• Nie Znaleziono Wyników

Zastosowanie narzędzi komputerowych do projektowania oświetlenia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zastosowanie narzędzi komputerowych do projektowania oświetlenia"

Copied!
32
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Studia Podyplomowe

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

w ramach projektu

Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią

Zastosowanie narzędzi komputerowych do projektowania oświetlenia

mgr inż. Artur Gancarz

(2)

Zastosowanie

narzędzi komputerowych

do projektowania oświetlenia

Studia Podyplomowe EUEE

Efektywność energetyczna w układach oświetleniowych

Mgr inż. Artur Gancarz

(3)

Wprowadzenie

Referat rozwija tematykę techniki świetlnej i projektowania oświetlenia zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

Jest on kontynuacją wykładu:

”Fizyczne podstawy techniki świetlnej

Klasyfikacja źródeł światła i podstawowe własności fizyczne i aplikacyjne

Oprawy oświetleniowe

Przepisy i normy dotyczące oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego”

Plan referatu:

- przypomnienie najważniejszych wielkości i metod - wprowadzenie do komputeryzacji projektowania

i omówienie projektu oświetlenia,

- przykłady aplikacji, różnice i wspólne elementy w procesie obliczeniowym

- wnioski

(4)

Przypomnienie wybranych wielkości

ƒ ƒ Nat Nat ęż ęż enie o enie o świetlenia E [lx ś wietlenia E [lx – – lux] lux ]

ƒÆ ƒ Æ w danym punkcie powierzchni stosunek w danym punkcie powierzchni stosunek strumienia

strumienia ś ś wietlnego padaj wietlnego padaj ą ą cego na cego na elementarn

elementarną ą powierzchni powierzchni ę ę do warto do warto ś ś ci tej ci tej elementarnej powierzchni,

elementarnej powierzchni,

dA E = d Φ

ƒ ƒ strumie strumie ń ń ś ś wietlny wietlny Φ Φ [ [ lm lm – – lumen] lumen]

ƒ ƒ Æ Æ wielko wielko ść ść wyprowadzona ze strumienia wyprowadzona ze strumienia energetycznego przez ocen

energetycznego przez ocenę ę dział dzia łania ania

promieniowania na normalnego obserwatora

promieniowania na normalnego obserwatora

(5)

Przypomnienie wybranych wielkości

ƒ ƒ świat ś wiat ł ł ość o ść źr ź r ód ó d ł ł a w okreś a w okre ś lonym kierunku Iv [ lonym kierunku Iv [ cd cd - - kandela] kandela]

ƒÆ ƒ Æ stosunek strumienia stosunek strumienia ś ś wietlnego wietlnego d d Φ Φ

vv

wysy wysy ł ł anego przez anego przez ź ź r r ód ó dł ło o ś świat wiat ł ł a w elementarnym ką a w elementarnym k ą cie przestrzennym dΩ cie przestrzennym d Ω w danym kierunku do warto

w danym kierunku do warto ś ś ci tego elementarnego k ci tego elementarnego k ą ą ta ta przestrzennego,

przestrzennego,

= Φ d I

V

d

V

ƒ ƒ wska wska ź ź nik oddawania barw [- nik oddawania barw [ -] ]

ƒ ƒ Æ Æ wsp wsp ó ó łczynnik, kt ł czynnik, kt ó ó ry okre ry okre ś ś la na ile wraż la na ile wra żenia barw enia barw wzbudzone po o

wzbudzone po o ś ś wietleniu danej kolorowej powierzchni wietleniu danej kolorowej powierzchni okre okre ś ś lonym lonym ź ź r r ó ó d d ł ł em em ś ś wiat wiat ł ł a s a s ą ą zgodne z wra zgodne z wra ż ż eniami po eniami po

oś o świetleniu tej powierzchni wietleniu tej powierzchni ś ś wiatł wiat łem cia em ciał ła doskonale czarnego a doskonale czarnego o tej samej temperaturze barwowej

o tej samej temperaturze barwowej

(bardzo dobre oddawanie jest przy Ra>80)

(bardzo dobre oddawanie jest przy Ra>80)

(6)

Przykłady światłości źródeł

(7)

Przypomnienie wybranych wielkości

ƒ ƒ skuteczno skuteczno ść ść ś ś wietlna C [lm wietlna C [ lm/W] /W]

ƒ ƒ Æ Æ stosunek strumienia stosunek strumienia ś ś wietlnego wysy wietlnego wysy łanego ł anego przez

przez ź ź r r ó ó d d ł ł o do pobieranej przez nie mocy, tj. o do pobieranej przez nie mocy, tj.

efektywno

efektywno ść ść energetyczna energetyczna ź ź r r ó ó d d ł ł a a

ƒ ƒ sprawność sprawno ść oprawy η oprawy η [zwykle w %] [zwykle w %]

ƒÆ ƒ Æ stosunek strumienia stosunek strumienia ś ś wietlnego wietlnego Φ Φ wychodz

wychodz ą ą cego z oprawy o cego z oprawy o ś ś wietleniowej do wietleniowej do strumienia

strumienia ś ś wietlnego wysy wietlnego wysy łanego przez ł anego przez ź ź r r ó ó d d ł ł o o świat ś wiat ł ł a a Φ Φ

0 0

!!! !!! – – to charakteryzuje dobrych to charakteryzuje dobrych

producent

producent ó ó w i ma ogromny wp w i ma ogromny wp ł ł yw na efektywno yw na efektywno ść ść

(8)

Zobrazowanie zależności pomiędzy

podstawowymi wielkościami

(9)

Przypomnienie metod obliczeniowych

ƒ ƒ Cel o Cel o ś ś wietlenia i dobrego projektu wietlenia i dobrego projektu

ƒÆ ƒ Æ ź ź r r ó ó d d ł ł a o a o ś ś wietlenia u wietlenia u ż ż ywane s ywane s ą ą do zapewnienia do zapewnienia komfortu pracy wzrokowej, z gwarancj

komfortu pracy wzrokowej, z gwarancją ą ł ł atwego atwego postrzegania cech obserwowanych przedmiot

postrzegania cech obserwowanych przedmiot ó ó w, w,

ƒ ƒ Æ Æ stworzenie optymalnych warunkó stworzenie optymalnych warunk ów odpoczynku, w odpoczynku,

ƒÆ ƒ Æ przy projekcie eliminacja negatywnych czynnik przy projekcie eliminacja negatywnych czynnik ó ó w: w:

ƒ ƒ - - ol ol ś ś nienia, nienia,

ƒ ƒ - - nieodpowieniej nieodpowieniej barwy ś barwy świat wiat ł ł a, a,

ƒ ƒ - - niewystarczaj niewystarczaj ą ą ce oddawanie barw, ce oddawanie barw,

ƒ- ƒ - nieró nier ównomierno wnomierność ść oś o ś wietlenia wietlenia

ƒ ƒ - - optymalizacja koszt optymalizacja koszt ów energii i inwestycyjnych. ó w energii i inwestycyjnych.

(10)

Metoda sprawności

ƒ ƒ stosowana do oblicze stosowana do oblicze ń ń oś o św w. Og . Ogó ó lnego wn lnego wn ę ę trz trz z jasnymi

z jasnymi ś ś cianami i sufitem odbijaj cianami i sufitem odbijaj ą ą cymi du cymi du żą żą cz cz ęść ęść świat ś wiat ła. ł a.

ƒÆ ƒ Æ oblicza si oblicza si ę ę ca ca ł ł kowity strumie kowity strumie ń ń ś ś wietlny, jaki powinny wietlny, jaki powinny wytworzy

wytworzyć ć ź ź r r ód ó d ł ł a ś a ś wiat wiat ła (oprawy), w celu osi ł a (oprawy), w celu osią ągni gni ę ę cia cia wymaganego nat

wymaganego nat ęż ęż enia o enia o ś ś wietlenia wietlenia

ƒ ƒ S S – – powierzchnia o powierzchnia o ś ś wietlana, wietlana, P*Q P*Q

ƒK ƒ K – – wsp. Zapasu, wsp . Zapasu,

ƒ ƒ Eś E ś r r – – wynika z odp. Przepis wynika z odp. Przepis ów ó w

ƒη ƒ η

osos

– – sprawność sprawno ść pomieszczenia pomieszczenia

os cała śr

K S

E η

= ⋅

Φ

(11)

Metoda sprawności

ƒ ƒ η η os os – – sprawno sprawno ść ść pomieszczenia, zale pomieszczenia, zale ż ż y od: y od:

- - rodzaju opraw oś rodzaju opraw o ś wietleniowych, wietleniowych,

- - wymiaró wymiar ó w pomieszczenia i wysokoś w pomieszczenia i wysoko ści opraw i p ci opraw i pł łaszczyzny aszczyzny roboczej

roboczej

- - tzw. ekwiwalentnych wspó tzw. ekwiwalentnych wsp ół łczynnik czynnikó ów odbicia w odbicia ś ścian, sufitu i cian, sufitu i podł pod łogi, zwykle przyjmowa ogi, zwykle przyjmował ło si o się ę: :

* bia

* bia łe lub bardzo jasne ł e lub bardzo jasne ρ=0,7 ρ =0,7

* jasne

* jasne ρ=0,5 ρ =0,5

* ś * ś rednio jasne rednio jasne ρ=0,3 ρ =0,3

* ciemne barwy

* ciemne barwy ρ=0,1 ρ =0,1

ƒ ƒ maj maj ą ą c powy c powy ż ż sze dane, z tablic w katalogach opraw, odczytuje sze dane, z tablic w katalogach opraw, odczytuje si si ę ę warto warto ść ść sprawno sprawno ś ś ci o ci o ś ś wietlenia, a nast wietlenia, a nast ę ę pnie oblicza pnie oblicza

wymagan

wymaganą ą liczbę liczb ę źr ź r ó ó deł de ł świat ś wiatł ła a n= n= Φ Φ

całcałaa

/ / Φ Φ

opropr

n n ekw n

S S

S

S S

S

+ +

+

+ +

= +

...

...

2 1

2 2 1

1

ρ ρ

ρ ρ

) ( P Q h

Q w P

+

= ⋅

(12)

Metoda mocy jednostkowej

ƒ ƒ stosowana do obliczania natęż stosowana do obliczania nat ężenia o enia o ś ś wietlenia w wietlenia w pomieszczeniach og

pomieszczeniach og ólnych o znacznej powierzchni, gdy ó lnych o znacznej powierzchni, gdy oprawy s

oprawy s ą ą roz roz ł ł oż o żone r one ró ównomiernie wnomiernie

ƒ ƒ Æ Æ polega na okre polega na okre ś ś leniu mocy ź leniu mocy źr r ó ó deł de ł P P

cacałała

(opraw) oś (opraw) o świetlenia wietlenia ogó og ólnego na podstawie warto lnego na podstawie wartoś ś ci mocy jednostkowej W/m2 dla ci mocy jednostkowej W/m2 dla danego nat

danego natęż ęż enia oś enia o świetlenia danym typem wietlenia danym typem ź ź r r ód ó dł ła i oprawy, a i oprawy,

ƒ ƒ Æ Æ p p

ww

- - odczytuje się odczytuje si ę z tabel w poradnikach, wyznaczonych na z tabel w poradnikach, wyznaczonych na podstawie do

podstawie doś świadcze wiadczeń ń w istnieją w istniej ących instalacjach cych instalacjach

opr cała w

n p P S

(13)

Metoda strumienia jednostkowego

ƒ ƒ stosowana na etapie zał stosowana na etapie za ł oż o że eń ń techniczno techniczno - - ekonomicznych

ekonomicznych

ƒÆ ƒ Æ pozwala okreś pozwala okre ś li li ć ć liczbę liczb ę opraw do ogó opraw do og ólnego lnego oś o ś wietlenia, wietlenia,

ƒÆ ƒ Æna podstawie strumienia na 1m2 powierzchni oraz na podstawie strumienia na 1m2 powierzchni oraz wielko

wielkoś ści tej powierzchni, pozwala okre ci tej powierzchni, pozwala okreś ś li li ć ć łą łą czny czny strumie

strumie ń ń potrzebny do uzyskania nat potrzebny do uzyskania nat ęż ęż enia E enia E śr=100 lx ś r=100 lx , ,

ƒÆ ƒ Æ korzystają korzystaj ąc z tabel w poradnikach dla danego typu c z tabel w poradnikach dla danego typu oprawy i wysoko

oprawy i wysoko ś ś ci zawieszenia oraz powierzchni ci zawieszenia oraz powierzchni pomieszczenia szacuje si

pomieszczenia szacuje się ę ilość ilo ść opraw n, opraw n,

ƒÆ ƒ Ægdy nat gdy natęż ężenie E pomieszczenia jest r enie E pomieszczenia jest ró óż żne od 100 lx, to ne od 100 lx, to proporcjonalnie zmienia si

proporcjonalnie zmienia się ę wartość warto ść strumienia strumienia jednostkowego na m2 i wylicza inn

jednostkowego na m2 i wylicza inn ą ą ilo ilo ść ść opraw. opraw.

(14)

Metoda punktowa

ƒ ƒ przy obliczeniach „ przy obliczeniach „na piechot na piechotę ę ” ” stosowana jest do stosowana jest do pomieszcze

pomieszcze ń ń bez odbi bez odbi ć, z ciemnymi ć , z ciemnymi ś ś cianami oraz cianami oraz oś o świetlenia dr wietlenia dró óg (na zewn g (na zewną ątrz) trz)

ƒÆ ƒ Æ polega na obliczaniu nat polega na obliczaniu nat ęż ęż enia o enia o ś ś wietlenia w wietlenia w pojedynczym punkcie,

pojedynczym punkcie,

ƒÆ ƒ Æ do obliczenia o do obliczenia o ś ś wietlenia w ca wietlenia w ca ł ł ym pomieszczeniu ym pomieszczeniu konieczne jest obliczanie w wielu punktach,

konieczne jest obliczanie w wielu punktach,

ƒÆ ƒ Æ metoda wymagaj metoda wymagaj ą ą ca du ca du ż ż ego nak ego nak ł ł adu oblicze adu oblicze ń ń i i znacznej liczby danych (odleg

znacznej liczby danych (odległ ł oś o ś ci, ci, ś ś wiatł wiat ł o o ś ś ci dla wielu ci dla wielu k k ą ą t t ó ó w padania strumienia w padania strumienia ś ś wietlnego itd.), wietlnego itd.),

ƒ ƒ Æ Æ pozwala na obliczenie nat pozwala na obliczenie nat ęże ęż e ń ń i r i r ównomierno ó wnomierno ści ś ci

o o ś ś wietlenia E wietlenia E min min / / E E śr ś r , ,

(15)

Metoda punktowa

ƒ ƒ podstawowym wzorem jest obliczenie natęż podstawowym wzorem jest obliczenie nat ężenia enia o o ś ś wietlenia wietlenia „ „ e e ” ” w wybranym punkcie w wybranym punkcie „ „ A A ” ” od jednej od jednej oprawy nr

oprawy nr „ „1 1” ”

α

α2

cos

1

_

r

e

A

= I

e

A_1

r

I

α

h

A α

Z

1

α

α

α 3

1 2

_

cos

h e

A

= I

α cos r = h

(16)

Metoda punktowa

ƒ ƒ gdy punkt „ gdy punkt „ A” A ” jest oś jest o świetlany przez wietlany przez „ „ n n ” ” ź ź ró r óde de ł ł nale nale ż ż y obliczyć y obliczy ć natęż nat ężenie enie „ „ E” E ” w punkcie w punkcie „A „ A” ” jako jako sum sum ę ę natęż nat ęże eń ń „e „ e” ” od wszystkich ź od wszystkich źr ró óde deł ł

ƒ ƒ natęż nat ężenie o enie oś świetlenia w ca wietlenia w ca łym pomieszczeniu ł ym pomieszczeniu wyznacza si

wyznacza się ę w wielu punktach, dzielą w wielu punktach, dziel ąc pomieszczenie c pomieszczenie na wiele prostok

na wiele prostoką ąt tó ów/kwadrat w/kwadrat ów i wyznaczaj ó w i wyznaczają ąc w ich c w ich ś ś rodkach nat rodkach nat ęż ęż enia o enia o ś ś wietlenia wietlenia „ „ E E ” ”

ƒ ƒ ostatnim krokiem jest przeliczenie natęż ostatnim krokiem jest przeliczenie nat ężenia enia

oś o świetlenia wietlenia proporcjonalnie proporcjonalnie na strumień na strumie ń rzeczywisty rzeczywisty ź ź r r ód ó dł ł a, gdyż a, gdy ż obliczony uprzednio jest dla tzw. obliczony uprzednio jest dla tzw.

standardowego strumienia 1000

standardowego strumienia 1000 lm lm (krzywa (krzywa

ś ś wiat wiat ł ł oś o ści, z kt ci, z kt órej odczytujemy I ó rej odczytujemy I α α jest dla 1000 lm jest dla 1000 lm

(17)

17

Metody - podsumowanie

Cz Cz ęść ęść z nich wymaga umiarkowanej ilo z nich wymaga umiarkowanej ilo ś ś ci ci danych i obliczenia s

danych i obliczenia są ą proste (korzysta się proste (korzysta si ę z tabel i urz

z tabel i urzą ądze dzeń ń licz licz ą ą cych) cych) Metoda punktowa wymaga do

Metoda punktowa wymaga do ść ść du du ż ż ej ej ilo ilo ś ś ci danych i oblicze ci danych i oblicze ń ń . .

Jeszcze kilkana

Jeszcze kilkana ś ś cie lat temu... cie lat temu...

W latach 80

W latach 80 - - tych... tych...

I wcze

I wcze ś ś niej... niej...

(18)

Komputeryzacja projektowania

Postęp techniczny znajduje odzwierciedlenie w metodach projektowania oświetlenia.

Techniki komputerowe umożliwiają:

• znaczne poszerzenie wariantów rozwiązań projektowych,

• pozwalają na optymalizację zadania

projektowego z punktu widzenia różnych celów (np. efektywności energetycznej),

• uzyskuje się wyższej jakości projekty

• skracany jest czas projektowania.

(19)

Komputeryzacja projektowania

Systemy projektowania dzieli się na:

- systemy komputerowego wspomagania CAD - Computer Aided Design, - systemy projektowania automatycznego.

W systemach komputerowego wspomagania projektowania:

• nie jest wyeliminowana rola projektanta, nadal człowiek podejmuje decyzje co do rozwiązań, parametrów czy zakresu obliczeń.

• rola komputera i oprogramowania ogranicza się do przechowywania danych, wykonywania obliczeń pomocniczych na podstawie algorytmów oraz do edycji wyników.

• można optymalizować projekt przez porównywanie rozwiązań,

• programy CAD bardzo szybko wykonują obliczenia, które wymagają dużego nakładu pracy.

W programach komputerowych możemy sobie pozwolić na

pogłębienie szczegółowości projektu i uzyskanie lepszego

efektu/wyniku.

(20)

Komputeryzacja projektowania

Programy komputerowe do wspomagania projektowania były opracowywane często do użytku własnego w celu

rozwiązywania niepowtarzalnych problemów przy

projektowaniu (np. zawsze inne pomieszczenie, droga, hala).

(21)

Komputeryzacja projektowania Szybki rozwój elektroniki i wzrost mocy

obliczeniowej komputerów osobistych pozwoliły na zestandaryzowanie bibliotek programistycznych i katalogów producentów. Przeciętny komputer

posiada wystarczające parametry do uruchomienia programu do wspomagania projektowania.

Wymierne efekty przy projektowaniu

komputerowym dają także urządzenia peryferyjne:

- monitory o dużej przekątnej ekranu i rozdzielczości;

- plotery i drukarki o formatach od A-4 do A-0;

- digitizery, skanery.

(22)

Komputeryzacja projektowania

W Polsce najpopularniejszymi programami do obliczania oświetlenia elektrycznego są programy:

• DIALux,

• Relux,

• Calculux.

Programy występują w wielu wersjach, do projektowania oświetlenia wnętrz i ulic, fasad budynków i iluminacji

artystycznych.

Pierwsze wersje programów były w połowie lat 90-tych, po których nastąpił znaczący rozwój w latach 2000.

Obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych

(23)

Komputeryzacja projektowania

Producenci programów nie udostępniają danych i

algorytmów, na podstawie których programy obliczają oświetlenie. Można tylko wyciągać wnioski, że są to

pochodne metody punktowej i nieomówiona tutaj metoda luminancji (obliczenia brył światłości i luminancji na

powierzchni).

Zmieniono podejście od lat 90-tych do bazy katalogów:

• Wiodący producenci źródeł i opraw są umieszczani w bazach programów,

• brak ograniczeń do jednego producenta,

• standardowy zapis i format danych w bazie pozwala na wczytywanie informacji nawet mniej spotykanych opraw innych firm

• Możliwe jest edytowanie danych opraw i tworzenie

ciekawych opracowań w porozumieniu z producentami.

(24)

Komputeryzacja projektowania

Sprzęgnięto, w wersjach profesjonalnych programów, z całymi systemami CAD (nakładki AutoCAD itp.),

wizualizacji, efektów obliczeń w postaci graficznej.

Nastąpiła ewolucja interfejsów programów:

• stały się bardziej przyjazne,

• intuicyjne,

• zwiększono liczbę katalogów

opraw,

(25)

Komputeryzacja projektowania

• wprowadzono elementy

wyposażenia – obiektów (szafy, stoły, okna, krzesła, nawet kwiaty i rzeczy drobne),

• pomieszczenia mogą być o

najbardziej wyszukanym kształcie i nachyleniu płaszczyzn ścian i sufitów,

• wprowadzono możliwość podziału obwodów lamp na podstawowe i

awaryjne/ewakuacyjne (nie świecące normalnie),

• można wprowadzać modyfikacje

dowolnego elementu w przestrzeni

3D przeciągając go na ekranie.

(26)

ƒ ƒ Nie znamy metody w programach. Czy liczą Nie znamy metody w programach. Czy licz ą dobrze?

dobrze?

ƒ ƒ Dla tego samego pomieszczenia wykonano Dla tego samego pomieszczenia wykonano obliczenia programami komputerowymi oraz obliczenia programami komputerowymi oraz metod

metodą ą punktow punktow ą ą

– – Wysokość Wysoko ść h=4,5m, h=4,5m, – – D ł ugość ugo ść P=12m, P=12m, – – Szerokość Szeroko ść Q=5m Q=5m

– – P łaszczyzna pracy na wysoko aszczyzna pracy na wysoko ści 0,85m, ś ci 0,85m,

– – Oprawy 2x39W (podwó Oprawy 2x39W (podw ójna jna ś świetl wietló ówka) o krzywej wka) o krzywej rozsy

rozsył łu podanej na rysunku na wcze u podanej na rysunku na wcze śniejszych ś niejszych slajdach

slajdach

Przykład obliczeniowy - dane

(27)

Przykład obliczeniowy - wyniki

ƒ ƒ W programach W programach

wybrano optymaln wybrano optymaln ą ą liczb

liczbę ę 12 opraw. 12 opraw.

0,66 373

203 308

ŚREDNIO

0,65 380

195 300

Metoda punktowa

0,62 348

177 287

RELUX

0,65 385

209 320

CALCULUX

0,72 385

231 323

DIALUX

E

min

/E

śr

E

max

[lx]

E

min

[lx]

E

śr

[lx]

(28)

Przykład obliczeniowy nr 2

ƒ ƒ Pomieszczenie „ Pomieszczenie „L L”

–– WysWys/szer/szer/d/dług 3m/4m/6m,ług 3m/4m/6m, –– CalculuxCalculux nie oblicza nie oblicza

nietypowych pomieszcze nietypowych pomieszczeńń –– Oprawy 4x19WOprawy 4x19W

(4 x

(4 x świetlświetlóówka)wka)

–– PłPłaszczyzna pracy na aszczyzna pracy na wysoko

wysokośści podci podłłogi,ogi, –– oprawy przy suficieoprawy przy suficie

0,75 386

231 309

DIALUX

E

min

/E

śr

E

max

[lx]

E

min

[lx]

E

śr

[lx]

(29)

Wnioski

ƒ ƒ Proces projektowania wymaga uwzglę Proces projektowania wymaga uwzgl ędnienia szeregu dnienia szeregu norm i przepis

norm i przepisó ó w w

ƒ ƒ Metody komputerowe pozwalają Metody komputerowe pozwalaj ą na szybkie i na szybkie i

wielokrotne obliczenia w celu optymalizacji liczby i wielokrotne obliczenia w celu optymalizacji liczby i typó typ ó w lamp w lamp

ƒ ƒ Niezast Niezast ą ą pione w procesie optymalizacji zu pione w procesie optymalizacji zu ż ż ycia energii ycia energii w przysz

w przyszł ło o ści jest wariantowe obliczanie dla r ś ci jest wariantowe obliczanie dla r ó ó żnych ż nych typó typ ó w opraw, ź w opraw, źr ó deł de ł i ich rozmieszczenia i ich rozmieszczenia

ƒ ƒ Brak wspomagania komputerowego w latach przed 90- Brak wspomagania komputerowego w latach przed 90 - tymi nie pozwala

tymi nie pozwalał ł na wybó na wyb ó r optymalnego ukł r optymalnego uk ładu adu

o ś wietlenia, przyjmowano ró wietlenia, przyjmowano r óż żne wsp ne wspó ół ł czynniki zapasu czynniki zapasu (co zwi

(co zwię ększa kszał ło koszt inwestycyjny i eksploatacyjny) o koszt inwestycyjny i eksploatacyjny)

(30)

Wnioski

ƒ ƒ Dla danego typu pomieszczenia konieczne jest wybranie Dla danego typu pomieszczenia konieczne jest wybranie odpowiedniego programu i/lub metody obliczeniowej odpowiedniego programu i/lub metody obliczeniowej

ƒ ƒ Uproszczone metody (strumienia/mocy jednostkowej) Uproszczone metody (strumienia/mocy jednostkowej) doskonale sprawdzaj

doskonale sprawdzają ą si si ę ę na etapie za na etapie za ło ł o że ż ń techniczno techniczno - - ekonomicznych do oszacowania koszt

ekonomicznych do oszacowania kosztó ó w instalacji w instalacji

ƒ ƒ R óż żnice w wynikach program nice w wynikach programó ów komputerowych w komputerowych wynikaj

wynikają ą z zaimplementowanych metod obliczeniowych z zaimplementowanych metod obliczeniowych

ƒ ƒ Odpowiedzialny inwestor/projektant po wykonaniu Odpowiedzialny inwestor/projektant po wykonaniu instalacji wykonuje pomiary u

instalacji wykonuje pomiary uż żytkowanych pomieszcze ytkowanych pomieszczeń ń

ƒ ƒ Programy komputerowe uł Programy komputerowe u łatwiaj atwiają ą pracę prac ę, ale nie , ale nie zwalniaj

zwalniają ą z myś z my ślenia, projektant musi bra lenia, projektant musi brać ć odpowiedzialno

odpowiedzialno ść ść za otrzymane wyniki i umie za otrzymane wyniki i umie ć ć je je

(31)

31

Literatura

ƒ ƒ [1] Siwik [1] Siwik A. i inni „ A. i inni „Laboratorium elektroenergetyki Laboratorium elektroenergetyki przemys

przemysł łowej owej” , skrypt AGH nr 1533, Krakó , skrypt AGH nr 1533, Krak ów 1997 w 1997

ƒ ƒ [2] Strzał [2] Strza łka J., Strojny J., ka J., Strojny J., „ „Projektowanie urz Projektowanie urzą ądze dzeń ń elektroenergetycznych

elektroenergetycznych” ”, wyd. VII, skrypt AGH, Krak , wyd. VII, skrypt AGH, Krakó ów 2008 w 2008

ƒ ƒ [3] Rudkowski W., „ [3] Rudkowski W., „Obliczenia parametr Obliczenia parametró ów o w oś świetlenia wietlenia elektrycznego wn

elektrycznego wnę ętrz trz” ”, pracy dyplomowa AGH, Krak , pracy dyplomowa AGH, Krakó ów 2011 w 2011

ƒ ƒ [4] Praca zbiorowa, „ [4] Praca zbiorowa, „Poradnik in Poradnik inż ż yniera elektryka yniera elektryka ”, Tom. 3, , Tom. 3, WNT,

WNT, W W- -wa wa 1997 1997

ƒ ƒ [5] [5] Niest Niest ę ę pski pski S., Parol M. i inni, S., Parol M. i inni, Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne budowa, projektowanie i eksploatacja

budowa, projektowanie i eksploatacja” ”, Pol. Warszawska, 2001 , Pol. Warszawska, 2001

ƒ ƒ [6] Suró [6] Sur ówka I. wka I. „ „Oprogramowanie CAD/CAE w procesie Oprogramowanie CAD/CAE w procesie projektowania instalacji i urz

projektowania instalacji i urzą ądze dzeń ń elektrycznych” elektrycznych ”, , Elektroinstalator

Elektroinstalator 2/2007, 3/2007 2/2007, 3/2007

(32)

Dziękuję za uwagę ...

Cytaty

Powiązane dokumenty

This volume presents articles devoted to the forensic examination of handwriting and signatures, degree of conclusiveness of expert opinions issued in this area based on

In compliance with the principle of subsidiarity of intercountry adoption, the adop- tion that entails the child’s relocation to another country refers to the substitute means of

Może warto więc trochę spuścić z tonu i na zachętę Arystotelesa spojrzeć nieco bardziej przyziemnie. Musimy stać się fi lozofami – poucza Stagiryta – jeżeli chcemy

Machniewski J., Nowak B.: Application of genetic algorithms for designing and optimization of electronic circuits. XIV National Conference - Circuit Theory and

Powyższe składki opłacane będą od ustalonej na dany rok kalendarzowy podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, na której

Podczas projektowania kabiny maszynisty, do istniejącej konstrukcji pomieszczenia wstawiono wirtualnego manekina, któremu nadano odpowiednie cechy [2], Dostosowując

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych, będących symulacjami badań modelowych nośności jednorodnego, niespoistego podłoża gruntowego, ograniczonego

Stan każdego osobnika p 6 P jest określony przez aktualne położenie xp e X i aktualną prędkość vp_ Oprócz tego, każdy osobnik pamięta odwiedzony przez siebie

Zintegrowane oprogramowanie pozwalające na szybką budowę oraz modernizację systemów zarządzania skraca czas implementacji nowych rozwiązań oraz eliminuje błędy

w odniesieniu do każdej czynności (działań) kreującej wartość, a także stanowi sposób poszukiwa- nia możliwości usprawniania tych czynności [Matwiejczuk 2010, s.. Takie

Język Pascal został stworzony jako język dydaktyczny, gdyż Basic nie pozwalał na programowanie strukturalne i łatwe operowanie na dynamicznych strukturach.. W praktyce stał

kolizjami. Dlatego czołowi producenci takich maszyn wykorzystują tzw. wirtualne prototypowanie, któr pozwala na uniknięcie lub zminimalizowanie występow nia takich sytuacji

Przewidywane to starcie się wielkich potęg eu­ ropejskich tuż u granic Rzeczypospolitej nie mogło być dla Polski rzeczą, obojętną, nic dziwnego zatem, że i

Despite the fact that the efficient portfolios with the highest return using a “buy-and-hold policy” cannot be achieved using the multi- period portfolio rebalancing model,

Z roku 1928 nie zachowały się raporty Konsulatu Generalnego RP w Char­ kowie oraz Konsulatu RP w Kijowie, dotyczące sytuacji wewnętrznej na Ukra­ inie. Pierwszym zachowanym

C echy grafu m iały też decydujący w pływ na architekturę om aw ianego kom putera, któ ra um o żliw ia realizację w szystkich regut rządzących sposobem w ykonania

Wybrano metodę opartą na algorytmach genetycznych. Metoda ta doskonale nadaje się do rozwiązywania problemów dyskretnych. W analizowanym przypadku zarówno grubości blach

15) należy zapewnić dostępność danych fotometrycznych opraw, pozwalających na wykonanie obliczeń parametrów oświetleniowych w programie komputerowym.. w sprawie warunków jakim

Hilla nastąpiło przekształcenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego na Miejskie Przed- siębiorstwo Budownictwa Komunalnego, które po rozbudowie i modernizacji

puszki mózgowej/ rozrzucony był na dnie na c a łe j powierzchni ograniczonej drewnianym obram owaniem... Na ram ionach znaleziono dwie sreb rne

Weryfikacja postawionej hipotezy badawczej poprzedzona była określeniem przez Doktorantkę jasno sprecyzowanych zadań badawczych takich jak: ocena wpływu zmian

Typ zainstalowanego procesora Intel Xeon Kod procesora E5-2420 v2 Częstotliwość procesora 2,2 GHz Częstotliwość szyny FSB 1600 MHz Częstotliwość szyny QPI/DMI 7,2 GT/s

Pozwala on na filtrację wyników, sortowanie, generację wykresów w czasie rzeczywistym z możliwością porównywania parametrów różnych konstrukcji lub tych samych