• Nie Znaleziono Wyników

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJACE PODCZAS ZAJĘĆ W FORMIE KONSULTACJI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 141 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KRAKOWIE W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.

410 z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);

4. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z dnia 02 marca 2020 r ( Dz. U. 2020 poz. 374)

5. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego , Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, dotyczące organizacji zajęć w formie konsultacji.

6. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

CEL PROCEDURY:

Procedury mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich uczniów, pracowników oraz ich rodziców i opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (COVID - 19) na terenie szkoły oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

ZAKRES PROCEDURY:

Procedury dotyczą uczniów uczestniczących w zajęciach i ich rodziców oraz nauczycieli prowadzących konsultacje w Szkole Podstawowej nr 141 w Krakowie w trakcie epidemii COVID-19.

Pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedury:

1. Udostępnienie dokumentu na stronie internetowej szkoły.

2. Zapoznanie pracowników szkoły z treścią procedur i zobowiązanie do ich respektowania.

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi procedurami poprzez dziennik elektroniczny.

4. Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa

i zdrowia uczniów podczas zajęć w formie konsultacji, może dokonać dyrektor szkoły

(2)

z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli prowadzących zajęcia. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Procedury wprowadza się Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 25/2019/2020 z dnia 20 maja 2020 r.

Procedury obowiązują od dnia 25 maja 2020 r.

I. Procedura wejścia ucznia na teren szkoły na zajęcia w formie konsultacji.

1. Konsultacje dla uczniów odbywają się na terenie szkoły wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły we współpracy z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

2. Zajęcia odbywają się w wyznaczonej przez dyrektora sali lekcyjnej.

3. Za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie.

4. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia uczniowi indywidualnej osłony nosa i ust (maseczki)

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający ucznia na/z konsultacji nie wchodzą na teren szkoły i są zobowiązani zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, wynoszący minimum 2 metry.

6. Uczeń zobowiązany jest przybyć do szkoły na ustaloną godzinę zajęć.

7. Po wejściu do przedsionka szkoły uczeń sygnalizuje dzwonkiem swoje przybycie i czeka na pracownika szkoły, który wyposażony w środki ochrony osobistej otworzy

drzwi wejściowe.

8. Uczniowie przychodzący na zajęcia w formie konsultacji mogą korzystać z indywidualnych szafek na pozostawienie odzieży i obuwia.

9. Przy wejściu do szkoły uczniowi zostanie zmierzona temperatura. Podwyższona temperatura ciała u ucznia od 37°C i powyżej powoduje, że uczeń nie będzie wpuszczony w tym dniu na zajęcia.

10. Uczeń jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk środkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych do szkoły, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne do używania środka dezynfekującego, to jest zobowiązany do dokładnego umycia rąk mydłem.

11. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za ucznia od momentu przyjścia do szkoły do momentu wyjścia po zakończonych zajęciach. Nauczyciel odnotowuje nazwiska uczniów, którzy w danym dniu korzystali z zajęć w formie konsultacji.

12. Na zajęcia do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez żadnych objawów chorobowych.

13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych – nie wolno wysłać ucznia na konsultacje.

14. Rodzic ma obowiązek podania nauczycielowi aktualnego numeru telefonu, niezbędnego do ewentualnego szybkiego kontaktu.

II. Procedura postępowania w sytuacji przyjścia na zajęcia ucznia z podejrzeniem choroby lub kiedy objawy choroby pojawią się w trakcie zajęć.

1. Jeżeli uczeń przy wejściu do szkoły posiada oznaki jakiejkolwiek choroby m.in. katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała, nie zostanie przyjęty w tym dniu na zajęcia.

Jeżeli uczeń z objawami choroby przyjdzie sam do szkoły na zajęcia, to personel

(3)

szkoły zawiadomi telefonicznie o tym fakcie rodzica, który zdecyduje, czy rodzic osobiście odbierze dziecko, czy też uczeń sam wróci do domu na odpowiedzialność rodzica.

2. Jeżeli w trakcie pobytu ucznia na zajęciach w formie konsultacji wystąpią objawy chorobowe, mogące świadczyć o chorobie zakaźnej lub istnieje podejrzenie zakażeniem COVID 19, uczeń wraz z pracownikiem szkoły (ubranym w środki ochrony osobistej: maseczka chirurgiczna, przyłbica, fartuch ochronny, rękawiczki jednorazowe) udaje się do miejsca odizolowanego (sala - izolatka). Niezwłocznie informuje się telefonicznie rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

Pracownik informuje także dyrektora szkoły o zaistniałym zdarzeniu. Po przybyciu rodziców uczeń zostaje im przekazany z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.

3. W przypadku, gdy rodzic niezwłocznie nie odbierze ucznia chorego na wezwanie nauczyciela, do szkoły zostanie wezwana pomoc lekarska, a uczeń może zostać zabrany do szpitala przez pogotowie ratunkowe.

4. Po odbiorze ucznia podejrzanego o chorobę, należy zdezynfekować miejsce, w którym przebywał i przedmioty, których dotykał.

5. Opiekun, który przebywał z uczniem potencjalnie chorym , musi w bezpieczny sposób ściągnąć środki ochrony osobistej oraz dokładnie zdezynfekować ręce.

6. W szkole nie podaje się uczniom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.

III. Procedura postępowania w przypadku, podejrzenia zakażeniaupersonelu szkoły.

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej nie mogą przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno​epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni

COVID - 19.

2. Na terenie szkoły wyznacza się pomieszczenie, które będzie wyposażone

w środki ochrony i płyn dezynfekujący, ​w którym b​ę​d​z​ie mo​ż​na odizolować​os​ob​ę​w prz​yp​a​dk​u zd​i​ag​no​zo​w​a​ni​a ​obj​a​wów chorobowy​ch.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID - 19 należy niezwłocznie odsunąć

go od pracy ​i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).

4. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczniów, powiadomić powiatową stację sanitarno​-​epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji

i poleceń.

5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) Należy również stworzyć listę osób, które bezpośrednio kontaktowały się lub

(4)

przebywały na terenie szkoły w tym samym czasie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

7. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala

z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję

o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

IV. Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć w formie konsultacji w Szkole Podstawowej nr 141 w Krakowie.

1. Rodzice/opiekunowie, którzy wyrażą wolę korzystania przez ucznia z zajęć w formie konsultacji na terenie szkoły, są zobowiązani wypełnić dokumenty: kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego (załącznik nr 1), oświadczenie rodzica/opiekuna (załącznik nr 2).

2. Wypełnione, podpisane i zeskanowane dokumenty należy przesłać na adres mailowy szkoły ​sp141krakow1@onet.pl ​lub dostarczyć do sekretariatu najpóźniej w dniu przyjścia ucznia na konsultacje.

3. Rodzice/opiekunowie uczniów kontaktują się z nauczycielami i pracownikami szkoły za pomocą komunikatorów (poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny, telefon).

4. W trakcie konsultacji grupowych jednocześnie w sali może przebywać maksymalnie 9 uczniów i nauczyciel.

5. Wyznacza się salę nr 16 na zajęcia w formie konsultacji.

6. Z wyznaczonej sali, w której odbywają się zajęcia w formie konsultacji, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować. Ławki ustawione są tak, aby odległości pomiędzy stanowiskami wynosiły ok. 1,5 m do 2.0 m.

z zachowaniem zasady jeden uczeń – jedna ławka.

7. Uczniowie przynoszą do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów do pisania.

Niedozwolone jest pożyczanie przyborów od innych uczniów.

8. Sale są wietrzone systematycznie, nie rzadziej niż co godzinę.

9. Pomieszczenia szkoły są utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.

V. Organizacja pracy w czasie zajęć w formie konsultacji.

1. Nauczyciele i personel szkoły powinni korzystać z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic lub maseczek, fartuchów ochronnych, rękawiczek jednorazowych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami szkoły.

(5)

2. Wprowadza się obowiązek zapewnienia czystości i dbałości o higienę w salach i pomieszczeniach przeznaczonych na zajęcia, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sprzątania.

● powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach, klawiatura, włączniki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem,

● w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć rewalidacyjnych przez jednego uczestnika, a przed rozpoczęciem zajęć przez kolejnego uczestnika;

● wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, mają być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

3. Wycofuje się z bieżącego użytkowania przedmioty i elementy wyposażenia sal, których nie można skutecznie zdezynfekować.

4. Wprowadza się obowiązek promowania zasad higieny:

● higiena rąk (mycie i dezynfekcja), w tym szczególnie przed i po kontakcie z innymi osobami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, i po usunięciu środków ochrony osobistej (zaleca się nie nosić biżuterii na rękach poniżej łokcia: pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk)

● higiena dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce);

● niewskazane jest podawanie ręki na powitanie, a także unikanie dotykania rękami twarzy, zwłaszcza oczu, nosa i ust;

● należy zachowywać dystans między osobami około 2 m w czasie przebywania na korytarzu i w innych pomieszczeniach wspólnych szkoły;

● do momentu zajęcia miejsca w ławkach w wyznaczonej sali, obowiązuje używanie osłony ust i nosa przez uczniów i osoby prowadzące zajęcia (maseczki). Po zajęciu swoich miejsc można ściągnąć maseczki i zakładać je tylko w trakcie przemieszczania się po sali lekcyjnej (np. przy podchodzeniu do tablicy)

● obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć.

5. Na terenie szkoły nie przebywają osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

VI. Organizacja pracy biblioteki szkolnej.

1. Biblioteka szkolna czynna jest dla uczniów korzystających z zajęć w formie konsultacji tylko w poniedziałki w godzinach od 12.00-14.00.

2. Przed wejściem do biblioteki należy umyć ręce lub zdezynfekować je płynem znajdującym się przy drzwiach głównych.

3. Do pomieszczenia biblioteki należy wchodzić pojedynczo. Osoby, które chcą skorzystać z biblioteki, oczekują przed drzwiami wejściowymi z zachowaniem dystansu ok. metrów między oczekującymi osobami.

4. Wchodząc do pomieszczenia biblioteki należy używać osłony ust i nosa – maseczki lub przyłbicy oraz rękawic jednorazowych.

5. W pomieszczeniu biblioteki należy zachować dystans przestrzenny między osobami (minimum 2 metry).

(6)

6. Wypożyczoną książkę, którą uczeń chce oddać do biblioteki, należy wyjąć z reklamówki i pokazać nauczycielowi, a następnie położyć ją w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu, na czas kwarantanny.

7. Skorzystanie z zasobów biblioteki odbywa się zgodnie z bieżącymi instrukcjami wydanymi bezpośrednio przez nauczyciela bibliotekarza.

Dyrektor Szkoły Dorota Ślęczek

Cytaty

Powiązane dokumenty

§ 53 ust. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy wybrali jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, mogą przystąpić

1, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował odpowiednio w części drugiej sprawdzianu albo w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły

Jeżeli część praktyczna egzaminu zawodowego odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym innym niż szkoła, do której uczęszczają uczniowie (słuchacze) lub uczęszczali

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. Rozporządzenie określa wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania gratyfikacji urlopowej żołnierzom zawodowym, zwanym

1) dzieci posiadające orzeczenie, o którym mowa w ust. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum

Rodzice zostaną poinformowani o czynnikach ryzyka zarażeniem wirusem COVID-19, zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów oraz innych domowników, jak również

Rodzic (prawny opiekun) pisemnie potwierdza otrzymanie tej wiadomości (również pisemnej), ewentualnie zapoznaje się z nią za pośrednictwem listu poleconego z opcją

na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia, w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty