S^r«f3Ł«3SDtaSS C°h“taStef dekanatów; się w Archiwum

Pełen tekst

(1)

po 1. K a zim ierz Józef K ow alski, Biskup Chełmiński

2' ^ ajiSofQrSZa mapa diecezj i chełm ińskiej wykonana barw nie

S ^ r«f3 Ł«3 S

D ta S S C°h“ t a S t e f dekanatów; się w Archiwum 3' I 9« « en^-y k ’ dominłikanin- pierw szy biskup chełmiński (1245—

1263). K o p ,a p o r t r e t u ” Tomasza D olabelli z klasztoru D om i- w P e lp h n iT k0w ie’ zn a k u ją ca się w pałacu biskupim 4' M nr 7 Sitt9 u °ŚCi 6ł katedralny diecezji chełm ińskiej w Chełm ży

(do r. 1821), obecnie kolegiata Sw. T rójcy

o. Chełmno, X IV -w ie c z n a fa ra inkorporow ana w 1680 r. Sem ina­

rium Duchownemu, przekazanemu w 1677 r. księżom m isjo- ndrzom • t

6. C udow ny obraz M atki B oskiej Bolesnej w farze chełm ińskiej ukoronowany w 1754 r ... cmuuaKiej 7. K ard yn ał Stanisław H o z j u s z ...

8' ? a^ ? H ek bp®, p \o tra. K ostk i ( f 1595) w kościele pokatedralnym w Chełm ży, dzieło nieznanego artysty w łoskiego z ok. 1600 r 9. Pelplin , bazylika katedralna z X III/ X IV w.

10. Pelplin , X V -w ie c zn e stalle w prezbiterium katedry 11. Chełmno, daw ny gmach Sem inarium Duchownego

12. Pelplin , C ollegium Marianum , zasłużone dla polskości P om o­

ry3 f “ nn.a? uin biskupie w latach 1836— 1961, obecnie Państw o- w y S pecjalny Dom dla D z i e c i ...

13. Pelplin, gmach centralny Sem inarium Duchownego

14' r el^h n ’ wn<5tr?e kaplicy Sem inarium Duchownego, dostosowa- ne do w ym o gó w n ow ej litu rgii

15‘ blhl'!ntap H Q l i a ' GU‘ e n b n gav 2 lat 1453- 55> najcenniejszy skarb S :ekU Seminarium Duchownego w Pelplin ie. Repr. z albumu

• karby W awelskie, Skarby K u ltu ry N arodow ej, K ra k ó w 1960 16. Stanisław W ojciech O koniewski, biskup chełm iński (t 1944)

w g portretu W ojciecha Durka w pałacu biskupim w P elp lin ie 17' ^ ątobliw y Sługa B oży bp Konstantyn Dominik, sufragan

chełm iński (| 1942). Proces b ea tyfik a cyjn y w toku od 1961 r.

18. ś w ią to b liw y Sługa Boży ks. Stefan F relichow ski (1913— 1945), d.leceJl1 chełm ińskiej, ofiara hitlerow skich obozów kon- entracyjnych. Proces b e a tyfik a cyjn y rozpoczęty w r. 1964

(2)

po str.

19. Zakony w diecezji chełmińskiej, stan z 1966 r.: 18 zakonów . i zgrom adzeń męskich w 24 domach, 18 zakonów i zgromadzeń

żeńskich w 83 d o m a c h ... 128

20. K sieni M agdalena M ortęska (t 1631). Najstarszy zachowany portret X V I I w., pochodzący z kościoła filialn ego w Młyńcu woj. Bydgoszcz, obecnie w pałacu biskupim w P elplin ie . . 144

21. M atka Boska Łąkowska. Najstarsza w diec. chełmińskiej, X IV -w ie c zn a figu ra łaskami słynąca, ukoronowana w 1752 r. Od 1882 r. w kościele parafialnym w N o w ym M ieście nad D r w ę c ą ... 193

22. Ołtarz K oron acji Najśw . M aryi Panny w Kartuzach . . . 208

23. Piękna Madonna T o r u ń s k a ...208

24. Piękna Madonna z K r u m ł o w ...224

25. Madonna z S v e r a z ...224

26. Madonna z pow iatu ś w id n ic k ie g o ...224

27. Madonna z G o s t k o w a ... 224

28. Apostoł z Muzeum G d a ń s k i e g o ... 224 Mapa diecezji chełmińskiej

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :