• Nie Znaleziono Wyników

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile

Podstawa prawna:

 Ustawa z 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz.

59 z późn. zm.)

 Ustawa o systemie Oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 Ustawa z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 674 z późn. zm.)

 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego Gimnazjum oraz przedszkola (Dz. U. z 2001r. NR 61, poz. 624 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach (Dz. U. z 2003r.

Nr 6, poz. 69 z póź. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 1170 oraz z 2015r. poz. 1250)

 Statut szkoły

§ 1

Celem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom z kl. I – III zorganizowanej opieki, pomocy w nauce oraz właściwych warunków do nauki własnej i odpoczynku.

§ 2

Organizacja pracy świetlicy:

1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach, w których liczba uczniów nie może przekraczać 25.

2. Czas pracy świetlicy od 7.00 do 16.30.

(2)

3. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy, dziennego rozkładu zajęć w korelacji z SPP i SPW.

4. Pobierana jest od rodziców, na zasadzie dobrowolności, wpłata 30,00 zł na cały rok szkolny, na zakup artykułów papierniczych, gier, itp. na potrzeby świetlicy. Pieniądze gromadzone są na koncie RR.

5. Uczniowie przyjmowani są na podstawie kart zgłoszenia, które wypełniają rodzice/opiekunowie prawni.

6. Nadzór pedagogiczny nad pracą w świetlicy sprawuje zastępca dyrektora.

§ 3

Zasady rekrutacji do świetlicy:

1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie kl. I – III, dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od lekcji.

2. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach za świetlicy mogą korzystać też uczniowie kl. I – III, których rodzice nie pracują.

3. Przyjęcie dzieci do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów składanego corocznie.

4. Zgłoszenie do świetlicy dokonują rodzice w terminie do 15 czerwca do 25 sierpnia każdego roku szkolnego (karta zgłoszenia do pobrania w świetlicy, w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły).

5. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły, w oparciu o Regulamin przyjęcia dzieci do świetlicy szkolnej funkcjonującej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile.

6. Przyjęcie do świetlicy dziecka, którego zgłoszenie wpłynęło po terminie jest uzależnione od zmiany sytuacji rodzinnej (zatrudnienie rodziców) oraz ilości wolnych miejsc.

7. Wszelkie sprawy sporne związane z przyjęciem dziecka do świetlicy rozstrzyga dyrektor szkoły.

(3)

§ 4

Prawa i obowiązki wychowanka świetlicy.

1. Prawo do:

a) właściwie zorganizowanej opieki;

b) życzliwego traktowania;

c) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, które nie obrażają innych;

d) poszanowania godności osobistej;

e) ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.

2. Obowiązki:

a) zgłosić się do wychowawcy natychmiast po przyjściu do szkoły lub po skończonych lekcjach;

b) bezwzględnie każdorazowo zgłaszać wychowawcy potrzebę wyjścia z sali;

c) stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej;

d) po przyjściu do świetlicy zmienić obuwie na tenisówki, a buty, okrycie wierzchnie i plecak zostawić w odpowiednim miejscu w szatni;

e) dbać o porządek i wystrój świetlicy;

f) szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy. Nie wolno zabierać i wynosić ze świetlicy bez pozwolenia żadnych przedmiotów nie należących do wychowanka;

g) kulturalnie zachowywać się w trakcie zajęć świetlicowych i pobytu na stołówce;

h) respektować polecenia nauczyciela- wychowawcy.

§ 5

Kary i nagrody.

1. Nagrody:

a) pochwała przez wychowawcę wobec wszystkich dzieci;

b) pochwała przekazana opiekunom;

c) pochwała w formie pisemnej wpisana do dokumentacji świetlicy;

d) drobne upominki ;

e) dyplom lub nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.

2. Kary:

a) upomnienie przez wychowawcę;

(4)

b) nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich dzieci;

c) nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy;

d) nagana udzielona przez dyrektora szkoły;

e) czasowe zawieszenie w prawach wychowanka świetlicy (np. przez tydzień nie może korzystać ze świetlicy) ;

f) w przypadku notorycznego łamania regulaminu lub stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub innych, dziecko może być skreślone z listy wychowanków;

3. Jeśli dziecko celowo zniszczy mienie świetlicy (szkoły) rodzice pokrywają koszt naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

§ 6

Bezpieczeństwo wychowanków świetlicy.

1. Rodzic ma prawo zdecydować o samodzielnym, lub pod opieką starszego rodzeństwa, opuszczaniu świetlicy przez dziecko jeżeli:

a) czas wyjścia został uzgodniony z rodzicami / prawnymi opiekunami i został zapisany w karcie zgłoszenia do świetlicy;

b) dziecko ukończyło 7 lat, a uczeń pod którego opieką wychodzi jest w wieku co najmniej 10 lat;

c) w przypadku jednorazowej zmiany godziny samodzielnego opuszczenia świetlicy rodzic każdorazowo musi dać zawiadomienie w formie pisemnej.

2. W przypadku, gdy w wyznaczonym czasie pracy świetlicy szkolnej, rodzice ni zgłoszą się po dziecko, wychowawca podejmuje próbę skontaktowania się z rodzicami / opiekunami prawnymi, ustala przyczynę opóźnienia odbioru dziecka i prawdopodobny czas dotarcia rodzica/opiekuna prawnego do szkoły. Przy braku możliwości nawiązania kontakt z rodzicem lub prawnym opiekunem i przedłużającej się nieobecności rodziców / prawnych opiekunów w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia policję, podaje dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych.

(5)

3. Rodzic nie ma prawa oczekiwać samodzielnego wypuszczenia dziecka ze świetlicy po przekazaniu takiej prośby telefonicznie. Również wychowawca nie ma prawa „wydać”

dziecka osobie nieupoważnionej przez rodziców / prawnych opiekunów na Karcie zgłoszenia do świetlicy lub pisemnym, jednorazowym upoważnieniu.

§ 7

Postanowienia końcowe.

1. W przypadku notorycznego łamania regulaminu świetlicy przez ucznia lub zachowania stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych uczniów, uczeń może zostać skreślony z listy wychowanków świetlicy szkolnej.

2. W przypadku nagminnego łamania regulaminu świetlicy przez rodzica / opiekuna prawnego zostaje poinformowany dyrektor szkoły, który podejmuje stosowane decyzje.

Oświadczam, że zapoznałem / łam się z Regulaminem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile.

Piła, dnia ……… ………

Podpis rodziców/opiekunów

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby upoważnione przez rodziców w Karcie

Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy; Nagana udzielona przez dyrektora szkoły; Skreślenie z listy uczestników świetlicy.. Roczny plan pracy świetlicy

a) próbuje skontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi lub osobami wskazanymi w karcie w celu ustalenia przyczyny spóźnienia. osobami w ciągu 30 minut od

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Regulamin świetlicy opracowywany jest, co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez

Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby

1. Organizacja pracy świetlicy w danym roku szkolnym. Opracowanie wewnątrzszkolnych dokumentów związanych z działalnością świetlicy, takich jak roczny plan pracy

W tym przypadku informuje wychowawcę świetlicy, który wzywa drugiego rodzica/opiekuna lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę, sporządza notatkę.. służbową oraz informuje

W przypadku, gdy uczeń dopuścił się przestępstwa na tle seksualnym, Dyrektor lub pedagog/ psycholog wzywa do szkoły jego rodziców/ opiekunów oraz

Przyjęcie do świetlicy dziecka, którego zgłoszenie wpłynęło po terminie jest uzależnione od zmiany sytuacji rodzinnej (zatrudnienie rodziców) oraz ilości wolnych miejsc.

W przypadku braku kontaktu z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka, kierownikiem świetlicy, Dyrektorem szkoły, nauczyciel – wychowawca zobowiązany jest do wezwania policji

Regulamin świetlicy jest w miarę potrzeb modyfikowany przez nauczycieli- wychowawców świetlicy, zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiony uczniom

Zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu zgodnie z oświadczeniem złożonym przez rodziców (prawnych opiekunów) w Karcie wyjść ucznia ze szkoły. Wszelkie zmiany

Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu wyjścia dziecka na lekcje (inne zajęcia), odbioru dziecka

Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania

Art. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań

Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do podpisania „Zasad odbioru dziecka ze świetlicy” (Zasady stanowią załącznik do regulaminu). Roczny plan pracy świetlicy

Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zapisu dziecka do świetlicy.. W wyjątkowych sytuacjach

Prawo oświatowe (Dz.U. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści

Zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu zgodnie z oświadczeniem złożonym przez rodziców (prawnych opiekunów) w Karcie zapisu. Wszelkie zmiany dotyczące

Sumiennie wypełnia obowiązki (systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy, sprawdza obecności dzieci na zajęciach, odprowadza uczniów do pojazdów dowożących do

9.Odpowiedzialność nauczyciela- wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi

Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania