Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Download (0)

Full text

(1)

1

Zasady organizacji i funkcjonowania

Niepublicznego Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Kaliszu w okresie pandemii COVID-19 oraz wytyczne dla Rodziców

(III uaktualnienie na 1 września 2021r.)

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Podopiecznych, a także Państwa oraz pracowników przedszkola, przygotowane zostały nowe zasady organizacji i funkcjonowania naszej placówki w okresie pandemii COVID-19, w oparciu o zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi i ich stosowanie.

1. Rodzice (Opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość czynników ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do i z przedszkola. Rodzice nie mogą posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli ma ono objawy infekcji lub miało w ciągu ostatnich 2 tygodni kontakt z osobą chorą lub zakażoną COVID-19, bądź też w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.

2. Nauczyciele: zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom zasad bezpieczeństwa i higieny, obowiązujących obecnie w placówce. Muszą unikać wyjść i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Nauczyciele zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się niepokojących objawów chorobowych w placówce.

3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia objawów chorobowych w danej grupie - nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

(2)

2

Organizacja opieki w przedszkolu od 1 września 2021 r.:

Rodzice proszeni są o złożenie (jednorazowo) w pierwszy dzień przyprowadzenia dziecka do placówki, oryginału podpisanego Oświadczenia (załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu) - u pracownika odbierającego dziecko. Czyste druki do wypełnienia będą też dostępne w przedszkolu.

•Jedna grupa dzieci powinna przebywać w miarę możliwości w wyznaczonej i stałej sali.

Do grupy będą przyporządkowani w miarę możliwości ci sami opiekunowie.

Z sali, w której będzie przebywać każda grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

Sale będą wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Dodatkowo korzystać się będzie z oczyszczaczy powietrza.

Praca zostanie zorganizowana tak, aby w miarę możliwości uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

• Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, będą miały możliwość korzystania z pobytu na świeżym powietrzu, co jest rekomendowane, na terenie przedszkolnego ogrodu lub podczas wyjść i wycieczek plenerowych.

Opiekunowie będą zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich Rodziców, wynoszący minimum 1,5 m.

W okresie pandemii COVID-19 dzieci przyprowadzane i odbierane będą do/z przedszkola z wykorzystaniem dwóch wejść do przedszkola:

wejście główne dla gr. I „Krasnoludki” (najmłodsze dzieci nowoprzyjęte) i gr. II

„Jagódki”

wejście od strony ogrodu – dla gr. III „Zajączki”, IV „Żabki” i V „Pszczółki”.

Dzieci przyprowadzamy od godz. 6:30 do godz. 8:30 - po tym czasie drzwi do przedszkola zostaną zamknięte. Godziny odbierania dzieci z przedszkola to 14:00 – 16:30. Poza tymi godzinami drzwi sa zamknięte – należy wówczas dzwonić dzwonkiem.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej placówki- do przedsionka, z zachowaniem zasady – jeden Rodzic z dzieckiem w jednym czasie.

(3)

3

Należy przy tym przestrzegać środków ostrożności, tj. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk - w pomieszczeniu tym umieszczony jest dozownik z płynem dezynfekcyjnym do rąk, którego użycie jest obligatoryjne przez Rodzica, zaraz po wejściu do placówki. Uprawniony pracownik przedszkola będzie: rano odbierał i po południu odprowadzał dzieci do Rodzica oczekującego w przedsionku przedszkola. Dopuszcza się możliwość zmierzenia temperatury ciała dziecka przez pracownika dyżurującego (termometrem bezdotykowym) oraz ewentualnie podpisanie przez Rodzica oświadczenia, że dziecko w danym dniu nie wykazuje żadnych objawów infekcji wirusowej.

Podczas przyprowadzana dzieci do przedszkola nie korzystamy więc z kodów do zamka szyfrowego.

• Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów sugerujących chorobę (gorączka, katar, kaszel). Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, bądź pomiar temperatury będzie alarmujący, nie zostanie ono przyjęte do przedszkola. Rodzic/opiekun zostanie poproszony o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.

• Prosimy, by Dziecko nie zabierało ze sobą do i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

• Prosimy o regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślenie, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, a także zwrócenie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania, czy kasłania.

• Jeśli dziecko będzie w ciągu dnia przejawiało niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane wraz z opiekunem, w odrębnym pomieszczeniu – izolatorium, wyposażonym w środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie, w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola (bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnej zmiany numeru telefonu kontaktowego).

Rodzice zobowiązani są następnie do przekazania do przedszkola informacji o stanie zdrowia dziecka, w celu ewentualnego wdrożenia przez placówkę procedury postępowania w związku z zakażeniem COVID-19.

(4)

4

• W przedszkolu obowiązują procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u wychowanków i pracowników. Wszyscy pracownicy zobowiązani są je znać i stosować się do ich postanowień.

• W ciągu dnia (poza godzinami przyprowadzania i odbierania dzieci) drzwi do przedszkola będą zamknięte - należy dzwonić dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach przedszkola.

Kontakty z nauczycielem, sekretariatem i dyrektorem odbywać się będą głównie za pomocą tzw. szybkiej ścieżki komunikacji – czyli drogą telefoniczną (nr tel. 62 501 05 55 lub 793 866 672) lub elektroniczną (e-mail: kancelaria@przedszkole.kalisz.pl, komunikator Messenger, profil FB: https://www.facebook.com/przedszkolekaliszpl/).

W sytuacjach wymagających spotkania osobistego, zostanie ono zorganizowane.

• Odpłatność za przedszkole będzie realizowana tylko w formie bezgotówkowej – przelewem na konto przedszkola (Bank Millennium S.A. nr konta : 79116022020000000387614292), a informację o jej wysokości będą Państwo otrzymywać mailowo na początku każdego miesiąca, będzie można również uzyskać informację, kontaktując się z placówką telefonicznie lub mailowo.

• Ograniczone zostanie przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum – z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń, powierzchni

• W przedsionku budynku znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym do rąk, z którego muszą bezwzględnie korzystać wszystkie osoby dorosłe, wchodzące na teren przedszkola.

• Placówka została wyposażona w podstawowe środki ochrony indywidualnej- rękawiczki, maseczki na usta i nos, z których personel może korzystać, podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki.

• Każda przebywająca w przedszkolu osoba jest zobowiązana do częstego i regularnego mycia rąk wodą z mydłem i korzystania z jednorazowych ręczników papierowych do ich wytarcia oraz dopilnowania, aby często i regularnie robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.

• W pomieszczeniach sanitarnych wiszą plakaty z instrukcjami, jak prawidłowo myć i dezynfekować ręce.

(5)

5

• Toalety będą na bieżąco dezynfekowane.

• Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik będzie codziennie monitorował prace porządkowe w przedszkolu, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów i sprzętów w salach oraz zabawek.

• Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję będą ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środków do dezynfekcji. Pomieszczenia będą wietrzone, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Gastronomia

• Przedszkole, tak, jak dotychczas, będzie zapewniać posiłki. Ich przygotowywanie będzie się odbywać z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Przy organizacji żywienia w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego- dodatkowo stosowane będą zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Będzie utrzymana wysoka higiena, regularne mycie rąk oraz mycie i dezynfekcja stanowisk pracy, a także opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

• Posiłki spożywane będą w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Stoły, blaty, poręcze krzeseł będą regularnie dezynfekowane. Naczynia i sztućce będą myte z dodatkiem detergentu i wyparzane, w temperaturze min. 60 stopni.

Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola

Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

• W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy. Zostanie wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomiona zostanie właściwa miejscowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, a obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz dezynfekcji.

(6)

6

• Należy stosować się wówczas do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

• Rekomenduje się ustalenie liczby i nazwisk osób przebywających w tym samym czasie w części przedszkola, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

• Na tablicach informacyjnych w placówce umieszczono potrzebne w takiej sytuacji numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, organu prowadzącego, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisz.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

27.08.2021 r. Dyrektor

Karolina Szczerek

Figure

Updating...

References

Related subjects :