Zatrudnienie i wynagrodzenia w przemyśle uspołecznionym województwa katowickiego

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

SPIS

Tab I

Tab I

Tab I

T a b I

T a b I

T a b I

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

c /

TABLIC ' n - J H j l l

1 Z at ru dni eni e i wy nagro dz en ia w prz emyśle u s p o ł e c z n i o ny m według stanowisk (1986, 1907).

.2 Ruch za tr udn ionych na stanowiskach robotniczych i n i e ­ robotniczych w przemyśle u s p o ł e c z n i o n y m woj ewództwa kat owi ckiego w 1987 r.

i

.3 Ks zt a ł t o w a n ie się zatrudnienia p racow ni kó w na stanowiskach n i e r o b o t ni cz yc h w pos zc zeg ólnyc h gałęziach przemysłu

( T 9 8 6 , 1987).

.4 Ks zta ł t o w a n ie się płac w posz cz eg ól nyc h gałęziach prze mys łu (1986, 1987).

.5 Wzrost przeć iętnych m i e s i ę c z n y c h wyna grodz eń pr ac ow nik ów na stanowiskach robotniczych i ni er ob otniczych w p o s z c z e ­ gólnych gałęziach przemysłu w 1987 r.

.6 Udział wypłat w yn agrod ze ń osobowych w kosztach własnych i w produkcji sprzedanej przemysłu w 1987 r.

Kato\0ice, 21 m arca 1 9 8 8 r.

V

(2)

UWAGI OGÓLNE

Dla uniknię cia nie jed no ro dne j interpretacji stosowanych w n i n i e j s z y m opr a co wa ni u określeń, WU S nadmienia, że zgodnie

z obo wi ąz uj ąc a K l a s y f i k a c j ą Z a t r u d n i o n y ch w Go spodarce Uspołecznionej

- do p r a c o w n i k ó w zatrud niony ch na sta now iskach robotniczych zalicza się tych, których wyk on ywan e czynności (operacje) składają się na proces technol og iczn y w ytwar za ni a produkcji przemysłowej,

lub świ adczenia usług o chara kter ze materia lny m, ,l'!' •

i 1 1 t

- do p r a c o w n i k ó w z a t r u dnio ny ch na stanowiska ch n i e r o b o tniczy ch zalicza się pracowników zatrud ni on yc h na stanowiskach nie o k r e ś l o ­ nych jako robotnicze, bez wzg lęd u na wyuczony zawód,

— do r ob ot ni ków grupy przemys łow ej zalicza się ro botn ikó w z a t r u d ­ nion ych b e zp ośre dn io lub pośrednio przy produkcji przemysłowej pr zeds i ębior s t w ,

«- do kierow nic twa p r z e d s i ę b i o rs t w zalicza się dyrektorów, prezesów, kiero w n i k ó w i równor zę dnych oraz ich zastępców, głównych k s i ę ­ gowych ,

— do p r a c o w n i k ó w techniczn ych zalicza się pracowników, których zakres prac obejmuje techniczne p r z y g otowa ni e pro ce sów p r o d u k ­ cyjn ych (usługowych) oraz nadzór m e r y t o r y c z n y nad ich realizacją wy maga ją ce kwalifikacji inżyniera lub technika (np. konstruktor zy, technolodzy itp.),

— do p r a c o w n i k ó w e k o n o mi cz ny ch zalicza się pracowników, którąy wykonują prace planistyczne, sprawozdawcze, analityczne, fina n­

sowo-k się gowe oraz w zakresie organizacji pracy i płac,

— do praco w n i k ó w ad min i s t r a c yj n y c h i gos poda rc zy ch zalicza się pr a c o w n i k ó w w y k on uj ąc ych prace admin is tra cyjne i gospodarcze

(np. specjaliści do spraw pracowniczych, socjalnych itp.).

(3)

W 1987 r. przeciętne zatrudni eni e w przemyśle u s p o ł e c z n i o ny m wyniosł o ogó łe m/b ez prac ow n i k ó w w a r s z t a t ó w szko I n y c h /■— 84 1 , 7 tys.

osób i w stosunku do 1986 r. zwiększyło się o 7,0 tys. osób.

Wzrost ten dotyczył przede w s z y s t k i m pr ac ow n i k ó w na stanowiskach robotniczych i pokrewnych (wzrost o 6,2 tys.) i w m n i e j s z y m

stopniu pr acow n i k ó w na stanowiskach n ie ro bo tniczy ch (wzrost o 842 o s o b y ) .

N a j w i ę k s z y wzrost zatr udn ienia wystąpił w przemyśle w ę g l o w y m 0 ponad 15,3 tys. pr ac ow n i k ó w — jednak w z n a czn ym stopniu s p o w o d o ­ wany był on zmianami organizacyjnymi — tj. p r z e j ę c i e m w 1987 r.

przez przemysł wę gl ow y z pr zemysłu m a t e r i a ł ó w bu do wlan ych - G w a ­ rectwa K opal ń Piask u i K o l e j o w e g o Tra nsport u Górniczego. Również stosunkowo znacznie, bo o 3,6 tys. pracowników, wzrosło przeciętne z at ru dni eni e w pr zemyśle paliw, co stało się za sprawę uru chom ien ia 1 us amo d z i e l n ie n i a się w 1987 r. Zakładu K o k s o w n i c z e go "Przyjaźń"

w K o m b i n a c i e M e t a l u r g i c z n y m "Huta Katowice". Zakład ten w 1986 r.

za liczany był do hutnictwa żelaza, a od 1987 r. po uruchomi eniu ( za liczany jest,zgodnie z podsta wow ą dzi ała Inością ,do przemysłu paliw. Zmiana ta jest główną przy czy nę znacznego spadku zatrud-

*

nienia w hu tnictw ie żelaza. Również (o 871 osób) zwiększyło się p rze ciętne zatrudnien ie w energetyce i minimalnie* w przemyśle p r e c y z y j n y m (o 33 osoby), w przemyś le e l e k t r o t e c h n i c z n y m i elektro-

v

n i c z n y m (o 36 osób), sp oż yw c z y m (o 103 osoby), p a s z o w y m i u t y l i z a ­ c y j n y m (o 26 osób) oraz p o l i g r a f i c z n y m (o 108 osób).

W poz o st ał yc h gałęzi ach przemysłu wystąpił spadek zatrudnienia (szczegóły w tym zakresie i l u s t r u j e t a b l . 2).

W dalszej retrospekcji tj. w latach 1981-1986 zat rudnienie w prz emy śle wy kaz uje we ws zy st k i c h gał ęziach (poza pr ze my s ł e m w ę g l o w y m i paiiw i w m n i e j s z y m stopniu p r z e m y s ł e m spożywczym)

tendencje spadkowe. jf

M a l e j ą c y trend zatrudnienia - w większości gałęzi przemysłu - znaczny - w n i e w i e l k i m tylko stopniu rzutuje na tempo wzrostu

produkcji sprzedanej, co ilustruję nast ępu jące dane:

(4)

GAŁ ĘZI E P R Z E M Y S Ł U

Średnie roczne tempo wzrostu w latach 1981 - 1986

przeć i ętnego za t rudn i en i a

produkc j i sprzedanej (w cenach

s t a ł y.c h ) w %

Przemysł ... I 0 01 ro + 1,09

w t ym p r z emy s ł : •

w ę g 1 owy ... + 1,66 • +0,70

pal iw ... + 2,52 + 0,07

en er ge ty czny ... + 1,20 + 2,22

hutn i ctwa ż e 1aza ... -3,65 + 0,30

metali n i e że la zn yc h ... -3,31 -0,87

-3,96 -0,97

ma s z y n o w y ... -2,79 + 6,47

pr ecy zyj ny ... . -0,49 +15,95

śr odków transportu ... -4,68 + 1,38

el ekt r o t e c h ni c z n y i elektroi i

n i c z n y ... ' -3,08 + 1,54

che miczny ... -3,65 -1,60

1 -5,33 -0,08

m a t e r i a ł ó w bud ow la ny ch ... -5,77 -0,70

szklarski ... -3,85 + 1,80

ceramiki szlachetnej ... -2,28 + 6,46

drzewny ... -A,26 + 0,13

pap ierniczy ... -2,86 -0,59

włóki enn iczy ... -4;06 + 0,02

odzi eżo wy ... " -2,15 + 0,66

skórzany ... ... -0,63 + 8,32

spożywczy ... ♦0,12 -1,78

Jak z powyższ eg o ze stawienia wynika — nawet w tych gałęziach przemysłu, w któ ryc h średnie roczne tempo wzr os tu produkcji s p r z e ­ danej jest ujemne, (tzn. w y s t ęp uj e spadek dynamiki sprzedaży) -

spadki te są na ogół m n i e j s z e w porówna niu z zatrudni en iem.świadczy to o tym,że p r z ed si ęb iors tw a dostosowują się organizacyjnie do niższego poziomu zatrudnienia, dynamizując racjonalnie procesy wytwórcze.

Jakkolwiek ciągle jeszcze prz ed si ęb iors tw a poszukują pra c ow ni kó w — zw łaszcza r o b o t n i k ó w w y k w a l if¡kowanych — to jednak potrzeby

* /

te wy ni kaj ą w ponad 85% z utrzymuj ące j się ciągle nadmiernej

fluktuacji załóg aniżeli z faktycznych potrzeb za kładów,z wiąz anych z u r u c h o m i e n i e m nowych stanowisk pracy.

(5)

Coraz rzadziej mówi się obecnie o braku zatrudnienia, jako barier ze hamującej rozwój produkcji. Coraz wyr aźniej natomiast barierą tg staję się braki surowcowo-m ater i ałowe oraz niski

import zao patrzeniowy. '

W tablicy 3 p r z e dstaw io no udział zat ru dn ie nia p ra co wn ik ów na stanowiskach nierobotniczych, w tym pracowników ekonomicznych i adninistra- cyjnych poszczególnych gałęzi przemysłowych w ogólnym zatrudnieniu. W okresie lat 1986-1987 brak jest istotnych zmian w zakresie racjonalizacji zatrudni en i a, po I egajęcej na o g r an ic ze ni u zatrudnienia administracji gospodarczej w prze myś le u s p o ł e c z n i o n y m woj ewó dztwa. Mi m o atestacji stanowisk pracy, w ni ektó r y c h gał ęzi ach nie od not owan o w 1987 r.

w stosunku do 1986 r. z mn ie jsz eni a udzi ału w o g ó l n y m zatrudni en iu pr a c o w n i k ó w e k o n om iczny ch i adm in is tr acyj n o - g o s p o d a r c z y c h .

Ud z i a ł y % p r a c o w n i k ó w e k o n o mi cznych i a d m i n i s t r a c y j n o - g o s ­ po da rc z y c h w o g ó l n y m zatr ud nieni u gałęzi w 1987 r. ks zt ał towa ły się nas t ępu jęco :

Zmn i e i s z yły Się w stosunku

Ut r zymały się na

poz i omi e 1986 r . Wzr os ły w stosunku

do 1986 r . do 1986 r .

W przenryś I e : W przemyś I e : W przemyś le:

pal iw węgI owym meta I i nieżelaz­

spożywczym energetycznym nych

hutnictwa żelaza precyzyjnym

meta I owym środków transportu

maszynowym materiałów budow-

elektrotechnicznym Ianych

i elektronicznym ceramiki szla­

chemi cznym chetnej

szkIarsk im drzewnym

• pap i erni czym ódz i eżowym

włókienniczym skórzanym

paszowym i utyI i - zacyjnym

po I i graf i cznym

W skali ca ł ego prze mys łu u s po łecz ni on eg o wo jewództ wa w stru- kturze zatru dni onych było:

w 1986 r . w 1987 r . P r a c o w n i k ó w na stanowiskach:

rob ot ni cz ych i pokrewn yc h w tym ro bo tn i k ó w grupy

pr zemysłowe j ...

83, 4%

7 5 , 2%

8 3,5%

75,6%

(6)

6

w 1986 r . w 1987 r Pr acown i k&v na stanowi ska ch /dok./

n i e r o b o t n i c zy c h ... 16,6% ' 16,5%

w tym:

k i er ow nict wo pr ze d s i ę b i o r s t w 0,2% 0,3%

pra cow n i c y :

techniczni ... 9,9% 9,9%

ekonomiczni ... 4,1% 4,1%

ad ministracyjni i g o s p o ­

darczy ... . • 2,3% 2,3%

Przy o g ó l n y m wzr ośc ie zatrudni enia w prze myśle wo jew ódz twa o 7009 osób - za tr udn ieni e na stanowiskach rob otniczych i pokrewnych zwiększy ło się o g ó ł e m o 6167 osób, w tym ro botn ikó w grupy p r z e m y s ­ łowej aż o 8789 osób. Na stanowiska ch n i er ob ot niczy ch wzrost z a t r u d ­ nienia wyniósł o g ó ł e m 842 osoby, w tym d y re kt or ów i równorzędnych przybyło 82, p r a c o w n i k ó w technicz nyc h - 383, pr ac ow n i k ó w e k o n o m i c z ­ nych - 358 oraz 19 pr ac ow n i k ó w a d m i n i s t racyj nych i gospodarczych.

Struktura za tr ud nio nych we dłu g stanowisk oraz zatrudnio nych w p o s z c z egól ny ch ga łęziach pr zemysłu kształtowała się w sposób zróżnicowany, co prze ds tawi on o w tabl. 1,2 i 3 niniejs zeg o opracowania.

0 braku racjonalizacji w zatrudn ien iu p racow ni kó w ekonomicz-

• * •.

nych i adrni n i s t racy jno-gospoda!rczych świadczy ponadto utrzy mu jąc e się rozbieżności w wielkości ud?j(|ału tej grupy prac ow n i k ó w w z a ­ trudnieniu p o s z c ze gó In yc h gałęzi przemysłu. Zr óż ni co wanie gałęzi

\ tym zakresie w 1987 r. waha się w gra nicach od 3,3% w przemyśle w ę g l o w y m do 15,9% w prz emyśle spożywczym. Wysoki odsetek pr acowników ek o n o mi cz nych i a d m i n i s t r a c y j n o - g o s p o d a r c z y c h występu je w przemyśle:

s po ży wczym - 15,9%

pa s z o w y m i u t y l i z a c y j n y m - 13,7%

p r e c y z y j n y m ~ 13,1%

el e kt ro te ch ni cz n ym

i e l e k t r o n i c z n y m - 12,2%

szkI nr sk im - 11,6%

d r z e w n y m - 11,4%

e n e r g e t y c z n y m - 10,8%

środków transportu - 10,8%

c h e m i c z n y m - 10,4%

m e t a l o w y m - 10,2%

poi igr aflcznym - 10,2%

(7)

7 W p o zo st ał ych gałęziach udział tych pr ac ow n i k ó w wynosi p o n i ­ żej 10%.

Na 100 robotn ik ów grupy przemysłowej przypada w przemyśle og ó ł e m 21,9 p r a c o w n i k ó w na stanowiskach ni ero botniczyc h, przy czym najwięcej w pr ze myś le p r e c y z y j n y m (56,3), a nast ęp nie w energetycz­

n y m (48,2) - najmniej w przemy śle w ę g l o w y m - 14,6 pracown ik ów umysłowych. (Szczegóły w tym zakresie p r z e ds tawiono w tabl.3).

Na stan zatrudnienia, a zwłaszcza ruch zat rud ni on ych

i f I u k t u a c j ę tza sadniczy w p ł y w wyw iera system w y na gr odzeń w p o s z ­ cze gól ny ch gałęziach przemysłu.

D o t y c h c z a s o wy system płac w w o j e w ó d z t w i e preferuje przede w s z y s t k i m gór nic two węglowe. Przemysł węg l ow y nakręca spiralę płac powod- dując, że przeci ęt ne m i e s i ę c z n e w y n a g r o d z e n ie 1 zatrud nio nego w sferze produkcji m a te rialn ej województwa, a zwłaszcza w p r z e ­ m yś le - znacznie p rze wyższa prze cię tne wyn ag r o d z e n ie m i e s i ę c z n e

jednego za tr ud ni onego w kraju.

W pr ze myś le w ę g l o w y m w 1987 r. pr acowało przec iętnie

425,6 tys. osób, tj. 50,6% w sz ys t k i c h zatrud ni onych w przemyśle woj ewództwa. R ó w n o c z e ś n i e przemysł węg low y partycypował w wartości produkcji sprzedanej przemysłu o g ó ł e m w około 30%, w kosztach

wła snyc h sprzedaży w 36%, a w funduszu wypłat oso bowych (łącznie z wypłatami premii, za godziny nadliczbowe, wypłatami z zysku itp.) w ponad 65%. P o z o st ałe 35% wypłat osobo wyc h pr zyp adało na wszystki e poz ost ałe gałęzie przemysłu.

W 1987 r. prz eci ętne m i e s i ę c z n e w y n a gr od zenie w przemyśle o g ó ł e m wy ni os ło 49052 zł i wzr osł o w stosunku do 1986 r. średnio 0 7975 zł. W gór nic twie w ę g l o w y m wyna g r o d z e n ie to wy no si ło 63203 zł

1 zwiększyło się o 9642 zł. Pr zy jm ując przecięt ne mi es ię c z n e w y ­ na grodzen ie w prze myś le u s p o ł e c z n i o n y m za 100% To płaca w g ó r n i c ­

twie stanowiła 128,8% tego wynagrod ze nia. W po zo stałych gałęziach w yn ag r o d z e n ia te sięgały od 84,1% w przemyśle metali nieżelaz nyc h do 52,0% w prz emyśle o d z i e ż o w y m (szczegółowe dane zawiera tabl.4).

Zr óżni co wa ni e płac pr ac ow n i k ó w na stanowiskach robotniczych i pokrewnych, ro bot ni kó w grupy przemysłowej, tj. zatrudnion ych bez pośr ed ni o lub poś rednio w procesie w y t w ó r c z y m oraz pr ac owników na stanowis ka ch n i er ob ot niczy ch (dyrektorów, pracow n i k ó w techni­

cznych, ek on om iczny ch i administra cyjn ych) w po szczególn ych ga łęziach przem ysł u prze ds tawi on o w tabl.1, 4, 5.

(8)

Płace w przemyśle w o je wódz tw a według stanowisk zatrudnionych k s zta łt ow ał y się w 1987 r. n a s t ę p u j ę c o :

Przemysł us połecz ni on y og ó ł e m

Pr acow ni cy na:

- stanowis kach robotnicz ych ....

w tym r o b o t n i k ó w grupy

przemys łow ej ...

- stanowi ska ch n i e r o b o tn ic zy ch razem ...

ki e ro wn ic tw o p r z e d s i ę b i o r s t w

pracownicy: . 1

t echn i czn i ...

ekonomi czni ...

adm inistracyjni i gospo- i ' darczy ... .

48693 zł 50871 zł 50867 zł 79340 zł

61569 zł 33911 zł 31873 zł

w t ym p r z emy sł węgI owy

61650 zł 64224 zł 74696 zł 131250 zł

86767 zł 46628 zł 36657 zł

Jak z po wyższe go wynika na k a ż d y m stanowisku pracowni cy górni ctw a w ę g l ow eg o zarabiają więcej w stosunku do reszty zatrudnionych w pr zemy śl e u s p o ł e c z n i o n y m woj ewództwa. Na jw yż sze jednak uposażenia mają p rac ow ni cy g w a r ec tw węgI owych,r co ilustruję nastę pują ce dane:

J G W A R E C T W A W Ę G L O W E a - 1986

b - 1987

c - 1986 = 100 •

Przeciętn e mies ię c z n e wy na grodz en ia p r a c o w ­ ników na stanowiskach nier obotni cz ych

razem

k i erow- n i c two pr zed- s i ę- b i o r s t w

pracown i cy

t echn i - czn i

e k o n o ­ mi czn i

a dm i n i — s t r a ­ cy jn i

i g o s p o ­ darczy w złotych

Przemysł węgl owy a 75443 109294 76268 40055 32526

o g ó ł e m b

c

74696 131250 86767 46628 36657

w t ym:

Ka t o w i c k i e Gwa- a 73229 133467 95050 47657 39610 rectwo W ę g l o w e b 92143 174867 117539 60553 54609 w K a t o w i c a c h c 125,8 131,0 123,7 127,1 137 ,9

(9)

9 / d o k . t ab I./

G W A R E C T W A W Ę G L O W E a - 1986

b - 1987

c - 1986 = 100

Przeci ęt ne m i e s i ę c z n e wy na g r o d z e n ia p r a c o w ­ ników na stanowiskach n i e ro bo tn iczy ch

razem

k i erow- n i ctwo pr zed-

s i ę- b i o r s tw

pracowni cy

t echni - czn i

e k o n o - ' mi czn i

a dm i n i - st r a ­ cy j n i

i g o s p o ­ darczy w złotych

Przemysł węg l ow y /do!<./

i .

Dą b r o w s k i e G w a - a 66456 143567 82682 44163 42882 rectwo W ę gl o- b 75930 157667 96648 48930 .47535 we w Sosn ow cu c 114,3 109,8' 116,9 110,8 110,9 B y t o m s k o - R u d z k i e a 62640 155500 80482 42744 38664 Gw a r e c t w o Wę- b 74428 182083 90174 49055 44317 gI owe w By t omi u c 118,8 117,1 112,0 114 ,8 114 ,6 Za br za ńskie Gwa- a 73962 169014 78178 49183 56167 rectwo W ę g l o w e b 86345 201133 91945 68271 59752

w Zabrzu c 116,7 119,0 117,6 138,8 106,4

Rybn icko-Jastrzę- »■ / bow sk ie G w a r e c ­

two W ę g l o w e a 67676 159444 78973 . 50281 45998

w Jastrzębi u b 77991 176708 92058 56877 50556

Zdroju c 115,2 110,8 116,6 113,1 109,9

Jaworzn i cko-

Mi ko łowsk i e .

G w a r e c t w o Wę- a 62845 154569 78367 43243 41419 g I owe w My s - b 71941 167958 85072 48155 47304 .

łowicach c 114,5 108,7 108,6 • 111,4 114,2..

R ó w n o c z e ś n i e prz ec iętne m i e s i ę c z n e wy na g r o d z e n ie gór nik ów (łącznie z wypłatami z zysku za godziny nadliczbowe, prze pra cowane soboty) wynosi za 1907 r. 64224 zł.

Dy s p r o p o r c j e branż owe w systemie w yn ag rodzeń w woj ew ódz twie powodują to, że pr zec ię tn e m i e s i ę c z n e w y n a gr od ze nie pra co wnikó w e k o n o m ic z ny ch i a d m i n i s t r a c yj n o - g o s p o d a r c z y c h gwarectw węglowych

jest równe, bądź wyższe aniżeli dy re ktorów prz e d s i ę b i o rs t w w takich np. gałęziach i branżach jak: przemysł metalowy, maszynowy,

środków transportu, e l e ktrote ch ni cz ny i elektroniczny, chemiczny, m a t e r i a ł ó w budowlanych, ceramiki szlachetnej, drzewny, papi erniczy

(10)

10

włó kie nniczy, odzieżowy* skórzany i spożywczy, nie licząc działów gospodarki narodowej ze sfery poza produk cją materialną.

R ó w n o c z e ś n i e funkcjonują w opinii s p o ł e c z n e j .obiegowe s t w i e ­ r d z e n i a o in fI acjo ge nn ym ch arakterze wynagrodzeń. T y m c z a s e m udział funduszu w y n a g r o d z e ń os ob ow yc h w kosztac h wł asny ch sprzedaży

stanowi znikomy odsetek i waha się od 32,5% w przemyśle skór zany m do 4,0% w prze myś le spoży w c z y m i 2,0% w prze myś le p a s z o w y m i u t y ­

lizacyjnym. Ci ągl e praca żywa jest tania w stosunku do innych k o szt ów produkcji. (Szczegółowe informacje preze ntu je tabl. 6).

Dane liczbowe przedstawione w n i n i e j s z y m opr acow an iu wskazują, że w wal ce z infIacją, oszczędności należy szukać poza płacami, w szczególności w racjonalizacji pro ce sów inwestycyjnych oraz zużycia surowców, m a t e r i a ł ó w i paliw a także w poprawie jakości pr odu k o w a n y ch w y r o b ó w i usług.

O p r a c o w a ł a L. Szarama

I

(11)

Tabl. I- ZAT R U D NI E NI E I W Y N A G R O D Ź E N I A a ^ W P R Z E MYŚL E U S P O Ł E C Z N I O N Y M W E D Ł U G STANOWISK Pracownicy na stanowiskach

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

*

robotniczych

i pokrewnych nierobotniczych

ogółem w tym kierow­ pracownicy

• - '

razem

?

robotnicy grupy przerrys-

ł owe j

razem

nictwo przed- się- b i orstw

techni­

czni

ekono­

miczni

admini s- tracyjni i gospo­

darczy O G Ó Ł E M

Pr zec iętne zatrudnienie ... 1986 834733 696327 627849 138406 2065 82848 34268 19225

1987 841742 702494 636638 139248 2147 83231 34626 19244

% udział w zatrudnieniu ogółem .... 1986 100,0 83,4 75,2 16,6 0,2 9,9 4,1 2,3

1987 100,0 83,5 75,6 16,5 0,3 9,9 4,1 2,3

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1986 41079 40679 42467 43084 63340 52429 28240 27093

w zł 1987 49052 48693 50871 50867 79340 61569 33911 * 31873

P RZEMYSŁ W Ę G L O W Y

Przeciętne zatrudnienie ... 1986 410291 361815 332481 48476 340 34695 6889 6552

1987 ■ 425612 374968 346178 50644 354 36336 7240 6714

% udział w zatrudnieniu ogółem .... 1986 100,0 88,2 81,0 11,8. 0,1 8,5 1,7 1,6

1987 100,0 88,1 81,3 11,9 0,1 8,5 1,7 1,6

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1986. 53561 51969 54161 65443 109294 ‘ 76268 40065 32526

w zł 1987 63203 61650 64224 74696 131250 86767 46628 36657

P R Z E MYS Ł P A L I W

Przeciętne zatrudnienie ... ... 1986 8853 7196' 6329 1657 25 981 454

1987 12445 10160 9004 2285 31 1434 589

(12)

Tabl. 1. ZATR U D N I EN I E I W Y N A G R O D Z E N I A a/ W P R Z E MYŚLE U S P O Ł E C Z N I O N Y M W E D Ł U G STANOWISK /cd./

Pracownicy na stanowiskach

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

ogółem

robotniczych

i pokrewnych n i erobotni czych

I razem

w tym robotnicy grupy przenrys-

łowe j

razem

kierow­

nictwo przed- się- biorstw

pracownicy

techni­

czni ekono­

miczni

adnini s- tracyjni i gospo­

darczy

% udział w zatrudnieniu ogółem 1986 1987 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1986

w zł 1987

100,0 100,0 30443 36277

\

PRZEMYSŁ 81,3 81,6 29584 t 35149

P A L I W /c 71,5 72,4 31073 37159

lok./

18,7 18,4 _ 34171 41300

0,3 0,2

• 58957 77575

x 11,1 11,5 39132 46231

5,1 4,7 25955 31854

\ 2,2

1,9 25258 29907 P R Z EMY SŁ ENERG E T Y C Z N Y

w zł

Przeciętne zatrudnienie ...

% udział w zatrudnieniu ogółem ....

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w z ł

P R Z E M Y S Ł HUTN I C T W A ŻELAZA 1986

1987 1986 1987 19871986

zatrudnienie ... 1986 18730 13001 11622 5737 78 3625 1227

1987 19609 13719 12211 5890 79 3699 1259

zatrudnieniu ogółem ___ 1986 100,0 69,4 62,0 30,6 0,4 19,3 6,5

1987 100,0 ■ 7-0,0 62,3 30,0 0,4 18,9 6,4

wynagrodzenie miesięczne 1986 31591 30459 31663 34157 67862 36997 27912

1987 36456 35234 36763 39300 79453« 42772 32214

81820 67220 57712 14600 120 8864 3978

77642 63734 57009 13908 116 8380 3916

100,0 82,2 70,5 17,8 0,1 10,8 4,9

100,0 82,1 73,4 17,9 0,1 10,8 5,0

33468 32927 34307 35932 72009 41158 27606

38821 38098 39576 42136 88090 .47660 33151

807 853 4.34.4 27639 30982

1638 1496 2, 0

1 o

25501 31147

(13)

i a Id 1. ZAT R U D N I EN I E I W Y N A G R O D Z E N I Aa! W P R Z E M Y Ś L E U S P O Ł E C Z N I O N Y M W E D Ł U G S T A N O W I S K /cd./

Pracownicy na stanowiskach m

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

robotni czych

i pokrewnych nierobotniczych

ogółem w tym kierow­ pracownicy

razem

robotnicy grupy przerrys-

ł owe j

razem

nictwo przed- s ię- biorstw

techni­

czni

ekono­

miczni

adnini s- tracyjni i gospo­

darczy P R Z E M Y S Ł METALI N I E Ż E L A Z N Y C H

Przeciętne zatrudnienie ...

'ó udział w zatrudnieniu ogółem

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł

1985 23866 . ,19487 18006 4379 58 .2626 1170 525

1987.. . .23393.- 19036 17544 4357 58v 2512 1158 529

1986 i q g;o 81,7 75,4 18,3 0,2 11,0 A,9 2,2

1987 100,0 31,4 75,0 18,6 0,2 11,2 ■ 5,0 2,3

1986 34731 34125 35167 37427 66941 43268 27655 26727

1987 41275 40519 41759 44579 83468 51315 32822 32796

sZEMYSŁ M E T A L O W Y

PRZEM YSŁ M A S Z Y N O W Y Przeciętne zatrudnienie

1987

Przeciętne zatrudnienie ... 1986 25489 20578 17719 4911 153 2178 1797 783

1987 25160 20302 17737 4858 152 2154 1783 769

% udział w zatrudnieniu ocółem .... 1986 100,0 80,7 69,5 19,3 0,6 8,5 7,1 3,1

1987 100,0 80,7 70,5 19,3 0,6 8,6 7,1 . 3,1

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1986 24269 23781 24363 /■>¿OO \<- 47064 29399 22805 21715

w z ł 1987 29735 29088 29762 32437 59420 36447 27806 26613

93984 73255 i 65986 i 20719 273 11884 j 6059 93110 72765 j

I 65320 20345 281 11532 ' j 5995

2503 2537

(14)

Tab!.'. Z A T R U D N I E N I E I W Y N A G R O D Ź E N IAa ^ W P R Z E MYŚ LE U S P O Ł E C Z N IO N Y M W E D Ł U G S T A N O W I S K /cd./

Pracownicy na stanowiskach

W Y S Z C Z E G Ó L N IENIE

/ ogółem

robotniczych

i pokrewnych nierobotniczych

razem

w tym robotnicy grupy przemys­

łowej

razem

kierow­

nictwo przed-

s i ę- biorstw

pracownicy

techni­

czni ekono­

miczni

adnini s- tracy jn i >

i gospo^

darczy P R Z E M Y S Ł .MASZYNOWY /dok./ •

% udział w zatrudnieniu oaółem .... 1986 100, o.„_ ' 78,0 70,2 22,0 0,3 12,6 6,4 2,7

1987 '\'1C0#0' 78,2 70,2 21,9 0,3* 12,4 6,4 2,7

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1986 3 ^ 1 31557 32980 31564 58506 34813 26295 25951

w zł 1987 38081 37951 39729 38548 77064 42623 31939 31376

P R Z E M Y S Ł .P R E C Y Z Y J N Y

Przeciętne zatrudnienie ... 1986 13406 8879 8282 4527 79 2738 1248 462

1987 13439 8811 8213 4628 89 2777 1303 459

% udział w zatrudnieniu ogółem .... 1986 100,0 66,2 61,8 33,8 0,6 20,4 9,3 3,4

1987 100,0 65,6 61,1 34,4 0,7 20,7 9,7 3,4

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1986 29472’ 27662 28232 33021 71264 35075 28378 26853

w zł ■ 1987 35138 33758 34413 40669 96540 43275 34113 ’32682

-PRZEMYSŁ ŚRÓD '.ÓW T RAN SP O R T U Przeciętne zatrudnienie ... 1985

1987

% udział w zatrudnieniu ogółem .... 1986 1987 Przeciętne: wynagrodzenie miesięczne 19S5

w zł 1987

9543 9438 100,0 100,0 26975 33460

7328 7216 76,8 75,5 27072 33416

6518 6418 68,3 68,0

>7126 33600

2215 2222 23,2 23,5 556 04

53 51 0,6 0,5 6?S4£:

1156 1151 12,1 12,2

•3491

¡5926

645 649 6,8 6,9 2935233.

361 371 3.8 3.9

>91 7

(15)

TabI . 1. ZATRUDNI EN IE I WYNAGRODZENIAa1 W PRZEMYŚLE U S P O Ł E C Z NIO N Y M W E D Ł U G S T A N Ó WISK /c d ./

W Y SZ C Z E G Ó L N I E N I E

Pracownicy na stanowiskach

ogółem

robotniczych

i pokrewnych nierobotniczych

razem

w tym robotnicy grupy przemys-

ł owe j

razem

1

' 1k • 1erow- 1 n i ctwo przed- się- b i orstw

pracownicy

techni­

czni

ekono­

miczni

admini s- tracyjni

i gospo­

darczy P R Z E M Y S Ł E L E K TROTECHN ICZNY I E L E K T R O N ICZNY

Przeciętne zatrudnienie ... 1986 15048 12162 11423 ' 3886 127 , 1803 1363 593

1987 15084 12163 11431 3921 133 v 1814 1404 570

% udzia-ł w zatrudnieniu oaółem .... , 1986 100,0 75,8 " 71,2 24,2 0,8 11,2 8,5 3,7

1987 100,0 73,5 71y1 . 24,4 0,8 11,3 8,7 3,5 •

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1985 24556 23568 24064 27334 46441 29862 23974 23283

w zł 1987 30548 29475 29948 33875 61922 36402 29357 30416

P RZEMYSŁ C H E M I C Z N Y

Przeciętne zatrudnienie ... 1985 28048 21856 19665 6192 142 3143 2017 890

1987 27415 21321 19237 6095 141 3121 1968 865

% udział w zatrudnieniu ogółem ___ .. 1986 100,0 .77,9 70,1 22,1 0,5 11,2 7,2 3.2

1987 100,0 77,8 70,2 22,2 0,5 11,4 7,2 3,2

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1986 25270 24514 25144 27941 50520 31145 23487 23118

w zł 1987 3040? 29575 30461 33316 62196 35699 28249 27927 h

P R ZEMYSŁ M A T E R I A Ł Ó W B U D O W L A N Y C H •

Przeciętne-zatrudnienie ... .. 1986 21299 16902 15576 . 4397 108 2370 1372 547 1987 15883 12435 10836

3448 117 1499 1358 474

(16)

Tab i. 1. Z A T R U D N I E N I E I W Y N A G R O D Z E N I A a/ W P R Z E M Y Ś L E U S P O Ł E C Z N I O N Y M W E D Ł U G STANOWISK /cd./

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

Pracownicy na stanowiskach

ogółem

robotni czych

i pokrewnych nierobotniczych

razem

w tym robotnicy grupy przemys­

łowej

razem

kierow­

nictwo przed­

się­

biorstw

pracownicy

techn i - czni

ekono­

miczni

achnini s- tracyjni/

i gospo^

darczy P R Z E M Y S Ł M A T E R I A Ł Ó W B U D O W L A N Y C H /dok./ * t

% ucział w zatrudnieniu o g ó ł e m .... 1986 100,0 . . 79,4 73,1 20,5 0,5 11,1 6,4 2,6

1987 — -100,0 73,3 68,2 21,7 0,7 9,4 8,6 3,0

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1986 29197 28421 29051 32182 48542 37022 25806 23976

w zł 1987 31941 31058 32139 35124 62200 39480 30797 27064

P RZE MYSŁ Przeciętne zatrudnienie ... 1986

1987

5914 5914

4952 4947

% udział w zatrudnieniu ogółem .... 1986 1987

100,0

100,0 83,9

83,6 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1986 26978 26558

w zł- 1987 33737 32894

PRZEMYSŁ C E R A M IH Przeciętne zatrudnienie ... 1986

1987

990 970

829 808

% udział w zatrudnieniu ogółem .... 1986 1987

100,0 100,0

83,7 83,3 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1936 25082 24654

w zł 1987 31188 30484

SZKLARSKI

4658 952 34 415 357 146

4638 967 36 426 368 137

78,8 15,1 0,6 7,0 6,0 2,5

78,4 16,4 0,6 7,2 6,2 2,3

27356 29163 52000 33891 23922 23225

33883 38050 ' 72942 44521 30002 . 30376 SZLACHETNEJ

803 161 7 77 51 26

780 162 6 72 62 22

81,1 16,3 0,7 7,8 5,2 2,6

80,4 16,7 0,6 7 ’4 6,4 2,3

24951 27290 50988 29526 23789 21157

30715 34700 67569 38075 30121 • 27591

(17)

Tabl. 1. Z A T R U DNIENIE I W Y N A G R O D Z E N I A a' W PRZ EMYŚLE U S P O Ł E C Z N I O N Y M W E D Ł U G S T A N O W I S K /c d ./

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

Pracownicy na stanowiskach

ogółem

robotniczych i pokrewnych

razem

nierobotniczych

\

w tym k i erow-

robotnicy nictwo

grupy razem przed-

przemys­ się-

łowe j biorstw

pracown i cy

techni­

czni ekono­

mi czn i

adnini s- tracyjni .i gospo­

darczy F‘RZEMYSŁ DRZEWNY

Przeciętne zatrudnienie ... 1986 7435 5987 5256 1448 42 589 550 257

1987 7103' 5670 4849 1438 42. 654 499 243

% udział w zatrudnieniu ogółem .... 1986 100,0 " 80,5' 70,7 19,5 0,6 7,9 7,4 3,6

1987 100,0 79,8 68,2 20,2 0,6 9,2 7,0 3,4

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1986 22798 22101 22620 25681 45282 28922 22843 21291

w zł 1987 28-133 27417 28610 30960 58252 33663 26836 27436

P R Z E M Y S Ł PAP I ERN I CZY

Przeciętne zatrudnienie ... 1986 2354 1995 1822 359 9 171 114 65.

1987 2359 2014 1844 355 10 167 115 63

% udział w zatrudnieniu ogółem .... 1986 100,0 84,7 77,4 15,3 0,4 7,3 4,8 2,8

1987 100,0 85,0 77,8 15,0' 0,4 7,0 4,9 2,7

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1986 23379 22615 23039 27625 53898 30665 23523 23182

zł 1987 27931 26976 27570 33350 66808 36463 28750 28183

P R Z EMY SŁ W Ł Ó K I E N N I C Z Y Przeciętne zatrudnienie 1986 | 8360

1987 ! 8180

7075- 6567 1285 |

6899 j 6393 1281 |

33 34

589 | 439

582 j 438 277

(18)

Tabi. 1 . Z a t r u d n i e n i e i w y n a g r o d z e n i a 37 w p r z e m y ś l e u s p o ł e c z n i o n y m w e d ł u g stano w i s k /cd./

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

Pracownicy na stanowiskach

ogółem

robotniczych' i pokrewnych

razem

w tym robotnicy grupy przemys­

łowej

n i erobotn i czych

razem

kierow­

nictwo przed­

się­

biorstw

pracownicy

techni­

czni ekono­

miczni

adnini s- tracyjni i' gospo­

darczy P R Z E M Y S Ł W Ł Ó K I E N N I C Z Y /dok./

% udział w zatrudnieniu ogółem .... 1986 100,0 84,6 78,6 15,4 _0,4 7,0 5,3 2,7

1987 100,0 84,3 78,2 15,7 - • CL,4 7,1 5,4 2,8

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1986 22457 21793 22139 26113 52679 29484 22372 20667

w zł 1987 27424 26586 26963 31940 68890 35972 .27276 25066

P R Z E M Y S Ł O D Z I EŻOW Y

P R Z E M Y S Ł SKÓRZANY

Przeciętne zatrudnienie ... 1986 16592 14237 13293 2355 79 846 735 695

1987 16206 13858 12884 2348 77 833 723 715

% udział w zatrudnieniu ogółem .... 1986 100,0 85,8 80,1 14,2 0,5 5,1 4,4 4,2

1987 100,0 85,5 79,5 14,5 0,5 5,1 4,5 4,4

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne_ i 1986 20473 19722 19835 25013. 47333 27110 22895 22164

w zł 1987 25512 24504 24634 31459 60823 34398 29432 26922

Przeciętne zatrudnienie ... 1986 4589 3853 3704 736 36 294 • 260

1987 4527 3792 3673 735 64 261 271

X udział" w zatrudnieniu o g ó ł e m .... 1986 100,0 •84,0' 80,7 16,0 0,8 6,4 5,7

1987 100,0 83,8 81,1 16,2 1,4 5,8 6,0

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1986

w zł 1987 21202 20412 20392 25340 45421 26853 22528

25678 24839 24804 30008 43303 32516 26583

146 139 3,2 3,1 22349 25856

(19)

Tab I . 1 ZATRUDNI I EN I E I W Y N A G R O D Z E N I A a/ W PRZEMYŚLE U S P O Ł E C Z N I O N Y M W E D Ł U G STANCA'I SK /dok./

--- ---

• Pracownicy na st anowi skach -

robotniczych

i pokrewnych ni erobotniczych

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

ooółem

. ---- —

w tym kierow­ pracownicy

/ razem

robotnicy grupy przemys-

ł owe j

razem

nictwo przed- się- biorstw

techni­

czni

ekono­

miczni

adnini s- tracyjni i gospo­

darczy PRZEMYŚL SPOŻ Y W C Z Y

.. 1986 1987 .. 1986

1987

•Przeciętne wynaarodzenie miesięczne 1986

w zł “ 1987

P rz ec ię tne zatrudnienie ...

% udział w zatrudnieniu ogółem

PRZEMYSŁ P A S Z O W Y I UT YLIZ A C Y J N Y

w. zł

24637 TS138 15098 6499 161 2331 2675 1331

24740 18288 15159 6452 162 2338 2629 1323

100,0 73,6 61,3 26,4 0,7 . 9,5 10,9 5,4

100,0 73,9 61\,3. 26,1 0,7 5,5 10,6 5,3

21822 21077 21223 23900 45761 26432 21704 21238

26117 25217 '25453 28665 58320 31615 26200 24723

zatrudnienie ... 1985 -639 455 452 184 4 97 . 73 10

1987 - 565 472 466 193 4 98 81 10

zatrudnieniu oqółem .... 1986 100,0 71,2 70,7 28,8 0,6 15,2 11,4 1,6

1987 100,0 71,0 70,1 29,0 0,5 14,7 12,2 1,5

wynagrodzenie miesięczne 1986 24321 23750 • 23785 25711 45542 26586 24127 20850

1987 28148 27188 26962 30495 53542 31758 28564 23733

PR ZEMYSŁ POL 1G RaF 1CZNY

zatrudnienie ... 1986 -3781 3159 3041 622 23 ¿37 206 ~ 155

1987 3889 3223 3102 666 25 244 223 174

zatrudnieniu ogółem .... 1986 100,0 83,5 80,4 16,5 0,6 5,3 5,4 A,1

1987 100,0 82,9 . 79,8 17,1 0,6 6,3 5,7. 4,5

zatrudnienie... I.... 1986 25004 23950 ¿4172 30306 55815 34200 26022 26287

1987 30082 28524 28507 37618 74187 42598 31291 33491

a/ Łącznie z wypłatami z zysku i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach; bez pracownikow warsztatów szKolnycn.

(20)

Tabl.2. R U C H Z A T R U D N I O N Y C H NA S T A N O W I S K A C H R O B O T N I C Z Y C H I N I E R O B O T N I C Z Y C H W P R Z E MYŚLE U SPOŁ E C Z - o N I O N Y M W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O W 1987 R. ,

Wzrost " + " lub spadek w stosunku do pr acow ni kó w ma stanowi ska ch

1986 r. p r z e c i ę t n e g o zat rudni en i a

GAŁĘZIE

robotn i czych i pokrewny ch

ł n i erobot n i czych

P R Z E MY S ŁU

ogó ł ein w t ym

robctn i - cy g'upy prz err.y s -

ł owe j

k i erow- prac ow n i ków

razem razem n i c two

przedsię- b i ors tw

t ech- nicz- nych

e k o n o ­ m i c z ­

nych

a d m i n i s - t racy jnyc

i g o s p o ­ darczych w osob ach

V

O G Ó Ł E M ... + 7009 + 6167 + 8789 + 842 + 82 + 383 + 358 + 19

w tym p r z e m y s ł : i a /

w ę g 1 owy ... +15321 +13153 + 8404 + 2168 + 14 + 1641 + 351 + 162

paliw ... + 3592 + 2964 + 628 + 628 + 6 + 453 + 135 + 34

en er get yc zn y ... + 871 + 718 + 589 + 153 + 1 + 74 + 32 + 46

hutn i ctwa ż e 1aza

me tali n i e ż e l a z ­ -4178 -3486 -703 -692 -4 -484 -62 -142

nych ... -473 -451 -462 -22 - -14 -12 + 4

me t a 1 owy ... -329 -276 + 18 -53 -1 ■ -24 -14 -14

m a s z y n o w y ... -874 -500 -666 -374 + 8 -352 -64 + 34

precyz yjn y ... + 33 -68 -69 + 101 + 10 •+39 + 55 -3

środków transportu el ek tr ote c h ni c z n y

-105 -112 -100 + 7 -2 -5 + 4 + 10

i e 1ek t ron iczny + 36 + 1 + 8 + 35 + 6 + 11 + 41 -23

chemiczny ...

m a t e r i a ł ó w budow- 1anych3 ...

. -632 -535 -428 -97 -1 -22 -49 -25

-5416 -4467 -4740

«

-949 + 9 -871 -14 -73

(21)

Tabl.2. R U C H Z A T R U D N I O N Y C H NA S T A N O W I S K A C H R O B O T N I C Z Y C H I N I E R O B O T N I C Z Y C H W PRZEMYŚLE U S P O Ł E C Z ­ N I O N Y M W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O W 1987 R. /dok./

Wzrost "+" lub spadek w stosunku do pr acow ni kó w ma stanowiskach

1986 r. p r z e c i ę t n e g o zatrudnienia

r obotni czych

i pokrewnych \ n i erobotn i czych

GA ŁĘZIE

PRZEM Y SŁ U og ół em w t ym

robotn i - cy grupy p r z emy s- ł owe j

k i erow- pra cow n i ków

razem razem

n i c two przeds ię- b i or s tw

t ech- nicz- nych

e k o n o ­ m i c z ­

nych

a dm inis- t racy jnycl

i g o s p o ­ darczych

w os obach i

V

w tym przen-ysł /dok./

szklarski ... -15 -20 1-15 + 2 + 11 . + 11 -9

ceramiki szla -

chetnej ... -20 -21 -17 + 1 -1 -5 + 11 -4

drzewny ... -327 -317 - 407 -10 - + 65 -51 -24

pap i ern i czy .... + 15 + 19 + 22 -4 + 1 -4 + 1 -2

włóki enn i czy ... -180 -176 -174 -4 + 1 -7 -1 + 3

odz i eżowy ... -386 -379 -409 -7 -2 -13 -12 + 20

skórzany ... -62 -61 -31 -1 + 28 -33 + 11 -7

spożywczy ... + 103 + 150 + 61 -47 + 1 + 7 -47 -8

pa s zowy i u t y l i ­

zacyjny ... + 26 + 17 + 14 + 9 _ + 1 + 8

poi i graf i czny .. + 108 + 64 + 61 + 44 + 2 + 7 + 17 + 18

% %

a/ >» 1 9 8 ’ r. Gware ctw o Kop alń Piasku i K o l e j o w e g o Tr ans po rt u G ó r n i c z e g o prz esz ło z prze mysł u m a t e r ­ iałów budowlanych do przemys łu węglowego, co spowodowało znaczne zmiany w z a t rud ni en iu w obu gałęziac h przemysłu, b/ W przemyślę paliw w 1987 r. uruc ho miono Zakła d K o k s o w n i c z y "Przyjaźń" w Ko mb in a c i e M e ­ t a lur gi cz ny m Huta "Katowice .

(22)

Tabl. 3. K S Z T A Ł T O W A N IE SIĘ ZATRUDNIENIA. P R A C O W N I K Ó W N A S T A N O W I S K A C H N I E R O B O T N I C Z Y C H W P O S Z C Z E G Ó L ­ NYC H G A Ł Ę Z I A C H PR Z EM Y S Ł U U S P O Ł E C Z N I O N E G O

GAŁĘZIE P R Z E M Y S Ł U

Udz i ał %

w n i k ó w naw o g ó l n y m za tr ud n i e n i u praco- stanowiskach nierobotniczych

Wl ...

Liczba p r a c o w n i k ó w na st anowiska ch n i e r o b o t n i c z y c h pr zy pa d a j ą c a na 100 r o b o t n i k ó w grupy prz em ysł owej

o gółe m

w tym p r a c o w n i k ó w ekonomi cznych

i a d m i n i s t ra cy jn o- go sp od arczych

r az e m w tym prac ow ni cy t echn i czn i

1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987

O G Ó Ł E M ... 16,6 16,5 6,4 ' 6,4 22,0 21,9 13,2 13,1

w tym przemysł:

węg1 owy ... 11,8 11,9 3,3 3,3 14,6 14,6 10,4 10,6

pa 1 i w ... 18,7 18,4 7,3 6,6 26,2 v 25,4 15,5 15,9

energetyczny ... 30,6 30,0 10,8 10,8 49,4 48,2 31,2 30,3

hutnictwa żelaza .... 17,8 17,9 6,9 6,9 25,3 24,4 15,4 14,7

meta li ni eże1aznych 18,3 18,6 7,1 7,3 24,3 24,8 14,6 14,9

metalowy ... 19,3 19,3 10,2 10,2 27,7 27,4 12,3 . 12,1

maszynowy ... 22,0 21,9 9,1 9,1 31,4 31,1 18,0 17,7

precyzyjny ... 33,8 34,4 12,7 13,1 54,7 56,3 33,1 33,8

środków transportu .. 23,2 23,5 10,6 10,8 34,0 34,6 17,7 17,9

elek t rot echn i czny

i elektroniczny .... 24,2 24,4 12,2 12,2 34,0 34,3 15,8 15,9

chemiczny ... 22,1 22,2 10,4 10,4 31,5 31,7 16,0 16,2

materiałów budowla­

nych ... 20,6 21,7 9,0 11,6 28,2 31,8 15,2 13,8

szklarski ... 16,1 16,4 8,5 8,5 18,3 20,8 8,9 9,2

ceramiki szlachetnej 16,3 16,7 7,8 8,7 20,0 20,8 9,6 9,2

drzewny ... 19,5 20,2 11,0 11,4 27,5 29,7 11,2 13,5

papierniczy ... 15,3 15,0 7,6 7,6 19,7 19,3 9,4 9,1

włókienniczy ... 15,4 15,7 8,0 8,2 19,6 20,0 9,0. 9,1

odzieżowy ... 14,2 14,5 8,6 8,9 17,7 18,2 6,3 6,5

skórzany ... • 16,0 16,2 8,9 - 9,1 . 19,9 20,0 7,9 7,1

spozywczy ... 26,4 26,1 16,3 15,9 43,0 42,6 15,4 15,4

paszowy i utyliza­

cyjny ... 28,8 29,0 13,0 13,7 40,7 41,4 21,5 21,0

poligraficzny ... 15,5 17,1 0 5 10,2 20,5 21,5 7,8 7,9

* r\>ro

(23)

T a b I . 4. K S Z T A Ł T O W A N I E SIE PŁAC W P O S Z C Z E G Ó L N Y C H G A Ł Ę Z I A C H P R Z E M Y S Ł U U S P C Ł E C Z N i O N E G O a 7 P rzec ię tn e m i e s i ę c z n e w y n a g r o d z e n i a ^ 1 za t r udn i onego

G A Ł Ę Z 1E 1986 1987

P R Z E M Y S Ł U

w z ł

płaca o a ó ł e m

= 100

w z ł

płaca oa ó ł e m

= 100

wzrost w stosunku do 1986 r . w z ł

O G Ó Ł E M ... 41077 100 ,0 49052 100 ,0 7975

w t ym p r zemy s ł :

w ę g 1 owy ... 53551 130 4 - 63203 128 8 9542

paliw ... 30443 74 1 36277 74 0 5834

energet ycz ny ... 31591 76 9 36456 74 3 4865

hutnictwa żelaza ... 33468 81 5 38821 79 1 5353

metali ni eż el az ny ch ... 34731 84- 6 . “ 41275 1 84 1 6544

metalowy ... 24269 59 1 29735 60 6 5466

maszynowy ... 31621 77 0 38081 77 6 . 6460

precyzyjny ... 29472 71 7 36138 73 7 6666

środków tr anspor tu ... 26975 65 7 33450 68 2 6485

el ek tr ot echni czny i elektro-

n i czny ... 24556 59 8 30548 62 3 5992

chemi czny ... 25270 61 5 30407 62 0 5137

materi a ł ó w bu do wl a n y c h .... 29197 71 1 3194 1 65 1 2744

szklarski ... 26978 65 7 33737 68 8 6759

ceramiki szlachetnej ... 25082 61 1 31188 63 6 6106

drzewny ... 22798 55 5 28133 57 3 5335

pap i ern i czy ... -23379 56 9 27931 56 9 4552

włóki enn¡czy ... 22457 54 7 27424 55 9 4967

odz i eżowy ... ... 20473 49 8 25512 52 0 5039

skórzany ... 21202 51 6 25678 52 3 4476

spożywczy ... 21822 53 •1 261-17 53 2 4295

paszowy i ut yl iz acy jny .... 24321 59 2 28148 57 4 3827

poi i gra f i czny ... 25004 -60 9 30082 61 3 5078

a/ Bez wars zt at ów szkolnych, b/ Łącznie z wypłatami z zysku i z nadwyżki bilansowej.

(24)

Tabl.5. W Z R O S T P R Z E C I Ę T N Y C H M I E S I Ę C Z N Y C H W Y N A G R O D Z E Ń3 1 P R A C O W N I K Ó W NA S T A N O W I S K A C H R O B O T N I C Z Y C H I N I E R O B O T N I C Z Y C H W P O S Z C Z E G Ó L N Y C H G A Ł Ę Z I A C H P R Z E M Y S Ł U U S P O Ł E C Z N I O N E G O W 1987 R.

GAŁĘZIE P R Z E M Y S Ł U

Wzros t w stosunku do 1986 r. p r z e c i ę t n e g o m i e s i ę c z n e g o w y n a g r o d z e n i a ków na stano wis kach

pra co wn i -

o gó łe m

robo tn i czych 1 n i erob otn i czych

razem

w t ym robot - n i ków grupy przemys­

łowej

r azem

k i erow- n i ctwo pr zeds i ę- b ior s tw

pracown i cy tech-

n i c z - n i

e k o n o ­ mi cz- n i

a dm i n i s - t racyjn i i g o s p o ­ darczy w zło tych

O G Ó Ł E M ... 7975 8014 8404 7783 16000

.'V

9140 5671 4780

w tym p r z e m y s ł :

\

,

węgI owy ... 9642 9681 10063 9253 21956 10499 ' 6563 4131

paliw ... 5834 5565 6086 7129 18618 7099 5899 4649

e n erg et yc zn y .... 4865 4775 5100 5143 11591 5775 4302 3343

hu tnictw a żelaza 5353 5171 5269 6174 16081 6502 5545 5646

me tal i n i e ż e l a z ­

nych ... 6554 6394 6592 7152 16517 8047 5167 6069

me t a I owy ... 5466 5307 5399 6125 12356. 7048 5001 4898

m a s z y n o w y ... 6460 6294 6749 6984 18558 7810 5644 5425

pr ecyzy jny ... 6666 6096 6181 7648 252-76 8200 5735 5829

środków t r a n s ­

portu ... ‘ 6485 6344 6474 6948 18434 7435 6025 5746

ele ktro te ch ni cz ny

i eIekt ron i czny 5992 5807 5884 . 6541 15481 6540 5383 7133

(25)

T a b l . 5 . W Z R O S T P R Z E C I Ę T N Y C H M I E S I Ę C Z N Y C H W Y N A G R O D Z E Ń 3 7 P R A C O W N I K Ó W NA S T A N O W I S K A C H R O B O T N I C Z Y C H I N I E R O B O T N I C Z Y C H W P O S Z C Z E G Ó L N Y C H G A Ł Ę Z I A C H P R Z E M Y S Ł U U S P O Ł E C Z N I O N E G O W 1987 R. /dok./

Wzros t w s t osunku do 1986 r. przeciętnego m i e s i ę c z n e g o w y n a g r o d z e n ia p r a c o w n i ­

ków na st an ow iska ch ,

1

G A Ł E Z 1E robotn i czych t n i erobotn i czych

PR Z E MYSŁU

ogółem w t ym

robot- n i ków grupy przerrys- łowe j

kierow- prac ow n i cy

,

razem razem n i ctwo

przeds i ę- b i or s tw

t ech- nicz- n i

e k o n o ­ mi cz- n i

a dm i n is- t racy jn i i g o s p o ­ darczy

w złotych -

w tym przerrysł /dok./

chemiczny ... 5137 5061 5317 5375 11676 5554 4762 4809

m a t e r i a ł ó w b u d o w ­

lanych ... 2744 2637 3088 2939 13658 2458 4991 3088

szklarski ... 6759 6336 6517 8887 20942 10630 6080 7151

-cer arniki s z l a ­

chetne j ... 6106 5830 5764 7410 ' 16581 8549

4741

6332 6434

dr zewny 5335 5316 5990 5279 12970 3993 6145

pap ierniczy ... 4552 4361 4531 5725 12910 • 5798 5227 5001

“ włók i enn i czy .... 4967 4793 4824 5827 16212 6488 4904 4399

odzieżowy ... 5039 4782 4799 6446 13490 7288 6537 4758

skórzany ... 4476 4427 4412 4668 -2118 • 5663 4055 • 3507

spożywczy ... 4295 4140 4230 4766 * 2559 5183 4496 3485

- p a s z o w y i u t y l i z a ­

cyjny ... 3827 3428 3177 4784 8000 5172 4537 2883

po 1 i graf i czny 5078 4564 4435 73 'i 2 18372 8398 5269 7204

a/. Łącznie z wypłatami z zysku i z nadwyżki bilanscwe. w spółdzielniach i bez wynagrodzeń pracowników warsztatów szk

(26)

26

Tab 1 . 6. U DZ IAŁ W Y PŁ A T W Y N A G R O D Z E Ń O S O B O W Y C H W K O S Z T A C H W Ł A S N Y C H I W PRODUKCJI SPRZEDANEJ W P R ZEMYŚLE U S P O Ł E C Z N I O N Y M W 1987 R.

W y n a g r o d z e n i a osobowe3 ^ GA ŁĘ ZIE

P R Z E M Y S Ł U

w m in zł

udział w kosztach wł asnych

sprzedaży w %

na 1000 zł produkc j i sprzedanej w z ł

0 G ó Ł E M ... 495627,5 14,8 143,8 w t ym pr z e m y s ł : " ,

w ę g l ow y ... 322797,5 26,8 313,7

paliw ... 5417,6 5,0 41,5

e n er ge tycz ny ... 8578,3 5,1 • 51,9

hrutnictwa żelaza ... 36169,7 5,5 52,7

metali nieże la zn yc h ... 11586,7 4 ,8 43 , 1

me t a I owy ... 9085,3 14,8 121.4

ma s z y n o w y ... 42566,6 14,8 112,0 pr ecy zy jn y ... 5827,9 16 0 115,4

środków transportu ... 3789,6 12,0 106,4

e le kt r o t e c h ni c z n y i elektro

n i czny ... 5900,7 14,6 119,9

che mic zny ... 10003,5 7,1 61,4

m a t e r i a ł ó w b u d ow la ny ch ... 6087,8 11,3 v 100,4

szklarski ... 2394,2 14,5 127,6

ceramiki szlachetnej ... 363,0 26,2 177,2

2404 ,9 9,1 76,0

p a p l e r n i c z y ... 794 ,0 8,1 71,8

włóki enn iczy ... 2691 ,9 14,6 '125,8

4969,8 19,3 169,7

1394 ,9 32,5 268,8

spożywczy ... 7761,0 4,0 41,7

paszowy i utyli za cy jn y ... 2/24 ,6 2,0 24,5

po lig r a f i c z ny ... 1403,9 2.0,2 - 164 ,6 / & ' s>v

/. *&> *\

r V/*., r.j

v

a/ Ł ą c z n i e z w y p ł a t a m i z y^icy_i./i n a d w y ż k i b i l a n s o w e j w s p ó ł d z i e l ­ n i a c h .

W*JS Katowice, zain. £ * ,'łtfi 3 0 A *

(27)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :