- spotkania z rodzicami: pogadanki i rozmowy indywidualne

Pełen tekst

(1)

SZKOLNYM 2012 /2013

Celem Falochronu jest ochrona ucznia – wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowania ryzykownych (np. palenie papierosów, używanie alkoholu, narkotyków, wagary, agresja, wczesna inicjacja seksualna, brak zainteresowania nauką z powodu różnych trudności np. dysleksji itp.)

Został on zbudowany w oparciu o czynniki chroniące oraz kapitał z którym wchodzi uczeń w życie.

Falochron poprzedziła diagnoza środowiska, która pozwoliła ustalić silne strony naszych uczniów i to na nich został zbudowany system chroniący.

Cele szczegółowe działań profilaktycznych:

1.inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 2. wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 3. nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami i ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi ochroną uczniów, 4. korygowanie pierwszych zachowań niewłaściwych.

Lp. Czynniki chroniące Forma realizacji Osoba

odpowiedzialna 1. Czynniki rodzinne - integracja rodziców ze szkołą np. spotkania integracyjne,

zaangażowanie w pomoc na rzecz szkoły,

- spotkania z rodzicami: pogadanki i rozmowy indywidualne - lekcje wychowania do życia w rodzinie,

- ścisła współpraca z rodzicami (zebrania z rodzicami, zespoły wychowawcze) w celu wycofania niewłaściwych zachowań.

- arkusz monitorujący frekwencje i zachowanie ucznia

wychowawcy nauczyciele

pedagog, nauczyciele p. Plewa

dyrekcja, pedagog nauczyciele

wicedyrektor

(2)

Lp. Czynniki chroniące Forma realizacji Osoba

odpowiedzialna - spotkanie dyrekcji z rodzicami klas I gimnazjum

- zajęcia na temat systemu wartości moralnych

dyrekcja pedagog wychowawcy

2.

Czynniki rówieśnicze – unikanie negatywnego wpływu rówieśników

- praca nad integracja zespołów klasowych

- indywidualna praca z uczniami nadpobudliwymi

- zakaz opuszczania szkoły przez uczniów w godzinach lekcyjnych

- spotkanie rodziców klas I gimnazjum z przedstawicielem Policji -Sekcji ds., Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii - lekcje wychowawcze i przedmiotowe dot. tematów

prozdrowotnych (np. zdrowej diety i konieczności zdrowego ruchu, szkodliwości palenia i używania środków

psychoaktywnych )

- przestrzeganie procedury postępowania w wypadku

podejrzenia ucznia o zażywanie środków psychoaktywnych,

- konsekwentne wykrywanie i karanie uczniów palących papierosy,

- pogadanka przedstawicieli Policji „Odpowiedzialność karna

Wychowawcy pedagog pracownicy szkoły

pedagog

nauczyciele w-f, wdżr

pedagog

nauczyciele nauczyciele pedagog

(3)

odpowiedzialna - program profilaktyczny NOE

- współpraca z policją i instytucjami zajmującymi się profilaktyką i leczeniem uzależnień,

- zajęcia z psychologiem w Gliwickiej Izbie Wytrzeźwień - organizacja warsztatów profilaktycznych dotyczących HIV – AIDS

- warsztaty profilaktyczne Pro – Vita

- lekcje dotyczące uzależnień oraz HIV -AIDS prowadzone przez uczniów

pedagog pedagog

pedagog dyrekcja pedagog pedagog, wychowawcy 3. Czynniki związane z

otoczeniem szkolnym i sąsiedzkim

- zajęcia pozalekcyjne - wycieczki klasowe - lekcje wychowawcze

- udział w konkursach oraz współzawodnictwie sportowym - udział w zajęciach wolontariatu, akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz innych działaniach na rzecz potrzebujących osób i zwierząt

- udział w pracy nad projektami unijnymi

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów,

pedagog, E. Majgier

K. Dąbrowska

(4)

Lp. Czynniki chroniące Forma realizacji Osoba

odpowiedzialna - udział w imprezach organizowanych przez szkołę Gliwicki

Bieg Uliczny, Walenynki, Sesja historyczna, Miejska Giełda Inicjatyw Młodziżowych itp.

- zajęcia w bibliotece i pracowni multimedialnej - rozszerzenie monitoringu szkoły

nauczyciele Bibliotekarka Rada Rodziców Dyrektor

4. Czynniki indywidualne – kapitał życiowy

- właściwa wizja pracy nauczyciela poprzez organizacje imprez np. Dzień Edukacji, Dzień Dziecka, Wigilia, staranny dobór form pracy i sposobów komunikowania się z uczniem,

- zorganizowanie szkolenia na temat motywowania uczniów do nauki i pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem

społecznym

- lekcje wychowawcze i przedmiotowe dotyczące wychowania do dyscypliny

- system motywacji do poprawy frekwencji na zajęciach

szkolnych- nagradzanie 100% frekwencji druczkiem „szansa”, - wizyta dietetyka – prelekcja dla uczniów

- obecność na rozprawach sądowych - warsztaty „Przemoc = przestępstwo”

- praca z uczniem na podstawie Karty Indywidualnych Potrzeb

wychowawcy

pedagog dyrektor

pedagog

wicedyrektor

p. Plewa p. Soczewka pedagog pedagog,

(5)

FALOCHRON DLA TYECHNIKUM NR 9 - PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI W ROKU SZKOLNYM 2012 /2013

Celem Falochronu jest ochrona ucznia – wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowania ryzykownych (np. palenie papierosów, używanie alkoholu, narkotyków, wagary, siecioholizm, agresja, sekty, brak zainteresowania nauką np. dysleksji itp.)

Falochron poprzedziła diagnoza środowiska, która pozwoliła ustalić silne strony naszych uczniów i to na nich został zbudowany system chroniący.

Cele szczegółowe działań profilaktycznych:

1.wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 2. utrwalenie zasad kultury osobistej i zawodowej,

3. nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami.

Lp. Zadanie Forma realizacji Osoba

odpowiedzialna 1. Czynniki rodzinne - ścisła współpraca z rodzicami (zebrania z rodzicami, zespoły

wychowawcze) w celu wycofania niewłaściwych zachowań.

- arkusz monitorujący frekwencje i zachowanie ucznia - rozszerzenie monitoringu szkoły

zakaz opuszczania szkoły przez uczniów w godzinach lekcyjnych,

wychowawcy

wychowawcy, wicedyrektor Rada Rodziców, dyrekcja

pracownicy

(6)

Lp. Zadanie Forma realizacji Osoba

odpowiedzialna

2.

Czynniki rówieśnicze – unikanie negatywnego wpływu rówieśników

- lekcje wychowawcze i przedmiotowe dot. tematów

prozdrowotnych (np. zdrowej diety i konieczności zdrowego ruchu, szkodliwości palenia i używania środków

psychoaktywnych )

- przestrzeganie procedury postępowania w wypadku

podejrzenia ucznia o zażywanie środków psychoaktywnych,

- konsekwentne wykrywanie i karanie uczniów palących papierosy,

- program profilaktyczny „Korekta”

- współpraca z policją i instytucjami zajmującymi się profilaktyką i leczeniem uzależnień,

- zajęcia z psychologiem w Gliwickiej Izbie Wytrzeźwień - organizacja warsztatów profilaktycznych dotyczących HIV – AIDS

- wizyta dietetyka – prelekcja dla uczniów - prelekcja na temat siecioholizmu

wychowawcy, pedagog

nauczyciele pedagog

pracownicy szkoły

pedagog pedagog

pedagog

dyrekcja szkoły p. Plewa

psycholog PPP

(7)

odpowiedzialna 3. Czynniki związane z

otoczeniem szkolnym i sąsiedzkim

- zajęcia pozalekcyjne - wycieczki klasowe - lekcje wychowawcze

- udział w konkursach przedmiotowych oraz współzawodnictwie sportowym

- udział w zajęciach wolontariatu, akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz innych działaniach na rzecz potrzebujących osób i zwierząt

- udział w pracy nad projektami unijnymi

- udział w imprezach organizowanych przez szkołę Gliwicki Bieg Uliczny, Walenynki, Sesja historyczna itp.

- warsztaty na temat racjonalnego gospodarowania czasem wolnym

- sytem motywacji do poprawy frekwencji na zajęciach

szkolnych- nagradzanie 100% frekwencji druczkiem „szansa”,

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów,

pedagog, E. Majgier

K. Dąbrowska nauczyciele

psycholog PPP wychowawca, wicedyrektor 4. Czynniki indywidualne –

kapitał życiowy

- praca zgodnie z Kartą Indywidualnych Potrzeb Ucznia

- pogadanka przedstawicieli Policji „Odpowiedzialność karna”

- obecność na rozprawach sądowych

Pedagog Nauczyciele p. Soczewka

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :