• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 12

KONKURS POLONISTYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

ETAP WOJEWÓDZKI

Drogi Uczniu,

witaj na III etapie konkursu polonistycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

 Arkusz liczy 12 stron i zawiera 13 zadań.

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt Komisji Konkursowej.

Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.

Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem.

Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.

Nie używaj korektora.

Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które zostały

umieszczone w odpowiednim, wykropkowanym pod pytaniem, miejscu.

Brudnopis nie będzie oceniany.

Pracuj samodzielnie.

Powodzenia!

Czas pracy:

120 minut

Liczba punktów możliwych do uzyskania:

100

………

Kod ucznia

- -

Dzień Miesiąc Rok

pieczątka WKK DATA URODZENIA UCZNIA

(2)

Strona 2 z 12 Motyw przewodni:

„Nazywaj wolnymi nie tych, którzy są wolni za sprawą losu, lecz tych, którzy są wolni przez sposób życia i postępowania” /przypisywane Antoniemu Wielkiemu/

Zadanie 1. (0-2) Dlaczego Józef Piłsudski był nazywany dziadkiem?

a) Określenie dziadek przylgnęło do późniejszego naczelnika państwa polskiego za sprawą wieku.

b) Nazwy dziad i dziadek – odnoszące się do popularnych dowódców – funkcjonowały w wojsku (i to nie tylko polskim, bo też np. francuskim) przez wiele wieków. Dowódca był dla żołnierzy po trosze tym, czym jest ojciec czy dziadek dla syna albo wnuka – autorytetem, wsparciem oraz osobą, która przekazuje tradycję i jest strażnikiem wartości.

c) Tak żartobliwe nazywano przywódcę, odwołując się oczywiście do rodzaju niemodnych ówcześnie wąsów. To rodzinne określenie, jakie przylgnęło do Piłsudskiego, nie ma niczego wspólnego ze sferą uczuć i wartości.

Zadanie 2. (0-6) Wejdź w rolę głównego bohatera opowiadania Kornela Filipowicza Formikarium i napisz kartkę z pamiętnika (co najmniej 10 zdań). Zawrzyj w niej sugestie moralistyczne, filozoficzne; potraktuj swoją historię jako przykład quasi- przypowieści.

Moja surowa lekcja na temat wolności

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(3)

Strona 3 z 12 Zadanie 3. (0-5) Odwołując się do znajomości treści opowiadania Kornela Filipowicza Formikarium, odpowiedz na pytanie, czy „swoboda z zapasem” to konieczny warunek wolności. Uzasadnij swoją tezę przy pomocy dwóch argumentów (potwierdzających, negujących bądź wyrażających stosunek ambiwalentny).

Teza………

Argument I

………

………

………

Argument II

………

………

………

Zadanie 4. (0-4) Podkreśl pięć wyrazów niepasujących do treści Formikarium Kornela Filipowicza.

nastolatek komputer mrówki kręgle kocica z dwoma kociętami telewizor pies szminka akwarium prokuratura formikarium „Miłośnik przyrody” burmistrz państwo ojciec miód zwichnięcie gimnazjum papierowe łódki wolność

Zadanie 5. (0-2) Bob Dylan został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku…

a) 1982 b) 2015 c) 2016 Tekst I

Jak wiele dróg człowiek wciąż musi przejść by człowiekiem mienić się mógł?

I jak wiele mórz gołąb przebyć ma wszerz by piasek znów poczuć móc?

I jak wiele musi wciąż wystrzelić kul by mógł zamilknąć ich huk?

Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr odpowiedź unosi wiatr

Jak wiele lat łańcuch gór będzie trwać nim całkiem obróci się w proch?

I jak wiele lat ludzie będą tak trwać nim wolność przyniesie im los?

(4)

Strona 4 z 12 I jak wiele lat można odwracać wzrok

i głuchym być na skargi głos?

Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr odpowiedź unosi wiatr

Jak wiele czasu potrzeba, by człek zobaczył znów słońca blask?

I jak wiele czasu potrzeba, by człek usłyszał znów ludzki płacz?

I jak wielu z nas musi zginąć, by człek zrozumiał, że skończyć z tym czas?

Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr odpowiedź unosi wiatr

Bob Dylan, Blowin’ in the Wind, przeł. Filip Łobodziński, dostępne: http://dylan.pl/index.php/2016/07/13/blowin-in-the-wind/

Zadanie 6. (0-5) Filip Łobodziński w artykule Blowin’ in the Wind. Najbardziej chyba obciążona „genetycznie” piosenka… podejmuje problematykę przekładu tekstu. Po uwzględnieniu treści artykułu oraz uważnej lekturze tłumaczenia, zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

prawda fałsz Filip Łobodziński stwierdza, że „upoetyzowanie”

oryginalnych tekstów to typowa „bolączka polskich przekładów piosenek”

Piosenka Dylana nie jest „górnolotna”, lecz jej najprostsze słowa nie powinny wydawać się nam trywialnymi

W tekście odnajdziemy pytania retoryczne

Nowe przekłady nie powinny na siłę brzmieć współczesną mową

Słowo „minoderyjny” określa działanie „buntownicze”;

„niewdzięczność”

Idiom to wyraz, zwrot, wyrażenie właściwe danemu językowi, nie dające się dosłownie przetłumaczyć na inny język

Zadanie 7. (0-2) Na podstawie znajomości treści lektury Opium w rosole odpowiedz, kto wypowiedział następujące słowa:

„Nie można podobać się wszystkim, trudno. A przecież chciałoby się…”

a) Profesor Dmuchawiec b) Melania Borejko c) Marta Lewandowska

(5)

Strona 5 z 12 Zadanie 8.(0-4) W trzech zdaniach złożonych scharakteryzuj obraz PRL-u wyłaniający się z Opium w rosole Małgorzaty Musierowicz oraz fotografii Chrisa Niedenthala.

………

………

………

………

………

………

………

Zadanie 9. (0-2) Zaznacz prawidłową wersję hymnu a) Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy b) Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy c) Jeszcze Polska nie zginęła, póty my żyjemy

Zadanie 10. (0-8) Napisz dodatkową zwrotkę hymnu. Niech wybrane przez Ciebie słowa poruszają inne ważne narodowe/niepodległościowe wydarzenia, oddają te same uczucia współczesnym językiem. Uwzględnij również układ rymów oraz rytm utworu.

………

………

………

………

Zadanie 11. (0-4) Zdefiniuj pojęcie peryfrazy oraz przedstaw przykład utworu poetyckiego, w którym odnajdziemy literackie/funkcjonalne wykorzystanie wspomnianej figury stylistycznej.

Peryfraza -

………

………

………

Autor ……….. Tytuł utworu……….

(6)

Strona 6 z 12 Zadanie 12. (0-6) Przedstaw symbole dominujące w filmach Feliksa Falka i Grzegorza Skurskiego. Scharakteryzuj ich niejednoznaczność.

Krótka historia jednej tablicy, reż. Feliks Falk

Dominujący symbol………..

Znaczenie………

………

………

………

………

………

………

Chleb, reż. Grzegorz Skurski

Dominujący symbol………..

Znaczenie

………

………

………

………

………

………

Zadanie 13. (0-50) Rozważ w eseju następującą hipotezę: Wolność jest nawykiem!?

Odwołaj się do różnych tekstów kultury.

……….

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(7)

Strona 7 z 12

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(8)

Strona 8 z 12

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(9)

Strona 9 z 12

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(10)

Strona 10 z 12 Brudnopis

(11)

Strona 11 z 12

(12)

Strona 12 z 12

Cytaty

Powiązane dokumenty

Mając na względzie słowa księdza Józefa Tischnera, przedstaw przykład tekstu literackiego, w którym spotkanie dwóch bohaterów stało się punktem kulminacyjnym opowieści lub

(0-6) Kto jest kim? Dopisz pseudonimy, imiona i nazwiska do charakterystyki wybranych bohaterów Kamieni na szaniec. a) Piegowaty blondyn o wiecznie rozwichrzonej czuprynie;

 list zawiera jedynie śladową argumentację (1 argument, 1 kontekst); konteksty odbiegają od tematu; uczeń nie wykorzystuje wiedzy o literaturze; prezentowane refleksje

(…) Amisze mają własną szkołę – jednoizbowy budynek, w którym najwyższe wykształcenie osiąga się po ośmiu latach – więcej nie jest ani wymagane, ani wskazane. Widzę

prezentowane refleksje o człowieku, życiu, świecie mają zbyt ogólny charakter; praca zawiera uchybienia w zakresie spójności semantycznej, choć możemy w niej

składniowe (nie więcej niż trzy błędy interpunkcyjne – 10 punktów); rozumienie interpunkcji ze względu na jej. funkcje składniowe (nie więcej niż

(0-2) Przywołane przez Witolda Pileckiego słowa: „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać” są parafrazą cytatu…. a) Tomasza

……….. b) „…zebrawszy wszystkie siły pretorianów, słał gońca za gońcem do zbliżającego się cezara z oznajmieniem, że nic nie straci ze