobodnie posługuje się przeglądarką internetową w celu przeglądania zasobów Internetu.

• Samodzielnie korzysta z internetowych encyklopedii lub słowników.

• Analizuje zalety komputerowych encyklopedii i słowników.

• Dokonuje rzeczowej analizy informacji zawartych na stronach internetowych pod kątem ich przydat- ności w wykonywanych zadaniach.

• Wykorzystuje informacje zgromadzone na stronach internetowych do rozwiązywania zadań, redago- wania tekstów oraz rozwijania zainteresowań.

Praca z edytorem

tekstu Word Podstawowe • Objaśnia pojęcie formatowania dokumentu tekstowego.

Omawia przeznaczenie narzędzi dostępnych na pasku formatowania edytora Word.

• Rozpoznaje w tekście rodzaj czcionki i inne jej cechy (atrybuty).

• Zmienia rodzaj czcionki, jej rozmiar, styl i kolor, korzystając z narzędzi dostępnych na pasku forma- towania edytora Word.

• Przegląda kilkustronicowy tekst, korzystając z pasków przewijania lub przycisków zmiany strony.

• Uzupełnia treść dokumentu informacjami wyszukanymi w internetowych encyklopediach lub słowni- kach.

• Pracuje na przemian z edytorem tekstu i z przeglądarką internetową, przełączając się między okna- mi uruchomionych programów.

(12)

Ponadpodstawowe • Wyjaśnia pojęcie czcionki.

• Omawia jednostkę, w jakiej podaje się rozmiar czcionki.

• Opisuje sposób wyboru rodzaju czcionki i innych jej cech (atrybutów).

• Rozpoznaje czcionki zawierające polskie litery.

• Omawia sposoby przełączania się między oknami uruchomionych programów.

• Formatuje tekst według opisu.

• Analizuje treść dokumentu tekstowego i określa źródło informacji potrzebnych do uzupełnienia tek- stu.

• Samodzielnie redaguje dokument tekstowy, wykorzystując informacje zawarte na stronach interneto- wych oraz w internetowych encyklopediach i słownikach.

Praca z edytorem

grafiki Paint PodstawoweKoloruje fragmenty rysunku kolorami występującymi na rysunku, korzystając z narzędzia Wybierz kolor.

Dodaje do rysunku efekt mgły za pomocą Aerografu.

• Tworzy rysunki według wzoru.

• Dołącza napisy do rysunku.

• Wykonuje kompozycję graficzną, korzystając z elementów graficznych znajdujących się w pliku.

Wskazuje w przyborniku narzędzia: Wybierz kolor, Aerograf, Tekst.

Omawia zasady tworzenia plamek z wykorzystaniem Aerografu.

• Objaśnia sposób dołączania napisu do rysunku.

• Rozróżnia style pisania tekstu w obszarze rysunku.

Ponadpodstawowe • Tworzy rysunki na zadany temat według własnego projektu.

• Wykorzystuje poznane narzędzia do uzyskania na rysunku ciekawych efektów.

• Starannie dobiera czcionkę i inne jej cechy (atrybuty), aby tekst dołączony do rysunku był estetyczny i czytelny.

• Projektuje i tworzy pomysłową kompozycję graficzną, umiejętnie stosuje dostępne w edytorze grafiki na- rzędzia i ich rodzaje.

• Dba o ciekawy wygląd i estetykę wykonywanej pracy.

• Opisuje sposób pokolorowania fragmentów rysunku kolorami, które nie występują w podstawowej pale- cie kolorów.

• Wskazuje na możliwość wyboru cech czcionki tylko podczas wpisywania tekstu (aktywna ramka).

(13)

Praca z progra-

mem PowerPoint Podstawowe • Nazywa program służący do tworzenia prezentacji multimedialnej i przeprowadzenia jej pokazu (pro- gram PowerPoint).

• Wymienia multimedialne cechy prezentacji.

• Wyjaśnia pojęcie slajdu.

• Rozpoznaje slajd w otwartym oknie programu.

• Opisuje występujące na slajdach elementy, które są nośnikami informacji.

• Wskazuje elementy prezentacji wpływające na jej atrakcyjność.

Otwiera prezentację multimedialną z płyty CD-ROM, korzystając z menu programu Komputerowe opowieści.

Uruchamia w programie PowerPoint pokaz prezentacji i steruje jej przebiegiem.

• Wykorzystuje treści zawarte w prezentacji do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Ponadpodstawowe • Wyjaśnia pojęcie prezentacji multimedialnej.

• Omawia budowę prezentacji multimedialnej.

• Omawia elementy okna programu.

• Omawia budowę slajdu i charakteryzuje jego elementy.

• Przegląda slajdy otwartej prezentacji różnymi sposobami.

• Charakteryzuje zastosowane w prezentacji efekty animacji różnych elementów.

• Ocenia, w jaki sposób różne elementy prezentacji sprawiają, że jest bardziej atrakcyjna dla odbiorcy.

• Analizuje treści zawarte w prezentacji i wykorzystuje je do rozwiązywania zadań.

34–35 Technika kompute- rowa w życiu czło- wieka

Podstawowe • Wymienia przykłady urządzeń, w których wykorzystano technikę komputerową.

• Określa przeznaczenie przykładowych urządzeń powszechnego użytku opartych na technice kom- puterowej.

• Prezentuje własną wizję komputera przyszłości.

Ponadpodstawowe • Wyjaśnia pojęcie urządzenia opartego na technice komputerowej.

• Charakteryzuje wybrane, nowoczesne urządzenia techniki komputerowej.

• Analizuje kierunki przyszłego rozwoju urządzeń techniki komputerowej.

(14)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Chcąc uczynić P olskę państwem rządnem i na w łasnych silach opartem trzeba było przeprow adzić jaknajdalej idące reform y, stw orzyć now y

„Motyli”: „Matematyka jest wśród nas” (prześlę na naszą grupę prezentację, ponieważ na stronę szkoły nie da się wrzucać takich plików).. Proszę was

Po wykonaniu wklejania wygląd obrazu nie zmieni się, ale w oknie warstw pojawi się nowa warstwa o nazwie Oderwane zaznaczenie (wklejona warstwa).. 1.4 Ćwiczenie 1,

0-2 Za poprawne okreœlenie dwóch ró¿nych form 1 pkt Za poprawne okreœlenie trzech i czterech ró¿nych form 2

żywym pomnikiem odrodzenia się nasze~o rolnictwa. MÓWię żywym, bo z jej murów wychodzi rok rocznie kilkudziesięciu młodych rolniliów należycie przy~otowanych do

dełkach do nieba. Wilski dusi się praWie by nie kasłać. Główka w loczkach oparta na aksa- mitnych lapiątkach, oczęta zadumane, pra- wie smutne, patrzą wprost na

• zdanie podrzędne, w którym przytoczenie cudzych lub własnych słów zaczyna się najczęściej od spójników: że, żeby, czy, np.. Wyraźnie zmęczona

2. Pokój z Rosją [Moskwą], [Państwem Moskiewskim], [pokój polsko-rosyjski]. Przyznaje się 1 pkt za poprawne wymienienie wszystkich trzech ziem oraz 1 pkt za podanie państwa,

Wybierz kilka z nich (minimum pięć zdań, w których będą informacje opisujące zwierzątko lub roślinę) skopiuj je (zaznacz i skopiuj,.. klawisze Ctrl

1) Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorcem. Każdy poprawny sposób rozwiązania przez ucznia zadań powinien być uznawany. 2) Do

1) Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorcem. Każdy poprawny sposób rozwiązania przez ucznia zadań powinien być uznawany. 2) Do

1 pkt przyznajemy, jeśli w wypowiedzi uczeń ogólnie odwoła się do dwóch powieściowych zdarzeń, ale jego wypowiedź ma cechy wpisu do pamiętnika, zawiera usterki językowe,

Poda´c warunki dostateczne istnienia splotu dwóch funkcji

[r]

[r]

Czy transformata Mellina jest takim

[r]

[r]

Isnieje możliwość zachowania kryteriów zapytania w bazie danych w celu późniejszego ponownego użycia. Zapisane zapytania dostępne są z okna zapytań lub bezpośrednio z

 Wyszukuje informacje na zadany temat, korzystając z katalogu stron portalu internetowego według wskazówek..  Korzysta z katalogu stron WWW portalu internetowego w

• Objaśnia sposoby przenoszenia lub kopiowania fragmentów tekstu w inne miejsce za pośrednic- twem Schowka, za pomocą poleceń Wytnij (Ko- piuj) i Wklej z menu Edycja lub

Wykonane ćwiczenia, jak również zapisaną do zeszytu notatkę należy wysłać w formie zdjęcia na podany adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com. Czas wykonania zadania

Marta Kuriata za zajęcie III miejsca na poziomie klas 4-6 szkół podstawowych w kategorii plakat, rysunek i uzyskanie tytułu laureata.. w XXI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy