• Nie Znaleziono Wyników

tego, co

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " tego, co "

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

192 Polemiki

dostrzegają

tego, co

nie

pasuje do

ich wzorców i

nietolerancyjni wobec tych,

którzy

zgłaszają odmienne

punkty widzenia.

Łatwo domyśleć

się, skąd taka po­

stawa.

Wszak obalenie paradygmatu podważa

ich osobistą pozycję,

niszczy

ich

dorobek.

Kuhn

stwierdza

ponadto,

że

nowe paradygmatywprowadzanesą głów

­

nie

przez

ludzi

młodych albo

krótko pracujących w

danej

dziedzinie

nauki. W

nich więc moja nadzieja.

Wkraczam

w

osiemdziesiąty

rok życia, toteż

perspektywa przede mną

jest

dość

krótka.

Może jednak

Ostrzeżenie

prof.

Grzegorczyka

skie­

ruje uwagę samodzielnie

myślących ludzi

na

mój

«horrendalny» dowód i zdążę jeszcze dowiedzieć

się

czegoś

więcej

o nim. Może coś

dobrego

wyrośnie

z

ziaren,

które

posiałem...

Andrzej Grzegorczyk

Jeszcze krótki komentarz

do „Ostatniego słowa skazańca prof. L. Gumańskiego

Dwie refleksje.

Pierwsza,

żejeśli

pierwsze wydanie

podręcznika

prof. Gu­

mańskiego

zawierało te

same

błędy, co wydanie

drugie,

to przyznanie nagrody ówczesnego

Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i

Techniki dowodzi nie

­

odpowiedzialności,

korupcji lub

niekompetencjidziałania

tego ministerstwa w

ro

­ ku

1984.

Dobry wydawca

powinienbyćteżnieufny w

stosunku do

instytucji.

Druga refleksja

dotyczy krytyki

prof.

Gumańskiego

odnoszącej

się

do

rozu

­

mowania przekątniowego, które

przedstawiłem

w

swoim

ostrzeżeniu. Dla

logika

powinno być jasne, że

dowód

niemożności ustawienia w

jeden ciąg wszystkich

ciągów

liczb

naturalnychjest tylko bardziej obrazowym

przedstawieniem rozu­

mowania mówiącego, że

nieistniejefunkcja

dwuargumentowa

określonanalicz

­ bach

naturalnych,

która byłaby uniwersalna

dla

funkcji

jednoargumentowych

określonych na tychże liczbach. W związku

z tym konstrukcja

przekątniowa

po

­

legana

tym, że przechodzi

się

od funkcji dwuargumentowcj

do

funkcji jednoar- gumentowej

przez utożsamienie

argumentów,

tak

jak np. od funkcji mnożenia:

x-y

przechodzi

się do określenia

funkcji

kwadratu:

x2=x-x.

Takietworzenie

no­

wych funkcji przez

utożsamienie zmiennychjest powszechnie

przyjęte

w mate

­

matyce.

Potem

dodajesię

jeszcze

jedynkę.

Gdyby istniała

funkcja

dwuargumentowa

S(k,n) uniwersalna, to znaczyłoby,

że dla każdej funkcjijednoargumentowej

F(n) istnieje takie k, że

dla każdego

n zachodzi

równość: F(n)=S(k,n).

Wówczas jednak funkcja

T(n)=S(n,n)+l jako

jednoargumentowa musiałaby

również

mieć swój

numer

k

i

zgodnie

z uni

­

wersalnością

funkcji

S,

musiało

więc by

być prawdą, że dla

każdego

n:

T(n)=S(k,n).

Tozaś dla liczbyn=k

daje

zgodnie zokreśleniem funkcji

T

fał-

(2)

O książce L. Gumańskiego

193

szywe zdanie

postaci: S(k,k)=S(k,k)+

1.

Niczego

tu

niemożna

podważyć,

nie rezygnujączoperacji

matematycznych

używanych

w

życiucodziennym

i

wszko

­

le

od pierwszej

klasy. Więc zupełnie

jest

niepojęte,

o

jaką

ostrożność Gumański

się dopomina

lub

z czymwalczy.

Całość

rozumowaniadowodzi

nieistnienia funkcji

uniwersalnej,

a więc też

oczywiście i

funkcji

przekątniowej. Rozumowanie

było bowiem hipotetyczne:

jeśli

istnieje

takie S, to

istnieje

takie

T, to istnieje takie

k,

dla

którego byłaby

sprzeczność. Formalizacja tego

rozumowania

nie nastręcza

trudności.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prosimy o sprawdzenie, czy telefon komórkowy jest wyłączony a kalkulator i inne pomoce naukowe (np. tablice ma- tematyczne) schowane. Zbadaj zbieżność ciągów i znajdź ich

Prosimy o sprawdzenie, czy telefon komórkowy jest wyłączony a kalkulator i inne pomoce naukowe (np. tablice ma- tematyczne)

Sformułuj poniższe zdania z ukrytymi kwantyfika- torami w podanej postaci symbolicznej i określ ich prawdziwość.. (a) Sześcian liczby nieparzystej jest liczbą

Niech X, Y, Z będą afinicznymi

W koło wpisano n-kąt tak, że żadne trzy jego przekątne nie przecinają się w jednym punkcie

Udowodnij, że w każdym turnieju i przy każdym kolorowaniu jego łuków dwoma kolorami istnieje wierz- chołek, z którego można dotrzeć do każdego innego wierzchołka

Ukorzenione drzewo binarne to drzewo binarne, w którym wyróżniono jeden z wierzchołków, zwany korzeniem stopnia co najwyżej 2.. Dodatkowo dla każdego wierzchołka rozróżniamy

Pokaż też, że powyższe twierdzenie nie działa w drugą stronę, to znaczy znajdź ciąg {a n } który nie jest zbieżny, chociaż {|a n |}

Zauważ, że : jest szczególnym przypadkiem funkcji conc z listy 2, więc jest

Zadania do omówienia na ćwiczeniach w czwartek 28.01.2021 i wtorek 2.02.2021.. Zadania należy spróbować rozwiązać

W każdym z kolejnych zadań zadań podaj granicę (lub granicę niewłaściwą) ciągu. Liczby wymierne podaj w postaci liczby całkowitej lub

Ponieważ prawa strona równości (5) byłaby podzielna przez p, także lewa strona byłaby podzielna przez p, skąd wynika, że liczba m byłaby podzielna

Tym samym każde zastosowanie indukcji jest albo błędne (dowód udał się dzięki błędom rachunkowym), albo lipne (mimo ubrania dowodu w szatę indukcji, i tak dana nierówność

Przemia- nowanie jednego z jej bytów na k pozwala uniknąć

Niech G będzie

Na ile różnych sposobów można rozdać 6 jednakowych baloników, 4 jednakowe samochodziki i 3 róż- ne książki trójce dzieci tak, by każde z dzieci otrzymało co najmniej

Proszę uzasadnić, że liczba podzbiorów zbioru n-elementowego o nieparzystej liczbie elementów jest równa liczbie podzbiorów o parzystej liczbie elementów i wynosi 2 n−1...

Wykaż, że zajęcia można było tak poprowadzić, by każdy uczeń przedstawiał jedno z rozwiązanych przez siebie zadań przy tablicy i by każde zadanie zostało w ten

Udowodnij, że istnieją wśród nich trzy, tworzące trójkąt (być może zdegenerowany) o obwodzie nie większym niż

grupa młodsza piatek, 26 września

[r]

Pokaż, że test R 2 > c jest równoważny te- stowi ilorazu wiarygodności dla modelu liniowego

Innymi słowy największy zbiór niezależny w G ma