Eksport województwa katowickiego w 1985 roku

Pełen tekst

(1)

f .

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

Do

u ż y t k u a d r e s a t a Egz . nr Z i ł

EKSPORT

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W 1985 ROKU

BIBIIOIFMl V. -i 7

Katowice 1986

(2)

SPIS TREŚCI Str.

uwagi aatodologiczne ... 3 Uwagi analityczne ... . 6

SPIS TABLIC

eksport przedsiębiorstw z terenu województwa katowickie­

go według resortów ... . 12 Eksport przedsiębiorstw województwa katowickiego według

gałęzi wyrobów ... . 12

Eksport województw« katowickiego według grup wyrobów ... 13 Eksport województwa katowickiego na tła kraju ... . 13

»

Eksport przedsiębiorstw województwa katowickiego według obszarów płatniczych 1 krajów sprzadaży ... 14 Wartość 1 dynaalka eksportu województwa katowickiego we­

dług waluty płatnoócl ... . 16 Wartość 1 dynaalka eksportu województwa katowickiego ... 16 Efektywność eksportu województwa katowickiego ... 16

* • *■

Przedsiębiorstwa województwa katowickiego o największej wartości eksportu ... ... 17

.

■ • s.

I

WU3 [nom, urn. fH/tt h' A 5

1

(3)

W A R T K A T O rald z ł

120 1

110

90

O S Ć E K S P O R T U P R Z E D S I f B 1 O R S V I C K I S G O / w cenach tra n s a k c y jn y c h -

bleiąr.ych/ ogółem województwo

górnictwo i e w r ę p t y k a hutnictwo i przera.

maszynowy

H--- h It . ITI

190'- .

4

4--- H--- 4..---- ¡.

i „ ii n i i/

1305 V.vr>rŁsTv

(4)

.»14 «.:

U U ,2

■J I. ; U H h U S N H t U K O J Ł . 3 u Z I * » i ( O . I C t l t C li V ł D L U G K I £ II 0 N ( fi k

/cany transakcyjne blażęca/

1904

L -ł :rh 2 3,4* D -Daniu 3,7* . 2 -ZSRR R -Kr‘N 7,3* A -Auatria 3,5ii R -:-.kn

k'B -W.Bry tania 5,4*. a -Brazylia 3,2*. KB -W.Brytania C •Ci* i0» 4,0» -Pozcatał»- C -Ciats

X -Wiochy 4,0* Kraje 3i>,3A ś —Włochy

!<■ -Humania 4,7;. N -N:iL)

A —ł«ti> 3,9* # Rn -Rumunia

2 0

,

1

*

6

,

1

*

5.1*

A. 04 4,®C 4, 7* 4,i>*

A -Auetria 4,1* i" irUatidltt 5,7* B -Brazylia 3,6\

P -Pozostałe kraje 3 6, >'i

(5)

UW AGI METODOLOGICZNE

L^ne statystyczne zamieszczone w publikacji obe :am ią wartość towarów 1 u bŁu”. wywiezionych za -Tanicę w raraach transakcji han­

dlowych. Dane te zostały opracowane centralnie przez Ołówny Urząd .Statystyce y na podstawie 6ÿ3teniu ewidencji faktur eksportowych FE.

. o i n ' obr-itu w rtatystyce handle zg-^raniczneTO.

Włąściwy eksport obejmuje:

- eksport towarów i uąłu" produkcii kra ;owe ,1,

- e <soort towarów w raranch kooperacli przemysłowej z zagranicą, - eksport towarów w ranach specjalizacji ęrodukC’1 pomiędzy

kra iarai RWPG, - reeksport pośredni,

- reeksport uezoo.4redni,

- eksport budownictwa.

Dostawy wewnątrz kraiu w rozliczeniu dewizowym oberjou.ią:.

- dostftwy towarów pochodzenia krajowego na cele eksportu wewnę- trzre^o oraz dostawy do 'PHZ "Baltona* na zaopatrzenie statków solskich i placówek dyplomatycznych,

- sprzedaż na cele eksportu budownictwa,

- sprzedaż towarów oochodzer.la kra 'owego dla przedsiębiorstw za ranlczj.yeh drobnej wyrwórczości /firmy polonijne/, przedsię-••

■ blorstw mieszanych z udziałem kapitału za-rar.icznego w Polsce or--iZ dla indÿwiduelnych krajowych odbiorców nie zare ‘estrowanych w systemie HE30M,

- dostawy w ra-nach posocy bezpłatnej.

Dostnvy wew .at.rz kraju w rozliczeniu dc-wizuwym w rozunlenlu sta­

tystyki międzynarodowej nie są zaliczane do eksportu w statystyce handlu zagranicznego. Ewidencja tych dostaw prowadzona 'est obok gwif.’p iCji właściwego*eksportu 1 służy do uzgodnienia z dostawcsr.i wielkości eksportu wewnętrznego.

’’.rsnort y\'\ racv.u':ck viser.* /dostg-wcy-sroducfcntaA

>z~.acza cnrzpśaż towarów i JSiug kor.trahentoi zagranicz­

nym r-j rachunek dostawcy-producent a ra pośrednictwem odr.ostiîl

;dlu za^rar.icïnc-’o ra podstawce umowy komisowe bądź przez

;'ro ij.ce.;t". sa-r.jdzielnic r.a podstawie otrzymane : konces i.

(6)

4

Za pośrednictwo edr.ostka handlu zagranicznego otrzynu ;e prowizję, która stanowi element kosztów producenta.

Sksoort na rachunek ohz / ednostKi handlu zagranicznego/.

Oznacza eksport towarów i usłu^ nabytych przez te jednos-•

tki od dostawców itr« owych na podstawie umowy kupna - sprzedaży po określonych cenach kra towych. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją eksportu na swój rachunek i wygospodarowanie zysku, jednostka handlu zagranicznego otrzymuje marżę.

Obszar płatniczy.

Podział obrotów w,?; obszarów płatniczych dokonywany jest na podstawie waluty płatności w realizacji transakeil handlowych.

Do obrotów 2 X obszarem płatniczym zalicza się obroty rozliczane

? w walutach krajów aoc ';aiistycznych,t.i. w rublach transferowych i clearingowych i walutach narodowych, do obrotu z II obszarem, obroty_ rozliczone w walutach kra ‘ów kapitalistycznych.

, T 0

'Wartość w cenach transa^cy nych.

Zawiera wartość sprzedaż-/ towarów i usłu.' w zło tych .na bazie F03 lub franco -ra-iica Polski, tj. bez opłat za przewóz towaru i je~o ubezpieczenia od ~ranlcy polskiej do tnie sca przeznaczenia.

•Obliczenia wartości w ce iach transakcy •:iycń dokona je się mrożąc wartość w walucie obcej przez ohowiąsu ący w dniu wystawie­

nia faktury F2 kurs waluty wedłuj taoeli Kursów Walut 'T3P.

Wartość w ce-tach krajowych. obejauie:

- przy eksporcie realizowanym za pośrednictwem jednostki' handlu zagranicznego - wartość eksportu w kra .owych cenach zakupu stosowanych w rozliczeniach eksoortera z dostawcą kra ‘owym, tj. w cenach urzędowych, rerulowanych l umownych, pomniejszonych o ewentualny zwrot cła l podatku obrotowego od pośrednich faz produjte 'i,

- pr»y eksporcte realizowanym pr=ez producenta samodzielnie w oparciu o otrzymaną koncesję -

wartość w cerach transakcyjnych powiększoną o należną dopłatę wyrównawczą i pomnie ‘szo.aą o ewentualna, marżę i prowiz ję agenta zagranicznego.

Wartość w cenach krajowych jest <ate?orlą służącą do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej ekeoortu z oun<tu wlizer.la

jednostki handlu zagraniczne^o.

(7)

5

Mar *.3 /nrowlzja/

Obe'mu.*e kwotę marży lub pro wiz 'i należne,,', jednostce handlu zagranicznego z tytuły działalności handlowej. Maria/prowlz'«/

nie może występować w przypadku eksportu własnej produkcji,reali­

zowanego przez Jednostki uprawnione do działalności w dziedzinie handlu zagranicznego i prowadzące działalność produkcyjną.

: ależ.noag flostoy-iy. •

Obej.nuje wartość należną dostawcy z tytułu sprzedaży na eksport, wynika Ącą z umowy z eksporterem. W przypadku eksportu realizowanego na rachunek iednostki han<łlu zagranicznego /phz/

;est to wartość wykazana w fakturze sprzadaży wystawione* przez dostawcę, a w przypadku sprzedaży na rachunek własny /n« rachunek dostawcy/, }est to wartość w cenach transakcy ;nych pomniejszona o marżę lub prowizję eksportura.prowiz!ę agenta zagranicznego,

wydatki kra owe i dewizowe poniesione przez eksporter® w związku

Z realizacją kontraktu w imieniu wykonawcy, a także poranie '«ona o ewentualne obciążenia wyrównawcze lub powiększona o ewentualną»

dopłatę wyrównawczą.

Wynik finansów™. '

Stanowi rńżnicę między wartością eksportu w cenach transakcy 'nych, a wartością w cenach krajowych powiększoną o marżę lub prowizję eksporta-a i prowizję a/jente. zagranicznego, tj. wartością krajową eksportu,

- wynik finansowy dodatni występuje, jeżeli wartość w cenach transa­

kcyjnych jest wyższa od wartości kra, owej eksportu, - Y/ynik finansowy ujemny występuje, jeżeli wartość w cenach, transakcyjnyeh jest niższa od wartości krajowej eksportu, • - saldo wyniku finansowego stanowi sumę wyników dodatnich i

ujemnych.

c f t ' ' c l Tir*.- sov>e.J /V.T/.

s<*ł£nik stanowiący relację między wartością krajową eksportu, tj. wartością eksportu w cenach krajowych powiększoną o marżę lib prowizję eksportera i prowizję arenta zagranicznego a warto­

ścią w cenach transakcyjnych.

(8)

WF obrazu]« koszt uzyskania 1 złotego przez Jednoatkę handlu zagranicznego,

m wertość krajowa eksportu ♦ marża

wartość eksportu w cenach transakcyjnych

la wakażnlk tan przyjauje wartość nniejszę od jedności, tym wlększę opłacalnośoię charakteryzuje się okaport.

UW AGI ANALITYCZNE

Handal zagraniczny w sposób istotny oddzlaływuje na życie goapodarcza kraju 1 winian być jednym z podstawowych czynników dynaalzujfcyeh rozwój gospodarki narodowej. Konieczność spłaty długów ogranicza lnport, od którago wzrost gospodarczy jest sil­

nia uzależniony, w taj aytuacjl jedyny« wyj¿cle» jest zwiększe- nia ekeportu.

Refor«« w handlu zagranicznym ma na celu m.in. pobudzania przedsiębiorą* do wzroatu produkcji eksportowej oraz zwiększe­

nie efektywności ekeportu. Wprowadzone reformy gospodarczą nowe zaeady kierowania handle« zagraniczny» zwiększyły rolę instru­

mentów ekonoalczno-finansowych w sterowaniu wymianę z zagranicę.

W praktyce działaj* różna rozwięzanla systemowe, pobudza­

jące handel zagraniczny. Należę-do nich w szczególności:

- odplay dewizowa, gro««dzone na rachunkach przedsięoiorstw w Banku Handlowy« SA przeznaczone na zakupy importowa , - ulgi w podatku dochodowy«, w przypadku realizacji inwestycji

antylaportowych ,

- zwrot podatku obrotowego i ceł przewozowych od towarów orze- znaczonych na ekaport .

- zasilanie kooperantów z odpisów dewizowych przedaiębioratwa- ekeportera .

- konceeje udzielene przedsiębiorstwom, spoza resortu Minister­

stwa Handlu Zagranicznego, na prowadzenie samodzielnej dzia­

łalności w zakresie handlu zagranicznego ,

- prawo wyboru w pewnych przypadkach centrali handlu zagranicz­

nego .

- prawo tworzenia epółek handlowych na prowadzenia handlu zagra­

nicznego i

(9)

. możność uzyskiwania walut wymienialnych na zaaadzle przetargu opartego na kryteriua efektywnościowym ,

- preferencyjna przydziały walut aryalanlelnych na określona cala Importowe .

- dopłaty wyrównawcza do cen tranaakcyjnych, uzyskiwanych w eke- porcla lub Imporcie ,

- preferencyjne przyznawania kredytów bankowych, Inwestycyjnych 1 eksploatacyjnych sprzyjających wymianie mlędzynarodowej , - ulgowe oprocentowanie kredytów bankowych, w przypadku przed­

sięwzięć słutęcych rozwojowi wywiany międzynarodowej , - ulgi w obciążeniach na rzacz PFAZ /ad l styczni» 1966 r. w

miejsce PFAZ wszedł w Zycie podatek od ponadnormatywnyoh wypłat wyna^rodzeiy/«

- nagrody Ministra Handlu Zagranicznego.

Obroty handlu zagranicznego byty nadal realizowana w trudnych warunkach zarówno wewnętrznych jak 1 zewnętrznych.

W stosunkach handlowych z krajami kepi taoistycznymi występowały poważne trudności wynikające z ciągle obowiązujących raatrylccji ze strony niektórych państw. Spowodowało to ogriniczenie możliwości lokowania polskich towarów 1 uzyakanle wzrostu opła­

calności eksportu do tych krajów, a również pozyekania nono*

czeensj techniki 1 technologii. Obok przeazkAd zewnętrznych wys­

tąpiły przyczyny wewnętrzne. Do najweżnlejazych z nich naleZę:

zby* niska jakość naszych wyrobów, mała poda* towarów oraz zmniejszenie wielkości eksportu podstawowych surowców 1 materia­

łów do produkcji.

Województwo katowickie od lat zejauje przodujęcę pozycję w eksporcie kraju, w 1982 r. udział województwa w ekeporci* kra­

ju wynosił 22,6 %. W latach 1963, 1984 ayeteaatycznie wzraatał i wynosił odpowiednio 24,7 % i 26,8 %. W 1985 r. udzieł ten wy­

niósł 24,7 %.

W 1985 r. wyeksportowano towarów 1 usług na kwotę 417,2

•ld zł., z tego do I obszaru płatniczego 138,9 *ld zł., a do II obszsru płatniczego 278,3 ald zł.

W porównaniu z rokiet ubiegłym ekeport województwa katowickiego llczęc w cenach bleZęcych wzrósł o 21,1 %, z tego do I obazaru płatniczego o 20,2 %( a do II obazaru płatniczego c 21,6 X.

7

0

(10)

Na dynaalk* obrotów liczony w eonach bieżących w złotych, duży wpłyx aaj* wzroety kursów walut obcycn w złotych, rtskainik de­

waluacji zbotego w 1985 r. w porównaniu z 1964 r. wynosił:

do rubla 117,0 X, do dolara USA 129,4 Licząc dynamik? obrotów eksportowych w rublach dla I obszaru płatniczego 1 w dolarach dla IZ obazaru płatniczego, w 1985 r. nastyplł wzroat eksportu do X obazaru płatniczego o 2,8 %>. natomiast spadek o 6,1 % do II obazaru płatnlesego.

Struktura eksportu województwa w rozbiciu na obszary płatnicza rótnl się od analogicznej struktury eksportu w skell kraju. W 1986 r, udział I obazaru w eksporcie województwa wyniósł 33,3 % a w eksporcie kraju 46,6 %.

Największy udział w eksporcie województwa aaj* paliwa 1 energia - 55,7 % wyroby przaaysłu elektromaszynowego - 22,9 % oraz wyroby przeayełu Metalurgicznego - 14,9 %.

We wezyetklch z wymienionych grup wyrobów nastyplł wzroat wartości akaportu /w cenach bielących transakcyjnych/ w porów­

naniu z roklea 1984.

W 1985 r. prawla 99 X wartości akaportu województwa przy­

padało na przedsiębiorstwa nalażyce do czterech resortów:

górnictwa i anargatykl, hutnictwa 1 przeayełu aaazynowego, prze- ayału chealcznago 1 lekkiego, budownictwo 1 przeayełu materiałów budowlanych. Ich udział w ekeporcie województwa przadetawia poniż­

ana zeetawlenie;

Udział w eksporcie województwo

1984 198S

Ministerstwo Górnictwa 1 Ener-

9*t»kl ... 60,9 * 58,7 * Ministerstwo Hutnictwa i Prze­

ayełu Maszynowego ... 32.1 * 33.8 % Ministerstwo Przeayełu Cheaicz-

nego 1 Lekkiego ... . 3,7 % 4.0 *

Mlnlataratwo Budownictwa i Prze­

ayełu Materiałów Budowlanych .. 2.1 % 2,0 % Wszystkie pozoetałe reeorty oraz aektor spółdzielczy 1 prywatny dostarczaj* łycznle około 1 % ekaportu województwo.

(11)

s W porównaniu z roki«« 1964 w 1986 r. następlł spadek udziału resortu górnictwa 1 energetyki w aksporcla województwa o 2,2 punktu. Było to wynikłeś spadku efc-portu węgla. Dyneaike akaportu węgla w złotych oraz w rublach dla I obszaru płatniczego i w dolarach USA dla II obszaru przedstawia się nsstępujęcoi

WYSZCZEGÓLNIENIE a - w aln zł.

b - w min rubli c - w aln doi. USA

1984 1985

w cenach bletęcych 1984-100

og6ł e h ... a 190989 221033 115,7

44680 42883 96,0

b 626 514 82,1

146309 178150 121,8

c 1287 1210 94,0

Wartość wyeksportowanego węgla w 1986 r. wyniosła 221,0

■ Id zł. co w porównaniu z roklea ublagłya «tanowi »»zrost o 15,71 W przeliczeniu na rubla /I obszar płatniczy/ 1 dolary /II obazar płatniczy/ nastąpił apadak akaportu węgla zarówno do I Jak 1 do II obszaru płatniczego.

Udział wsrtoścl węgla w akaporcla zanlejazył się w 1985 r, w po­

równaniu z 1984 r. z 55,5 % do 53,0 %, co było wynikła« iloś­

ciowego spadku akaportu węgla odpowiednio z 43 win ton do 36 aln ton.

Przedsiębiorstwa województwa katowickiego sksportoawły w 1985 r. do ponad 90 psóstw , Jednekie aotns wyodrębnić kil­

kanaście krajów będęcych odblorcaai przewalajęcej części aprza- dawanych za granicę towarów 1 uaług. Spośród psńetw socjalis­

tycznych były to: ZSRR, Czechosłowacja, NRO, Węgry, Bułgaria, Ruaunle. Na kraje te przypadało prawie 40 X akaportu wojewódz­

twa. Najwlękazyal odblorcaai apośród państw kapitalistycznych były: RFN, Wielka Brytania, Włochy, Austrls, Finlandia, Brazylia Dania, Szwecja, Holandia na która przypadało 37,6 X akaportu.

Ogółea ekaport do wyalenionych 15 paóatw wyniósł w 1985 r, pra­

wie 80 % eksportu województwo. Liczęc w cenach blełęcych w 1985 roku w porównaniu z 1984 r. naetęplł wzroat akaportu do wszyst­

kich z wyalsnlonych wyżej paóetw.

(12)

W 1985 r. * województw!« katowicki« eksport towarów .1 usług realizowało ponad 400 przedsiębiorstw,w tya Centrala

Zbytu-Węgla raprazantujyca wazyatkla kopalnia. Charakter- »tyczny jaat duły etopleiS koncantracji pod względea wielkości dostaw po­

szczególnych eksporterów. Prawie 77 X wartości całago ekspo. tu dawało tylko 13 przadalębloratw, łęcznle z Central* Zbytu Węgla.

Analizując eksport nalały wepoanleć tekte o jago opła­

calności alerzonej wakaźniklaa efektywności finansowej HF.

Wskaźnik tan obrazuj« koazt uzyskania 1 złotago przez jednostki handlu zagrarlcznego. Stanowi on relacj* alędzy wartości« eks­

portu w cenach krajowych powlękezon* o wari*. a wartości* w ce­

nach tranaakcyjnych. la wskaźnik tan przyjauje wartość anlejsz*

od jedności, tya wi*kaz* opłacalności* charakteryzuje eię eks­

port. Ogół«a eksport województwa jaat efektywny. Jednakże po- cz*wazy od 1984 r. aksport do I obszaru płatnlczago przekroczył granic* opłacalności /granic* opłacalności Jaat wskaźnik 1,00/, w porównaniu z roklaa 1982 naat*plło pogorszenie el* efektyw­

ności eksportu.

W 1985 roku przedsiębiorstwa województwa katowickiego uzyskały na ekaporcli towarów 1 uaług łęczm zyak wartości 37,5

■ld zł. Zyak tan został oal*gnl*ty z ekeportu do II obezaru płatniczego, dla którego wynlóeł 45,8 ald zł. W obrotach z I ob­

szarem zanotowano atrat* w wyaokoścl 8,3 ald zł. 0 wartości oel*gni*tego zysku zadecydował ekeport Centrali Zbytu Węgla bę- dęcej dystrybutor»« węgla z poszczególnych kopalni. 3ej zyak wynlóeł 67,0 ald zł. W porównaniu z roklaa ubległya zysk woje­

wództwa oelęgnięty na ekeporcle w roku 1986 zwiększył się o 28,5 %.

Przeprowadzone analiza ekeportu wojewodztwa katowickiego uwidacznia J«go najbardziej charakteryetyczne cechy:

- znaczny etopleó koncentracji po atronie doatawców /producentów/

towerów 1 ueług na eksport,

. koncentrecja ekeportu wadług krajów aprzadeły,

- zdecydowenle wlodęcy udział dwu reeortów w eksporcie, - znaczny udział węgla w strukturze ekeportu,

- prewle 2 razy większy udział sksportu do II obszaru płatnicze­

go nil do I . 10

(13)

Reaauaujęc nalały zwrócić uwag«, że preata rezerwy wzrostu eksportu aurowców 1 półfabrykatów z grupy paliw oraz przemysłu netalurglcznego, drogę zwiększonego wykorzystanie Istniejących nocy wydobywczych 1 produkcyjnych zoatały w zeee- d7la Już wyczerpene. Dalaze powiększania tago akaportu wyaega- łoby koaztownago inwestowania, która przynloełoby afakty aka- portowa dopiero za kilka lat. Dlatego też głównę dziedzinę zwiększania akaportu powinny stać się przetworzona wyroby prze-

chenlcznego

nyału elektromaezynosregeCYl inne towary przetworzone. Konieczne będę takie działania, która doprowadzę do uzyakanis szybkleco wzrostu produkcji eksportowej wyrobów znanych 1 poszukiwanych na ry.iku międzynarodowy* lecz dotychczaa wytwarzanych w zbyt nałych ilościach lub nieefektywnie, albo nieodpowiedniej jakości.

Potrzebne jeat zdynamizowanie postępu naukowo-technicznego, w tym celu należy azukać współdziałania z zagranicę w szczegól­

ności z krajani socjalistycznymi.

Ważny» dokuaantea dotyczęcya epraw poatępu naukowo-techniczhe- go Jeet koaplekeowy program wdrażania poatępu r.aukowo-rechnicz- nego, uchwelony w grudniu ubiegłego roku na 41 aaejl R W G w Moskwie.

U progu nowej 5-letkl atoję przed handlea zagraniczny«

zadania trudna zarówno z punktu widzenia eytuacjl wewnętrznej jak 1 zewnętrznej. Ich poayólna realizacja zależeć będzie od współdziałania całej goapodarkl, a także aytuacjl aiędzynaro- doweJ.

11

(14)

Taki» 1 EKSPORT PRZEOSIfBIOfiST* Z TERENU WOJEWÓDZTWA KATOWIC- KIESO WEDŁUG RE90RTÓW /ceny biei*ce/

w«rte4ć w eonach Saldo wyniku finan­

sowego

Wartość

»8 SORTY ---

• - 1984 r.

b - 1985 r.

transak­

cyjnych

krajo­

wych WF transak­

cyjnych 1984-10<

w a ln zł 0 G d Ł E M ... a

k

344409 417177

297120 356356

29168

37482 0.92 0.91

V*

121,1

.w tyai t

Ministerstwa Górnic»*

ta* i Energetyki b

209768 244848

148860

185290 49980 66904

0.76

0.73 116.7 Ministerstwo Hutnic­

twa 1 Przeaysłu • Maazynoarago b

110449 140939

124016 158519

-1933®

-26517 1.18

1.19 127.6 Ministerstwo Przoay-

ału Chealcznego a 1 Lekkiego b

12865 16868

12728 17605

-748 -1576

1.06 1.09

X 133.1 Mlniateratwo Budów-

nictwa i Przeaysłu H t t « r U U a Budów- 1

lanych b

’ / 7310 8418

-S135 7502

693 472

0,91 0.94

z 115.1 Tabl. 2 EKSPORT PRZEDSIĘBIORSTW WOOEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG

GAŁĘZI WYROBÓW

1982 1983 1984 1985 Oynaaika ■ % WYSZCZEGÓLNIENIE w aln zł /cany tranaak-

cyjne bieięca/ 1293

1982 ilSl 1963

1965 1984 O G Ó Ł E M

....

214946 26150« 34X-409 417177 121,7 131.7 121,1 Udział woj .kato­

wickiego w eke-

porcla kraju w 5 22(S »*.7 25.8 24.7 X X X

węgiel Kaalenny 114*33 135077 190989 221033 118,0 141,4 115.7 Maszyny i urzą­

dzenia ... 1788S 22164 34078 43394 123,9 153,8 127,3 Środki trpnsporti -066 11410 8916 12908 280,6 78.1 144,8 * Wyroby przeaysłu

elekt rotechnlcz- nogo i elektro­

nicznego ... 2298 2424 2770 4066 105.5 114,3 146.8 Wyroby przaayału

precyzyjnego .. 3283 3803 5230 9179 115,8 137,5 175.5 Artykuły rolno-

apoZywc ze/bez produktów goap.

leśnej/...

Pozostały ekapert 297 72684

610 86016

834 101592

1134 125463

206,4 118.3

136,7 118,1

136,0 123,5

(15)

u

T«bl. 3 EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROSÓl* W 198S R. /eony biMiące/

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość cyjnych

» cenach traneak-

■ a In zł 1984 -100

■ odset­

kach 417177 121.1 100,0 138881 120,2 33,3 278296 121,6 66,7 Wyroby przemyału elaktroaaezyn»-

95670 138.5 22,9

6414 167.9 2.0

Palina i energia 232346 116,2 65,7

Wyroby przaaysłu aetalurgicznego 61970 111,1 14,9 Wyroby przaaysłu chemicznego ... 8051 132.9 1.9 Wyroby przemysłu mineralnego ... 2274 124,9 0,6 Wyroby przeayału drzewno-pmpler-

nlczego 669 129.0 0,1

Wyroby przeayału lekkiego ... 5796 126,3 1.4 Wyroby przeayału spożywczego

1134 136,0 0,3

954 203,8 0,2

Tabl. 4 EKSPORT WGOEWdOZTWA KATOWICKIEGO NA TLE KRASU W 1966 R.

Województwo Kraj Woje­

wództwo Kraj WYSZCZEGÓLNIENIE wartość

eksportu w cenach traneak- cyjnych w aln zł

udział w ak- spor- Sraju

» %

wartość eksportu w cenach trsnsak- cyjnych w aln zł

w odsetkach

0 G ó Ł E M ... 417177 24.7 1690994 100,0 100,0 obszar płatniczy I ... 138881 17,7 786537 33,3 46.6 obszar płatniczy II .. 278296 30,7 906467 66,7 53,5 Ministerstwo Górnictwa

i Energetyki ... 244846 81.1 301723 66,7 17,8 Ministerstwo Hutnictwa

i Przemysłu Maszynowego 14093° 21.4 657157 33.8 38,9 Ministerstwo Budownictwa

i Przemysłu Materiałów

Budowlanych ... 6416 11.1 76019 2.0 4,5

(16)

■' f _ ■ > ... w . ." J ■.* *

Tabl. 4___ EKSPORT WOOEWÓOZTWA. KATOWICKIEGO NA TLE KRA3U _ W 1985 R. /dok./

Woje­

wództwo ---- ^ --- --- Województwo Kraj Kraj

WYSZCZEGÓLNIENIE

wartość eksportu w cenach transak­

cyjnych w alt* zł

udział w ek~

spor­

cie kraju w X

wartość eksportu w cenach transak- cyjnych w oln zł

w odsetkach

Ministerstwo Przewysłu

Chealcznego 1 Lekkiego ~ 16858 6.0 282760 4.0 16,7 Pozostałe raaorty ... 6120 * 1.6 373335 1.5 22,1

Tabi. 5 EKSPORT PR2E0SIEBI0R3TW W03EW&DZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG OBSZARÓW PŁATNICZYCH I KRAOÓW SPRZEDAŻY

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1984 r. • b - 1985 r.

Wartość w cenach

transak- cyj nych

Wynik finansowy '/saldo/ WF

Wartość w cenach transak- cyjnych w aln zł /ceny

bleżęce/

1984-100

O G 6 Ł E M ... a 344409 29168 0,92 X

b 417177 37482 0,91 121,1

OBSZAR I ... a 115541 ' -3619 1,03 X

w ty« i

b 138881 -8306 1,06 120,2

a 64579 -2663 1.04 X

b 71188 -3662 1,05 110,2

a 16429 -286 1,02 X

b 20177 -639 1,03 122,8

NRO ... a 13373 648 0,95 X

b 19502 -404 1,02 145,8

• , 7075 10 1,00 X

b 11760 -549 1,05 166,2

a 5097

6962

-327 -316

1,06 1,05

' X

136,6

a 6400 -646 1,10 X

b 6269 -2150 1,34 98,0

OBSZAR II ... a 228868 32787 0,86 X

w ty« i

b 278296 45788 0,84 121,6

R F N ... a 24984 57 1,00 X

b 33637 2703 0,92 134,6

(17)

Tabl. 5 EKSPORT PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GcSZARÓW PŁATNICZYCH I KRAOOW SPRZEOAZY /dok./

. - 15

Wartoić w cenach

transak­

cyjnych

Wynik finansowy /aaIdo/ WF

Wartoić w cenach traneak- cy1nych 1984-100 w min zł /ceny

blełfca/

a 18727 , 2092 0.89 X

b 21403 1799 0,92 114,3

a 16552 1140 0,93 X

b 19856 340 0,98 120,0

a 11892 2862 0,76 x

b 17253 6311 0,63 145,1

a 10158 2417 0,76 X

b 15531 4690 0,70 152,9

a 10879 2379 0,78 X

b 15083 4051 0,73 138,6

a 12853 2471 0,81 X

b 13070 4249- 0,67 101,7

a 7426 1941 0,74 X

b 10829 3018 0,72 145,8

a 75*8 1669 0,78 X

b 10310 2555 0,75 137,1

a 15993 . 7027 0.56 X

b 12518 4797 0,62 78,3

a 9626 2599 0,74 X

b 12680 3203 0,75 129,0

a 5743 812 / 0,86 X

b 8993 782 0,91 156,6

a 3153 -352 1,11 X

b 8617 -932 1.11 273,3

a 1730 358 0,79 X

b 2689 756 0,72 155,4

a ^ 673 166 0,81 X

b 1272 106 0,92 146,7

a 264 10 0,96 .X

b 556 -51 1,09 210.6

a 223 -6 1,03 X

b 281 -26 1,10 126,0

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1964 r.

b - 1985 r.

OBSZAR II /dok./

Wielka Brytania ..

Włochy ...

Austria ...

Finlandia ...

Brazylia ...

Dania

Szwecja ...

Holandia •••••....

ZSRR Rumunia Jugosławia Chiny ...

Węgry ....

Bułgaria ..

CSRS ...

NRD ...

(18)

Tabl. 6 WWHTOSĆ I DYNAMIKA EKSPORTU MOEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE 1984 1985 a - w »In zł

b - w aln rubli

c - w aln dolarów USA ceny biedce 1984-100

344409 417177 - 121.1 Obszar płatniczy Z ... a 115641 138881 120,2

b 1620 1665 102,8

obszar płatniczy II .. a 228868 278296 ' 121.6

c 2013 1891 93,9

Tabl. 7 WARTOŚĆ I DYNAMIKA EKSPORTU W03EWÓ0ZTWA KATOWICKIEGO WYSZCZEGÓLNIENIE

1982 1983 1984 1935

w olc) zł

/eony transakcyjna bleżęce/

1982

■100

1984 -100 Eksport ogółea .... 214.5 261,5 344,4 417.2 194.5 121.1 w tya do ZSRR ... 41.6 64.9 80.6 83.7 201.2 103.8 Obszar płatniczy I 79.8 103,4 115.5 138.9 174,1 120,2

oba zer płatni­

czy II ... 134,7 158.1 228.9 278.3 206,6 121.6

Tabl. 8 EFEKTYKWOSi EKSPORTU WOOEWÓOZTWA KATOWICKIEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE 1982 1983 1984 1985

wskaźnik efektywności finansowej WF

0 G Ó Ł E M ... 0,78 0.90 0.92 0,91 ZSRR ... 0.87 0.95 0,95 0.99

0,90 0.97 1.03 1,06

Obszar płatniczy II .... 0.71 0,85 0.86 0,84

(19)

17 Tobl. 9 PRZEDSięBIORSTWA W03EWÓDZT*A KATOWICKIEGO O NfcSMZęK-

SZEO WARTOŚCI EKSPORTU W 1985 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1984

b - 1985

■Wartość eksoortu w cenach

tran­

sakcyj­

nych

Należ­

ność do­

stawcy

Wiel­

kość zyeku /straty, WF

Wartość ekspo­

rtu w cenach transa­

kcyj­

nych 1984 w aln zł /ceny bi<tę ca/ -100

y Centrala Zbytu a

Węgla,Katowice b

190458 220307

130589

142132 49945

67019 0,74 0,70

X 115,7 Huta'Katowice» a

Dąbrowa Górnicza b

24456 25426

29942 30732

-7364 -7709

1.30 1.30

X 104,0 Kombinat Urządzeń

Mechanicznych

*Bunar-Łabędy*f a

Gliwice b

13296 20542

14666 21781

-1865

-2170 1.14 1.11

X

154,5 Zakłady Metalur­

giczne "Trzebini*', a

Trzebinia b

14710 16255

17284 19783

-2869

-4032 1.20

1.25 110 ,!>

Fabryka S«aocSodów Małolitrażowych Zakład nr 2 w a

Tychach b

5624 9774

8230 13848

-2741

-4621 1.49 1.47

X

173,8 Konbinat Koksocheal*

czny “Zabrze*. a

Zabrze b

4440 5644

4872 6168

-560 -707

1.13 1.13

X

127,1 Zakł. Urządzeń Koa-

puterowych "Mara- a Elzab*, Zabrze b

2107 ,3953

2000 3717

-2 0

1.00 1.00

X

187,6 Huta Metali Nie­

żelaznych "Szo­

pienice*, Kato- a

wice k

2940 3591

3360 4310

-480 - -849.

1.16 1.24

X

122,1 Fab. Obrabiarek

*Rafaaet*,Kuźnie a Raciborska b

2660 3536

2638 3566

0 -96

1.00 1.03 1

X

132,9 Centrua Neukowo-Pro.

dukcyj. Syeteaów Sterowania*Mera- a

»ter*, Katowice b

1625 3119

1563 2995

0 0

1,00 1,00

X

191,9 Huta *Kościuazko*, a

Chorzów b

2512 2907

2965 3542

-596 -851

1.24 1.29

X

115,7

§1. Przede. Konstru­

kcji Stal. i Urzą­

dzeń Przen. *Mo- a stoetal*,Zabrze b

3390 2849

3011 2629

5 ' -7 ’

1,00 1,00

X

84,0 Przędzal. Danełny

*Przyjaiń*,Zawia- a

rcie b

2365 2781

ITT 1468 , 2335r *

611 33C

0.66 0,86

X

117,6 I.

(20)

I • i

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :