Głos Pomorza : dawniej "Głos Wąbrzeski" : pismo społeczne, gospodarcze, oświatowe i polityczne dla wszystkich stanów 1938.09.24, R. 20, nr 110

Pełen tekst

(1)

C«no nwmTw 10 grony Opłacono gotówką z

PISMO SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, OŚWIATOWE I POLITYCZNE DLA WSZYSTKICH STANÓW

Nr 11O II W^br^.^ai.n^9ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s o b o ta d n ia 2 4 w r z e ś n ia 1 9 3 8 II Rok 20

Rząd się poddaje

naród czeski protestuje

J E S Z C Z E J E D N A D E M A R C H E P O S Ł Ó W W . B R Y T A N II I F R A N C J I

W P R A D Z E

P R A G A . R a d a m in istró w z e b ra ła się p o n o w n ie w g o d z in a c h p o p o łu d n io w y c h o b ra d u je w p e rm a n e n c ji. Z g o d n ie z z a P R A G A . S y tu a c ja p o lity c z n a w y ja ś ­

n iła się w g o d z in a c h p o p o łu d n io w y c h . K o m ite t p rz y w ó d c ó w s tro n n ic tw k o a li­

c y jn y c h je sz c z e o g o d z . 1 2 ,3 0 z a a p ro b o ­ w a ł p ro p o z y c ję fra n c u sk o -a n g ie lsk ą z p e w n y m i z a s trz e ż e n ia m i. P re m ie r H o d ż a z w o ła ł n a s tę p n ie p rz e rw a n e w ty m c z a s ie p o s ie d z e n ie k o m ite tu p o lity c z n e ­ g o m in is tró w , k tó ry o g o d z 1 5 ,3 0 p o w z ią ł d e c y z ję p rz y ję c ia p ro je k tó w lo n d y ń s­

k ic h u z a le ż n ia ją c ją o d s p e łn ie n ia p e w ­ n y c h w a ru n k ó w .

W m ię d z y c z a s ie m ia ła m ie jsc e d e ­ m a rc h e p o s łó w F ra n c ji i W ie lk ie j B ry ­ ta n ii u p re z y d e n ta re p u b lik i c e le m w y ­ w a rc ia o s ta te c z n e g o n a c isk u .

0 g o d z . 1 7 -e j d ro g ą n o ty d y p lo m a ­ ty c z n e j d o rę c z o n o p o s ło w i a n g ie ls k ie m u i fra n c u sk ie m u o d p o w ie d ź rz ą d u p ra s­

k ie g o .

S p e a k e r ra d io sta c ji p ra s k ie j o g o d z . 1 7 ,3 0 w y g ło sił k ró tk ie o ś w ia d c z e n ie w im ie n iu rz ą d u , w k tó ry m s tw ie rd ił, ż e d e c y z ja , p o w z ię ta p rz e z g a b in e t, b y ła

je d y n y m w y jś c ie m z o b e c n e j s y tu a c ji, c ie d y z m ia n y g ra n ic s ta ły się n ie o d p a rtą k o n ie c z n o ś c ią . R z ą d w z y w a lu d n o ś ć d o z a c h o w a n ia s p o k o ju i z im n e j k rw i. D z i­

s ie js z e d e c y z je s ą je d y n ie p o d s ta w ą d o d a ls z y c h ro k o w a ń d y p lo m a ty c z n y c h .

p o w ie d z ią , p o s ło w ie A n g lii i F ra n c ji d o ­ k o n a li p o n o w n e j d e m a rc h e u p re z y d e n ­ ta B e n e sz a c e le m w y w a rc ia n a c is k u n a rz ą d i c e le m s k ło n ie n ia g o d o p rz y ję c ia p ro p o z y c ji lo n d y ń s k ic h .

= X =

Ustąpienie Rządu

Kapitulacja

J a k d o n o s i z P ra g i P A T , k o m ite t p rz y w ó d c ó w s tro n n ic tw k o a lic y jn y c h z a ­ a p ro b o w a ł ju ż o g o d z . 1 2 ,3 0 p ro p o z y c je fra n c u sk o - a n g ie ls k ie z p e w n y m i z a ­ s trz e ż e n ia m i, a o g o d z . 1 5 ,1 7 p o je s z c z e je d n e j d e m a rc h e p o s łó w F ra n c ji i W . B ry ta n ii u p re z y d e n ta B e n e s z a p o w z ią ł o s ta te c z n ą d e c y z ję p rz y ję c ia p ro p o z y c ji k o m ite t p o lity c z n y m in is tró w .

N a u lic a c h P ra g i g ro m a d z ą się o l­

b rz y m ie tłu m y , w o c z e k iw a n iu w ia d o ­ m o śc i, w z n o s z ą c w ro g ie o k rz y k i p o d a d ­ re s e m rz ą d u c z e s k ie g o . L u d n o ś ć u trz y ­ m y w a n a je s t w n ie ś w ia d o m o śc i c o d o is to tn e g o s ta n u rz e c z y i n ie u k ry w a s w e ­ g o ro z g o ry c z e n ia . D a je się z a u w a ż y ć w z m o ż o n a a k c ja k o m u n is ty c z n a .

P o d P ra g ą s ą s k o n s y g n o w a n e o d d z ia ­ ły w o jsk o w e d o d y s p o z y c ji rz ą d u .

P R A G A . R z ą d p r e m ie r a Ilo d ż y u s tą ­ p ił. D y m isję g a b in e tu p o d a ł d o w ia d o m o ­ ś c i d ro g ą ra d io w ą o g o d z . 1 ! n a d łm r n iis tr z P r a g i, c z e sk i s o c ja lis ta n a ro d o w y d r Z c n k l p rz y c z y m o ś w ia d c z y ł, ż e r e k o n s tr u k c ja g a b in e tu o d b ę d z ie s ię p rz y w c ią g n ię c iu d o w s p ó łu d z ia łu w rz ą d a c h c z y n n ik ó w w o j­

s k o w y c h . T y m c z a se m m a n if e s ta c je lu d ­ n o ś c i p rz e c iw B e n e s z o w i, I lo d ż y i rz ; ’o w i o ra z F r a n c ji w c a ły m k r a ju z P r a g ą n a le ro s n ą d o g ig a n ty c z n y c h ro z m ia ró w .

R u c h s tr a jk o w y c o ra z b a r d z ie j s ię r o z ­ s z e rz a . S z k o ły s ą z a m k n ię te , is tn ie je g r o ­ ź b a s tr a jk u k o m u n ik a c y jn e g o .

Niem. Korpus Ochotniczy

wkracza do Sudetów

W A R S Z A W A , 2 2 . 9 . O g o d z . 1 3 n a ­ d e s z ła w ia d o m o ść o W K R O C Z E N IE K O N ­ R A D A H E N L E IN A n a c z e le s fo rm o w a ­

n e g o p rz e d k ilk u d n ia m i s u d e c k o -n ie m ie c - k ie g o K O R P U S U O C H O T N IC Z E G O D O S U D E T Ó W . D Z IA Ł A N IA W O J E N N E T O C Z Ą S IĘ W R E J O N I E C H E B (E g e r).

W ła d z ę w ’ z a jm o w a n y c h te r e n a c h o b e jm u ­

Polska podtrzymuje swoje żądania w sprawie Zaolzia

P A R Y Ż . A m b a sa d o r R . P . w P a ry ż u p . L u k a s ie w ic z z ło ż y ł w e fra n c u s k im m in iste rstw ie s p ra w z a g ra n ic z n y c h n o tę , w k tó re j p o d trz y m u je d o ty c h c z a s o w e s ta n o w isk o rz ą d u p o ls k ie g o w s p ra w ie lu d n o ś c i p o ls k ie j w C z e c h o s ło w a c ji i p o d d a je o c e n ie lo n d y ń s k i p ro je k t z a ła tw ie ­ n ie p ro b le m u c z e sk o s ło w a c k ie g o .

L O N D Y N . D n ia 2 1 w rz e śn ia w g o ­ d z in a c h w ie c z o rn y c h a m b a s a d o r R . P . w L o n d y n ie p . R a c z y ń s k i z ło ż y ł lo rd o w i H a lifa x o w i n o tę , w k tó re j p o d trz y m u je c a łk o w ic ie d o ty c h c z a so w e s ta n o w is k o rz ą d u p o ls k ie g o w s p ra w ie lu d n o ś c i p o l­

s k ie j w C z e c h s ło w a c ji.

W A R U N E K K A N C L E R Z A H IT L E R A B E R L IN . R z ą d n ie m ie c k i o g ło s ił k o ­ m u n ik a t, iż rz ą d R z e sz y z g o d z i się n a p rz y ję c ie a n g ie lsk o - fra n c u sk ie g o p la ­ n u ty lk o w ó w c za s , je ż e li z a g w a ra n to w a­

n e z o s ta n ie p o m y ś ln ie z a ła tw ie n ie ż ą ­ d a ń p o ls k ic h i w ę g ie rsk ic h .

Z A T R Z Y M A N IE W W O JS K U S T A R S Z E G O R O C Z N IK A O R A Z

R E Z E R W IS T Ó W

J a k s ię d o w ia d u je A g e n c ja „ Is k ra "

n a p o d s ta w ie z a rz ą d z e n ia w ła d z w o js k o w y c h z a trz y m a n o w n ie k tó ry c h je d n o ­ s tk a c h s ta rsz y ro c z n ik o ra z p o w o ła n y c h n a m a n e w ry re z e rw is tó w .

je H e n le in .

Starcia pobra-oeskie oa graoio

C IE S Z Y N . C ie s z y n c z e s k i o b u d z ił s ię d z is ia j ra n o p o d w ra ż e n ie m p o ­ w a ż n y c h z a jść , k tó re w y d a rz y ły się w m ie ś c ie u b ie g łe j n o c y . Z a jśc ia te b y ły w y n ik ie m p a n u ją c e g o o d d łu ż s z e g o c z a ­ s u n a p rę ż e n ia , k tó re g o N A P IĘ C IE W Z R A S T A Z G O D Z IN Y N A G O D Z I­

N Ę . —

O b ję ły o n e c a łe m ia s to , a le p rz e d e - w s z y s tk im w id o w n ią ic h b y ły d z ie ln ic e g d z ie z n a jd u ją się p o s te ru n k i p o lic y jn e .

J u ż w ie c z o re m tłu m y P o la k ó w g ro ­ m a d z iły się w w ie lu p u n k ta c h m ia ­ s ta . T łu m y te w z ra s ta ły c o ra z b a rd z ie j w y p e łn ia ją c w k ilk u p u n k ta c h c h o d n i­

k i i je z d n ię . N a s tró j b y ł ta k g ro ź n y , ż e p rz e d s ta w ic ie le w ła d z c z e s k ic h w o b a ­ w ie o sw e b e z p ie c z e ń s tw o o p u s z c z a li sw e p o s te ru n k i.

U Z B R O J O N E G R U P Y P O L A K Ó W Z A A T A K O W A Ł Y P O S T E R U N K I P O ­ L IC Y J N E .

S z c z e g ó ln ie g w a łto w n e b y ło n a ta rc ie n a d w a p o s te ru n k i p o lic ji c z e s k ie j — p rz y u l. O s tro w ick ie j i n a R a tu s z u .

Z a s k o c z e n i n ie s p o d z ie w a n y m n a ta r­

c ie m p o ls k im , p o lic ja n c i c z e sc y n ie s ta ­ w ia li o p o ru , le c z w p o p ło c h u u k ry li się w z a b u d o w a n ia c h p o lic y jn y c h .

W y d a rz e n ia u b ie g łe j n o c y w y w o ła ły w ie lk ie p rz y g n ę b ie n ie w ś ró d u rz ę d n ik ó w c z es k ich . W ie lu z n ic h ju ż o p u śc iło m ia ­ s to lu b p o ś p ie s z n ie w y s y ła sw e ro d z in y w g łą b C z e c h . N a to m ia s t

W Ś R Ó D L U D N O Ś C I P O L S K IE J , K T Ó R A W Z N A C Z N E J C Z Ę Ś C I B R A ­ Ł A U D Z IA Ł W E W C Z O R A J S Z Y C H R O Z R U C H A C H . P A N U J E N A S T R Ó J

E N T U Z J A S T Y C Z N Y

Z a jś c ia w c z o ra jsz e lu d n o ś ć p o ls k a w C ie s z y n ie k o m e n tu je ja k o p ie rw sz y z w ia s tu n w y z w o le n ia s p o d p a n o w a n ia c z e ­ sk ieg o .

P R A G A . N a s k u te k w ia d o m o śc i n a - d e s z ly c h o w k ro c z e n iu H e n le in a n a c z e le o c h o tn ic z e g o k o r p u s u d o S u d e tó w , w P r a ­ d z e p rz y ś p ie s z o n o r e o r g a n iz a c ję rz ą d u . — P r e z y d e n t B e n e sz p o w ie rz y ł tw o rz e n i* * rz ą d u g e n . S y ro w e n iu . O z n a c z a to z w y ­ c ię stw o k ó ł w o jsk o w y c h w r C z e c h o s ło w a ­ c ji, k tó r e ja k w ia d o m o s to ją n ie u s tę p liw ie n a s ta n o w is k u w a lk i o u tr z y m a n ie w n ie ­ z m ie n io n y m s ta n ie te r y to r iu m p a ń s tw o ­ w e g o w C z e c h o s ło w a c ji.

N O W Y R Z Ą D W C Z E C H A C H . P R A G A . N o w y g a b in e t c z e c h o s ło w a c ­ k i u tw o rz o n y z o s ta ł w s k ła d z ie n a s tę p u ­ ją c y m :

p re z e s ra d y m in is tró w i m in iste r w o j­

n y — g e n . J a n S y ro v y ,

m in is te r fin a n só w — K a llf u s , m in iste r s p ra w z a g r. — K r o f ta , m in is te r s p ra w w e w n . — C e rn y , m in is te r z d ro w ia p u b l. — d r M e n d l.

P o z a ty m d o g a b in e tu w c h o d z i 3 m in i­

s tró w b e z te k i, a m ia n o w ic ie V a v re c k a , b u r m is trz P r a g i — Z e n k l i B u k o v s k y .

lim w laiie ii ku

. W A R S Z A W A . Z B e rlin a d o n o s z ą : P ra s a b e rliń s k a n a d a l p o d a je a la rm u ­ ją c e w ia d o m o ś c i o p rz y g o to w a n ia c h C z e c h ó w d o w o jn y i o d a ls z y c h p rz e ś la ­ d o w a n ia c h N ie m c ó w s u d e c k ic h . J e d e n z d z ie n n ik ó w p rz y n o s i o p o w ia d a n ie u - c h o d ź c y z S u d e tó w , k tó ry in fo rm u je , ż e w o k o lic y M a rie is b ru n n n a p rz e s trz e n i k ilk u d z ie s ię c iu k ilo m e tró w u m ie sz c z o n o

w la s a c h g ra n ic z n y c h ła ń c u c h y b e c z e k z b e n z y n ą , p o łą c z o n y c h s z n u ra m i, ta k ż e z je d n e g o m ie js c a m o ż n a p o d p a lić o l­

b rz y m ie p rz e strz e n ie la só w .

W ia d o m o ś c i te trz e b a p rz y jm o w a ć z re z e rw ą , b o w ie lu k o re s p o n d e n tó w p ra s y p o ls k ie j w B e rlin ie tw ie rd z i, iż w ie śc i n ie m ie c k ie z C z e c h s ą w y ra ź n ie p rz e ja s k ra w io n e .

Fatalna pomyłka artylerii chińskiej

T O K IO . S a m o lo ty c h iń s k ie , k tó re u d a ły się, b y z b o m b a rd o w a ć L iu c z a u w p ro w in c ji K w a n g si, b y ły o s trz e liw a n e p o d ro d z e p rz e z p rz e c iw lo tn ic z e b a te rie c h iń sk ie . E s k a d rę c h iń s k ą a rty le rz y ś c i c h iń s c y p rz e z o m y łk ę w z ię li z a e sk : ja p o ń s k ą z 1 6 -tu s a m o lo tó w 8 z o si ? 1 z e strz e lo n y c h .

(2)

S tr 2 „GŁOS POMORZA" Nr HO

fmja si? 1 r -

P n l n ln m A v ./^ R b Z A W A . W c z o ra j w ie c z ó r p o -is k ie j z r 1 9 2 >. d o ty c z ą c e s y tu a c ji lu d n o -

d0 n «dH

Polakom w Crech^słow^c^

L O N D Y N . N a p o d s ta w ie w ia d o m o ś c i ja k ie p r z e n ik a ły z n ie d z ie ln y c h n a r a d b ry ty js k o -ira n c u s k ic h o k a z u je s ię , ż e z e s tr o n y a n g ie ls k ie j p o ja w iła s ię te n d e n c ­ ja s z e rs z e g o z a ła tw ie n ia s p ra w y c z e s k ie j t. j. je d n a k o w e g o u re g u lo w a n ia d la w s z y s tk ic h n a ro d o w o ś c i z a m ie sz k u ją c y c h r e ­ p u b lik ę c z e c h o s ło w a c k ą b e z ja k ie jk o l­

w ie k d y s k ry m in a c ji... N a to m ia s t te n d e n ­ c ja F r a n c ji b y ła z g o d n a n a o d s tą p ie n ie S u d e tó w R z e s z y z w y e lim in o w a n ie m z a ­ g a d n ie n ia in n y c h n a ro d o w o ś c i.

R Z Y M . ..L a T r ib u n ą " . k o m e n tu ją c d o n ie s ie n ia H a v a s a n a te m a t w y n ik ó w

ro z m ó w lo n d y ń s k ic h s tw ie rd z a , ż e F r a n ­ c ja z je d n e j s tro n y o d m a w ia s a m o s ta ­ n o w ie n ia m n ie js z o ś c io m n a ro d o w o ś c i p o ls k ie j i w ę g ie rs k ie j, z d ru g ie j z a ś s tr o ­ n y w y s u w a p r o je k t z a g w a ra n to w a n ia g ra n ic p rz y s z łe j C z e c h o -S ło w a c ji p rz e z w s z y s tk ie p a ń s tw a s ą sie d n ie , a w ię c ró w ­ n ie ż p rz e z P o ls k ę i W ę g ry , U w a ż a m y z a z b y te c z n e k o ń c z y ,.L a T rib u n a " — w s k a z y w a ć , ź e p rz e z ta k ie p o s ta n o w ie ­ n ie s p ra w y F ra n c u z i s k ła d a ją ż a ło s n y d o w ó d b r a k u e le m e n ta rn e g o s e n s u s p r a ­ w ie d liw o ś c i i re a liz m u p o lity c z n e g o .

Protest a ;

B’S

y tu a c ji lu d n o ­ ś c i R . P . w P r a d z e p . P a p e e z ło ż y ł ś c i p o ls k ie j, s ta ły s ię b e z p rz e d m io to w e c z e sk ie m u m in istro w i s p ra w z a g r a n ic z -|i p o s ta n o w ie n ia te w y p o w ia d a ,

u y c h n o tę , w k tó re j, p o w o łu ją c s ię n a o w ia d c z e n ie rz ą d u c z e s k ie g o , iż p o ls k a lu d n o ś ć C z e c h s ło w a c ji n ie b ę d z ie d y - s.-m y m n o w a n a w s to s u n k u d o ja k ie jk o ł- w łe k in n e j g ru p y n a ro d o w o ś c io w e j, o - ś w ia d c z a , ż e rz ą d p o ls k i o c z e k u je , rz " :d c z e s k i s p ra w ę te ry to rió w z a m ie sz - k a ly c h p rz e z lu d n o ś ć p o ls k ą z a ła tw i w p o s ó b a n a lo g ic z n y ja k p ro b le m te ry to ­ rió w o lu d n o ś c i n ie m ie c k ie j.

R ó w n o c z e ś n ie n o ta s tw ie rd z a , iż w o ­ b e c te g o s ty p u la c je u m o w y p o ls k o -c z e -

m u d łu g o w z n o sz o n o o k rz y k i n a c z e ś ć W o d z a . S ią s k a Z a o lz a ń s k ie g o i ś p ie w a n o h y m n n a ro d o w y .

P o d c z a s m a n ife s ta c ji w s to lic y p r z e ­ m a w ia li w ic e m . J u lia n P ia se c k i, p r e ­ z e s Ż a rz . G łó w n e g o T o w . P o m o c y P o lo ­ n ii Z a g ra n ic z n e j, s z e f O Z N g e n . S k w a r- c z y ń s k i, w ic e p re z e s Ż a rz . G łó w n e g o F e ­ d e r a c ji P Z O O m jr E d w in W a g n e r, b . s e n . D ą b k o w s k i o ra z p e w ie n p rz e d s ta w i- c ie l P o la k ó w z z a O lz y , k tó ry p rz y b y ł d o n a s — ja k m ó w ił — w y p ę d z o n y p rz e z c z e s k i u c is k i g w a łt. R o d a k n a s z z z a O lz y z a k o ń c z y ł s w e p rz e m ó w ie n ie s ło ­ w a m i :

przeciw pominięciu ż ą d a ń p o ls k ic h w p r o je k c ie ang. - franc.

W d n iu w c z o ra js z y m w g o d z in a c h p o p o łu d n io w y c h o d b y ła s ię z in ic ja ty w y O b o z u Z je d n o c z e n ia N a ro d o w e g o o lb rz y m ia m a n ife s ta c ja n a rz e c z Ś lą s k a Z a o l- z a ris k ie j. w k tó re j w z ię ły u d z ia ł s tu ­ ty s ię c z n e tłu m y . P o w y s łu c h a n iu p r z e ­ m ó w ie ń n a p la c u M a r s z a łk a P iłs u d s k ie ­ g o o lb rz y m i p o c h ó d ru s z y ł p o d g m a c h G e n e ra ln e g o I n s p e k to r a tu , b y z a m e ld o ­ w a ć W o d z o w i o s w e j g o to w o ś c i.

G d y p re z y d iu m m a n ife s ta c ji z g e n - S ta n is ła w e m S k w a rc z y ń s k im n a c z e le w e sz ło d o G e n e ra ln e g o In s p e k to ra tu , tłu m o d ś p ie w a ł h y m n n a ro d o w y i w z n o ­ s ił n ie m ilk n ą c e o k rz y k i n a c z e ś ć W o d z a N a c z e ln e g o ' o ra z h a s ła , d o m a g a ją c e , s ię p rz y łą c z e n ia Ś lą sk a Z a o lz a ń sk ie g o d o P o ls k i.

M a rs z a łe k E d w a rd Ś m ig ły -R y d z w y ­ s z e d ł n a b a lk o n , a w ó w c z a s p o tę ż n y

o k rz y k ..N ie c h ż y je !“ w s trz ą s n ą ł m u ra - m i W a rs z a w y . P o c h y liły s ię s z ta n d a ry , ty s ią c e rą k w z n io s ło s ię d o g ó ry .

N a c z e ln y W ó d z p o d z ię k o w a ł z e b ra - a y m z a g o to w o ś ć i s tw ie rd z ił, ż e n a d re a ln y m k o n k re te m , ja k im s ą d z is ie js z e m a n ife s ta c je P o ls k i, n ik t p r z e jś ć n ie m o ż e .

D łu g o je s z c z e W a rs z a w a n ie m o g ła : u s p o k o ić . W ś ró d s z a lo n e g o e n lu z ja z -

.,R o d a c y , d z iś w s z y s tk ie s p o jrz e n ia p o ls k ie g o lu d u Z a o lz ia z w ró c o n e s ą n a w a s. W s tro n ę M a c ie rz y , w s tro n ę P o lsk i id ą w s z y s tk ie n a s z e tę s k n o ty . O d w a s z a ­ le ż y k re s n a s z y c h c ie rp ie ń . W id z ą c w a s tu z e b ra n y c h , ta k g o rą c o m a n ife s tu ją ­ c y c h s w o je u c z u c ia d la n a s P o la k ó w z a - o lz a ń s k ic h , w ie rz ę n ie z ło m n ie , ź e k re s n a s z y c h c ie rp ie ń ju ż b lis k i i d la te g o w z n o s z ę o k rz y k : N a jja ś n ie js z a R z e c z y ­ p o s p o lita P o ls k a z łą c z o n a n a w ie k i z e Ś lą s k ie m Z a o lz a ń s k im n ie c h ż y je !“

Pńń unii nników di PKP. .^sieczko na pograniczu w ogniu czeskich karabinów

M in is te rs tw o K o m u n ik a c ji z a m ie rz a p r z y ją ć n a s łu ż b ę n a p o ls k ic h k o le ja c h p a ń s tw o w y c h d w u d z ie s tu k a n d y d a tó w p o s ia d a ją c y c h u k o ń c z o n e s tu d ia u n iw e r­

s y te c k ie w d z ia le fiz y k i, w y d z ia łu p rz y - rc d n ic z o -m a te m a ty c z n g o i z a tr u d n ić ic h w d z ia le u rz ą d z e ń z a b e z p ie c z e n ia ru c h u p o c ią g ó w , r a d ia i te le k o m u n ik a c ji.

K a n d y d a c i b ę d ą p rz y ję c i w c h a r a k ­ te r z e p r a k ty k a n tó w w 1 I g ru p ie u p o ­ s a ż e n ia (1 7 5 z ł m ie s ię c z n ie p lu s 2 5 z ł d o d a tk u s to ło w e g o ) i p rz y d z ie le n i d o o d b y c ia s łu ż b y p rz y g o to w a w c z e j. P o o d b y c iu s łu ż b y p rz y g o to w a w c z e j i z ło ­ ż e n iu e g z a m in u ś c isłe g o p ra k ty k a n c i b ę d ą m ia n o w a n i r e f e re n d a r z a m i w 8 g ru p ie u p o s a ż e n ia .

K a n d y d a c i w in n i o d p o w ia d a ć n a s tę ­ p u ją c y m w a ru n k o m : 1 ) o b y w a te ls tw o p o ls k ie , 2 ) n ie p rz e k ro c z o n y 2 8 ro k ż y c ia 5 ) n ie p o s z la k o w a n a p rz e s z ło ś ć . 4 ) z d o l­

n o ś ć fiz y c z n a , w y m a g a n a n a d u ż e s ta n o ­ w is k o , 5 ) u re g u lo w a n y s to su n e k d o o b o ­ w ią z k o w e j s łu ż b y w c is k o w e j, p r z y c z y m p ie rw s z e ń s tw o m a ja k a n d y d a c i, k tó rz y o d b v li c z y n n ie s łu ż b ę w o js k o w ą .

P o d a n ia o p r z y ję c ie z d o łą c z e n ie m

wvborcze

W m y ś l k a le n d a r z a w y b o rc z e g o d o d n ia 2 5 b m . m u s z ą b y ć p o w o ła n e o k r ę ­ g o w e k o m isje w y b o rc z e . D o te g o w ię c c z a s u w y d z ia ły w o je w ó d z k ie d e le g u ją d o ty c h k o m is y j 4 -c h c z ło n k ó w i ty lu c z a s tę p c ó w . O k rę g o w a k o m isja w y b o rc z a s k ła d a s ię b o w ie m z p rz e w o d n ic z ą c e g o w y b ra n e g o s p o ś ró d s ę d z ió w , s p r a w u ją c y c h u r z ą d v / o k rę g u w y b o rc z y m , o ra z z 4 -c h d e le g a tó w w y d z ia łu w o je w ó d z ­ k ie g o .

D o d n ia 5 p a ź d z ie r n ik a m u s z ą b y ć s k o m p le to w a n e o b w o d o w e k o m is je w y ­ b o rc z e , s k ła d a ją c e s ię z p rz e w o d n ic z ą ­ c e g o , p o w o ła n e g o p rz e z p rz e w o d n ic z ą c e ­ g o o k rę g o w e j k o m is ji w y b o rc z e j, o ra z z 4 -c h c z ło n k ó w i ty lu ż z a s tę p c ó w , p o w o ­ ły w a n y c h w p o ło w ie p rz e z w ła d z e a d - m :n s tr a c ji o g ó ln e j, a v r p o ło w ie p rz e z p rz e ło ż o n y c h g m in y .

P rz e w o d n ic z ą c y m lu b c z ło n k ie m k o ­ m is ji w y b o rc z e j m o ż e b y ć ty lk o w y b o r ­ c a d o S e jm u , w ła d a ją c y ję z y k ie m p o l­

s k im w s ło w ie i p iś m ie . W y b o rc a w p i­

s a n y n a lis tę k a n d y d a tó w n a p o s łó w tra c i p ra w o p ia s to w a n ia m a n d a tu p rz e -

n ie u w ie rz y te ln io n y c h o d p is ó w m e try k i u ro d z e n ia , k s ią ż e c z k i w o jsk o w e j, d y p lo ­ m u m a g is tra i ż y c io ry s u w in n i k a n d y d a c i p r z e s ła ć d o m in is te rs tw a k o m u n ik a c ji, b iu ro p e rs o n a ln e , W a rs z a w a , u l. C h a lu - b iń s k ie g o 4 .

...dfp-.jńskiego

S A L A Z E A N K A . W e d łu g o s ta in ic h d o । y o js k c z e rw o n y c h p ie c h o ta p o w s ta ń c z a p o o d p o w ie d n im p rz y g o to w a n iu te re n u p z e z a r ty le r ię i o p e ra c je lo tn ic z e , p o s u - n /ła s ię z n a c z n ie n a p rz ó d z d o b y w a ją c n ie s ie ń k w a te r y g łó w n e j w o jsk g e n .

F ra n c o , n a fro n c ie rz e k i E b ro ro z p o c z ę ­ ły s ię n a n o w o k rw a w e b o je . A ta k i w o js k n a ro d o w y c h w y m ie rz o n e s ą n a p o z y c je g ó rs k ie , d o m in u ją c e n a d d ro g a ­ m i d o F a ta r e lla i V e n ta C a m p e is in o s , z k tó ry c h n a jw a ż n ie js z a z n a jd u je s ię je ­ s z c z e w rę k a c h w o jsk c z e rw o n y c h , k tó re p r z e p r o w a d z iły ta m b a rd z o z n a c z n e u - m o c n ie n ia . W a lk i n a ty m -o d c in k u n a b ie ­ r a ją c o ra z b a rd z ie j c h a r a k te r u w a lk p o - z y c y n y ic h . p r z y c z y m z n a c z n y b a rd z o je s t u d z ia ł a r ty le r ii i lo tn ic tw a .

N o c y u b ie g łe j p o n fm o k o n tr a ta k u

w o d n ic z ą c e g o lu b c z ło n k a k o m isji w y ­ b o rc z e j.

K a n c le r z H itle r i p r e m ie r a n g ie ls k i C i b e r la in w r e z y d e n c ji k a n c le r s k ie j w B e r ­ c h te s g a d e n , w to w a r z y s tw ie m in is tra F u b h e n tr o p a i a m b a s a d o r a H e n d e r s o n a , p r z y h e r b a c ie , p o k tó r e j r o z p o c z ę ła s ię tr z y g o d z in n a r o z m o w a C h a m b e r la in a z H itle r e m

w s p r a w ie N ie m c ó w s u d e c k ic h .

B E R L IN . Z p o g ra n ic z a n ie m ie c k o - c . e s k ie g o d o n o sz ą , ż e o n e g d a j ra n o k o ło ą o d z . 4 5 0 d o s z ło d o s tr z e la n in y p o m ię ­ d z y c z e s k ą s tr a ż ą g ra n ic z n ą , k tó r a o tw o ­ rz y ła o g ie ń n a u c h o d ź c ó w n ie m ie c k o -s u - d c c k lc h , a o b o w ią z a n y m i d o s łu ż b y w o j-

s z e re g rs o z y c y j i lin ii o k o p ó w ,

P A R Y Ż N IE Z A D O W O L O N Y I Z A ­ N I E P O K O J O N Y P O S T A W Ą P O L S K I W S P R A W I E Ś L Ą S K A C IE S Z Y Ń S K .

P A R YrŻ . O p in ia p u b lic z n a F r a n c ji i p r a s a p a r y s k a z d u ż y m n ie z a d o w o le ­ n ie .n i p e w n y m z a n ie p o k o je n ie m , a je d -

to c z s. i‘le z c o ra z w ię k sz ą u w a g ą i z a in - te rc c w a n ie m ś le d z i in fo rm a c je , d o ty ­ c z ą c e s ta n o w is k a P o ls k i w s p ra w ie C z e c h o s ło w a c ji. W s z y s tk ie n ie m a l d z ie n ­ n ik i p rz y n o s z ą g ło s y p r a s y p o ls k ie j i d o - n ie s ie n ia o p rz e b ie g u w ie c u v / K a to w i­

c a c h p o d a n e p rz e z H a v a s a ,

s k o w e j N ie m c a m i s u d e c k im i, k tó rz y w m u n d u ra c h i z b ro n ią o d d a lili s ię o d o d d z ia łó w w o js k o w y c h i w ra z z p o z o ­ s ta ły m i u c h o d ź c a m i u s iło w a li d o s ta ć s ię n a te r y to r iu m R z e s z y . U c h o d ź c y , w te j lic z b ie w ie le k o b ie t i d z ie c i, p e łz a ją c , s ta r a li s ię d o trz e ć n a te re n R z e s z y . N a o g ie ń te n o d p o w ie d z ia ło 9 ż o łn ie rz y n ie - m ie c k o -s u d e c k ic h z p u łk u p ie c h o ty c z e s ­ k ie j w T ra u te n a u , k tó rz y ru s z y li n a c z e sk i b u d y n e k c e ln y , s k ą d s z e d ł n a js il­

n ie js z y o g ie ń k a ra b in ó w m a s z y n o w y c h i rz u c ili g r a n a ty rę c z n e , p o w o d u ją c p o ż a r b u d y n k u . W p ło n ą c y m u rz ę d z ie c e ln y m p o z o s ta ł z a b ity o d w y b u c h u g r a ­ n a tó w ż a n d a rm . J e d e n ż a n d a rm c z e s k i i je d e n u rz ę d n ik s k a rb o w y z o s ta li p rz e z ż o łn ie rz y s u d e c k ic h ro z b ro je n i i w z ię c i d o n ie w o li.

W p o n ie d z ia łe k w ie c z o re m d o m ia sta S e id e n b u rg (n a te re n ie R z e sz y ) n a d e s z ły w ia d o m o ś c i, ż e d o B e rz d o rf n a te re n ie S u d e tó w p rz y b y ł s iln y o d d z ia ł c z e sk i m ilic ji k o m u n is ty c z n e j .p rz e b ra n e j w m u n d u ry w o jsk o w e . O d d z ia ł, s k ła d a ją ­ c y s ię z k ilk u s e t lu d z i, s k ie ro w a ł s ię w p ro s t n a S e id e n b u rg i p o c z ą ł o s trz e li­

w a ć b u d y n e k n ie m ie c k ie j s tr a ż y g ra n ic z ­ n e j i u rz ą d c e ln y . O d d z ia ł c z e s k i p r z e ­ k ro c z y ł g ra n ic ę o g o d z . 5 ,5 0 n a d ra n e m . N ie m ie c k a s tr a ż g ra n ic z n a n ie d o p u ś c iła n a p a s tn ik ó w d o m ia s ta ,m im o to je d n a k o s trz e liw a li o n i m ia sto w c ią g u g o -d z in y o g n ie m k a ra b in ó w rę c z n y c h i m a s z y n o - w y c h . O fia rą ty c h s tr z a łó w p a d ło 2 -c h c ię ż k o ra n n y c h , a 1 5 lż e j. W s z y sc y r a n ­ n i s ą c z ło n k a m i s tr a ż y g ra n ic z n e j. R a ­ d ły te ż o fia ry n o s tro n ie c z e s k ie j. L ic z ­ b a o fia r n ie m o ż e b y ć u s ta lo n a , g d y ż C z e si, w y c o fu ją c s ię z a b ra li z e s o b ą ra n n y c h .

11——

śwśata

B E R L IN . J a k s ię o k a z u je , o d p ie r­

w s z y c h d n i L p c a z o s ta ła u ru c h o m io n a b e z p o ś re d n ia lin ia te le fo n ic z n a , łą c z ą c a g a b in e t k a n c le rz a H itle r a w B e rlin ie i B e rc h te s g a d e n z g a b in e te m M u s s o lin ie g o w R z y m ie ,

© V ®

B U E N O S A IR E S O fia rą c y k lo n u w p ro w in c ji B u e n o s A ire s p a d ło 1 z a b i­

ty c h i 2 6 ra n n y c h . S z k o d y m a te r ia ln e s ą z n a c z n e .

(3)

Nr. 110 „GŁOS POMORZAYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S t r .

Wiadomości ciekawe biisiia i daleka

I'inilttWKHWłllllllinilllHIU:. t<?I. I «■ I Iłlim llllll »'IIHII dii.l INI | '!Hi I III 11 »lUiaillMHlMUl lir»«;nr.mn:i>«imiH.HlH»»MIWIimi«»«lttJHK!IIH«.-IMHiyillli»illł1!l||HII«HlUI!lIMIUtnHJttllWHKłlllHi iHUH ;. III^

Z zemsty dosypała do powideł

P A N P R E Z Y D E N T R . P . W M I N I ­ S T E R S T W I E S P R A W Z A G R .

szkła tłuczonego

T O R U Ń . P r z e d S . O . w T o r u n i u t o ­ c z y ł a s ię r o z p r a w a k a r n a p r z e c iw k o s ł u ­ ż ą c e j F e l ik s y K o ś c i e c h o w e j . J a k w y n i k a z r o z p r a w y ; s w e g o c z a s u K o ś c ie c h o w a s ł u ż y ła u p p . K u l e s z ó w . W i d o c z n i e m u - s i a la s ię s p r a w o w a ć n ie b a r d z o d o b r z e , s k o r o p a n i w y m ó w i ła j e j s ł u ż b ę . K r ó t k o j e d n a k p r z e d o d e j ś c i e m z e s ł u ż b y K o ś ­ c i e c h o w a s m a ż y ł a p o w i d ła , d o k t ó r y c h d o s y p a ł a p o t łu c z o n e g o s z k ł a i p o r c e la ­ n y . K o ś c ie c h o w a l ic z y ła s i ę z t y m , ż e k t o ś z d o m o w n i k ó w n a j e s i ę p o w id e ł z e s z k ł e m i c i ę ż k o z a c h o r u j e . A k t z e m s ty b y ł w ię c o b m y ś l o n y z p r e m e d y t a c j ą .

W o d e j ś c iu z e s ł u ż b y K o ś c ie c h o w e j n a j e j m i e j s c e p r z y b y ł a s ł u ż ą c a P l u s k i e - w ic z ó w n a . k t ó r a p o z j e d z e n i u p o w i d e ł c i ę ż k o z a c h o r o w a ł a . J a k s ię o k a z a ło p r z y c z y n ą c h o r o b y i s t r a s z n y c h b ó ló w b y ł o s z k ł o .

O s t a t n i o K o ś lc c c h o w a o d p o w i a d a ł a p r z e d s ą d e m o k r ę g o w y m , k t ó r y p o p r z e ­ p r o w a d z o n e j r o z p r a w i e s k a z a ł j ą n a 1 r o k w ię z ie n i a

W / k R S Z A W A . O n e g d a j w g o d z i n a c h p o p o ł u d n i o w y c h P a n P r e z y d e n t R z e c z y ­ p o s p o l i te j u d a ł s ię d o m in i s te r s t w a s p r . z a g r a n i c z n y c h , a b y w y s łu c h a ć r a p o r t u p . m in i s tr a B e c k a o s y t u a c j i m i ę d z y ­ n a r o d o w e j .

Młody fiialista nabierał kolegów krajowych i zagranicznych

D E M A R C H E W Ł O S K A W S P R A W I E Z Ą D A N P O L S K I C H 1 W Ę G I E R S K I C H L O N D Y N . A m b a s a d o r w ł o s k i h r a b i a G r a n d i o d w i e d z ił w c z o r a j m i n is t r a s p r . z a g r a n i c z n y c h l o r d a H a li t a x a , A m b a s a ­

d o r w ł o s k i w r o z m o w i e z l o r d e m H a li - f a x e m z n a c i s k i e m p o d k r e ś li ł k o n i e c z ­ n o ś ć c a ł k o w i te g o r o z w i ą z a n ia z a g a d n i e ­ n i a c z e s k o s ło w a c k i e g o i z e s z c z e g ó ln y m n a c i s k i e m p o p i e r a ł ż ą d a n i a w y s u n i ę t e p r z e z P o l s k ę i W ę g r y .

Z A W I E S Z E N I E W U R Z Ę D O W A N I U D Y R E K T O R A I Z B Y R Z E M I E Ś L N I­

C Z E J W T O R U N I U

T O R U Ń . Z r o z u m i a łe w r a ż e n i e w y w o ł a ła w i a d o m o ś ć o z a w ie s z e n i u w u r z ę d o ­ w a n i u d y r e k t o r a I z b y R z e m . w T o r u n i u p . B i s c h o f f a F r a n c i s z k a . N a t e m a t p r z y ­ c z y n z a w ie s z e n i a k u r s u j ą r ó ż n e w e r s j e - p r a w d z iw e i p e w n e d o t e j p o r y n i e s ą z n a n e .

T O R U Ń . P r z e d t o r u ń s k i m s ą d e m ’ g r o d z k i m o d p o w ia d a ł 1 7 - l e t n i E d m u n d M i c h a l s k i z T o r u n i a , o s k a r ż o n y o d o k o ­ n a n ie c a ł e g o s z e r e g u o s z u s t w f i l a te l i s ty ­ c z n y c h . J a k o m ło d y f i l a te l i s t a , a p r z y t y m b . s p r y tn y , w p a d ł n a p o m y s ł ł a t ­ w e g o z a r o b k u p r z e z s p r z e d a w a n i e , l u b w y m ie n ia n ie m a ł o w a r t o ś c i o w y c h z n a c z ­ k ó w z a p o ś r e d n ic t w e m k o r e s p o n d e n c ji . O s t a t n io z a p r o p o n o w a ł j e d n e m u z a g r a ­ n i c z n e m u f i l a t e l iś c i e s p r z e d a ż p o l s k ic h b . w a r t o ś c i o w y c h z n a c z k ó w z a p o b r a -

n ic m . S t a r y f i l a te l i s t a p o o d e b r a n i u p r z e s y ł k i s t w i e r d z i ł o s z u s t w o i n a t y c h m i a s t p o w i a d o m ił w ła d z e p o l s k i e . P i e n i ą d z e n a t y c h m i a s t w s t r z y m a n o , o d s y ł a ją c z p o w r o t e m , — M i c h a l s k i e g o z a ś a r e s z to ­ w a n o .

W w y n ik u p r z e p r o w a d z o n e j r o z p r a ­ w y z a o g ó ł e m 1 2 t a k i c h s p r a w e k M i­

c h a l s k ie g o s k a z a n o n a u m i e s z c z e n i e w z a k ł a d z ie p o p r a w c z y m a ż d o p e ł n o l e t - n o ś c i.

Mowa Wodza Naczelnego do Wołyniaków

,,P a n ie P r e z e s ie , P a n o w ie !

P r o s z ę m i w i e r z y ć , a m ó w ię t o n a ­ p r a w d ę s z c z e r z e , ż e m o ż n o ś ć s t a n i ę c i a w ś r ó d P a n ó w s p r a w ia m i i s to t n ą , s e r ­ d e c z n ą p r z y j e m n o ś ć . W y k o r z y s tu j ę p o - o y t m ó j n a ć w ic z e n ia c h w o j s k o w y c h a b y z w a m i , s y n a m i Z i e m i W o ł y ń s k ie j , s p ę d z ić c h w i l k i l k a . P o t e ż ż e j e s te ś c ie s y n a m i W o ły n i a n a d a j e w a m s p e c ja l n ą o c e n ę . P o z w o l ę s o b ie n a w i ą z a ć d o o k a z ji w o j s k o w e j . Ć w i c z e n i a w o j s k o w e , t o e g ­ z a m i n d l a w o j s k a , d l a p r a c y i s p r a w n o ś c i

u m i e j ę tn o ś c i o r g a n iz a c y j n e j. T o s p r a w ­ d z ia n j e g o w a r t o ś c i m o r a ln y c h , a w y p a n o w i e , p r a c o w n i c y i c z ł o n k o w i e O Z i'1 j e s te ś c ie p r z e d e g z a m in e m , k t ó r y b ę d z i e s p r a w d z i a n e m w a s z y c h z d o l n o ś c i o r g a ­ n i z a c y j n y c h , w a lo r ó w i w a r t o ś c i p r z e b o ­ j o w y c h . Ż y c z ę w a m z c a ł e g o s e r c a , a b y ś c ie t e n e g z a m i n z d a l i d o b r z e " .

P r z e m ó w ie n i e p r z y ję t e z o s ta ł o e n t u ­ z j a s ty c z n y m i o w a c ja m i n a c z e ś ć P a n a i M a r s z a łk a Ś m ig ł e g o - R y d z a .

e

47^3. Sprzedaż tylko w paczkach. — Wystrzegać się naśladownictw!

W Is

gdyż skracam czas prani i i zaledwie za kiika gro­

szy pracuję przez całą noc, usuwając w prosty i nieszkodliwy sposób brud z namoczonej bie­

lizny. Kto mnie stosuje jest bardzo zadowolony.

Żydzi uciekają z Karlsbaou

PRAGA, Z a j ś c i a w S u d e t a c h n a j ­ b a r d z i e j d a ł y s i ę o u c z u c w K a r l s b a d z i e d n i a 1 3 b m . P r z e z t r z y d n i t r w a ł y t a m r o z r u c h y s k i e r o w a n e p r z e c iw k o C z e c h o m i ż y d o m . W s z y s tk i e s k le p y ż y d o w s k i e i c z e s k i e z o s ta ł y z d e m o l o w a n e p r z e z m a ­ n i f e s t u ją c y c h N i e m c ó w s u d e c k i c h . N ie l i­

c z n i k u r a c ju s z e ż y d z i z o s ta l i p o b i c i i z a w e z w a n o i c h d o o p u s z c z e n i a u z d r o ­ w i s k a . K o m u n ik a c ja z K a r l s b a d e m j e s t n a d a l u t r u d n i o n a , p o n i e w a ż n a o k o ł o m i a s t a p r z y w y lo t o w y c h s z o s a c h u s t a ­ w i ły s i ę g r u p y N ie m c ó w , k t ó r z y o s t r z e - l i w u j ą i o b r z u c a ją k a m ie n i a m i a u t o b u s y z d ą ż a j ą c e w k i e r u n k u K a r ls b a d u .

W s o b o tę p o b it o k o r e s p o n d e n t a ,,D a i l y T e l e g r a p h " , k t ó r y j e c h a ł a u t o b u s e m , a b y z b a d a ć n a m i e j s c u s y t u a c j ę . P o c i ą g i o d j e ż d ż a ją c e , p r z e p e ł n i o n e s ą t ł u m a m i u c i e k a j ą c y c h C z e c h ó w i ż y d ó w . N a to ­ m i a s t z d ą ż a j ą c e w k i e r u n k u K a r l s b a d u s ą z u p e łn i e p u s t e . W n i e d z ie l ę p o c i ą g p o s p ie s z n y z P r a g i p r z y s z e d ł z u p e łn i e b e z p a s a ż e r ó w . P r z y je c h a ł o n i m t y l k o 5 - c h d z i e n n ik a r z y z a g r a n i c z n y c h , o r a z e s k o r t a p o l i c y j n a .

N I E M C Y N I E P E R T R A K T U J Ą Z R Z Ą D E M H O D Ż Y

P R A G A . W e d ł u g w i a d o m o ś c i z k ó ł p o i n f o r m o w a n y c h , r z ą d R z e s z y o ś w ia d ­ c z y ł c h a r g e d’a f f a i r e s C z e c h o s ł o w a c ji w

B e r liin ie , ( ż e n i e z a m ie r z a p r o w a d z i ć ż a d n y c h r o k o w a ń z o b e c n y m r z ą d e m C z e s k im .

O P I N I A C Z E S K A B U N T U J E S I Ę P R Z E C I W R O Z B I O R O W I

P R A G A . M im o , iż w i a d o m o ś c i p r z e ­ n i k a j ą c e d o k ó ł d z i e n n ik a r s k i c h z d a ją s ię w s k a z y w a ć n a u s tę p li w e s t a n o w is k o r z ą d u , w n a s t r o j a c h o p i n i i p u b l i c z n e j i w p r a s ie c z e s k ie j n a d a l u t r z y m u j e s ię t o n z d e c y d o w a n ie w r o g i w s z e lk i m p r o ­ j e k t o m p o d z i a ł ó w k r a ju i o p o w i a d a j ą c y s i ę n a d a l z a o b r o n ą t e r y t o r ió w r e p u b l ik i .

W id k a am ui

w Łucku

6 4 5 3

U r z ę d o w a a g e n c ja p o d a j e :

N a z a k o ń c z e n ie w i e lk i c h m a n e w r ó w w o ły ń s k i c h o d b y ł a s ię w Ł u c k u n a j w i ę k ­ s z a w h i s to r i i P o l s k i N i e p o d l e g łe j d e f i ­ l a d a w o j s k , k t ó r ą p r z y j ą ł N a c z e ln y W ó d z , M a r s z a ł e k Ś m ig ł y - R y d z .

D e f il a d a b ę d ą c a w s p a n i a ł ą m a n i ­ f e s t a c j ą g o t o w o ś c i z b r o j n e j R z e c z y p o ­ s p o l i t e j , ś c i ą g n ę ł a d o Ł u c k a o l b r z y m i e r z e z s z e l u d n o ś c i z t e r e n u c a łe g o W o ł y n i a

k t ó r a j u ż o d o n e g d a j z a c z ę ł a n a p ł y w a ć d o s t o l ic y w o je w ó d z tw a w r a z z o d d z i a ­ ł a m i w o j s k o w y m i , p o w r a c a j ą c y m i z ć w i­

c z e ń .

P r z e m a r s z w o j s k p r z e d N a c z e l n y m W o d z e m r o z p o c z ą ł s i ę o g c - d z in ie 9 i t r w a ł b e z p r z e r w y d o g o d z i n y 1 4 w ś r ó d n i e b y w a łe g o e n t u z j a z m u z g r o m a d z o n y c h t ł u m ó w , w z n o s z ą c y c h o k r z y k i n a c z e ś ć A r m ii i N a c z e ln e g o W o d z a .

Samochód najechał na policjanta

P O Z N A Ń . P r z y z b i e g u u l ic G ó r n a W i ld a i W a ł y K r ó l a J a g ie ł ły s a m o c h ó d o s o b o w y n a j e c h a ł n a p r z y s t a n k u t r a m w a ­ j o w y m n a p o s t e r u n k o w e g o S t a n is ł a w a K r y s to f i a k a . D o z n a ł o n z ł a m a n i a l e w e j

n o g i i p o g o t o w i e r a t u n k o w e p r z e w i o z ł o g o d o s z p i ta l a . K i e r o w c a s a m o c h o d u z o ­ s t a ł a r e s z to w a n y , a l b o w ie m s t w i e r d z o n o ,

ż e z n a j d o w a ł s ię o n w s t a n i c n i e t r z e ź w y m

N a z d j ę c i u s ł y n n a „ G w a r d i a N a r o d o w a " z D ę b o w c a , w y w o d z ą c a s w ó j d u c h o w y p o ­ c z ą t e k o d k o n f e d e r a t ó w b a r s k i c h i p o w s ta ń c ó w . O s t a tn i o o d b y ł y s i ę w D ę b o w c u p i ę k n e u r o c z y s t o ś c i d l a u c z c z e n i a „ G w a r d i i N a r o d o w e j " , p o d c z a s k t ó r y c h w y s t ę p o ­

w a l i „ G w a r d z i ś c i " w s w y c h h i s t o r y c z n y c h m u n d u r a c h .

caSeji Polski

W A R S Z A W A . J a n S c h r e i b e n , u r o ­ d z o n y w r . 1 S 9 6 , z z a w o d u s z y p e r , z a ­ m ie s z k a ł y o s ta t n io w G d y n i, z o s ta ł s k a ­ z a n y p r a w o m o c n y m w y r o k i e m n a k a r ę ś m i e r c i p r z e z p o w ie s z e n i e z a z b r o d n i ę s z p i e g o s t w a n a r z e c z j e d n e g o z p a ń s t w o ś c ie n n y c h . W y r o k w y k o n a n o w d n . 1 7 w r z e ś n i a 1 9 5 8 r . w S t a r o g a r d z ie .

N O W Y S Ą C Z . N a s z la k u k o l e j o w y m N o w y S ą c z — G r y b ó w w y d a r z y ł s ię n i e s z c z ę ś l i w y w y p a d e k . D w a j r o b o t n ic y J a n Z i ó ł e k i J a n R o l a , w i d z ą c n a d j e ż ­ d ż a j ą c y p o c i ą g , p r z e s z li n a s ą s ie d n i t o r . N i e z a u w a ż y l i, n i e s te t y , ż e i d r u g i m t o ­ r e m n a d j e ż d ż a p o c i ą g z N o w e g o S ą c z a . M a s z y n is t a n i e z d ą ż y ł z a h a m o w a ć , t a k n i e s z c z ę ś l iw i r o b o t n ic y u p a d l i n a - y - n y , d o s t a ją c s ię p o d k o ł a p o c i ą g u , k t ó r e o d c i ę ł y im g ło w y .

W y p a d e k t e n w y w o ła ł w s tr z ą s a j ą c e w r a ż e n i e w ś r ó d p a s a ż e r ó w p o c ią g u .

O L K U S Z . W B a r a n ó w k u g m . L u b o - r z y c a p o w . m i e c h o w s k i e g o w y b u c h ł p o ­ ż a r w s u s z a r n i p l a n ta t o r a t y to n i u J ó z e ­ f a K a c z m a r c z y k a . K a c z m a r c z y k w s z e d ł n a s t r y c h s u s z a r n i , c h c ą c z a m k n ą ć w e n ­ t y l a t o r . z a w c h o d z ą c y m j e d n a k z a m k n ę ­ ł y s ię d r z w i w s u f i c i e , z a g r a d z a j ą c m u p o w r o t n ą d r o g ę . K a c z m a r c z y k z n a l a z ł ś m ie r ć w p ł o m ie n i a c h . N a p o m o c o j c u p o s p i e s z y ł 1 6 - l e tn i s y n S t a n is ł a w , k t ó r y d o z n a ł c i ę ż k ic h p o p a r z e ń . W r a z z b u ­ d y n k i e m s p ł o n ą ł z a p a s t y t o n i u w a r t o ś ­ c i p r z e s z ł o 1 0 0 0 z ł.

„ N I E F O R T U N N Y A M A N T ...?

N i e p r z e w i d z a n y z g o ł a i n c y d e n t z a ­ s z e d ł w t e a t r z e a m a t o r s k im w W o r o c h - c ie w c z a s i e k o m e d y j k i ,,T r z e c h d o w y ­ b o r u " .

R o l ę j e d n e g o z a m a n tó w w s z t u c e t e j g r a ł n i e j . M ., k t ó r y w p e w n e j c h w ii s z tu k i m u s ia ł p o c a ł o w a ć s w ą u k o c h a n ą

O b e c n a n a s a l i ż o n a M . n a ” m o k te g o ż , w ta r g n ę ł a p r z y w y p e ł n io n e j p o b r z e g i w i d o w n i n a s c e n ę , w s z c z ę ł a k r z y 7 i s p o li c z k o w a ł a s w e g o m ę ż a i j e g o p a r ­ t n e r k ę .

O b e c n ie s k a r g a z n a la z ła s ię w s a d z i e p o n i e w a ż p a r t n e r k a p . M . w y s tą p i ła o z n i e s ł a w ie n i e .

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :