• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

KONKURS MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ETAP SZKOLNY 25 października 2018 r.

Uczennico/Uczniu:

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut.

2. Pisz długopisem/piórem - dozwolony czarny lub niebieski kolor tuszu.

3. Nie używaj korektora a ołówka wyłącznie do rysunków. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błąd i zaznacz/napisz inną odpowiedź.

4. W rozwiązaniach zadań otwartych przedstawiaj swój tok rozumowania – napisanie samej odpowiedzi nie jest punktowane.

5. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.

6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

Życzymy powodzenia!

Maksymalna liczba punktów 20 100%

Uzyskana liczba punktów %

Podpis Przewodniczącej/-ego

(2)

Zadanie 1. (1 pkt)

Wartość wyrażenia

1 3 7

9 18 12

 a jest równa 1 dla a równego:

A. – 6 B. – 3 C. 3 D. 6

Zadanie 2. (1 pkt)

Wartość liczbowa wyrażenia

b a a

b a

ab b

a a ab

 

 

 

 

 

 



 

  1

: dla a = – 1, b = 0,5 jest równa:

A. – 2,5 B. – 2 C. 2 D. 2,5

Zadanie 3. (2 pkt)

Trójkąt ABC jest prostokątny i równoramienny. Na przeciwprostokątnej AC zbudowano trójkąt równoboczny ACD. Oblicz miary kątów trójkąta ABD. Rozważ wszystkie możliwości ułożenia trójkątów.

(3)

W równoległoboku ABCD długość boku AB jest dwa razy dłuższa od długości boku BC.

Punkt E jest środkiem odcinka CD. Uzasadnij, że kąt AEB jest kątem prostym..

(4)

Zadanie 5. (2 pkt)

Aniela, Basia i Celina zrywały jabłka. Aniela zerwała 4 kg jabłek, Basia tyle, ile Aniela i połowę tego co Celina, a Celina tyle, ile Basia i połowę tego co Aniela. Ile kilogramów ważyły jabłka zerwane przez dziewczynki?

(5)

Zadanie 6. (3 pkt)

Trzy liczby naturalne dwucyfrowe ustawione w kolejności malejącej stanowią szyfr do sejfu.

Iloczyn pewnych dwóch spośród tych trzech liczb równa się 888. Iloczyn innych dwóch liczb spośród tych trzech równa się 999. Jaki jest szyfr do tego sejfu? Odpowiedź uzasadnij.

(6)

Zadanie 7. (2 pkt)

Na okrągłej tarczy zegara połączono odcinkami punkty leżące na jej brzegu i odpowiadające godzinom 4, 9 i 12. Oblicz miary kątów otrzymanego trójkąta.

(7)

Zadanie 8. (2pkt)

Liczby a i b są parzyste, ich różnica wynosi 6. Wykaż, że liczba a2 – b2 jest podzielna przez 12.

(8)

Zadanie 9. (3 pkt)

Długości krawędzi prostopadłościanu, wyrażone w centymetrach, są liczbami naturalnymi.

Jedna ze ścian ma pole 45 cm2, a druga 36 cm2. Jakie wymiary może mieć ten prostopadłościan? Podaj wszystkie możliwości.

(9)

Sumę 50 składników zmieniono następująco:

pierwszy składnik zmniejszono o 1, drugi składnik zwiększono o 2, trzeci składnik zmniejszono o 3, czwarty składnik zwiększono o 4, itd. ……….., pięćdziesiąty składnik zwiększono o 50.

Jak zmieniła się wartość tej sumy? Odpowiedź uzasadnij.

(10)

Brudnopis

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tlenek węgla(IV) w temperaturze pokojowej jest bezbarwnym, bezwonnym i niepodtrzymującym palenia gazem, który dobrze rozpuszcza się w wodzie.. Stały

Polietylen (PE) to związek wielkocząsteczkowy wchodzący w skład popularnych tworzyw sztucznych. Cząsteczki PE zbudowane są wyłącznie z atomów węgla i atomów

II. Wilgotny papierek uniwersalny przy wylocie B zabarwi się na kolor……….... Rozpad ten jest charakterystyczny dla jąder, dla których liczba neutronów jest duża

Uzasadnij, że długość jednej podstawy trapezu jest dwa razy większa od długości drugiej

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przekątną graniastosłupa a przekątną jego podstawy, wychodzącymi z jednego wierzchołka, jest równy

i przekraczał międzynarodową linię zmiany daty od strony półkuli wschodniej. w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu Ziemi wokół własnej osi i przekraczał

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych i uzasadnij ją odnosząc się do

c) Zaznacz zdania, które zawierają poprawne informacje dotyczące położenia głównych form rzeźby na kontynencie Ameryki Północnej i Południowej. Poprawną odpowiedź oznacz