• Nie Znaleziono Wyników

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2016 ROK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2016 ROK"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA – ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2016 ROK

Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie Pracy, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Na szkolenia grupowe kwalifikowane są osoby uprawnione, w szczególności w przypadku:

1) braku kwalifikacji zawodowych,

2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, 4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta

(pokoje 114 - 118 tut. Urzędu Pracy – podział osób bezrobotnych wg liter nazwiska).

(2)

SZKOLENIA GRUPOWE

w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (II)” Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp. Nazwa szkolenia

Zakres szkolenia Planowana

liczba miejsc dla uczestników

szkolenia

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas

trwania szkolenia w godzinach

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest

przeznaczone

Informacja o egzaminie zewnętrznym, jeżeli

jest przewidziany

Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu

potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji

lub uprawnień 1. Kurs spawania blach i rur spoinami

pachwinowymi- proces spawania 135 oraz proces spawania 141

Tematyka szkolenia obejmuje m.in:

*zastosowanie elektryczności do spawania łukowego; *urządzenia spawalnicze; *bezpieczeństwo i higiena pracy; *bezpieczna praca na hali produkcyjnej; *materiały dodatkowe do spawania; *spawanie w praktyce; *oznaczanie i wymiarowanie spoin;

*metody przygotowania złączy do spawania; * kwalifikowanie spawaczy; *zestaw MAG Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG; *materiały dodatkowe do spawania; *bezpieczeństwo i higiena pracy; *charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry; *zestaw TIG Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG; *elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania; *bezpieczeństwo i higiena pracy; *spawanie metod MAG Instruktaż wstępny; *złącza teowe narożne;

*złącza pachwinowe; *złącza pachwinowe rurowe; *spawanie metodą TIG - Instruktaż wstępny; *złącza teowe narożne; *złącza pachwinowe; *złącza pachwinowe rurowe.

5 osób marzec - maj

ok. 240 godzin

osoba z wykształceniem minimum gimnazjalnym (niskie kwalifikacje);

brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia.

Egzamin przed Komisją Instytutu

Spawalnictwa

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Książka spawacza Świadectwo egzaminu

kwalifikacyjnego spawacza wydane przez

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

(3)

2. Pracownik administracyjno-biurowy

z elementami kadr i płac Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

*organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz zarządzanie w jednostce organizacyjnej; *organizowanie pracy własnej na stanowisku technika administracji, usprawnianie pracy oraz doskonalenie osobistych kompetencji; *organizowanie spotkań służbowych, z kontrahentami, pracownikami i klientami oraz innych prac związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa; *przyjmowanie i obsługiwanie interesantów; *zapewnianie przepływu informacji i dokumentów wewnątrz i na zewnątrz organizacji;

*sporządzanie dokumentacji prawnej oraz dokumentacji spraw pracowniczych związanej z działalnością jednostki organizacyjnej zgodnie z przyjętym systemem kancelaryjnym; *przygotowanie i udostępnianie dokumentacji do kontroli;

* redagowanie korespondencji biurowej w języku polskim; *sporządzanie umów, dokumentacji spraw kancelaryjno – biurowych, pracowniczej oraz finansowej związanej z działalnością jednostki gospodarczej; *tworzenie i prowadzenie bazy danych kontrahentów; *stosowanie przepisów prawa w pracy zawodowej; * wykonywanie prac biurowych; * współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki; * współpraca z otoczeniem zewnętrznym jednostki organizacyjnej; *kierowanie zespołem pracowników administracyjno-biurowych; *ocenianie jakości i efektywności własnych działań zawodowych; * obsługa komputera (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, bazy danych, program do prezentacji multimedialnych, poczta elektroniczna, Internet);

* obsługa urządzeń biurowych; * wynagrodzenie za pracę; *ochrona wynagrodzenia za pracę i obowiązki pracodawców;

*rozliczenie składek ZUS; *zasiłki z ubezpieczenia społecznego; *kompletowanie wniosków o emerytury i renty oraz ustalenie kapitału początkowego; *obsługa programu Płatnik oraz Symfonia w zakresie kadr i płac.

5 osób marzec-kwiecień

ok. 200 godzin osoba z wykształceniem

minimum średnim Nie przewidziany Zaświadczenie

o ukończeniu kursu

3. Technolog robót wykończeniowych Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

*przepisy bhp i p.poż. obowiązujące na stanowisku pracy; *określanie właściwości materiałów do robót wykończeniowych w celu ich właściwego zastosowania, transportowania i składowania (materiałoznawstwo); *przygotowywanie materiałów do robót wykończeniowych; *organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót wykończeniowych; *wykonywanie robót malarskich;

*wykonywanie wykończeniowych robót murarskich, podłogowych, tynkarskich i okładzinowych; *wykonywanie dociepleń budynków; *nowoczesne technologie wykańczania wnętrz, *wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, *rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn; *ocenianie jakości i poprawności wykonywanej pracy.

5 osób kwiecień - maj ok. 180 godzin

osoba z wykształceniem minimum gimnazjalnym ( niskie kwalifikacje);

brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia.

Nie przewidziany Zaświadczenie o ukończeniu kursu

(4)

4. Operator- kierowca wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowych oraz

egzaminem UDT

Tematyka szkolenia obejmuje m.in:

*zagadnienia z zakresu BHP; * typy wózków jezdniowych, * wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa; * czynności operatora w czasie pracy wózkami; * czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami; * budowa wózka; * wiadomości o dozorze technicznym; * praktyczna nauka jazdy; * szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych.

8 osób kwiecień

ok. 67 godzin osoba z wykształceniem minimum gimnazjalnym (niskie kwalifikacje);

brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia.

Egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane

przez Urząd Dozoru Technicznego

7 osób sierpień

ok. 67 godzin

5. Sprzedawca Tematyka szkolenia obejmuje:

*przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce handlowej; *organizacja handlu w gospodarce rynkowej;

*wyposażenie punktu sprzedaży detalicznej; *organizacja zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów; *wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych; *obsługiwanie klienta, przebieg sprzedaży detalicznej; *obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych; *podstawowe zasady higieny; *obsługę programu SUBIEKT dla WINDOWS do prowadzenia gospodarki magazynowej; *nowoczesne techniki sprzedaży, *sprzedaż internetowa.

10 osób kwiecień-maj

ok. 180 godzin

osoba z wykształceniem minimum podstawowym (niskie kwalifikacje);

brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia.

Nie przewidziany Zaświadczanie o ukończeniu kurs

6. Magazynier z obsługą wózka

jezdniowego i egzaminem UDT Tematyka szkolenia obejmuje m.in:

* przepisy bhp i ppoż. w magazynie; * odbiór towarów; * zasady poprawnego przechowywania towarów; * podstawowe zasady higieny; * obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych;* obsługa programu SUBIEKT do prowadzenia gospodarki magazynowej;* nowoczesne techniki sprzedaży;* obsługa wózka jezdniowego;* typy stosowanych wózków;* czynności operatora w czasie pracy z wózkami; wiadomości o UDT.

(5)

10 osób

kwiecień-maj ok. 190 godzin

osoba z wykształceniem minimum gimnazjalnym (niskie kwalifikacje);

brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia.

Egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru

Technicznego

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane

przez Urząd Dozoru Technicznego

7. Kelner-barman Tematyka szkolenia obejmuje:

*przestrzeganie zasad bhp, ppoż. w bufecie i sali konsumenckiej; *wykazywanie kultury osobistej i przestrzeganie etyki zawodowej; *wyposażenie i obsługa sprzętu kelnerskiego; *przygotowanie poprzedzające obsługę; *przygotowanie sali konsumenckiej; *obsługiwanie w sali konsumenckiej; *noszenie zastawy; *serwowanie potraw; *wydawanie śniadań;

*przygotowanie potraw w obecności konsumenta; *przygotowanie bufetu do pracy i obsługi; *sporządzanie kart menu;

*sporządzanie deserów lodowych i owocowych; *sporządzanie wybranych dań garmażeryjnych i barowych; *przygotowanie coctaili; *serwowanie napojów bezalkoholowych; *przygotowanie napojów alkoholowych; *obsługa konsumenta przy bufecie;

*komunikowanie się z konsumentami; *kalkulowanie cen i rozliczenie finansowe bufetu; *obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych; *podstawowe zasady higieny; * zagadnienia z zakresu zawodu sommelier i barista.

5 osób kwiecień-maj

ok. 180 godzin

osoba z wykształceniem minimum gimnazjalnym (niskie kwalifikacje);

brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia.

Nie przewidziany Zaświadczenie o ukończeniu kursu

8. Uprawnienia SEP do 1 kV Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

*zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci; *zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci; *zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych; *zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielenia pierwszej pomocy; *instrukcję postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia, i środowiska.

5 osób maj

ok. 60 godzin

osoba z wykształceniem minimum zawodowym;

brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia.

Egzamin przed Komisją powołaną przez Urząd Regulacji

Energetyki

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Świadectwo kwalifikacyjne

(6)

9. Sekretarka Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

*wykazywanie kultury osobistej, *utrzymywanie wyglądu i prezencji osobistej; *organizacja i utrzymanie estetyki sekretariatu i gabinetu szefa; *organizacja pracy biurowej, *organizacja biura pod względem bhp i ppoż.; *sporządzanie korespondencji w sprawach handlowych, osobowych i administracyjnych; *obsługa środków łączności; *obsługa biurowych środków technicznych; *obsługa interesantów; *organizacja podróży i spotkań; *korzystanie z komputerowych programów gromadzenia i przetwarzania danych; *edycja komputerowa dokumentów; *komunikacja komputerowa; *bezwzrokowe pisanie na klawiaturze.

5 osób maj-czerwiec

ok. 200 godzin osoba z wykształceniem

minimum średnim Nie przewidziany Zaświadczenie

o ukończeniu kursu

SZKOLENIA GRUPOWE

w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie (II)”

w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp. Nazwa szkolenia

Zakres szkolenia Planowana

liczba miejsc dla uczestników

szkolenia

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas

trwania szkolenia w godzinach

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Informacja o egzaminie zewnętrznym,

jeżeli jest przewidziany

Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu

potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji

lub uprawnień 1. Murarz-tynkarz Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

*rysunek techniczny dla murarzy; *materiały budowlane do robót murarskich; *przygotowanie zapraw murarskich; *rusztowania do robót murarskich; *bhp przy robotach murarskich; *wykonywanie murów nośnych z różnych materiałów i o różnych grubościach; *wykonywanie sklepień, nadproży i stropów murarskich; *wykonywanie gzymsów i attyk; *wykonywanie murów mieszanych z różnych materiałów; *wykonywanie murów szczelinowych z wkładką izolacyjną; *wykonywanie ścian działowych z różnych materiałów; *wykonywanie słupów i filarów międzyokiennych; *osadzanie w murze stolarki i ślusarki budowlanej;

*spoinowanie i licowanie ścian; *wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej; *wykonywanie izolacji termicznej; *prace remontowe;

*czytanie dokumentacji; *materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia; *składowanie, magazynowanie materiałów i ochrona środowiska; * przygotowanie zapraw sposobem ręcznym i mechanicznym; *stosowanie bezpiecznych metod pracy;

*wykonywanie rusztowań do tynków wewnętrznych; *wyznaczanie lica tynku; *przygotowanie podłoży pod tynk; *wykonywanie tynku: jednowarstwowego, dwuwarstwowego, trójwarstwowego zwykłego; *wykonywanie tynku doborowego; *wykonywanie

(7)

tynków pocieniowych na powierzchniach elementów prefabrykowanych; *wykonywanie tynków zewnętrznych: ozdobnych, szlachetnych; *wykonywanie tynków suchych z płyt gipsowo-kartonowych; *wykonywanie tynków ciągnionych; *wykonywanie tynku sposobem mechanicznym; *wykonywanie tynków wodoszczelnych; *naprawa tynków; *wyprawy z plastycznych mas tynkarskich.

5 osób

kwiecień - maj

ok. 180 godzin osoba z wykształceniem minimum gimnazjalnym ( niskie kwalifikacje);

brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia.

Nie przewidziany Zaświadczenie o ukończeniu kursu

2. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi- proces spawania 135

oraz proces spawania 131

Tematyka szkolenia obejmuje m.in:

*zastosowanie elektryczności do spawania łukowego; *urządzenia spawalnicze; *bezpieczeństwo i higiena pracy;

*bezpieczna praca na hali produkcyjnej; *materiały dodatkowe do spawania; *spawanie w praktyce; *oznaczenie i wymiarowanie spoin; *metody przygotowania złączy do spawania; *kwalifikowanie spawaczy; *budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MIG, *materiały dodatkowe do spawania, *bezpieczeństwo i higiena pracy SMIG,

*charakterystyka spawania MIG oraz typowe parametry; *aluminium i jego stopy, procesy spawania i aspekty bezpieczeństwa pracy; *spawalność i technika spawania; *materiały dodatkowe do spawania aluminium i jego stopów; *złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcanie; *budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG; *materiały dodatkowe do spawania; *bezpieczeństwo i higiena pracy – SMAG; *charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry; *instruktaż wstępny; *ćwiczenia praktyczne.

5 osób maj – lipiec ok. 280

osoby z wykształceniem minimum gimnazjalnym (o niskich

kwalifikacjach);

brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia.

Egzamin przed Komisją Instytutu

Spawalnictwa

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Książka spawacza Świadectwo egzaminu

kwalifikacyjnego spawacza wydane przez

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

3. Pracownik ds. kadr i płac Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

*organizowanie stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony ppoż. ergonomii oraz ochrony środowiska;

*opracowywanie i aktualizowanie informacji o potrzebach kadrowych firmy oraz rekrutowanie i selekcjonowanie kandydatów do pracy; *prowadzenie akt osobowych zgodnie z wymaganiami prawa pracy; *przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, także na podstawie umów cywilnoprawnych oraz zmianami w warunkach

(8)

pracy i płacy; *naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

*sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; *obsługa programu Płatnik oraz Symfonia z zakresu kadr i płac.

5 osób maj – czerwiec

ok. 180 godzin osoba z wykształceniem

minimum średnim Nie przewidziany Zaświadczanie

o ukończeniu kurs 4. Pomoc kuchenna Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

*przestrzeganie przepisów bhp i p.poż oraz wymogów higieniczno-sanitarnych; *przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami; * czynności porządkowe w kuchni; *przechowywanie surowców i przygotowanie do obróbki wstępnej; *obróbka wstępna:jaj, ryb, jarzyn, podrobów; *przygotowanie surówek; *obróbka termiczna produktów; *przygotowanie sałatek;

*przygotowanie potraw mlecznych; *obróbka termiczna jarzyn; *przygotowanie potraw z: kaszy, mąki, jaj; *sporządzanie zup i dodatków do zup; *obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych; *podstawowe zasady higieny.

10 osób maj-czerwiec ok. 200 godzin

osoba z wykształceniem minimum podstawowym (niskie kwalifikacje);

brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia.

Nie przewidziany Zaświadczanie o ukończeniu kurs

5. Magazynier z obsługą wózka

jezdniowego i egzaminem UDT Tematyka szkolenia obejmuje m.in:

*przepisy bhp i ppoż. w magazynie; *odbiór towarów; *zasady poprawnego przechowywania towarów; *podstawowe zasady higieny; *obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych; *obsługa programu SUBIEKT do prowadzenia gospodarki magazynowej;

*nowoczesne techniki sprzedaży; *obsługa wózka jezdniowego; *typy stosowanych wózków; *czynności operatora w czasie pracy z wózkami; *wiadomości o UDT.

10 osób

czerwiec-lipiec ok. 190 godzin

osoba z wykształceniem minimum gimnazjalnym (niskie kwalifikacje);

brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia.

Egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane

przez Urząd Dozoru Technicznego

(9)

6. Uprawnienia SEP do 1 kV Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

*zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci; *zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci; *zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych; *zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielenia pierwszej pomocy; *instrukcję postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia, i środowiska.

5 osób sierpień

ok. 60 godzin

osoba z wykształceniem minimum zawodowym;

brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia.

Egzamin przed Komisją powołaną

przez Urząd Regulacji Energetyki

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

oraz świadectwo kwalifikacyjne

SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY finansowane z Funduszu Pracy

Lp. Nazwa i zakres szkolenia

Planowana liczba miejsc

dla uczestników

szkolenia

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas

trwania szkolenia w godzinach

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Informacja o egzaminie zewnętrznym

, jeżeli jest przewidziany

Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego

ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub

uprawnień 1. Szkolenie z zakresu umiejętności

poszukiwania pracy Tematyka szkolenia obejmuje m.in:

reakcje w trudnych sytuacjach, kompetencje i predyspozycje zawodowe, bariery na drodze do zatrudnienia, zarządzanie sobą podczas poszukiwania pracy, analiza rynku pracy, formy zatrudnienia, wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne, sztuka mówienia i prezentacji, zachowania

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób, które:

- nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy;

- utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu;

- chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

16 osób 22.02.2016 – 11.03.2016 Osoby bezrobotne posiadające deficyt w planowaniu procesu poszukiwania pracy 16 osób 11.04.2016 – 29.04.2016 Osoby bezrobotne posiadające deficyt

w planowaniu procesu poszukiwania pracy 12 osób 30.05.2016 – 17.06.2016 Osoby bezrobotne posiadające deficyt

(10)

asertywne w poszukiwaniu pracy, oferta na rynku pracy, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna, edukacja dla rynku pracy, plan poszukiwania pracy, podjęcie zatrudnienia, samodzielne poszukiwanie pracy

w planowaniu procesu poszukiwania pracy

Nie

przewidziany Zaświadczenie o ukończeniu

szkolenia 12 osób 18.07.2016 – 05.08.2016 Osoby bezrobotne posiadające deficyt

w planowaniu procesu poszukiwania pracy 12 osób 05.09.2016– 23.09.2016 Osoby bezrobotne posiadające deficyt

w planowaniu procesu poszukiwania pracy 12 osób 10.10.2016 – 28.10.2016 Osoby bezrobotne posiadające deficyt

w planowaniu procesu poszukiwania pracy 80 godzin

Cytaty

Powiązane dokumenty

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób wskazanych w umowie, upoważnionych do kontaktów. - Wykonawca zapewni serwis kawowy dla uczestników szkolenia.. - W

Połączyliśmy to co do siebie idealnie pasuje: wysokiej jakości, niezawodne i niezwykle elastyczne kompo- nenty technologii spawania, które tylko czekają, aby pokazać swoje zalety

Brak od- powiedniego systemu kontroli między operacjami technologicznymi oraz wadliwe wyroby są najczęściej identyfikowane na końcu procesu, podczas kontroli oraz te-

zycznych topników spawalniczych ułatwia określenie optymalnych parametrów spawania elektrożużlowego oraz dobór odpowiednich topników, gwarantują­.. cych uzyskanie

lają na stwierdzenie, że z przebadanych topników najlepsze własności pod względem przydatności do spawania aluminium mają topniki oznaczone symbo­. lami "6" i

Urządzenie pozwala na spawanie MIG/MAG stali nisko- i wysokostopowych oraz aluminium w osłonie gazów obojętnych i aktywnych – maksymalny prąd spawania 350A.. Urządzenie

Parametryczołowegospawania aluminiummetodąTIGo.

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie: metakrylan metylu, kwas metakrylowy 2.2.4 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H225-Wysoce łatwopalna ciecz i