• Nie Znaleziono Wyników

Polska-Gdańsk: Wyroby do angiografii 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Polska-Gdańsk: Wyroby do angiografii 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

28/10/2017 S208 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 9

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430018-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Wyroby do angiografii 2017/S 208-430018

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7

Gdańsk 80-952 Polska

Osoba do kontaktów: Magdalena Czerniawska Tel.: +48 583492238

E-mail: mczerniawska@uck.gda.pl Faks: +48 583492074

Kod NUTS: PL634 Adresy internetowe:

Główny adres: www.uck.gda.pl I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.uck.gda.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa:

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych dla UCK.

Numer referencyjny: 164/PN/2017 II.1.2) Główny kod CPV

33111710

II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

(2)

28/10/2017 S208 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 9 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych wyrobów medycznych w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

2.Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych.

3.Dostawa wyrobów medycznych będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy wynosi 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

4.Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu Zaopatrzenia Medycznego, ul. Dębinki 7.

5.Wymienione w pkt. 1 wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do SIWZ.

Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 8 II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet 1 Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111710

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:

Zestaw do zabiegów angiografii- zgodnie z zał. 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 35.00 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5.00 Cena - Waga: 60.00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

(3)

28/10/2017 S208 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 9 II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 2 Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111710

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:

Zestaw do zabiegów endowaskularnych-hybrydowy- zgodnie z zał. 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 35.00 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5.00 Cena - Waga: 60.00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 3 Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:

Zestaw operacyjny do cięcia cesarskiego- zgodnie z zał. 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 35.00 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5.00

(4)

28/10/2017 S208 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 9 Cena - Waga: 60.00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 4 Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:

Zestaw operacyjny podstawowy wersja mini- zgodnie z zał. 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 35.00 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5.00 Cena - Waga: 60.00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

(5)

28/10/2017 S208 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 9 II.2.1) Nazwa:

Pakiet 5 Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:

Zestaw operacyjny ginekologiczny- zgodnie z zał. 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 35.00 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5.00 Cena - Waga: 60.00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 6 Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33199000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:

Fartuchy chirurgiczne, sterylne, jednorazowe- zgodnie z zał. 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 35.00 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5.00 Cena - Waga: 60.00

II.2.6) Szacunkowa wartość

(6)

28/10/2017 S208 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 9 II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 7 Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 39518200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:

Podkład wysokochłonny, jednorazowy na stół operacyjny- zgodnie z zał. 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 35.00 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5.00 Cena - Waga: 60.00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 8

(7)

28/10/2017 S208 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 9 Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:

Uniwersalne zestawy typ P1YA do pozyskiwania komórek macierzystych z krwi obwodowej, zestaw typu P1Y do poboru granulocytów z krwi obwodowej, zestaw typu PL1 do terapeutycznej wymiany osocza do separatora COM.TEC, pojemniki do procedury oczyszczania szpiku metodą in vitro- zgodnie z zał. 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30.00

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10.00 Cena - Waga: 60.00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż – kwoty: Pakiet 1 – 23 800 PLN, Pakiet 2 – 46 800 PLN, Pakiet 3 – 29 000 PLN, Pakiet 4 – 14 620 PLN, Pakiet 5– 1 800 PLN, Pakiet 6 – 270 000 PLN, Pakiet 7 – 26 880 PLN, Pakiet 8 – 97 150 PLN.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

(8)

28/10/2017 S208 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 9 III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/12/2017 Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 12/12/2017 Czas lokalny: 11:00 Miejsce:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, budynek 9.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych VI.3) Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

5.W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach,

o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6.Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców

(9)

28/10/2017 S208 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 9 i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.

7.Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144. Dz.U. z 2017 poz.1579.

8.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej

wysokości dla danego pakietu, na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla ofert całkowitych wynosi 51.005,00 zł a dla ofert częściowych kwoty: Pakiet 1 – 2 380 PLN, Pakiet 2 – 4 680 PLN, Pakiet 3 – 2 900 PLN, Pakiet 4 – 1 462 PLN, Pakiet 5– 180 PLN, Pakiet 6 – 27 000 PLN, Pakiet 7 – 2 688 PLN, Pakiet 8 – 9 715 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a Warszawa 02-676 Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/10/2017

Cytaty

Powiązane dokumenty

W ramach kryterium projekty premiowane będą ze względu na stopień kompleksowości oferty usług świadczonych w oparciu o infrastrukturę ośrodka innowacji. Punktem

W przypadku gdy Wnioskodawca nie wykaże, że produkt/usługa będący przedmiotem umiędzynarodowienia jest konkurencyjny względem produktów na docelowym rynku

Ocena spełnienia warunków odbywa się w oparciu o oświadczenie przedstawione przez Wnioskodawcę. W przypadku projektów uwzględniających różne rodzaje OZE, w tym

zakres rzeczowy projektu wykazuje zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z oświadczeniem przedstawionym przez Wnioskodawcę lub Wnioskodawca

Pomoc publiczna Ocenie w ramach kryterium podlega czy pomoc publiczna / pomoc de minimis może zostać udzielona na gruncie obowiązujących rozporządzeń oraz

w odniesieniu do projektów dotyczących obiektów objętych ochroną konserwatorską Wnioskodawca przedstawił pozwolenie konserwatorskie dla zakresu rzeczowego projektu

w odniesieniu do projektów dotyczących obiektów objętych ochroną konserwatorską Wnioskodawca przedstawił pozwolenie konserwatorskie dla zakresu rzeczowego projektu

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do